Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
28 Σεπ 2021

Καλείστε την Παρασκευή 1 Οκτώβριου 2021 και ώρα 10:00, να συμμετέχετε στη δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, σύμφωνα με την τροποποίηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου άρθρο 10 παρ. 1 (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020), με το άρθρο 67 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» (ΦΕΚ 169/Α/18.9.2021).

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, την ως άνω ημέρα και από την ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, έως τη λήξη της (13:00 μεσημβρινή), για τη ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία), ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθείτε απόντες.

Έναρξη Συνεδρίασης 10:00 & Λήξη 13:00

Θέμα: «Εξουσιοδότηση Διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για πρόσβαση στους λογαριασμούς των σχολείων στην τράπεζα EFG Eurobank, χρησιμοποιώντας τη χρεωστική κάρτα που αντιστοιχεί στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρούν»

 

Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αγλαΐα Σουρανή

28 Σεπ 2021

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ, Εκτυπωτών κ.λ.π. Μηχανογραφικού Εξοπλισμού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ.  Α. Πολίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη & την πρόσκληση, από Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021  έως και Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

28 Σεπ 2021

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται

Η έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 23.360,00 € (584 νήπια x 40,00€ ανά νήπιο) και το οποίο προκύπτει από την κατανομή στην Σχολική Επιτροπή Π.Ε. της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και θα δοθεί για την κάλυψη αναγκών των Νηπιαγωγείων του Δήμου μας σε γραφική ύλη, για τη διδακτική χρονιά 2021- 2022. Το ποσό θα αποδοθεί ανάλογα με τον αριθμό φοιτούντων νηπίων ανά Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

24 Σεπ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Αναλωσίμων Η/Υ» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (10.073,76 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12021158 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 625/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ936ΩΞ1-ΜΦΔ), σε βάρος του Κ.Α. 10.6614.0001 οικ. έτους 2021 και πρόβλεψη στον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2022.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12021158 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την 01/10/2021 και ώρα: 13:30.

Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:

1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Αναλωσίμων Η/Υ»
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:
• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
• ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 12021158 μελέτης
• ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016

Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου.

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης κ. Α. Πολίτης, τηλ. 2132002887 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dpapxol.gov.gr/diagonismoi/anatheseis.html 


Ο Δήμαρχος


Ηλίας Αποστολόπουλος

23 Σεπ 2021

Καλείστε να συμμετέχετε την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 53950/04-09-2021 (ΦΕΚ 4054/τ.Β΄/04-09-2021), προκειμένου να συζητήσουμε και να γνωμοδοτήσουμε το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

• Διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00, με τον ίδιο τρόπο της τηλεδιάσκεψης.

Χολαργός, 09.09.2021
Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Νικόλαος Κουκής

23 Σεπ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χολαργού, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τον Ν.4830, άρθρο 67 (ΦΕΚ 169/τ. Ά/18-9-2021), (καθώς δεν έγινε η 8η συνεδρίαση που ήταν προγραμματισμένη στις 28-9-2021 επειδή δεν υπήρχε απαρτία) την 30η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (οδός Αριστοφάνους).
Θέμα 2ο: Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (οδός Σαρανταπόρου).
Θέμα 3ο: Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (οδός Αγ. Ι. Θεολόγου).
Θέμα 4ο: Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (οδός Κατσιμπίρη).
Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Θέμα 6ο: Γνωμοδότηση προς την Τεχνική Υπηρεσία αναφορικά με πρόταση Κοινοτικού Συμβούλου για την πιλοτική πεζοδρόμηση τμήματος της οδούς Αριστοφάνους. 

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού

Κατερίνα Γκούμα

21 Σεπ 2021

Παρακαλείσθε την 24/09/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 όπως συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» (ΦΕΚ 4337/Β/18.9.2011) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:

Θέμα: «’Έγκριση δαπάνης για τον εξοπλισμό των Νηπιαγωγείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σε γραφική ύλη».

Η Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αικατερίνη Γκούμα

20 Σεπ 2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη Χορήγηση Παράτασης Ταφής, για Ενταφιασμένους στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χολαργού, ως ακολούθως:

 Παράταση ταφής του Π.Γ., στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 6 μήνες έως 9/11/2021.
 Παράταση ταφής του Χ.Γ. , στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 5/1/2022.
 Παράταση ταφής του Β.Α. , στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 18/4/2022.
 Παράταση ταφής του Ρ.Μ. , στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 21/4/2022.
 Παράταση ταφής του Α.Ε. , στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 22/4/2022.
 Παράταση του M.G. , στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 4 μήνες έως 4/9/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

20 Σεπ 2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το όχημα του κ. Αλέξανδρου Δημούλτση μπροστά από την είσοδο της κατοικίας του επί της οδού Ψαρών 24. Η σήμανση της θέσης θα γίνει με πινακίδες Ρ-72, τις οποίες θα προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος και θα τοποθετηθούν με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech