Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
30 Οκτ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

1. Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/16 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016).
Αναθέτουσα Αρχή: ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού.
Ιστοσελίδα: www.dpapxol.gov.gr
Προϊσταμένη Αρχή: το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού που έχει έδρα: Περικλέους 55 - Τ.Κ. 155 61 Χολαργός.
Διευθύνουσα Υπηρεσία: η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού που έχει έδρα : Αναστάσεως 90 / Τ.Κ. 156 69 Παπάγου.
Πληροφορίες Ξανθή Αντωνοπούλου, τηλ.: 2132027112, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Fax: 2132027198, 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ CPV ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
(€)
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
(€)
ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ
1. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 71351810-4 59.659,21 59.659,21 B΄ και άνω
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ                                       51.877,57
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)                                                                                        7.781,64
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ)                                               59.659,21
ΦΠΑ (24%)                                                                                                   14.318,21
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                  73.977,42

Τόπος αντικειμένου μελέτης: Αττική (κωδικός NUTS:GR301), Δήμος Παπάγου – Χολαργού.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 13/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Αναστάσεως 90, 156 69 Παπάγου) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.
Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση, που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 16 (Μελέτη Τοπογραφίας) με ελάχιστη Τάξη Πτυχίου B΄ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

β) οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονομένα είτε ως μέλος ένωσης.

γ) οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

4. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:

Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 65%)

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:
1. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνησης μελέτης (βαρύτητα 40%)
2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%)
3. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 30%)

Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 35%)
5. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με ΚΑ 30.7425.0022.
6. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
7. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε Eννέα(9) μήνες.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, εκτιμάται σε Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
8. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, όλων των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα http://www.dpapxol.gov.gr.
Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της σύμβασης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού http://www.dpapxol.gov.gr.
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.
10. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55 – 155 61 Χολαργός).

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
1) κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
2) κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Παρατήρηση: Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 242/25-10-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣΛ5ΩΞ1-ΓΧΧ).

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 30/10/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

30 Οκτ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής


Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» συνολικού προϋπολογισμού 56.369,87 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2017207 μελέτη του Δήμου.

Για τη δαπάνη της προμήθειας έχει γίνει διάθεση σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς έτους 2017 σε σχετικούς Κ.Α. α) Δήμου Κ.Α: 15.6473.0002, 10.6634.0001) β) Δ.Ο.Π.Α.Π. ΚΑ: (15.6634.002) και γ) Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α. Κ.Α:(15.6634.0001 και 15.6061.0001) και έχει γίνει σχετική πρόβλεψη πιστώσεων σε σχετικούς ΚΑ των αντίστοιχων προϋπολογισμών έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου, Περικλέους 55 Χολαργός). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 13/11/2017 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 16/11/2017 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 909,20 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Οι συμβάσεις θα έχουν ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα 12 (δώδεκα) μηνών.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

30 Οκτ 2017

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού εγκρίνει

1. Την ανάθεση προμήθειας ενός (1) θερμοθαλάμου για τις ανάγκες του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού ,στην εταιρία «ESTIASI», Α. Γιαννοπουλάκης & ΣΙΑ Ο.Ε., με ΑΦΜ: 998413614, έναντι του ποσού των εξακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (€613,80) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Την πληρωμή της συμβατικής αξίας με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

30 Οκτ 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Την ικανοποίηση των αιτημάτων με την προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85), καθώς και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα συμμετέχουν.

Επιπλέον, για την παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου στους αθλητικούς Συλλόγους ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ και ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του με αρ. πρωτ. 542/19-10-2017 εγγράφου της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και της Προϊσταμένης του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

30 Οκτ 2017

21η Απόφαση 8ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.


Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

1) Η αποδοχή των πρακτικών συγκρότησης Συμβουλίου Σχολικών Κοινοτήτων των Διευθυντών και Προϊστάμενων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου, μέλη οποίων ορίζονται ως Οικονομικοί Υπόλογοι των σχολικών συγκροτημάτων.

2) Ο ορισμός Οικονομικών Υπολόγων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού ως εξής:

 Ο ορισμός της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας Τζήκα Αναστασίας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και του 6ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
 Ο ορισμός της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας Σταύρου Ιωάννας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και του 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
 Ο ορισμός της Διευθύντριας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας Μάσσου Μαρίας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού,
 Ο ορισμός της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, κυρίας Δημακοπούλου Μαρίας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού,
 Ο ορισμός της Προϊσταμένης του 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, κυρίας Κέφη Μαρίας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
 Ο ορισμός της Προϊσταμένης του 2ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, κυρίας Νικολακοπούλου Αλεξάνδρας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 2ου Νηπιαγωγείου Χολαργού και του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
 Ο ορισμός της Προϊσταμένης του 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, κυρίας Μαντζουράνη Μαρίας, ως Οικονομικού Υπολόγου του 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού,
 Ο ορισμός της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, κυρίας Κουλοπούλου Αθηνάς, ως Οικονομικού Υπολόγου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου,
 Ο ορισμός της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, κυρίας Κωστόγιαννη Πηνελόπης, ως Οικονομικού Υπολόγου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου,
 Ο ορισμός της Προϊσταμένης του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, κυρίας Βερροιοπούλου Ειρήνης, ως Οικονομικού Υπολόγου του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

30 Οκτ 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Τη συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας του διαγωνισμού εθελοντών σχολικών τροχονόμων, οι οποίες θα συντάξουν την προκήρυξη και θα προβούν στις σχετικές ενέργειες πρόσληψης ως ακολούθως:
1ο Δ.Σ. Παπάγου: κα Αθηνά Κουλοπούλου, κα Ουρανία Μαργιέλη, κα Δρακακάκη Ιωάννα.
2ο - 3ο Δ.Σ. Παπάγου: κα Πηνελόπη Κωστόγιαννη, κος Γεώργιος Γαμβρινός, κα Κάραλη Λίνα, κος Νικόλαος Πατέρας.
1ο Δ.Σ. Χολαργού: κα Αναστασία Τζήκα, κος Γώγος Κωνσταντίνος, κος Αντζάκης Κωνσταντίνος.
2ο - 3ο Δ.Σ. Χολαργού: κα Μαρία Δημακοπούλου, κα Σερετέλλη Ραλλού, κος Σωτήριος Μαργέτης.
5ο Δ.Σ. Χολαργού: κα Μαρία Μάσσου, κα Παρασκευή Νικάκη, κα Όλγα Διώτη.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

30 Οκτ 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Τη συγκρότηση των Συμβουλίων των Σχολικών Κοινοτήτων Δήμου Παπάγου-Χολαργού ως εξής:

11. 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού και 6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού
12. 1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού
13. 2ο - 3ο Δημοτικά Σχολεία Χολαργού
14. 2ο - 3ο Νηπιαγωγείο Χολαργού
15. 4ο Δημοτικό σχολείο Χολαργού και 4ο Νηπιαγωγείο Χολαργού
16. 5ο Δημοτικό σχολείο Χολαργού
17. 5ο Νηπιαγωγείο Χολαργού
18. 1ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου και 1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου
19. 2ο - 3ο Δημοτικά Σχολεία Παπάγου και 2ο Νηπιαγωγείο Παπάγου και
20. 3ο Νηπιαγωγείο Παπάγου

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

30 Οκτ 2017

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού αποφασίζει,

1. Την ανάθεση για κατασκευή ξύλινου οικίσκου (πέργκολα), στον εξωτερικό χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, στον ΔΕΛΙΑΝΙΔΗ ΒΑΣ. ΣΥΜΕΩΝ, ξυλουργό, με ΑΦΜ 038401372 (ΔΟΥ Χολαργού), έναντι του ποσού των χιλίων εννιακοσίων πενήντα (€ 1.950,00) πλέον ΦΠΑ.
2. Την πληρωμή της συμβατικής αξίας με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

30 Οκτ 2017

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 1η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Αιτιολογική έκθεση διαμόρφωσης σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
3. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου Τριμήνου 2017.
5. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
6. Επιλογή αναδόχου με απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού γηπέδων Δήμου Παπάγου- Χολαργού.
7. Επιλογή αναδόχου με απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: <<Εργασίες συντήρησης περιφράξεων γηπέδων Δήμου Παπάγου- Χολαργού».
8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 168/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.ΠΑ. με θέμα «Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων τροφίμων»”.
9. Εγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για το διαγωνισμό με τίτλο: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού» .
10. Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

26 Οκτ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «ασφάλιση οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00€ (πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2017203 μελέτη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου.

Για τη δαπάνη της υπηρεσίας έχει γίνει διάθεση σχετικής πίστωσης στο ΚΑ 10.6253.0001 του προϋπολογισμού έτους 2017 και έχει γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη στο προϋπολογισμό έτους 2018 και συγκεκριμένα στους ΚΑ 10.6253.0001, 15.6253.0001, 20.6253.0001, 30.6253.0001, 35.6253.0001, 45.6253.0001 και 50.6253.0001. (CPV: 31211300-1 Ασφάλειες)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου, Περικλέους 55 Χολαργός). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 9/11/2017 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 13/11/2017 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.100,00 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται η προσκόμιση των ασφαλιστικών συμβολαίων. Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών ήτοι ένα (1) έτος και θα αφορά στην ασφάλιση για χρόνο από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ασφάλισης του στόλου του Δήμου ήτοι από 11/1/2018 και ώρα 12.00 μέχρι τις 11-01-2019 και ώρα 12.00.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργου

Ηλίας Αποστολόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech