Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
26 Ιαν 2023

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 26/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΨΛΗ6ΩΞ1-2ΑΨ, δίνεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έως την Δευτέρα 6 Μαρτίου του 2023 και ώρα 14:00 για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου».

Επίσης ως προς τα παραδοτέα των σχεδίων τονίζεται ότι τα ΣΧΕΔΙΑ που θα παραδοθούν, θα είναι μεγέθους DIN A1 διαστάσεων 594 × 841 mm και όχι διαστάσεων A0 που εκ παραδρομής αναφέρθηκαν στις διευκρινίσεις του διαγωνισμού. Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην οικεία Αναλυτική Προκήρυξη και ιδιαίτερα στο «ΑΡΘΡΟ 14ο – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ».

25 Ιαν 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
2. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.».
3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», βάσει της οποίας ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι.
4. Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Παπάγου Χολαργού , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 44.539 κατοίκους.
6. Το άρθρο 47 ν.4647/2019 που τροποποιεί το άρθρο 59 ν.3852/2010. Ειδικότερα στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται η παράγραφος 7, ως εξής: «7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΦΕΚ 4947Β/6-11-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπ’ αριθμ. 2268/2022 απόφαση Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2268/2022 απόφαση Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων ως κατωτέρω:
1. Ορίζει την κα. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου, από έμμισθη Αντιδήμαρχο Πολιτισμού σε άμισθη, με θητεία μέχρι 31/12/2023.
2. Ορίζει τον κ. Νικόλαο Κουκή, από έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε άμισθο με θητεία μέχρι 31/12/2023.
3. Ορίζει τον κ. Μιχάλη Τράκα, από άμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών ‘Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας, σε έμμισθο με θητεία μέχρι 31/12/2023.
4. Ορίζει τον κ. Βασίλειο Σιαμάνη, από άμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Κοινότητας Χολαργού και Πολιτικής Προστασίας, σε έμμισθο με θητεία μέχρι 31/12/2023
5. Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ τα προβλεπόμενα με την υπ’ αριθμ. 2268/2022 απόφαση Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων.
6. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1/2/2023.
7. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

20 Ιαν 2023

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ( σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην Εγκύκλιο 374/2022 του ΥΠ.ΕΣ, σε συνδυασμό με το Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136), την 25η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών 41ης και 42ης Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 2ο : Κατανομή ΚΑΠ, για Κάλυψη Δαπανών Εκτέλεσης Έργων και Επενδυτικών Δραστηριοτήτων ( 10η, 11η, 12η Κατανομές 2022).
ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής υπ’ αρίθ.61/2023 ταχυδρομικών τελών.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΠΑΠ», οικονομικού έτους 2022 (απόφαση υπ’ αριθ. 1/23).
ΘΕΜΑ 5ο : Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού & στοιχείων Ισολογισμού 4ου Τριμήνου 2022.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση Πρακτικών Επαναληπτικής Φανερής Δημοπρασίας, για την Εκμίσθωση Θέσης μετά Περιπτέρου επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθ. 158, στην Κοινότητα Παπάγου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου».
ΘΕΜΑ 8ο:  Απόφαση Παράτασης Λήξης Ημερομηνίας Υποβολής Μελετών για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου».
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση πρακτικού 2 της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 175789, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 626.000,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ “.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία: “ Παροχή υπηρεσίας για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας”.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την σύναψη συμφωνίας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥΣ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2023» διάρκειας ενός (1) έτος, για το τμήμα I,ΙΙ,IV με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 177910.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας (με τους ίδιους όρους) μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.
ΘΕΜΑ 13ο : 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης

20 Ιαν 2023

Καλείστε να παρευρεθείτε την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 375/2022 (αριθ. πρωτ. 39167/02-06-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/09-07-2022), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 25/2022 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
3. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 56/ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό σημείων τοποθέτησης υπαίθριων διαφημίσεων Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων «πραγμάτων» του Δήμου, για το έτος 2023.
5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2023.
6. Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
7. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Παπάγου, για την τοποθέτηση / διατήρηση στεγάστρων αναμονής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.
8. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση πινακίδων (τύπου ρακέτας & πίζας), με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
9. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Ελλησπόντου 41,
β. Αν. Θράκης 7,
γ. Δυρραχίου 22.
• Κοινότητα Χολαργού
α. Ξανθίππου 103,
β. Ναυαρίνου 27,
γ. Αγ. Ι. Θεολόγου 62,
δ. Δοϊράνης 18.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
10. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

v. ΓΕΝΙΚΑ
11. Παραχώρηση κτηρίου Πολυϊατρείων - ΚΑΠΗ της Κοινότητας Παπάγου στο Νομικό Πρόσωπο «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
12. Συζήτηση του υπ΄ αριθ. 881/2023 αιτήματος της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού - Παπάγου», σχετικά με ψευδή δημοσίευση.

Χολαργός, 20.01.2023

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

16 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία


α. Την Έγκριση του από 7-12-2022 Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την Αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνικής Προσφοράς και τον Έλεγχο των Εγγυητικών Συμμετοχής στη Δαπάνη με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 175789, Προϋπολογισμού 626.000,00 € προ Φ.Π.Α.
β. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟNΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.» με συστημικό αριθμό προσφοράς 314810, ως απαράδεκτη λόγω μη προσκόμισης της απαιτούμενης εγγυητικής συμμετοχής.
γ. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συστημικό αριθμό προσφοράς 310649, ως απαράδεκτη λόγω μη προσκόμισης της απαιτούμενης εγγυητικής συμμετοχής.
δ. Την συνέχιση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στον εν λόγω ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

16 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την επικαιροποίηση και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. 12021094 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου» συνολικού προϋπολογισμού 919.993,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
2. Εγκρίνει την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 919.993,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
3. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη των οικονομικών φορέων για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου»,
4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, ήτοι α) Υπογραφή τελικής Διακήρυξης και Περίληψης, πάντα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους όρους, β) ορισμός τελικών ημερομηνιών (καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης προσφορών, ημερομηνίες αποσφράγισης κ.λπ.)
γ) Υπογραφή προσκλήσεων υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και σχετικών έγγραφων παρατάσεων προθεσμιών καθώς και λοιπών εγγράφων που δεν υπόκεινται στις αρμοδιότητες της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή του αρμοδίου Τμήματος σύνταξης της μελέτης κ.λπ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

16 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες αξίας 2.131,65 € από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος της αντίστοιχης πιστώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

16 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει τις κατωτέρω Διαγραφές Ποσών :

από τον κο Dedndreaj Gege (ΑΦΜ 128802255), για το λόγο που αναφέρεται λεπτομερώς στην εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

16 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736.0001 του προϋπολογισμού τού οικονομικού έτους 2022 ποσού 1.000,00 € για την επιχορήγηση στο «Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού -Τοπικό Τμήμα Παπάγου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

16 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Επικύρωση των Πρακτικών των 37ης και 38ης Τακτικών Συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech