Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
03 Ιουν 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό τα ακόλουθα:

1. την υποβολή αίτησης προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης,

2. την υποβολή αίτησης προς τα συναρμόδια Υπουργεία, για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση της δυνατότητας προσαύξησης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων που προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ Ν. 4067/2012 άρθρα 10 & 15 - ΦΕΚ 79/τ.Α’/09-04-2012).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

03 Ιουν 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Υιοθετεί το ψήφισμα που πρότεινε η Δημοτική Αρχή, σχετικά με τη μεταφορά του καζίνου της Πάρνηθας στο Μαρούσι, το οποίο έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, δηλώνει την αντίθεσή του στο σχέδιο μεταφοράς του καζίνο της Πάρνηθας στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συντάσσεται με τα ψηφίσματα και τις ενέργειες των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Αμαρουσίου, Λυκόβρυσης - Πεύκης και Χαλανδρίου, που ζητούν να μην μεταφερθεί το καζίνο της Πάρνηθας μέσα σε αστικό ιστό, δίπλα σε περιοχή αμιγούς κατοικίας, σε μια περιοχή με ιδιαίτερο κυκλοφοριακό φόρτο και στοιχίζεται με τις θέσεις και παρεμβάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και της ΚΕΔΕ στο εν λόγω ζήτημα».

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

03 Ιουν 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επικυρώνει τo υπ’ αριθ. 7/2021 πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό απομαγνητοφωνήθηκε, δακτυλογραφήθηκε, επεξεργάστηκε και παραδόθηκε σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο του συγκεκριμένου πρακτικού.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

28 Μαϊ 2021

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ κ.λπ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ.  Α. Βατικιώτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 31 ΜΑΪΟΥ 2021  έως και Τετάρτη 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

27 Μαϊ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

To Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. του Δήμου μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: «Είδη σίτισης των συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό αθλητικό camp που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ» για τα έτη 2021, 2022 & 2023, ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.900,00 €, (πλέον ΦΠΑ 13%).

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 154/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ6ΥΘΟΛΥΡ-Η2Φ) (Εγκεκριμένο ΑΔΑΜ:21REQ008603678) προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης του ΔΟΠΑΠ για τα έτη 2021, 2022 & 2023. Σε περίπτωση που για λόγους δημόσιας υγείας το αθλητικό camp ματαιωθεί ή τροποποιηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση και η ποσότητα των προς προμήθεια ειδών δύναται να διαμορφωθεί αναλόγως.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια από:
27 Μάϊου 2021 μέχρι και την 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε όλα τα είδη και για ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους. Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των ειδών, όπως αυτά αναγράφονται στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης, θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται.

Η σύμβαση που θα προκύψει για το αθλητικό camp του ΔΟΠΑΠ θα έχει διάρκεια τα 2021, 2022, 2023. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5 % της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
δ. Υπεύθυνη δήλωση κατά την οποία ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τους όρους της μελέτης, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της από 13-5-2021 μελέτης του ΔΟΠΑΠ. Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά σας, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου Χολαργού (Λεωφ. Περικλέους 55, 15561 Χολαργός – ισόγειο)

Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών για την προμήθεια με τίτλο:
«Είδη σίτισης των συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό αθλητικό camp που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ»
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://dpapxol.gov.gr/diagonismoi/anatheseis.html

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

26 Μαϊ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου:

• Επί της οδού Αναστάσεως & Αρτέμιδος
- την αναδιαγράμμιση της διάβασης πεζών
- την τοποθέτηση αναλάμποντος φανού πριν τη διάβαση πεζών, ώστε οι οδηγοί να ελαττώνουν την ταχύτητα των οχημάτων τους και να τους προειδοποιούν για τον κίνδυνο της συνεχούς διέλευσης πεζών
- την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο πεζοδρόμιο αριστερά της διάβασης πεζών

• Επί της οδού Αρτέμιδος & Αναστάσεως
- τη δημιουργία διάβασης πεζών, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πεζοί και να κινούνται με ασφάλεια και η τοποθέτηση των πινακίδων Π21
- την αναγραφή στο οδόστρωμα της λέξης STOP

Επίσης την αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων σήμανσης που τυχόν έχουν φθαρεί ή βανδαλιστεί και όπως απεικονίζονται στο σχεδιάγραμμα της περιοχής.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν από το τμήμα συνεργείων του Δήμου.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

26 Μαϊ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου την κατάργηση της συγκεκριμένης θέσης του περιπτέρου και τη μεταφορά της σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να μην παρεμποδίζεται και να είναι ασφαλής η διέλευση πεζών, αναπηρικών και παιδικών αμαξιδίων.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

26 Μαϊ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου την κατάργηση της συγκεκριμένης θέσης του περιπτέρου και τη μεταφορά της σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να μην παρεμποδίζεται και να είναι ασφαλής η διέλευση πεζών, οχημάτων, αναπηρικών και παιδικών αμαξιδίων.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

26 Μαϊ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου την κατάργηση της συγκεκριμένης θέσης του περιπτέρου και τη μεταφορά της σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να μην παρεμποδίζεται και να είναι ασφαλής η διέλευση πεζών, αναπηρικών και παιδικών αμαξιδίων.

 

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

26 Μαϊ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου την παραχώρηση του επί της οδού Σύρου στο τμήμα μεταξύ της Λ. Περικλέους και της οδού Βεντούρη κάθε Παρασκευή και ώρα 14:00-17:30 μμ κατά το χειμερινό ωράριο και 16:00-19:30 μμ κατά το θερινό ωράριο, για τη διενέργεια αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech