22 Ιουλ 2020

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών χρωμάτων για συντήρηση χώρων του Δήμου».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Π.Τσαρδακλή, τηλ. επικοιν. 213 2027126 ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 23  Ιουλίου 2020  έως και Τετάρτη  29 Ιουλίου 2020 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

«Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τον αρμόδιο υπάλληλο ή - σε περίπτωση αδυναμίας του - από τον προϊστάμενό του την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.»

22 Ιουλ 2020

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση αγωγών και φρεατίων κοινοχρήστων χώρων έτους 2020».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Φάρκωνα, τηλ. επικοιν. 213 2027122) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 22  Ιουλίου 2020  έως και Παρασκευή  24 Ιουλίου 2020 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

21 Ιουλ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (βάσει βαθμολογίας), για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 73.972,20 €, (εβδομήντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δυο ευρώ και είκοσι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2020039 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 και συγκεκριμένα το ΚΑ 20.7131.0001.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4η Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 77/2020 απόφαση Ο.Ε. και συγκεκριμένα στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Κοινότητας Παπάγου- Προέκταση οδού Ασπασίας & Υγείας, Παπάγου, τηλ.: 210-6540211 έως και 214 & φαξ: 210-6515712, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 04/08/2020 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 06/08/2020 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.193,10 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για έως πενήντα (50) ημέρες.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

20 Ιουλ 2020

Καλείστε να παρευρεθείτε τη Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1) και της υπ΄ αριθ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ενημέρωση - Συζήτηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Προστασίας Υμηττού.

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης του έργου «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Εξέταση αιτήματος της κας Δέσποινας Παπαπαναγιώτου, για την πρόωρη λύση της μίσθωσης του περιπτέρου επί της πλατείας Κ. Παλαμά στην Κοινότητα Χολαργού.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
5. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και αναμόρφωση στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2020.
6. Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
7. Εξέταση αιτήματος του κου Βασιλείου Μαρτίνη, για τη διαγραφή της προσαύξησης επί του μισθώματος στο κυλικείο του Κοιμητηρίου Παπάγου.
8. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.», προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
9. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Πλ. Φλωρίνης (Αλευρά και Παναγιώτου)
β. Κοιμητήριο (αριθ. τάφου 1548).
• Κοινότητα Χολαργού
α. Γήπεδο μπάσκετ οδού Ναυαρίνου.

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
10. Γνωμοδότηση για την προσωρινή μεταφορά του 1ου Λυκείου Χολαργού.

vi. ΓΕΝΙΚΑ
11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Κρέσνης 5).
12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Πυθαγόρα 15).
13. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για αλλαγή στοιχείων της θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., που ήδη κατέχει σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Χίου 21).
14. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Μελπομένης 44).
15. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την επικαιροποίηση θέσης parking, για σχολικό λεωφορείο και μεταφοράς της, επί της οδού Αετιδέων 15 της Κοινότητας Χολαργού.
16. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Μακεδονίας 92).
17. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Αλεβιζάτου 68-72).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

14 Ιουλ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια του εκλιπόντα.
2. Να παραστεί ο Δήμαρχος κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας του.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

13 Ιουλ 2020

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 17 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με Αίτημα Απαγόρευσης Στάθμευσης Οχημάτων σε Οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Αλεβιζάτου 68-72).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

10 Ιουλ 2020

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε Δια Περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 19.00, για συζήτηση επί του ακόλουθου θέματος:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με Αίτημα Απαγόρευσης Στάθμευσης Οχημάτων σε Οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Αλεβιζάτου 68-72).

Η Πρόεδρος

Μαρία Δημάκου

10 Ιουλ 2020

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Φ. Κόκκινου, τηλ. επικοιν. 213 2002889) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 έως και Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

07 Ιουλ 2020

Καλείστε τη Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00, να συμμετέχετε στη δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου του πρώην Δήμου Χολαργού, Σταμάτιο Νικολάου.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

 

Σελίδα 1 από 292

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός