Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
09 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την αναστολή έκδοσης αδειών δόμησης στο Ο.Τ. 120 για δύο (2) χρόνια και εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

08 Μαϊ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη Μελέτη:

α) ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 205 ΤΗΣ Δ.Κ.Π.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999.
2. Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016.
5. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
6. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
8. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας της παρακάτω μελέτης:
9.1 ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 205 ΤΗΣ Δ.Κ.Π.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι, για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, καθώς και για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου – έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.


Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

04 Μαϊ 2018

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10.05.2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της Συμμετοχής, Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ‘ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι ’) και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».
2. Ψήφισμα της Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού, για «δωρεάν» παιδεία στα σχολεία του Δήμου μας.

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
3. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας».
4. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του επικεφαλής εταίρου Δήμου Αμαρουσίου, της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, προκειμένου να συμμετάσχει στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) με τίτλο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019».

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μόνιμου προσωπικού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017.
6. Τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
7. Τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
8. Ορισμός μελών επιτροπής διαχείρισης των δομών ΕΣΠΑ: Κοινωνικό Παντοπωλείο - Κοινωνικό Φαρμακείο.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων “πραγμάτων” του Δήμου, για το έτος 2018.
10. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου διετούς διάρκειας για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2018-2020».
11. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση Α.Τ.Μ. .
12. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 1ου Τριμήνου 2018.
13. Διαγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου (ποσών τιμολογίων) λόγω πενταετούς παραγραφής.
14. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης.
15. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση «Ημέρα των Συλλόγων».
16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της «Δημιουργικής Απασχόλησης».
17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18. Έγκριση του από 23.04.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
19. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
20. Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα με το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο» (Φ.Ε.Κ. 132/ΑΑΠ/13.07.2016).
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Σημειακές παρεμβάσεις πλακοστρώσεων, έτους 2015».

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
22. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:

• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
o Π. Τσαλδάρη 3
o Αρκαδίου 30
o Υμηττού 110

• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
o Παπακωνσταντίνου 2, 4 & 6

Χολαργός, 04.05.2018

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

04 Μαϊ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 8 Μαϊου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την τοποθέτηση Μηχανήματος Αυτόματης Ανάληψης Μετρητών (Α.Τ.Μ.), στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού (συμβολή Αναστάσεως & Κοκκόλα).

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεωργία Αρβανίτη.

04 Μαϊ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Περικλέους 55), στις 07/05/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

  1. Εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τοποθέτηση ΑΤΜ στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
  2. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

Η Πρόεδρος

 Αικατερίνη Γκούμα

04 Μαϊ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 09/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1ο: «Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου των 2ου-3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου».
Θέμα 2ο: «Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου των 2ου-3ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού».
Θέμα 3ο: «Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού».
Θέμα 4ο: «Παραχώρηση σχολικού χώρου».
Θέμα 5ο: «Έγκριση δαπάνης αγοράς φορητών επαγγελματικών συστημάτων ήχου για τον εξοπλισμό σχολικών μονάδων».
Θέμα 6ο: «Παραχώρηση αύλειου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού στο ΔΟΠΑΠ, για την λειτουργία Θερινού κινηματογράφου».

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τη μελέτη «Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού επί της οδού Καραϊσκάκη της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού», σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, προκειμένου να γίνει μία πλήρης αναβάθμιση σε ένα από τα παλαιοτέρα σχολική συγκροτήματα του Δήμου μας.

Η μελέτη αυτή έχει προέλθει από τη συνένωση δύο μελετών, που έχουν εκπονήσει τρίτοι για λογαριασμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και η Τεχνική Υπηρεσία συνένωσε, αναθεώρησε τιμές και τιμολόγια του 2013 στα αντίστοιχα επικαιροποιημένα τιμολόγια του 2017 καθώς και του Υ.Π.Α., πρόσθεσε εργασίες βαψίματος και κατέληξε σε νέο προϋπολογισμό του έργου, ποσό 1.922.500,00€ (με Υ.Π.Α. 24%).

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τη μελέτη «Επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Παπάγου - Χολαργού», κατόπιν της υπ΄ αριθ. 5133/23-02-2018 πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών, περί ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 139.200,00€.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού συνέταξε την υπ΄ αριθ. 2018113 μελέτη, με συνολικό προϋπολογισμό 245.520,00€.

Η δαπάνη τού έργου ανέρχεται στο ποσό των 198.000,00€ και Φ.Π.Α 24% 47.520,00€ και έχει ενταθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 καθώς έχει εγγραφεί και στον προϋπολογισμό τού Δήμου για το έτος 2018, με το ποσό των 139.200,00€ και για το έτος 2019 με το ποσό των 106.320,00€.

Το επιπλέον ποσό για την ολοκλήρωση του έργου θα καλυφτεί από έσοδα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μόνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 272/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά το έργο: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία Ευρώπης» και ενσωματώνει τις υπ΄ αριθ. 102/2015 και 73/2017 μελέτες που έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, οι οποίες ταυτοποιούνται και συνοδεύουν το έργο μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Αποδέχεται τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και έλεγχου τας ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στων κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017», σύμφωνα με την παρ. 1 και του όρθρου 159 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους:
1. Παρασκευή Τσαρδακλή - Αρχιτέκτων Μηχανικό, ως Πρόεδρο
2. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου - Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως μέλος
3. Αρχιμήδη Φάρκωνα - Πολιτικός Μηχανικός Σ.Ε., ως μέλος.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech