Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
04 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:
A. την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις.
B. την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για την υποβολή της πρότασης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

04 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Επικυρώνει τo υπ’ αριθ. 13/2017 πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτό απομαγνητοφωνήθηκε, δακτυλογραφήθηκε, επεξεργάστηκε και παραδόθηκε σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο του συγκεκριμένου πρακτικού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

04 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τα κάτωθι:

1. την αναβολή και επανεξέταση της περίπτωσης κοπής τεσσάρων (4) ελαιόδεντρων του πεζοδρομίου στην συμβολή των οδών Αν. Ρωμυλίας 18 και Εθν. Αμύνης, κατόπιν της υπ’ αριθ. 23946/26-09-2017 αιτήσεως της κας Ελένης Ανδρέου.
2. την κοπή ενός (1) βραχυχίτωνα στο πεζοδρόμιο της οδού Κωνσταντινουπόλεως 24Α στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 27554/24-10-2017 αιτήσεως της κας Δέσποινας Ζιάκα, καθώς και την επισκευή τού πεζοδρομίου από την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

04 Ιαν 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικός) του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2016», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε 96.719,53€, εκ των οποίων 77.644,62€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απρόβλεπτων εργασιών), πρόβλεψη αναθεώρησης 355,00€, Φ.Π.Α. 24% 18.719,91€, ενώ η εργολαβικό ςύμβαςη όταν 96.719,53€.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τελικός), δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

27 Δεκ 2017

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 03η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

- Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
- Απόδοση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
- Ορισμός Υπολόγου, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων του 6ου διμήνου του 2017 (Σεπτέμβριος , Οκτώβριος).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Αποστολόπουλος.

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

 

15 Δεκ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του από 30.10.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπής Παραλαβής Έργου του Δήμου, ως ακολούθως:

 

1. Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός δικτύου Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού

προϋπολογισμού 43.952,97€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Κωνσταντίνος Κωνστάντιος)

 

Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Καλογήρου - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Χαλανδρίου

Αναπληρώτρια:

Αικατερίνη Παραμπάτη - Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

Μέλος_1:

Παρασκευή Τσαρδακλή - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρώτρια:

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Μέλος_2:

Δημήτριος Άνθης - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρώτρια:

Ελένη Ταϊγανίδου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

15 Δεκ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση σχετικών πιστώσεων για τη διενέργεια των δράσεων ευαισθητοποίησης - δικτύωσης και ενημέρωσης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ: «Κέντρο Κοινότητας - Κοινωνικό Παντοπωλείο - Κοινωνικό Φαρμακείο», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως: 

 1. για δράσεις προώθησης της δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο» με τη διοργάνωση τριημέρου προαγωγής υγείας - πρόληψης και εθελοντισμού, στις οποίες θα περιλαμβάνονται εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της Δημοτικής τράπεζας αίματος, προληπτικές εξετάσεις από κινητή μονάδα και συγκέντρωση φαρμάκων για το «Κοινωνικό Φαρμακείο», σε συνεργασία με το Γ.Ν. Γεννηματάς, το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν και τα τοπικά φαρμακεία, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και δικτύωσης με δημόσιους και ιδιωτικούς  φορείς για θέματα δημόσιας υγείας, η οποία θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 60.6434.0002, μέχρι του ποσού των 200,00 ευρώ (αναμνηστικά, εδέσματα), 
 1. για παράσταση χοροθεάτρου από μεικτή ομάδα Α.μ.Ε.Α., η οποία θα εξειδικευθεί στον Κ.Α. 60.6434.0001, μέχρι του ποσού των 700,00 ευρώ (αμοιβή καλλιτεχνών, εδέσματα), 
 1. για παράσταση θεάτρου από ομάδα Α.μ.Ε.Α., η οποία θα εξειδικευθεί στον Κ.Α. 60.6434.0001, μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ (αμοιβή καλλιτεχνών, φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση),
   

Οι υπ΄ αριθ. 2 και 3 διαθέσεις πίστωσης, αφορούν σε εκδήλωση για ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας για τα άτομα με αναπηρία, με την παρουσίαση θεάτρου, χορού και τραγουδιού από καλλιτεχνικές ομάδες ατόμων με αναπηρία και τη συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών  φορέων Α.μ.Ε.Α. . Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί επιπλέον η νέα δομή «Κέντρο Κοινότητας», 

 1. για χριστουγεννιάτικη εκδήλωση παρουσίασης των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των Κοινωνικών Δομών του Δήμου και τη στήριξη του «Κοινωνικού Παντοπωλείου», με σκοπό την ευαισθητοποίηση και τη συγκέντρωση προϊόντων, στην οποία θα συμμετέχουν τοπικοί και περιφερειακοί φορείς με κοινωνικό έργο, καθώς και μαθητές σχολείων του Δήμου, η οποία θα εξειδικευτεί στον Κ.Α. 60.6434.0002, μέχρι του ποσού των 2.500,00 ευρώ (αμοιβή καλλιτεχνών, ηχητικές εγκαταστάσεις, εδέσματα, αναμνηστικά), 
 1. για έξοδα εκτύπωσης προσκλήσεων και αφισών για τις εκδηλώσεις του «Κοινωνικού Παντοπωλείου», η οποία θα εξειδικευτεί στον Κ.Α. 60.6434.0002, μέχρι του ποσού των 300,00 ευρώ, 
 1. για έξοδα εκτύπωσης προσκλήσεων, αφισών, φωτογραφιών, φυλλαδίων για τη δομή του «Κέντρου Κοινότητας» καθώς και δελτία τύπου και δράσεις δημοσιότητας, η οποία θα εξειδικευτεί στον Κ.Α. 60.6434.0001, μέχρι του ποσού των 1.600,00 ευρώ.

 

Η διοργάνωση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, έχουν σκοπό την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και στήριξη των χρηματοδοτούμενων Κοινωνικών Δομών του Δήμου, σύμφωνα με το Σχέδιο Δικτύωσης και Δημοσιότητας που προβλέπεται για τις δομές ΕΣΠΑ.

Οι παραπάνω δαπάνες αποτελούν έμμεσες δαπάνες των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και καλύπτονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» της Περιφέρειας Αττικής και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

15 Δεκ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 1. Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση σχετικών πιστώσεων για την πραγματοποίηση των κάτωθι εκδηλώσεων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:


  1. για την εκδήλωση βράβευσης των μαθητών που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (σχεδιασμός και εκτύπωση επαίνων, αναμνηστικές πλακέτες), η οποία θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001, μέχρι του ποσού των 300,00 ευρώ.

  2. για την «παιδική θεατρική παράσταση» (αμοιβή συντελεστών), η οποία θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001, μέχρι του ποσού των 500,00 ευρώ.

  3. για την «αφήγηση παιδικών Χριστουγεννιάτικων παραμυθιών» (αμοιβή συντελεστών), η οποία θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001, μέχρι του ποσού των 496,00 ευρώ.

  4. για τη μουσική παράσταση «Φωτεινή Δάρρα» (αμοιβή συντελεστών, ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού), η οποία θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001, μέχρι του ποσού των 2.800,00 ευρώ.

  5. για τα έξοδα εκτύπωσης προγραμμάτων και αφισών για τις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου, η οποία θα εξειδικευτεί στον Κ.Α. 15.6473.0001, μέχρι του ποσού των 150,00 ευρώ.

  6. για την προμήθεια εδεσμάτων στο Μαθητικό Συνέδριο και την Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη», η οποία θα εξειδικευτεί στον Κ.Α. 15.6473.0001, μέχρι του ποσού των 200,00 ευρώ.


 2. Εγκρίνει την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

ΑΡ. ΣΥΜΨΗΦ.

ΑΑΥ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1.

125

15.6473.0001

έκτακτες μικροδαπάνες εκδηλώσεων

2.000,00€

2.

127

15.6473.0001

δαπάνες πραγματοποίησης μνημόσυνου για θανόντες διατελέσαντες Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων και δωρητών

500,00€

 

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

15 Δεκ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει τη μετάβαση των κάτωθι εκπροσώπων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη συμμετοχή τους στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), με θέματα που αφορούν το θεσμό της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού και θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Grand Serai από 30 Νοεμβρίου έως και 02 Δεκεμβρίου 2017:

  1.

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ - Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

  2.

  ΧΡΥΣΑ ΠΑΡΙΣΗ - Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».

  3.

  ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΑΚΗ - Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ευαισθητοποίησης, Προώθησης της Ισότητας των Φύλων και Εθελοντισμού.

  4.

  ΑΓΛΑΪΑ ΣΟΥΡΑΝΗ - Δημοτική Σύμβουλος, Εντεταλμένη Σύμβουλος για την εύρυθμη «Λειτουργία των Δημοτικών Πολυιατρείων».

  5.

  ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ - Δημοτική Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».

  6.

  ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΟΥ - Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

  7.

  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΣΟΥΛΗ - Δημοτική Σύμβουλος.

  8.

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Δημοτικός Σύμβουλος.

  9.

  ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Δημοτικός Σύμβουλος. 2. Εγκρίνει την καταβολή των κάτωθι εξόδων, όπως καθορίζονται από τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την απόφαση του Υπ. Οικ. 2/73/ΔΕΠ/14-01-2016:


  1. μετακίνησης, στα Ιωάννινα αεροπορικώς ή οδικώς με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο (αποζημίωση 0,15€ / χιλιόμετρο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. 2/52970/0022/07 - ΦΕΚ 1781 Β).

   

  1. διανυκτέρευσης, τριών (3) ημερών από 29 Νοεμβρίου 2017 έως και 01 Δεκεμβρίου 2017.

   

  1. ημερήσιας αποζημίωσης, τεσσάρων (4) ημερών από 29 Νοεμβρίου 2017 έως και 02 Δεκεμβρίου 2017 (σε περίπτωση που το ξενοδοχείο παρέχει ημιδιατροφή, η ημερήσια αποζημίωση θα είναι μειωμένη κατά το ήμισυ και αν παρέχεται πλήρης διατροφή δε θα καταβληθεί ημερήσια αποζημίωση).


 3. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού έως 5.000,00€, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421.0001 του τρέχοντος προϋπολογισμού.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

15 Δεκ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 6/2017 (συνεδρίαση 4/08.11.2017) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα «Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2018-2019» και συγκεκριμένα:

 1. την ίδρυση δύο Δημοτικών σχολείων, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου και το 6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού.

 2. την προαγωγή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου από 12θέσιο σε 18θέσιο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό.

 3. την προαγωγή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού από 17θέσιο σε 18θέσιο.

 4. ουδεμία μεταβολή στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech