Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
14 Ιουλ 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016», ως συνημμένο αρχείο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

14 Ιουλ 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης και την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της
Προϊσταμένης του Λογιστηρίου κας Φωτεινής Μπότη, ύψους 4.500,00€, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό
εντός προθεσμίας τριών μηνών. Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6221.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

14 Ιουλ 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει

Την Απαλλαγή της κ. Φωτεινής Μπότη, από κάθε ευθύνη, ως υπόλογου του υπ’ αρ. 353 /2016 χρηματικού
εντάλματος ποσού 4.000, 00 €.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

14 Ιουλ 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει

α) Την Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6411.0001 & 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.
35.6411.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016.

β) Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της κ. Αικατερίνης Μουρούνα, συνολικού ποσού
20.000,00€, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός προθεσμίας τριών μηνών.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

14 Ιουλ 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες, που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, συνολικού ποσού 360,98€ από
την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων
πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, ήτοι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

 

14 Ιουλ 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της  Προέδρου, αποφασίζει

α. Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος
οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :

β. Τη δέσμευση των δαπανών άνω των 50.000,00 € σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος
οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (2) :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

12 Ιουλ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τα κάτωθι :

1. Την συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 σύμφωνα με την Πρόσκληση της Ε. Υ. Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με κωδικό πρόσκλησης ΑΤΤ024, Α/Α ΟΠΣ: 1555 και αρ. πρωτ. 2187/07-06-2016 με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο».
2. Την σύνταξη των σχετικών προτάσεων και την υποβολή τους.
3. Την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο για την υπογραφή των προτάσεων καθώς και οπουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

12 Ιουλ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τα κάτωθι :

1. Την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στο τομεακό Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης», άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» με κωδικό πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3, Α/Α ΟΠΣ: 1474 έκδοση 1/0 και αρ. πρωτ. οικ.5083/2016 με τίτλο «παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημοσίου τουριστικού κεφαλαίου».
2. Την σύνταξη των σχετικών προτάσεων και την υποβολή τους.
3. Την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο για την υπογραφή των προτάσεων καθώς και οπουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

12 Ιουλ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τα κάτωθι :

1. Την έγκριση εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας ISO50001/2011 στο Δήμο και
2. Τον ορισμό του Αντιδημάρχου Γιώργου Τσουρουπλή, ως μέλους της Διοίκησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ISO50001/2011 στο Δήμο.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

12 Ιουλ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τα κάτωθι :

1. Τη μη κοπή της φλαμουριάς, που βρίσκεται επί των οδών Δυρραχίου 17 & Ελευθερίας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 11330/17-05-2016 αίτηση του κου Γεώργιου Γιωργαντά, διότι το συγκεκριμένο δέντρο, μια υγιέστατη και εύρωστη φλαμουριά, αποτελεί στολίδι για την περιοχή και θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες διατήρησης του, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
2. Το κλάδεμα κορυφής, πέντε (5) πανύψηλων πεύκων (άνω των 20μ) με κλίση προς το δρόμο, επί της οδού Γ. Μπλέσσα 73 (άλσος όπισθεν 15ης Στάσης ΟΑΣΑ), προκειμένου να μειώσουμε τις πιθανότητες πτώσης τους.
3. Το κλάδεμα κορυφής και πλευρικών διακλαδώσεων, δύο (2) πεύκων του πεζοδρομίου επί των οδών Ανδριανουπόλεως 17 & Εθ. Αμύνης 75, προκειμένου να μειώσουμε τις πιθανότητες πτώσης τους.
4. Την κοπή ενός μεγάλου πεύκου, το οποίο έχει αποκαλύψει το ριζικό του σύστημα, έχει ήδη πλαγιάσει και κρατιέται σε άλλο δέντρο και το επιβαρύνει, στο άλσος όπισθεν της οδού Καραλή 59, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, την εκρίζωση και την αντικατάσταση του με κουκουναριές.
5. Την κοπή ενός μεγάλου πεύκου, το οποίο έχει αποκαλύψει το ριζικό του σύστημα, έχει ήδη πλαγιάσει και κρατιέται σε άλλο δέντρο και το επιβαρύνει, στο παρακείμενο άλσος της οδού Πίνδου 90, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, την εκρίζωση και την αντικατάσταση του με κουκουναριές.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech