Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
09 Αυγ 2022

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται

1. Η έγκριση δαπάνης για την απευθείας ανάθεσης έργου, στην κα Γκύρτη Αγγελική, πολιτικό μηχανικό, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομικότερη προσφορά και τη σύναψη σύμβασης έργου σύμφωνα με τους κάτωθι όρους – προδιαγραφές :

Α. Περιγραφή των προς ανάθεση εργασιών
Ενδεικτικά, οι εργασίες που θα ανατεθούν στον εξωτερικό συνεργάτη είναι οι κάτωθι:

Για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της κοινότητας Παπάγου:
α) εργασίες συντήρησης δαπέδων με πλακίδια, τμηματικά ή καθολικά, ανάλογα με το μέγεθος της φθοράς σε αίθουσες και στα WC, (προεκτιμόμενη έκταση αποκατάστασης 50 μ2)
β) επισκευή και αντικατάσταση όπου απαιτηθεί υδραυλικής εγκατάστασης ή ειδών υγιεινής (καζανάκια, νιπτήρες, λεκάνες, βρύσες κλπ)

Β. Ενδεικτικός Τρόπος πληρωμής
Για τις ανωτέρω εργασίες όπως εγκριθεί η δαπάνη του ποσού των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (2.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η πληρωμή του θα γίνει απευθείας από την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κα Γκούμα Αικατερίνη κατόπιν βεβαίωσης εκτέλεσης των εργασιών και προσκόμισης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον Συνεργάτη.

Γ. Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 4 μήνες.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών των σχολείων ή και κατά τις ώρες μη λειτουργίας των σχολείων, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή άλλων δραστηριοτήτων εντός των σχολικών συγκροτημάτων.

2. Η εξουσιοδότηση της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, κα Γκούμα Αικατερίνης για την υπογραφή σύμβασης έργου για τις εργασίες στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της κοινότητας Παπάγου, με την κα Γκύρτη Αγγελική, πολιτικό μηχανικό.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

09 Αυγ 2022

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται

Η θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την ικανοποίηση των αιτημάτων παραχώρησης σχολικών χώρων και συγκεκριμένα:
1. Του από 17.06.2022 αιτήματος του Α.Κ.Ο. Άρη Χολαργού για την παραχώρηση του αθλητικού χώρου στο προαύλιο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού για την εκγύμναση των ακαδημιών του Α.Κ.Ο. Άρη Χολαργού:
Α) για την τρέχουσα περίοδο και έως τις 20.07.2022 για τις ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Οι ώρες εκγύμνασης από 18:30 έως 21:00.
Β) από τις 22.08.2022 έως το τέλος της σχολικής χρονιάς 2022-2023 Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Οι ώρες εκγύμνασης από 18:00 έως 21:00.

Προϋπόθεση πως θα υπάρχει έγγραφη συναίνεση του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.

2. Του από 04.07.2022 αιτήματος του Λυκείου των Ελληνίδων ΠΤΧ Παπάγου - Χολαργού για την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου – 3ου Σχολικού Συγκροτήματος Παπάγου για την προετοιμασία συμμετοχής του σε παράσταση του Φεστιβάλ Αθηνών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο του Αττικού Άλσους:
Α) την Παρασκευή 8 Ιουλίου ώρες 17:00 έως 22:30.
Β) τη Δευτέρα 18 Ιουλίου έως και Τετάρτη 27 Ιουλίου, ώρες 17:00 έως 22:30.

Προϋποθέσεις:
1. Οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).
2. Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα.
3. Θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
4. Ορίζεται από τους φορείς υπεύθυνος στην είσοδο του σχολείου για τον έλεγχο των ατόμων που προσέρχονται στο σχολείο, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και των παιδιών.
5. Επιπλέον θα πρέπει να υπογραφεί υπεύθυνη δήλωση από τους συλλόγους, στην οποία θα ορίζονται τα στοιχεία του υπεύθυνου για τον καθαρισμό – απολύμανση των κλειστών χώρων που θα χρησιμοποιηθούν.
6. Ο Δήμος μπορεί να τροποποιεί τις αιτούμενες ημέρες και ώρες παραχώρησης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. συντήρηση ή επισκευή χώρων).
7. Οι χώροι και ώρες χρήσης του σχολικού χώρου αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο φορέα και το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται άλλος χώρος ή αίθουσα και σε διαφορετικές ώρες, δίχως απόφαση παραχώρησης του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Δεν νοείται με κανέναν τρόπο σιωπηρή παράταση της εκάστοτε παραχώρησης, πέραν του διαστήματος που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρατείνεται μόνο με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

09 Αυγ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, τη μετατροπή τμήματος της οδού Ελ. Βενιζέλου 20 της Κοινότητας Παπάγου, από χώρο πρασίνου (παρτέρια), σε πλακόστρωτη οδό, λόγω δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων και εισόδου επί του ακινήτου και συγκεκριμένα:

1. την ικανοποίηση του με αριθ. πρωτ. 4921/2022 αιτήματος του Γ.Ε. Ταμβάκη, για λογαριασμό της εταιρείας “EGP CONSTRUCTIONS”, για μετατροπή τμήματος της οδού Ελ. Βενιζέλου 20 από χώρο πρασίνου (παρτέρια) σε πλακόστρωτη οδό ώστε να χρησιμοποιείται για την είσοδο / έξοδο των οχημάτων και πεζών σε νέα υπό ανέγερση οικοδομή,

2. τη μετατροπή των ευρισκομένων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 20, δύο χώρων πρασίνου διαστάσεων 5m × 1.7m και 4m × 1.7m αντίστοιχα, από χώρο πρασίνου (παρτέρια), σε πλακόστρωτη οδό, λόγω δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων και εισόδου πεζών επί του ακινήτου, υπό την αυστηρή προϋπόθεση της υλοποίησης, από μέρους των αιτούντων (ιδιώτη και εταιρείας), των παρακάτω εργασιών / ενεργειών:
• η νέα διαμόρφωση να περιλαμβάνει έγχρωμους κυβόλιθους διαστάσεων 20cm × 10cm × 6cm και να αποτελεί συνέχεια της υπόλοιπης ανάπλασης,
• οι κυβόλιθοι να είναι τοποθετημένοι σε στρώση άμμου πάχους 3 cm ή να συγκολληθούν με τσιμεντοκονίαμα,
• η βάση τους να είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 πάχους 10εκ. και μεταλλικό πλέγμα Τ192,
• η κλίση της νέας πλακόστρωσης να ακολουθεί την υφιστάμενη, ώστε να οδηγούνται τα όμβρια ύδατα στα φρεάτια υδροσυλλογής που βρίσκονται στο κέντρο της πλακόστρωτης οδού,
• η μετακίνηση του στύλου οδοφωτισμού, θα γίνει με μέριμνα και έξοδα των ενδιαφερόμενων ενώ η νέα θέση που θα τοποθετηθεί ο στύλος αυτός θα υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η μετατόπιση του στύλου ηλεκτροδότησης αποτελεί αρμοδιότητα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,
• να προβλεφθεί η διατήρηση του ισοζυγίου του πρασίνου της γειτονιάς, σύμφωνα με το άρθρο 30 της υπ΄ αριθ. 4/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου “Κανονισμός Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων”,
• όλες οι παραπάνω εργασίες, η προμήθεια των υλικών καθώς και η απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής, που θα απαιτηθούν για τη νέα διαμόρφωση του τμήματος της οδού, θα γίνουν με έξοδα της αιτούσας εταιρίας “EGP CONSTRUCTIONS”,
• πριν την έναρξη των εργασιών, ο αιτών υποχρεούται να λάβει άδεια εκσκαφής και υλοποίησης εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από αίτησή του.

Ο Προεδρεύων

Χρήστος Πετράκης
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

09 Αυγ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 87/2021 προγενέστερης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την προσθήκη δύο επιπλέον κοινόχρηστων χώρων, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στα κάτωθι σημεία:

• πεζοδρόμιο και κοινόχρηστος χώρος επί της οδού 25ης Μαρτίου, από το ύψος της οδού Αναστάσεως ως την οδό Υμηττού και
• πεζοδρόμιο επί της οδού Πυθαγόρα, από την Λεωφόρο Μεσογείων ως την οδό Ικαρίας.

Σε κάθε περίπτωση τα τ.μ. που θα παραχωρηθούν, θα καθοριστούν κατόπιν σχετικών αιτήσεων και σχετικής έκθεσης της Δημοτικής Αστυνομίας, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και η λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Προεδρεύων

Χρήστος Πετράκης
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

09 Αυγ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, τη θεσμοθέτηση - εξειδίκευση των Συντελεστών Δόμησης (ΣΔ) στις Πολεοδομικές Ενότητες (ΠΕ) της Κοινότητας Χολαργού, στο πλαίσιο της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Κ. Χολαργού, σε εφαρμογή του αναθεωρημένου ΓΠΣ (καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης)», σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Κοινότητας Χολαργού (ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/2016) και σε συμμόρφωση με αυτό, ορίζοντας ως μέγιστο μέσο Συντελεστή Δόμησης (ΣΔ) 1,20.

Ο Προεδρεύων

Χρήστος Πετράκης
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

09 Αυγ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, την τροποποίηση του με ημερομηνία 04-05-1985 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 242/τ.Δ’/1985), με το οποίο εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για τον καθορισμό χώρου Σταδίου - Γηπέδων Αθλοπαιδιών και Χώρου Νέων Σχολείων στην περιοχή Λόφος «Τσακού», ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και καθορισμός μέγιστου ύψος κτιρίων από 10μ. σε 15μ.

Ο Προεδρεύων

Χρήστος Πετράκης
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

09 Αυγ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, τη σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Π.Δ/γματος του 10-04-1928 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/20-05-1928), στο Ο.Τ. 13 της Κοινότητας Χολαργού, για αλλαγή χρήσης οικοπέδων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, από χώρο Κοινοτικού καταστήματος και χώρο Δημοσίων κτιρίων, σε Αθλητικούς Χώρους Ανοικτών Γηπέδων και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως προς τις Ο.Γ. & Ρ.Γ., σύμφωνα με την υλοποιημένη κατάσταση και συγκεκριμένα:

1. την αλλαγή χρήσης του χώρου με αριθ. 1, ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, από χώρο ανέγερση Δημόσιων κτιρίων σε ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ (χώρος γηπέδου αντισφαίρισης) εμβαδού Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ2 =914,12μ² με ΚΑΕΚ 051480208004 εμβαδού 711,20μ² και τμήμα του 051480208005 εμβαδού 281,46μ²,

2. την αλλαγή χρήσης του χώρου με αριθ. 2, από χώρο για την ανέγερση Κοινοτικού καταστήματος, σε ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ (χώρος γηπέδων καλαθοσφαίρισης), με ΚΑΕΚ 051480241001 εμβαδού 1.394,15μ²,

3. την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ως προς τις Ο.Γ. και Ρ.Γ., σύμφωνα με την καλώς διαμορφωμένη κατάσταση και τη δημιουργία:
α) πεζόδρομου πλάτους 5,00μ. μεταξύ της στις πλευράς Τ10-Τ11-Τ12-Τ13 του χώρου με αριθ. 2 και των ορίων των ιδιοκτησιών,
β) πεζόδρομου πλάτους 2,50μ. μεταξύ της πλευράς Τ2-Τ5 του χώρου με αριθ. 1 και των ορίων των ιδιοκτησιών,
(όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης).

Ο Προεδρεύων

Χρήστος Πετράκης
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

09 Αυγ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, την απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά), προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση των απορριμματοφόρων και των μεγάλων οχημάτων και συγκεκριμένα:

➢ την τοποθέτηση εμποδίων τύπου ΠΙ στο αριστερό πεζοδρόμιο της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, όπως προβλέπεται με την υπ’ αριθ. 345/21-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, που καθορίζει τις προδιαγραφές τοποθέτησης εμποδίων στα πεζοδρόμια καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών της απόφασης ΥΠΟΜΕΔΙ με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-09-2013 (ΦΕΚ 2302/τ.Β’/16-09-2013) και της απόφασης ΥΠΕΚΑ με αριθ. 52907/31-12-2009 (ΦΕΚ2621/τ.Β’/31-12-2009).

Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών, κατά μήκος των πεζοδρομίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου.

Τα προστατευτικά εμπόδια σχήματος Π, θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου “Φ2”, πάχους τοιχώματος 3,65mm και θα εφαρμόζεται αντισκωριακή επίστρωση δύο στρώσεων και τελικού χρωματισμού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε σκούρα πράσινη απόχρωση (κυπαρισσί), ενώ τα οριζόντια εσωτερικά στοιχεία κίτρινα ή πορτοκαλί (φωσφοριζέ), ώστε να είναι πάντα ορατά κατά τις βραδινές ώρες.

Τα εμπόδια δε θα τοποθετηθούν μπροστά από δέντρα, στύλους και εισόδους / εξόδους χώρων στάθμευσης.

Ο Προεδρεύων

Χρήστος Πετράκης
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

09 Αυγ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

• την απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Σωκράτους, μπροστά από την ιδιοκτησία επί της οδού Σωκράτους 39, στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος.

Η σήμανση της απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων, θα γίνει με διαγράμμιση κίτρινου χρώματος και θα τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης Ρ40 καθώς και Πρ4α (αρχή ισχύος Ρ40) & Πρ4γ (τέλος ισχύος Ρ40).

Ο Προεδρεύων

Χρήστος Πετράκης
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

09 Αυγ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 8/2022 απόφαση της Κοινότητας Χολαργού, σχετικά με τη δημιουργία θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., στην είσοδο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού (Θεμιστοκλέους) και συγκεκριμένα:

• τη δημιουργία μίας (1) παρόδιας θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, επί της οδού Θεμιστοκλέους, στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος και παράλληλα με αυτό.

Η θέση ορίζεται στο όριο της πόρτας του σχολείου και εκτείνεται προς την οδό Τήνου σε μήκος 6 μέτρων. Η εν λόγω θέση θα σημανθεί επί του οδοστρώματος με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης Αναπήρων και με πινακίδες Ρ-71, με μέριμνα και έξοδα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο Προεδρεύων

Χρήστος Πετράκης
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech