Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
22 Ιαν 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα (1) της συνημμένης απόφασης.
Β) Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα (2) της συνημμένης απόφασης.
Γ) Τη δέσμευση των δαπανών άνω των 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα (3) της συνημμένης απόφασης.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

22 Ιαν 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 29334/4-12-2015 Πρακτικό/Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και κατακυρώνει την Εργασία – Υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων σε κτήρια του Δήμου Παπάγου–Χολαργού» προϋπολογισμού δαπάνης 72.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στην εταιρεία PRESTIGE Facilities S.A. , με συνολική τιμή για όλα τα κτίρια ανά έτος 31.200,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 7.176,00 € ήτοι 38.376,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

22 Ιαν 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 30695/15-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών και κατακυρώνει την Προμήθεια με τίτλο : «Συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου για το έτος 2015», στην εταιρεία FONTANΑ FOUNTAINS ABEE , αντί δαπάνης 48.550,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 11.166,50€, ήτοι συνολική τιμή 59.716,50€.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

22 Ιαν 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 29334/4-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών και κατακυρώνει τον Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την «προμήθεια σάκων απορριμμάτων», στην εταιρεία Σταύρος Βαλαής και ΣΙΑ ΕΕ, Βιοτεχνία Πλαστικών, με δ.τ. «ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ» για το ποσό των 34.760,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 7.994,80 €, ήτοι συνολικά 42.754,80 €.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

21 Ιαν 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (179.949,00€), όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 92/2015 Μελέτη της Δ/νσης ΠΕΚΑΠΡΑ του Δήμου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016, όπου έχει γίνει πρόβλεψη πίστωσης στους ΚΑ 10.6263.0001, 15.6263.0001, 20.6263.0001, 30.6263.0001, 35.6263.0001 και 45.6263.0001 και 70.6263.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, στις 22/2/2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8.00 έως 15.00 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο (2)% επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 2926,00 €.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές για μία ή περισσότερες ομάδες του συνόλου των οχημάτων-μηχανημάτων, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 92/2015 μελέτη και η σχετική σύμβαση θα είναι για ένα (1) έτος. Ο αναλυτικός πίνακας της οικονομικής προσφοράς θα δοθεί όπως ακριβώς ο επισυναπτόμενος πίνακας (προϋπολογισμός προσφοράς).

Πληροφορίες δύνανται να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού και τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

21 Ιαν 2016

O Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Πέμπτη 21/01/2016 έως και Δευτέρα 25/01/2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002873 και 213 2002874).


ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΚΥΦΤΗ

20 Ιαν 2016

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η έγκριση εξόδων των σχολείων ΠΕ για τους μήνες Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2015 ποσού 31862,01 €.


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

20 Ιαν 2016

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

1. η αποδοχή της παραπάνω δωρεάς και
2. η αποστολή ευχαριστήριας επιστολής προς την Τράπεζα Πειραιώς για την δωρεά.


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

20 Ιαν 2016

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η παραχώρηση χρήσης τριών (3) αιθουσών για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων. α) Αίθουσα εκδηλώσεων,Α1 (Εργαστήρι Θεάτρου), κάθε Παρασκευή ώρες 16.20-18.20. β) Αίθουσα καλλιτεχνικών (Εργαστήρι Ζωγραφικής), κάθε Σάββατο ώρες 10.00-13.00 γ) Αίθουσα εκδηλώσεων (Εργαστήρι ZUMBA), κάθε Σάββατο ώρες 11.00-12.00, δ) Αίθουσα εκδηλώσεων,Α1 (Εργαστήρι ARKKI), κάθε Δευτέρα ώρες 17.00-18.30.

Οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρο 41 του Ν. 1566/85).


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

20 Ιαν 2016

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η κατανομή του ποσού των 14.000,00 ευρώ να γίνει σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, όπως αναφέρεται στο πίνακα της συνημμένης απόφασης.


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech