Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
16 Αυγ 2021

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε Δια Περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου, στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 18.00, για συζήτηση επί του ακόλουθου θέματος :

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την Απαγόρευση Στάθμευσης σε Οδικό Τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Κυτίου 6 απέναντι).

 

Η Πρόεδρος

Μαρία Δημάκου

16 Αυγ 2021

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

Την έγκριση της υπ΄ αριθ. 1 Μελέτης με αρ. πρωτ.27/18-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008806954) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολικών μονάδων, τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών και των αναγκών τους σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

24 Ιουν 2021

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.416,00 € πλέον ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 12021120 μελέτη.

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ.  Α. Πολίτης) έως και την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021 και ώρα: 13.30

Δείτε αναλυτικότερα

  1. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Την υπ’ αριθ. 12021120 μελέτη
23 Ιουν 2021

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται

Η έγκριση της υπ΄ αριθ. 1 Μελέτης με αρ. πρωτ. 40/18-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008787864 2021-06-18) της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολικών μονάδων, τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών και των αναγκών τους όπως αναφέρεται στην συνημμένη απόφαση.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

23 Ιουν 2021

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται

Η έγκριση δαπάνης της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τον εξοπλισμό του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και η ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής», που εδρεύει στην Καλλιθέα, Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 46-48 & Κανακίδη 1, τ.κ. 17676, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομικότερη προσφορά.

Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα 6.294,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Συγκεκριμένα:

 

Για την ανωτέρω προμήθεια η πληρωμή θα γίνει απευθείας από την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε., κα Γκούμα Αικατερίνη, κατόπιν προσκόμισης τιμολογίου από τον προμηθευτή.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

22 Ιουν 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εγκαταστάσεων ψύξης – αερισμού - θέρμανσης των κτιρίων των υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2021 - 2022» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (11.000,00€), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12021090 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 511/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΡΝΜΩΞ1-96Λ), σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.0001 οικ. έτους 2021 και πρόβλεψη στον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2022.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12021090 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την 28/06/2021 και ώρα: 13:30.

Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (δ/νση: Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:
1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Συντήρηση εγκαταστάσεων ψύξης – αερισμού - θέρμανσης των κτιρίων των υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2021 - 2022»
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:

 ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

 ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 12021090 μελέτης

 ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016

Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ) Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου.

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης κ. Κ. Κωνστάντιος τηλ. 2132027192 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dpapxol.gov.gr/diagonismoi/anatheseis.html

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

22 Ιουν 2021

Καλείστε να συμμετέχετε την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10-06-2021 (ΦΕΚ 2476/τ.Β΄/10-06-2021), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 8/2021 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με την επωνυμία «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ)».

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Αλλαγή σκοπού του αυτοτελούς κεφαλαίου διαχείρισης «Κληροδοτήματος Αγνής Σκυριανού».
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απευθείας μίσθωση Δημοτικών χώρων, για τη λειτουργία υποδομών wifi.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
5. Γνωμοδότηση για την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σχολικού έτους 2021-2022.
6. Παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», για το έτος 2021.
7. Συζήτηση του υπ΄ αριθ. 9292/27-05-2021 αιτήματος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σχετικά με τον σχεδιασμό λειτουργίας του 6ου Δημοτικού Χολαργού και την πιθανή συγχώνευση τμημάτων σε 2ο- 3ο Δημοτικά Χολαργού τη νέα σχολική χρονιά.
8. Έγκριση του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).
9. Έγκριση του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.
10. Έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ».
11. Έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με το σωματείο με την επωνυμία «EQUALACT SOCIAL».

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής υλικού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σχετικά με την απόσυρση καταστροφής εικοσιπέντε (25) καθισμάτων εργασίας.

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
13. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Ευτέρπης και Κορυτσάς 29.
• Κοινότητα Χολαργού
α. Κανάρη 10,
β. Ξανθίππου 4

Χολαργός, 18.06.2021

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

22 Ιουν 2021

Παρακαλείσθε την 23/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 όπως συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), της υπ΄ αριθ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/13.03.2020 τεύχος Β’) και της υπ΄ αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1ο : «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού».
Θέμα 2ο : «Έγκριση μελέτης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

22 Ιουν 2021

Παρακαλείσθε όπως λάβετε μέρος στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 24 Ιουνίου και ώρα 13.30, με θέμα: «Έγκριση μελέτης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

18 Ιουν 2021

Καλείσθε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χολαργού με τηλεδιάσκεψη, στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού και σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29.05.2020(ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την 24η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού.
Θέμα 2ο: Γενική ενημέρωση για θέματα που άπτονται της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η Πρόεδρος
Κοινότητας Χολαργού

Κατερίνα Γκούμα

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech