Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
29 Μαϊ 2020

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Π. Τσαρδακλή ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως και Τρίτη 2 Ιουνίου από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την επομένη της καταληκτικής ημερ/νίας κατάθεσης των προσφορών στις 10:00


Πληροφορίες κ. Τσαρδακλή 213 2027126

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

Supply Department
Municipality Papagou - Xolargou

25 Μαϊ 2020

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης (λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1) και θα γίνει την 28η Μαϊου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων :

ΘΕΜΑ 1ο : Προσωρινή Παραχώρηση Κοινοχρήστου Χώρου, για την ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων, στο πλαίσιο στήριξης των Τοπικών Επιχειρήσεων, λόγω των Μέτρων κατά της Διασποράς του COVID 19.
ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με Αίτημα Απαγόρευσης Στάθμευσης στην Κοινότητα Παπάγου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μιχάλης Τράκας

25 Μαϊ 2020

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε Δια Περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, την Τρίτη 26 Μαϊου 2020 και ώρα 19.00, για συζήτηση επί του ακόλουθου θέματος :

ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με Αίτημα Απαγόρευσης Στάθμευσης
Οχημάτων, επί της οδού Βλαχάβα της Κοινότητας Παπάγου.

Η Πρόεδρος
Μαρία Δημάκου

22 Μαϊ 2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Χολαργός 22/05/2020
Αριθ. πρωτ.: 7829


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 49.810,80 €, (σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2020018 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου (CPV 19640000-4).
Η δαπάνη της σύμβασης της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 και συγκεκριμένα τους ΚΑ 20.6279.0003, 35.6279.0002, 45.6279.0001 όπου έχουν γίνει οι απαραίτητες δεσμεύσεις.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 77/2020 διαγωνισμού και συγκεκριμένα στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Κοινότητας Παπάγου- Προέκταση οδού Ασπασίας & Υγείας, Παπάγου, τηλ.: 210-6540211 έως και 214 & φαξ: 210-6515712, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 02/06/2020 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 04/06/2020 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 803,40 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως 31/12/2020. Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.


Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Εσωτερική Διανομή: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

22 Μαϊ 2020

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία Μαγνητοφώνησης - Απομαγνητοφώνησης πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Ειρ. Πετροπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Παρασκευή 22/05/2020 έως Τρίτη 26/05/2020, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

Supply Department
Municipality Papagou - Xolargou

18 Μαϊ 2020

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης (λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1), που θα γίνει την 20η Μαϊου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ
ΘΕΜΑ 2ο : Απόδοση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ του Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου»
ΘΕΜΑ 4ο : Δεύτερη Παράταση της προθεσμίας υπογραφής της Σύμβασης της εταιρείας «ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ –ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», για την προμήθεια με τίτλο «Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού».
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παραδοτέων :
Α3 : (Αριθμητικό μοντέλο Υπολογισμού)
Β1 : (1η Τριμηνιαία Αναλυτική Έκθεση) της Υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παπάγου –Χολαργού».
ΘΕΜΑ 6ο : Εξέταση Αίτησης 1ης Παράτασης γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 92, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ του Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης»
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση Πρακτικού Φανερής Δημοπρασίας, για την Εκμίσθωση του Κυλικείου εντός του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού.
ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ.2018164 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV003701773) μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και της εταιρείας «Κ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» για την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.
ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ.2018165 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV003688439) μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και της εταιρείας «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.» για την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.
ΘΕΜΑ 11ο : Υποβολή προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεων που αφορούν την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών για την λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης

 

 

 

13 Μαϊ 2020

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Καλείστε να συμμετέχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -
19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1), που θα γίνει τη 14η Μαϊου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ : Εξέταση Ένστασης κ. Κων/νου – Γεωργ. Βραϊλα, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 6734/2020 Διακήρυξης του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού, που αφορά σε Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την Εκμίσθωση Κυλικείου εντός του Δημαρχείου Παπάγου –
Χολαργού.

Ο ΕΚΤΑΚΤΟΣ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΩΝ Χαρακτήρας της Συνεδρίασης, συνίσταται στα ακόλουθα :
α. Η Ένσταση υποβλήθηκε στο Δήμο, ΕΧΘΕΣ 12-5-2020, όπου ήταν επίσης προγραμματισμένη (και τελικώς διεξήχθη), Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (ορισθείσα από την Παρασκευή 8-5-2020). Συνεπώς, ΔΕΝ υπήρχε το χρονικό περιθώριο για να εξεταστεί η εν λόγω Ένσταση στα πλαίσια της χθεσινής Συνεδρίασης της Οικ. Επιτροπής).
β. Η εν λόγω Ένσταση, αφορά στην Εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημαρχιακού Μεγάρου. Η Δημοπρασία για την Εκμίσθωση είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη 14-5-2020 ώρα 10.00 π.μ. (σχετική Απόφαση Οικ. Επιτροπής υπ’ αριθ. 107/29-4-2020, ΑΔΑ 64ΖΙΩΞ1-9Ο6 – Άρθρο 1ο των Όρων Διακήρυξης). Συνεπώς, η εξέταση της Ένστασης, πρέπει να λάβει χώρα ΠΡΙΝ τη διενέργεια της Δημοπρασίας.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής
Ανάπτυξης

30 Απρ 2020

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Διακηρύσσει ότι:

διενεργείται φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους

Τόπος της δημοπρασίας ορίζεται η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού μεγάρου στην οδό Περικλέους 55 στο Χολαργό.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών με φανερές πλειοδοτικές προσφορές.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την επόμενη Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι όροι διακήρυξης, με φροντίδα του Δημάρχου, θα αναρτηθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός),στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr . Επίσης τους όρους διακήρυξης καθώς και κάθε
άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στο τηλ. 2132002862,846.


Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

16 Απρ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Διακηρύσσει ότι:

Διενεργείται πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης -
υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ την ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ.86/2020 απόφασή της. Σε περίπτωση που η δημοπρασία ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την επόμενη Τρίτη 5 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αρμόδιος υπάλληλος: Παναγιώτης Αυγουστάκης, (Διεύθυνση : Προέκταση οδού Ασπασίας και Υγείας, Τηλέφωνο επικοινωνίας:2106540211, FAX:210-6540211, Ηλεκτρ. Διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , εργάσιμες ημέρες και ώρες) και στη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech