Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
05 Ιουλ 2021

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Π.Ε. - Δ.Ε. ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. -Δ.Ο.Π.Α.Π.» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 26.766,70 € πλέον ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στις επισυναπτόμενες μελέτες του κάθε φορέα.

Κατάθεση προσφορών έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 και ώρα: 13.30

Δείτε αναλυτικότερα
1. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑΜ 21PROC008855780
2. Τις επισυναπτόμενες μελέτες των φορέων


Φρανσουά Ντοφέν
Τμήμα Προμηθειών
Δήμος Παπάγου - Χολαργού
213 2002841/842/859/913

29 Ιουν 2021

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε Διά Περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού , την 2α Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. , για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων :

Θέμα 1ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Κυτίου 6 απέναντι).
Θέμα 2ο : Λήψη Απόφασης επί Αιτημάτων Παράτασης Ταφής.
Θέμα 3ο : Λήψη Απόφασης επί Αιτημάτων Παράτασης Ταφής.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μιχάλης Τράκας

26 Μαϊ 2021

Παρακαλείσθε όπως λάβετε μέρος στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 24 Μαΐου και ώρα 14.00, με θέμα: «Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σε εξωτερικό συνεργάτη»

Η Πρόεδρος
Αγλαΐα Σουρανή

Κοινοποίηση:
• κ. Ηλία Αποστολόπουλο, Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού
• κ. Μιχάλη Τράκα, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας
• Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

19 Μαϊ 2021

Παρακαλείσθε όπως λάβετε μέρος στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 13 Απριλίου και ώρα 18.00, με θέμα: «Απολογισμός Έτους 2020».

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

17 Μαϊ 2021

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία μαγνητοφώνησης - απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Ε. Πετροπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2021 έως και ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

17 Μαϊ 2021

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τα κτίρια του Δήμου».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Κ. Κωνστάντιου ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΪΟΥ 2021 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

08 Απρ 2021

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «Διάθεση –Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολείμματος καθαρισμού δρόμων και κήπων» συνολικού προϋπολογισμού 34.472,00€ (τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 12021039 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου (CPV 90513000-6).
Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και συγκεκριμένα το ΚΑ 20.6277.0004
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 78/2021 (και συγκεκριμένα στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου- Προέκταση οδού Ασπασίας & Υγείας, Παπάγου, τηλ.: 210-6540211 (εσωτ. 2) & φαξ: 210-6515712, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 19/04/2021 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 21/04/2021 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του καθαρού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 556,00€ και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα ενός (1) έτους .
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

26 Μαρ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (βάσει βαθμολογίας), για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€, (σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 12021012 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (CPV 71621000-7)
Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και συγκεκριμένα το ΚΑ 30.6162.0003.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Απριλίου ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 77/2021 απόφαση Ο.Ε. και συγκεκριμένα στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (-1 όροφος), στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Παπάγου- Αναστάσεως 90, 15669 Παπάγου (τηλ.: 2132027192, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 06/04/2021 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 08/04/2021 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Δεν απαιτείται εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

26 Μαρ 2021

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φυτών και δέντρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου 2021».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Βατικιώτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 έως και ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

27 Ιαν 2021

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση εγκαταστάσεων Υποσταθμών Μέσης Τάσης και Γεννητριών (Η/Ζ) του Δήμου για το έτος 2021».

 Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Κωνστάντιος ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002 913 / 841/ 842

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech