Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
16 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Αποδοχή :
α. Δεκαπέντε (15) διατακτικών αξίας είκοσι (20,00) ευρώ έκαστη, συνολικής αξίας τριακοσίων (300,00) ευρώ από το Σούπερ Μάρκετ «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», ως Δωρεά της Εταιρίας «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, προκειμένου αυτές να διατεθούν στις Οικογένειες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με οικονομικά κα κοινωνικά κριτήρια. Οι διατακτικές και οι αριθμοί τους, αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

16 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Αποδοχή πενήντα (50) διατακτικών αξίας είκοσι (20,00) ευρώ έκαστης, συνολικής αξίας χιλίων (1000,00) ευρώ από το Σούπερ Μάρκετ «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», ως Δωρεά της Εταιρίας «EGP CONSTRUCTIONS ΙΚΕ Β» προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, προκειμένου αυτές να διατεθούν στις Οικογένειες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με οικονομικά κα κοινωνικά κριτήρια. Οι διατακτικές και οι αριθμοί τους, αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

16 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Αποδοχή σαράντα (40) διατακτικών αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ έκαστη, συνολικής αξίας χιλίων (1000,00) ευρώ από το Σούπερ Μάρκετ «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», ως Δωρεά του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Χολαργού προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, προκειμένου αυτές να διατεθούν στις Οικογένειες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με οικονομικά κα κοινωνικά κριτήρια. Οι διατακτικές και οι αριθμοί τους, αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

16 Ιαν 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Κ. ΠΑΠΑΓΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12021094 μελέτη του Δήμου.
CPV: 39293400-6, CPV: 37450000-7, CPV: 43323000-3 Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 20/02/2023 και ώρα 15:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 22/02/2023 και ώρα 11:00 π.μ. (α/α συστήματος 181548).

Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει προβλεφθεί πίστωση € 800.000,00 (χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής) στον ΚΑ 15.7135.0021 για το έτος 2023, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €119.993,20 (από έσοδα του Δήμου) θα περιληφθεί στον αντίστοιχο κωδικό του π/υ του έτους 2024, λόγω του ότι η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε εννέα (9) μήνες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και προβλέπεται να λήξει στο έτος 2024. Αναλυτικότερα, έχει προβλεφθεί πίστωση, € 800.000,00 για το 2023, ενώ το υπόλοιπο ποσό των € 119.993,20 για το έτος 2024. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αριθ. πρωτ. 2444/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011851475, ΑΔΑ: 6ΓΨ7ΩΞ1-ΕΡΦ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023-2024 σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0021.

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προμηθευτές (οικονομικοί φορείς) δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, αλλιώς απορρίπτονται. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο (2%) της εκατό επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και έξι λεπτών (14.838,06 €). Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα (4%) της εκατό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002913/842/841/859.

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

16 Ιαν 2023

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ( σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην Εγκύκλιο 374/2022 του ΥΠ.ΕΣ, σε συνδυασμό με το Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136), την 18η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού.
ΘΕΜΑ 3ο : Ανανέωση δύο (2) συμβάσεων υπαλλήλων ΙΔΟΧ κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση Επιτροπών : 1. Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και 2. Επιτροπής Έγκρισης Υλικών για την κατασκευή του έργου: «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού», προϋπολογισμού 587.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).
ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ”
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία : “ Παροχή υπηρεσίας για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας”.
ΘΕΜΑ 8ο : “ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 175789, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 626.000,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ “.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης

11 Ιαν 2023

Καλείστε την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/09.07.2022) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1: «Γνωμοδότηση για την Παραχώρηση σχολικών χώρων προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας»
Θέμα 2: «Αποδοχή δωρεάς γονέα προς το 6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού»
Θέμα 3: «Αποδοχή δωρεάς ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ προς το 6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού»
Θέμα 4: «Αποδοχή δωρεάς γονέα προς το 3ο Νηπιαγωγείο Παπάγου»

 

Η Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Γκούμα Αικατερίνη

 

 

10 Ιαν 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ της απόφασης Περιβαλλοντικής έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ.Κ. Παπάγου της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Εφαρμογών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως Αρχή Σχεδιασμού του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Κ. Παπάγου, σύμφωνα με την παρ. 9γ του άρθρου 5 της ΚYA ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (ΦΕΚ 1225Β) και όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΕΚΑ/οικ. 40238/2017, (ΦΕΚ 3759Β), ανακοινώνει την απόφαση Περιβαλλοντικής έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ.Κ. Παπάγου της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), την αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔIΠΑ/136876/8834/23-12-2022 απόφαση Γεν. Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της παραπάνω απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr ή στη https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ : 99ΚΗ4653π8-ΩΧΝ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

09 Ιαν 2023

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ( σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην Εγκύκλιο 374/2022 του ΥΠ.ΕΣ, σε συνδυασμό με το Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136), την 11η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών των 39ης και 40ης Συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή Δωρεάς Διατακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή Δωρεάς Διατακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ» ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ PADEL» προϋπολογισμού 94.302,00€ με ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙI (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ» προεκτιμώμενων αμοιβών 476.068,00 € με τον ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2023.

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2023.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της αξιολόγησης για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο «Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος χωριστής συλλογής Βρώσιμων Λιπών και Ελαίων».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινού αναδόχου στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2023».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τη Δράση “ Έξυπνες Διαβάσεις πεζών φιλικές προς ΑΜΕΑ” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης

 

04 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Έγκριση του Διαχειριστικού Απολογισμού των Δομών «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό Φαρμακείο» Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2022, όπως αυτός (Απολογισμός), αποτυπώνεται λεπτομερώς στην ανωτέρω Εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

04 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη Σύναψη νέας Σύμβασης ( για το έτος 2023), μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και της Εταιρείας «Αττικές Διαδρομές ΑΕ», για τη συμμετοχή του Δήμου στο ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα απορριμματοφόρων Δήμων, ετήσιου ενδεικτικού κόστους 22.274,00 €.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10/20/35.6411.0001 του προϋπολογισμού έτους 2023 στους οποίους θα προβλεφθεί η σχετική πίστωση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech