Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α) Εγκρίνει και συντάσσει το Σχέδιο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, όπως αναφέρουν οι πίνακες στη συνημμένη απόφαση:
   Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό.
   Β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων.
   Γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ.

β) Εγκρίνει και συντάσσει το Σχέδιο της Αναμόρφωσης της Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.), του Α’ Εξαμήνου 2015 του Δήμου, όπως ο πίνακας 5Α της συνημμένης απόφασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α. Την παράταση του χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθμ. 26646/27-8-2014 τρέχουσας σύμβασης με την ατομική επιχείρηση-πρατήριο υγρών καυσίμων SILK OIL της Ελένης Μίχα, μέχρι και τρεις μήνες, ήτοι έως 27/11/2015.

β. Την υποβολή της παρούσας απόφασης και στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, λόγω της μεγάλης σοβαρότητας του θέματος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α. Την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, κας Σταματίνας Γεωργοπούλου, με την κα Ελένη Ταϊγανίδου (Πολ. Μηχανικό).

β. Την τελική διαμόρφωση της ανωτέρω Επιτροπής, ως ακολούθως:
    1. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως Πρόεδρο
    2. Ξανθή Αντωνοπούλου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ως μέλος
    3. Κωνσταντίνο Κωνστάντιο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ως μέλος

Με αναπληρωματικούς των ανωτέρω τους ακόλουθους:
   1. Αρχιμήδη Φάρκωνα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.
   2. Ελένη Ταϊγανίδου, Πολιτικό Μηχανικό
   3. Παρασκευή Τσαρδακλή, Αρχιτέκτωνα Μηχανικό


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α. Την αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την μελέτη του έργου «Ανέγερση κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο Ο.Τ. 155Α επί της συμβολής των οδών Εθνικής Άμυνας 25, Λάρνακας και Αυλώνος», που εκ παραδρομής είχε οριστεί ως μέλος αιρετό, με Εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ( με το αναπληρωματικό του).

β. Την τελική διαμόρφωση της ανωτέρω Επιτροπής, ως ακολούθως:

    Χριστίνα Βασσάλου, δ/ντρια της ΤΥ, ως πρόεδρο της επιτροπής, (με αναπληρωματικό τον Κωνσταντίνο Κωνστάντιο, πρ/νο της ΤΥ)
    Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, πρ/νη της ΤΥ, ως μέλος (με αναπληρώτρια την Ελένη Ταϊγανίδου, υπάλληλο της ΤΥ)
    Μπασδέκης Χρήστος, Μηχανικός Περιβάλλοντος ΑΜ ΤΕΕ: 113326, ως μέλος (με αναπληρωτή την κα Ευαγγελία Βονδικάκη, ΑΜ ΤΕΕ: 110078).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. 1/2015 Σ.Μ.Ε.

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΔΟΠΑΠ

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ΔΕΚΑ (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού, που εδρεύει στον Δήμο Παπάγου Χολαργού, Νομού Αττικής, Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Αυτοχρηματοδοτούμενα Πολιτιστικά Επιμορφωτικά τμήματα ΔΟΠΑΠ» με

1. εκμάθηση ζωγραφικής για ενήλικες και παιδιά.

2. εκμάθηση κλασικού και μοντέρνου χορού.

3. εκμάθηση Κοπτικής - Ραπτικής.

4. εκμάθηση κατασκευής Κοσμήματος.

5. εκμάθηση Μουσικοκινητικής Αγωγής, σύστημα Οrff,

6. Θεατρικό Παιχνίδι,

7. Εκμάθηση αγιογραφίας,

8. Εκμάθηση τραγουδιού,

9. Εκμάθηση ψηφιδωτού και

10. Ιατρική κάλυψη των αθλουμένων του Δ.Ο.Π.Α.Π.,

συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β στην ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2015):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΠΕ Ζωγραφικής

Έως 12 μήνες

1

102

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΠΕ Θεατρολόγου

Έως 12 μήνες

1

103

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΠΕ Ιατρού

Έως 12

μήνες

1

104

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΔΕ Αγιογράφου

Έως 12

μήνες

1

105

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΔΕ Δάσκαλος/α Κατασκευής Κοσμήματος

Έως 12 μήνες

1

106

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΔΕ Δάσκαλος/α Κοπτικής -Ραπτικής

Έως 12 μήνες

1

107

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΔΕ Δάσκαλος/α μουσικοκινητικής Αγωγής  - σύστημα διδασκαλίας ORFF

Έως 12 μήνες

1

108

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΔΕ Δάσκαλος/α Τραγουδιού

Έως 12 μήνες

1

109

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΔΕ Δάσκαλος/α Χορού

Έως 12 μήνες

1

110

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΔΕ Δάσκαλος/α

Ψηφιδωτού

Εως 12

μήνες

1

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου Παπάγου 15669 απευθύνοντάς την στη Γραμματεία του ΔΟΠΑΠ (κα Σταυρούλα Σκιάνη) ή στο Τμήμα Πολιτιστικού υπόψη κου Στέλιου Οικονόμου (τηλ. επικοινωνίας: 210-6543879 εσ. 4 ή 110). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία αίτηση επιλογής, ΚΑΙ μόνο για μια θέση κατηγορίας προσωπικού ΠΕ ή ΔΕ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) η μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), β) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και γ) Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  Δ.Ο.Π.Α.Π.

Μιχάλης Τράκας

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευές και Συντηρήσεις στο Νεκροταφείο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού», στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΗΧΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης Ε= 58% επί των τιμολογημένων εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε € 38.475,25 πλέον ΦΠΑ 23% € 8.849,31 δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης € 47.324,56.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει:
Τους Όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 30/2015 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού, με τροποποίηση των όρων Διακήρυξης, δηλαδή χωρίς την απαίτηση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

1. Την έγκριση των ακόλουθων Πινάκων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, 2ου τριμήνου έτους 2015,
2. Την έγκριση των ακόλουθων στοιχείων Ισολογισμού, 2ου τριμήνου έτους 2015, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Τη δέσμευση των δαπανών, έως 50.000,00€, σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα (1) της συνημμένης απόφασης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech