Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
17 Ιουν 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 179/2021 (ΑΔΑ:ΨΒΞΣΩΞ1-ΩΛΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (ΙΔΟΧ), διάρκειας δύο (2) μηνών, για τη κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Παπάγου Χολαργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07, το άρθρο 41 ν.4325/2015 και το άρθρο 36 ν.4765/2021, όπως αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) της επισυναπτόμενης Ανακοίνωσης.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
4. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρόσφατης έκδοσης).
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακοί εργαζόμενοι ή όχι.

(Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια, έναρξη – λήξη).

Διάρκεια σύμβασης από 5/7/2021 έως 4/9/2021 (δύο μήνες).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παπάγου Χολαργού, οδός Περικλέους 55, Χολαργός, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.dpapxol.gov.gr με επισυναπτόμενα, τα έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων, τα οποία θα διατίθενται (μόνο ηλεκτρονικά) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 18/6/2021 έως 25/6/2021 και ώρα 14.30, να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμέναa δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, μετά από Απόφαση του Δημάρχου, προσλαμβάνει το προσωπικό, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση, μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

17 Ιουν 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 179/2021 (ΑΔΑ:ΨΒΞΣΩΞ1-ΩΛΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (ΙΔΟΧ), διάρκειας δύο (2) μηνών, για τη κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Παπάγου Χολαργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07, το άρθρο 41 ν.4325/2015 και το άρθρο 36 ν.4765/2021, όπως αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) της επισυναπτόμενης Ανακοίνωσης.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
4. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρόσφατης έκδοσης).
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακοί εργαζόμενοι ή όχι.

(Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια, έναρξη – λήξη).

Διάρκεια σύμβασης από 5/7/2021 έως 4/9/2021 (δύο μήνες).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παπάγου Χολαργού, οδός Περικλέους 55, Χολαργός, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.dpapxol.gov.gr με επισυναπτόμενα, τα έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων, τα οποία θα διατίθενται (μόνο ηλεκτρονικά) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 18/6/2021 έως 25/6/2021 και ώρα 14.30, να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμέναa δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, μετά από Απόφαση του Δημάρχου, προσλαμβάνει το προσωπικό, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση, μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

17 Ιουν 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 59/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΤΝΩΞ1-ΔΝΡ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση της θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της συμβολής της Πλατείας Παπαφλέσσα με την οδό Δαγκλή αριθ. 4 στην Κοινότητα Χολαργού και τη μεταφορά της σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να μην παρεμποδίζεται και να είναι ασφαλής η διέλευση πεζών, αναπηρικών και παιδικών αμαξιδίων.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

17 Ιουν 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 58/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΞΒΩΞ1-ΩΒ1) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση της θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Φανερωμένης και Τήνου (έναντι Πλατείας Παλαμά) στην Κοινότητα Χολαργού και τη μεταφορά της σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να μην παρεμποδίζεται και να είναι ασφαλής η διέλευση πεζών, αναπηρικών και παιδικών αμαξιδίων.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

17 Ιουν 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 57/2021 (ΑΔΑ: ΩΦΣ1ΩΞ1-ΘΓΛ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση της θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της Λ. Μεσογείων 276 στην Κοινότητα Χολαργού και τη μεταφορά της σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να μην παρεμποδίζεται και να είναι ασφαλής η διέλευση πεζών, αναπηρικών και παιδικών αμαξιδίων.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

17 Ιουν 2021

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

Η θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την έγκριση παραχώρησης χώρων και αιθουσών στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων που στεγάζονται στα 1ο Γυμνάσιο Παπάγου και 1ο Λύκειο Παπάγου, με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” για το έτος 2021, από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού ως εξής:

Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, το κλειστό γυμναστήριο, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τουαλέτες και αύλειος χώρος και για την περίοδο 14/07/2021 έως 30/7/2021.

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Ωράριο λειτουργίας: 07.30 – 15.30
Ωράριο προσέλευσης: 07.30-08.30
Εκτέλεση προγράμματος: 08:30-14:00
Ωράριο αποχώρησης: 14.00- 15.30

Δεκτά παιδιά στο πρόγραμμα: Γεννημένα από 1/1/2010 ως 31/12/2015

Προϋποθέσεις:

Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα

Ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα αποκαθιστά άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).

Οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων να έχουν την πλήρη ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων και για την εγγύηση των συνθηκών που είναι αναγκαίες και ικανές για τη διδασκαλία των δραστηριοτήτων.

Θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του covid-19.

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

17 Ιουν 2021

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται

Η θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την έγκριση παραχώρησης χώρων και αιθουσών στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων που στεγάζονται στα 2ο-3ο Δημοτικά Σχολεία Παπάγου, στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού στην

Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” για το έτος 2021, από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού ως εξής:
∙ Για τα 2ο-3ο Δημοτικά Σχολεία Παπάγου, επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τουαλέτες και αύλειος χώρος και για την περίοδο 01/07/2021 έως 15/7/2021.
∙ Για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τουαλέτες και αύλειος χώρος και για την περίοδο 01/07/2021 ως και 30/07/2021.

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Ωράριο λειτουργίας: 07.30 – 15.30
Ωράριο προσέλευσης : 07.30-08.30
Εκτέλεση προγράμματος: 08:30-14:00
Ωράριο αποχώρησης : 14.00- 15.30

Δεκτά παιδιά στο πρόγραμμα: Γεννημένα από 1/1/2010 ως 31/12/2015.

Προϋποθέσεις:

Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα

Ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα αποκαθιστά άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).

Οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων να έχουν την πλήρη ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων και για την εγγύηση των συνθηκών που είναι αναγκαίες και ικανές για τη διδασκαλία των δραστηριοτήτων.

Θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του covid-19.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

16 Ιουν 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η

Καλείστε την 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00, να συμμετέχετε στην 5η συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με θέμα: «Γνωμοδότηση για την Παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” για το έτος 2021» που θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως, καθώς θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, (παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του ν. 4635/2019) που θα πραγματοποιηθεί με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, την ως άνω ημέρα και από την ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, έως τη λήξη της (13:00 μεσημβρινή), για τη ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία), ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθείτε απόντες.

Έναρξη Συνεδρίασης 11:00 & Λήξη 13:00

Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Γκούμα Αικατερίνη

16 Ιουν 2021

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την «Υπηρεσία απολύμανσης (απεντόμωσης και μυοκτονίας) κτηρίων και χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2021» ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000,00€ πλέον ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12021103 μελέτη.

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ.  Α. Βατικικώτη) έως και την Τετάρτη 23/6/2021 και ώρα: 14.30

Δείτε αναλυτικότερα

  1. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Την υπ’ αρ. 12021103 μελέτη
16 Ιουν 2021

Καλείστε την 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00, να συμμετέχετε στην 4η συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με θέμα:

«Γνωμοδότηση για την Παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” για το έτος 2021» που θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως, καθώς θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, (παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του ν. 4635/2019) που θα πραγματοποιηθεί με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, την ως άνω ημέρα και από την ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, έως τη λήξη της (13:00 μεσημβρινή), για τη ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία), ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθείτε απόντες.

Έναρξη Συνεδρίασης 11:00 & Λήξη 13:00

Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αγλαΐα Σουρανή

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech