17 Φεβ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Επαναπροκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης» σύμφωνα με την υπ’ αρ. 40/2020 (ΑΔΑ: Ω6ΧΤΩΞ1-ΑΑ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
CPV: 09134200-9, 09132100-4 και Κωδικό NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ως την 19/03/2020 και ώρα 11.00 π.μ. και αντίστοιχα η ημερομηνία αποσφράγισης, η οποία ορίζεται την 26/03/2020 και ώρα 11.00 π.μ. (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ για τις ομάδες Α,Β : 85851)

Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης) αναλύεται ως εξής: Ομάδα Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: 1.261.080,00€, Ομάδα Β. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΔΗΜΟΥ: 137.268,00€

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.398.348,00€ (ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2020032 συνολική μελέτη, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς έτους 2020-2022 του Δήμου (ΚΑ 15.6641.0002, 20.6641.0006, 35.6641.0002, 45.6641.0002, 10.6641.0002).

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 2020032 μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει σε ποσοστό 1% επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ και μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης) προϋπολογισθείσας δαπάνης, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης 50% για το έτος 2022.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/913.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

14 Φεβ 2020

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου επί της οδού Αναστάσεως 90 (3ος Όροφος), την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.30, για συζήτηση επί του ακόλουθου θέματος:

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Κοινότητας Παπάγου, για την περίοδο 2019-2023.

Η Πρόεδρος

Μαρία Δημάκου

13 Φεβ 2020

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

Την σύσταση τριμελούς επιτροπής καταστροφής υλικού στο 2ο Γυμνάσιο Χολαργού που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, αποτελούμενη από τους εκπαιδευτικούς:

1. Ανδρέα Παπανδρέου (Διευθυντή),
2. Αλβέρτη Νίκο (Υποδιευθυντή) και
3. Κέκη Λάζαρο

Η Πρόερδος

Σουρανή Αγλαϊα

13 Φεβ 2020

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

Την συγκρότηση των Συμβουλίων των Σχολικών Κοινοτήτων Δήμου Παπάγου-Χολαργού ως εξής:

Η Πρόερδος

Σουρανή Αγλαϊα

13 Φεβ 2020

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

1) Την ικανοποίηση του με αριθμ. 1208/22-1-2020 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, για παραχώρηση της αίθουσας γυμναστικής του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 10:00 έως 15:00 προκειμένου να πραγματοποιηθεί αποκριάτικη εκδήλωση .
2) Την ικανοποίηση του με αριθμ. 874/17-1-2020 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, για παραχώρηση της αίθουσας γυμναστικής του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 και από ώρα 17:00 προκειμένου να πραγματοποιηθεί αποκριάτικη εκδήλωση των 2ου και 3ου Νηπιαγωγείων Χολαργού με επιφύλαξη, καθώς εάν ζητηθεί η αίθουσα γυμναστικής του 2ου Γυμνασίου Χολαργού από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Χολαργού το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 και από ώρα 17:00, θα προηγηθεί το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Χολαργού.

Προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85), καθώς και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα συμμετέχουν.

Προϋπόθεση, πως θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».

Η Πρόερδος

Σουρανή Αγλαϊα

07 Φεβ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 01/2020 (ΑΔΑ: ΨΔ6ΒΩΞ1-Ο7Ρ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7/2018 προηγούμενης απόφασή της, σύμφωνα με το νέο σχέδιο διεύρυνσης του πεζοδρομίου της συμβολής των οδών Σαρανταπόρου & Θάλειας, μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, ως ακολούθως:

1. η διεύρυνση κατά 2μ. του πεζοδρομίου μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο, θα εκτείνεται σε ολόκληρη την πρόσοψη του 5ου Δημοτικού Σχολείου, στην οδό Σαρανταπόρου,
2. η διεύρυνση κατά 2μ. του πεζοδρομίου, στην απέναντι από το σχολείο πλευρά του δρόμου έχει τροποποιηθεί μερικώς. Δηλαδή δημιουργείται μεγαλύτερη γωνία μεταξύ της κάθετης πλευράς της διεύρυνσης και του υπάρχοντος πεζοδρομίου (πλησίον της ράμπας υπογείου του εκεί κτιρίου) έτσι, ώστε να μην «γυρίζουν» τα όμβρια νερά στην ράμπα του υπογείου, σε μεγάλη νεροποντή,
3. οι σχάρες ομβρίων και στις δύο πλευρές της διεύρυνση, θα γίνουν με πλάτος 40εκ. αντί του αρχικού των 20εκ., δηλαδή όσο και το πλάτος του ρείθρου, το οποίο καλύπτουν, για πιο άνετη απορροή,
4. δημιουργείται μικρή ράμπα Α.μ.Ε.Α., πλάτους 1μ. περίπου, στο υπάρχον πεζοδρόμιο της πρόσοψης του 5ου Δημοτικού Σχολείου, στην οδό Σαρανταπόρου, στην συμβολή με την οδό Θάλειας,
5. κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 07/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 83/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

07 Φεβ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

A. Για την Κοινότητα Χολαργού:
1. την κοπή ενός (1) δέντρου (πεύκο) με πολύ επικίνδυνη κλίση, το οποίο έχει καταστρέψει και το πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Λοχ. Δεδούση 39 και Ψαρρών στην Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 28113/26-11-2019 αιτήσεως της κας Μαρίας Τσίφτη.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

A. Για την Κοινότητα Παπάγου:
1. την κοπή ενός (1) δέντρου (αίλανθος - κοινώς βρωμοκαρυδιά) το οποίο βρίσκεται στην οδό Κύπρου 45 στην Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 28081/26-11-2019 αιτήσεως της κας Μαρίας - Χριστίνας Κοντούλη. Στο σημείο έχει πραγματοποιηθεί κατεδάφιση παλιού κτίσματος και πρόκειται να κατασκευαστεί νέα οικοδομή. Με την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών, το δέντρο θα αντικατασταθεί με άλλο είδος δέντρου, που δε θα δημιουργεί προβλήματα και το οποίο θα επιλέξει η αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
2. την κοπή ενός (1) δέντρου (τύπου λέϊλαντ) το οποίο έχει προκαλέσει με την ανάπτυξή του φθορές και ρηγματώσεις στα μάρμαρα και στο περιφερειακό πέδιλο, πίσω από τον υπ’ αριθ. 603Μ τάφο του Δημοτικού Κοιμητηρίου Παπάγου.
3. το κλάδεμα δύο (2) δέντρων (κουκουναριές) τα οποία βρίσκονται στην πρασιά της οδού Αφών Διδασκάλου 51 στην Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, που αναφέρει ότι τα δέντρα ευθύνονται για την ανύψωση του οδοστρώματος στην οδό Αφών Διδασκάλου 50-56. Τα δέντρα όμως είναι υγιή, ορθόκλαδα και δεν έχουν επικίνδυνη κλίση, επομένως μόνο με κλάδεμα, χαμήλωμα και με την κοπή μόνο εκείνων των ριζών που ευθύνονται για την ανύψωσή του οδοστρώματος, δεν θα δημιουργούνται προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων, ενώ παράλληλα θα επισκευαστεί το οδόστρωμα.
4. την κοπή ενός (1) δέντρου (νεραντζιά) το οποίο είναι γέρικο, άρρωστο και επιπλέον βρίσκεται σε χώρο που εμποδίζει την είσοδο ενός νέου παρκινγκ (ανέγερση νέας οικοδομής), κατόπιν της υπ’ αριθ. 25858/25-10-2019 αιτήσεως της κας Χριστίνας Παργινού, που συνοδεύεται από την προέγκριση της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου κα Μαρία Δημάκου.
A. Για την Κοινότητα Χολαργού:
1. την κοπή ενός (1) δέντρου (λεύκα) το οποίο εμποδίζει την ράμπα αναπήρων που θα κατασκευαστεί, στο πεζοδρόμιο της οδού Ψαρρών 4-6 στην Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν του από 05-12-2019 υπηρεσιακού σημειώματος της Τεχνικής Υπηρεσίας.
2. την κοπή ενός (1) δέντρου (βραχυχίτωνας) χωρίς εκρίζωση, το οποίο βρίσκεται σε επαφή με μετρητές της ΕΥΔΑΠ, ενώ έχει προκαλέσει και φθορές στις πλάκες του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Λοχ. Δεδούση 7 και Χίου στην Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 782/10-01-2019 αιτήσεως του κου Ιωάννη Κυριαζή αλλά και του υπηρεσιακού σημειώματος της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

07 Φεβ 2020

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου επί της οδού Αναστάσεως 90 (3ος Όροφος), την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.00, για συζήτηση επί του ακόλουθου θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την υπ’αριθμ. 23436/27-9-2019 αίτηση του κου Γεωργίου Βλαβιανού, Γεν. Δ/ντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας στην οδό Αντισυντ. Ιωαν.Τσιγάντε (από τη συμβολή με την οδό Κύπρου έως τη συμβολή με την οδό Αναστάσεως).

Η Πρόεδρος

Μαρία Δημάκου

06 Φεβ 2020

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:  «Καθαρισμός αποψίλωση χώρων πρασίνου 2020».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Βατικιώτη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Παρασκευή 07  Φεβρουαρίου 2020  έως και Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός). 

Πληροφορίες : κ. Βατικιώτης : 210 – 6540211 εσωτ. 14

06 Φεβ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη σύναψη σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία: «Καθαρισμός - κλάδεμα πεύκων άλσους Χολαργού και άλσους οδού Χατζηκωνσταντή», λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της αδυναμίας εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με μέσα και προσωπικό του Δήμου.

Για την συγκεκριμένη υπηρεσία θα συνταχθεί σχετική μελέτη με τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάθεσης της υπηρεσίας σε ιδιώτη από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας, που θα έχει τον έλεγχο και την επίβλεψή της υπηρεσίας, ώστε πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και σε σύντομο χρονικό διάστημα (2 μήνες) να πραγματοποιηθεί το απαραίτητο κλάδεμα της κόμης οκτακοσίων (800) πεύκων.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Σελίδα 1 από 279

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός