Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
26 Μαρ 2018

 

 Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σπόρων, Λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων κ.λ.π. 2018».

 Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Βατικιώτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 έως Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

23 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης:

1. τον 1ο συγκριτικό Πίνακα της μελέτης του έργου: «Μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων»,
2. τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης μελέτης,
3. την παράταση προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.

Η αναγκαιότητα εκπόνησης των επιπλέον τετραγωνικών μέτρων, κάνοντας χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του ΝΟΚ, προήλθε με την ολοκλήρωση του σταδίου της προμελέτης, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία των χώρων του κτιρίου.

Τα τετραγωνικά που προστέθηκαν είναι:

ΧΩΡΟΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΜΒΑΔΩΝ

ΚΑΠΗ

420,00

434,41

14,41

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

205,00

222,46

17,46

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ

71,00

106,22

35,22

ΣΥΝΟΛΟ:

696,00

763,09

67,09

ΥΠΟΓΕΙΑ

382,00

584,03

202,03

ΠΕΡ. ΦΩΡΟΣ

346,00

355,18

9,18

Η προτεινόμενη με τον παρόντα 1ο συγκριτικό Πίνακα αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ανέρχεται σε 24.190,08€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . 

Η σχετική δαπάνη προβλέπεται να καλυφτεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του 2018 του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με ενίσχυση του κωδικού Κ.Α.Ε. 15.7411.0007.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

23 Μαρ 2018

 Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 28η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρακτικού Νο 3, περί Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη Οριστικών Αναδόχων του Διαγωνισμού : «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και του ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των ΝΠΔΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ & ΔΟΠΑΠ».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Φακέλου διαγωνισμού για τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ», ΑΜ: 2018104 - Αμοιβών 13.291,74 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) (cpv: 71200000-0 Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες).
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι- Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018-2019».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος.

23 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Την έγκριση του από 20.02.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπής Παραλαβής Έργου του Δήμου, ως ακολούθως:

1. Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών κτιρίων 2016 προϋπολογισμού 7.560,97€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Κωνσταντίνος Κωνστάντιος)

Πρόεδρος:            Εμμανουήλ Σάλλας - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Χαλανδρίου
Αναπληρωτής:      Σπυρίδων Μπουρδάρας - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Μέλος_1:             Δημήτριος Άνθης - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρώτρια:     Παρασκευή Τσαρδακλή - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Μέλος_2:             Ελένη Ταϊγανίδου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρώτρια:     Άννα Πετροπούλου - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

23 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τη διαγραφή του ποσού 80,00€ από τον κάτωθι βεβαιωτικό κατάλογο, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και συγκεκριμένα:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΣΟ
6/01-02-2018  80,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  80,00 €

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

23 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την επιστροφή τού υπ΄ αριθ. 220 ατομικού οστεοφυλακίου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, από τον κο Θεόδωρο Κοσμά του Γεωργίου στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 734,00€ στον Κ.Α. 00.8261.0003 του προϋπολογισμού τού Δήμου έτους 2018 με την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», για την αποζημίωσή του.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

22 Μαρ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

Έχοντας υπόψη:

 • Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
 • Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 • Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 • Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση
 • ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 • Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,
 • παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 • Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 • Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παρακάτω έργου:
  • Εργασίες κατεδάφισης δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α προϋπολογισμού 19.350,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Δημήτριος Άνθης)

   Στα μέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή. Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι: Α) για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και Β) για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

Χριστίνα Βασσάλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

22 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

1. τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για τις «Ημέρες Νεολαίας» του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (προγράμματα, αφίσες, αμοιβή συντελεστών για δράσεις σχολείων, ηχητικός εξοπλισμός για συναυλίες μαθητικών συγκροτημάτων, έκδοση σχολικής εφημερίδας κ.ά.), η οποία θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001, μέχρι του ποσού των 1.600,00 ευρώ (πρωτογενές αίτημα: 18REQ 002775398).

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

22 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση της σχετικής πίστωσης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

1. για τη συγγραφή και επιμέλεια ιστορικού λευκώματος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, η οποία θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0014, μέχρι του ποσού των 5.800,00 ευρώ (πρωτογενές αίτημα: 18REQ002775096).
Η συγκεκριμένη δαπάνη θα περιλαμβάνει την καταγραφή στοιχείων, μαρτυριών, επίσημων εγγράφων και άρθρων, τα οποία στοιχειοθετούν την ιστορική διαδρομή τής πόλης μας.

Σκοπός τής εργασίας είναι να ολοκληρωθεί ένα ιστορικό λεύκωμα - άλμπουμ, το οποίο θα εκδοθεί από τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού και θα εκτείνεται από την αρχαιότητα έως και σήμερα, με ιστορικές αναφορές.
Θα υπάρχει σειρά χρονολόγησης, η δε καταχώρηση προσώπων, γεγονότων και ιστορικών συνθηκών, θα γίνει με σταθερή προσήλωση στην αντικειμενική καταγραφή.

Η ενδεικτική δομή της συγκεκριμένης εργασίας θα είναι ως εξής:
 ΜΕΡΟΣ Α’: Από την Αρχαιότητα ως την ίδρυση της Κοινότητας Χολαργού (1933)
 ΜΕΡΟΣ Β’: 1933-1964. Ο Χολαργός αναπτύσσεται και γίνεται Δήμος
 ΜΕΡΟΣ Γ’: 1965-1981. Γεννιέται στις παρυφές του Υμηττού η Κοινότητα Παπάγου
 ΜΕΡΟΣ Δ’: 1982-2010. Δήμος Παπάγου και Δήμος Χολαργού. Δύο γείτονες «χωρίς σύνορα»
 ΜΕΡΟΣ Ε’: 2011-2017. Ο «Καλλικράτης» ενώνει τους δύο Δήμους

Η εργασία θα παραδοθεί εντός επταμήνου και το υλικό θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

22 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:

Α. Την εγγραφή στους Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό,
Β. Τη μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων,
Γ. Τη μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech