Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
28 Σεπ 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Έγκριση της υπ’ αριθ. 12023161 Μελέτης του Έργου: «Ανακατασκευή δικτύου πεζοδρομίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

28 Σεπ 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την εξειδίκευση της πίστωσης έως του ποσού των 5.210,00 €, στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για τα έξοδα διοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με τίτλο «ΗΜΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

28 Σεπ 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Επικύρωση των Πρακτικών των 19ης και 20ης Συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

28 Σεπ 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής συνολικού ποσού 22.000,00 € σε βάρος των ΚΑ 10.6411.0001, 20.6411.0001, 35.6411.0001 του προϋπολογισμού 2023, ως ο κατωτέρω πίνακας, στο όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος Κίνησης – Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων, κ. Γεωργίου Βασιλάκη - ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός προθεσμίας τριών μηνών.

Η διαχείριση του ποσού να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

28 Σεπ 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Αποδοχή δέκα πέντε (15) διατακτικών αξίας είκοσι (20,00) ευρώ έκαστη, συνολικής αξίας τριακοσίων (300,00) ευρώ από το Σούπερ Μάρκετ «Σκλαβενίτης», ως Δωρεά από την επιχείρηση «Ελληνικές Υπεραγορές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», προκειμένου να διατεθούν στις Οικογένειες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και τις Ευπαθείς ομάδες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με οικονομικά κα κοινωνικά κριτήρια.

Οι αριθμοί των διατακτικών είναι οι κάτωθι:

Σύνολο: 300,00 ευρώ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

19 Σεπ 2023

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (με φυσική παρουσία), την 22α Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55 – Α΄Όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών των 21ης και 22ης Συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής No. 1463/2023, τελών Αττικής Οδού.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής υπ’ αρίθ.1368 για πληρωμή του ΔΕΔΔΗΕ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης του Έργου : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία «Κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου 2024», των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθ. 12023142 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Αειφορίας και των όρων της διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινού αναδόχου στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 204139, συνολικού προϋπολογισμού 91.500,00€.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Εξώδικου Συμβιβασμού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης

15 Σεπ 2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να παραστεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία.
2. Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του Δήμου.
3. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

15 Σεπ 2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 70/2023 (ΑΔΑ: ΨΞΜΤΟΛΝ6-Τ1Ε) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε η 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

15 Σεπ 2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης:

A. Για την Κοινότητα Παπάγου:

1. τη μη κοπή ενός (1) δέντρου (πεύκο) που βρίσκεται στην πρασιά της οδού Καραλή 3 στην Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 18141/2023 αίτησης του κου Χρήστου Πανόπουλου, που ζητά την κοπή του δέντρου, επειδή στην παρούσα φάση δεν τίθεται θέμα κοπής εφόσον το δέντρο είναι υγιές, αλλά χρήζει τακτικό καθαρισμό προς τη μεριά που βρίσκονται τα καλώδια του ΔΕΔΗΗΕ.

2. τη μη κοπή τριών (3) δέντρων (ελιές) που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Σαράντα 34 στην Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 13562/2023 αίτησης της κας Ιωάννας Μητροπούλου, που ζητά την κοπή των δέντρων, διότι δεν τίθεται θέμα κοπής σε δέντρα που είναι υγιείς και δεν έχουν προξενήσει σημαντικές φθορές.

3. την απομάκρυνση πέντε (5) δέντρων (ελιές) που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Εθν. Αμύνης 67 και Βυζαντίου στην Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν των υπ’ αριθ. 9051/2023 και 18346/2023 αιτήσεων του κου Παναγιώτη Πιπέρη, που ζητά την κοπή τους προκειμένου να ολοκληρωθούν εργασίες ανέγερσης νέου ακινήτου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 257960/2021 άδεια δόμησης και το σχέδιο κάτοψης που κατατέθηκαν.
Η αρμόδια υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, να προσπαθήσει τη μεταφύτευση τουλάχιστον δύο δέντρων (πιο εύρωστες), σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου που να ποτίζεται.

4. την κοπή δύο (2) δέντρων (κυπαρίσσια λέιλαντ) και στη συνέχεια τη νέκρωση των ριζών τους, που βρίσκονται στον υπ’ αριθ. 855 τάφο του Κοιμητηρίου Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 10043/2023 αίτησης του κου Νικόλαου Κούκιου, που ζητά την κοπή των δέντρων, διότι έχουν προκαλέσει φθορά και σπάσιμο στα μάρμαρα, που επεκτείνεται συνεχώς.
Υπέρ των εισηγήσεων ψήφισε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου κα Μαρία Δημάκου.

B. Για την Κοινότητα Χολαργού:

1. τη μη κοπή ενός (1) δέντρου (βραχυχίτωνας) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Υμηττού 110 στην Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 16999/2023 αίτησης της κας Αλέκας Μαβίλη, που επανέρχεται σε παλαιότερο αίτημά της και ζητά την κοπή του δέντρου, επειδή στην παρούσα φάση δεν τίθεται θέμα κοπής του δέντρου, πέραν της προσπάθειας να χαμηλώσει το επίπεδο της ρίζας του, με την επίβλεψη του τμήματος Συντήρησης Αστικού Πρασίνου.

2. την απομάκρυνση δύο (2) δέντρων (νεραντζιές) που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της οδού Ξανθίππου 52 στην Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 14584/2023 αίτησης του Πολ. Μηχανικού κου Δ. Θανόπουλου, που ζητά την κοπή τους, προκειμένου να ολοκληρωθούν εργασίες ανέγερσης νέου ακινήτου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 665215/2023 οικοδομική άδεια και την κάτοψη ισογείου - πιλοτής που κατατέθηκαν.
Για τη διατήρηση του ισοζυγίου πρασίνου, ο αιτών θα διαθέσει δύο (2) νέα δενδρύλλια νεραντζιάς τριετούς ανάπτυξης, όπου η αρμόδια υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, θα εγκαταστήσει στην επόμενη φυτευτική περίοδο σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου που θα ποτίζεται.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

15 Σεπ 2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 10/2023 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.), σχετικά με την παραχώρηση σχολικών χώρων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με την υπ’ αριθ. 11/2023 απόφαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, όπως αυτές αναλύονται στο παραπάνω σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech