Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
07 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018 με κάλυψη δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

07 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018 με κάλυψη δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές (υπηρεσία Δημοτικών Κοιμητηρίων) για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

07 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την εισήγηση του προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ώστε:

Ι. ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού να προβεί στην καταγγελία της μίσθωσης και της απαιτημένες δικαστικές ενέργειες για την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων από την εταιρεία «Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΤΛΟΣ - ΑΙΚ. ΡΩΙΜΠΑ Ο.Ε.», για το ανθοπωλείο στο Κοιμητήριο Παπάγου και για την απόδοση στο Δήμο του μισθωμένου ακινήτου και

ΙΙ. δίνει εντολή, δικαίωμα και εξουσιοδοτεί τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δικαστικό διεκδίκηση των οφειλόμενων μισθωμάτων πλέον τέλος χαρτοσήμου και των αναλογούντων προσαυξήσεων και την απόδοση της κατοχής και χρήσης του ως άνω μισθίου στο Δήμο, από τη μισθώτρια εταιρεία «Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΤΛΟΣ - ΑΙΚ. ΡΩΙΜΠΑ Ο.Ε.».

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

06 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Επικυρώνει τo υπ’ αριθ. 01/2018 πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου, όπως αυτό απομαγνητοφωνήθηκε, δακτυλογραφήθηκε, επεξεργάστηκε και παραδόθηκε σε ηλεκτρονικό & έντυπη μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο του συγκεκριμένου πρακτικού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

06 Μαρ 2018

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 09.03.2018 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 02/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
2. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού» και αποδοχή τής χρηματοδότησης ποσού 130.000,00€ .

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Παράταση εκμίσθωσης γραφείων επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 10-12 β' ορόφου, ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (κληροδότημα Γκανασούλη) στην εταιρεία ATHENIAN SEA CARRIERS LTD.
4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης, για τη συγγραφή - επιμέλεια ιστορικού λευκώματος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου.
8. Ανάκληση δικαιώματος χρήσης ατομικού οστεοφυλακίου και επιστροφή αυτού στον Δήμο, μετά από αίτηση του δικαιούχου.
9. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10. Έγκριση του από 20.02.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
11. Λήψη απόφασης για τη συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης: «Μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων».
12. Έγκριση 2ης παράτασης της «Μελέτης κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων».
13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην Πλατεία Ευρώπης».                                                                                                                                                                                                                                                                                              14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού έργου: «Αποξήλωση εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας».

iv. ΓΕΝΙΚΑ
15. Καθορισμός ορίων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
16. Καθορισμός ορίων Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
17. Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 20/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
18. Έγκριση απολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 17/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
19. Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 19/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την ψήφιση νέας Κανονιστικής απόφασης, σχετικά με τη χρήση μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
21. Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (Υμηττού 85 & Μ. Μπότσαρη) στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
22. Έγκριση της υπ’ αριθ. 05/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (Αναστάσεως 111), στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
23. Έγκριση της υπ’ αριθ. 04/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την μετατόπιση θέσης περιπτέρου (από την οδό Αναστάσεως 125-127 & 25ης Μαρτίου στην οδό Αναστάσεως 129 & 25ης Μαρτίου 2), στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
24. Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διευθέτηση παρόδιας στάθμευσης, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
25. Έγκριση της υπ’ αριθ. 07/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διεύρυνση του πεζοδρομίου στη διάβαση πεζών επί της συμβολής Σαρανταπόρου και Θάλειας, μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού.

 

Χολαργός, 05.03.2018

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

05 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1/2018 (ΑΔΑ: ΩΠ6ΦΩΞ1-Β35) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της οδού Πίνδου 67 στη Δημοτική Κοινότητα

Παπάγου και συγκεκριμένα στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΟ 4119 της κας Κύνθιας Νικολάου του Ιωάννη (με οδηγούς τους κ.κ. Χριστίνα Πολυκαλά και Ιωάννη Νικολάου).

Η σήμανση της ανωτέρω θέσης, θα γίνει με μέριμνα των ιδίων.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

05 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την παραχώρηση των Δημοτικών εγκαταστάσεων: α) επί της οδού 17ης Νοεμβρίου και β) επί της οδού Φανερωμένης στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτικής Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», για χρώση ό / και διαχείριση, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

05 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 6/2018 (ΑΔΑ: ΩΓΦΧΟΛΝ6-77Γ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

05 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

1. την κοπή ενός (01) ελαιόδεντρου και τη νέκρωση του κορμού πριν την εκρίζωση, στο πεζοδρόμιο της οδού Χίου 42 στη Δημοτικό Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 1290/18-1-2018 αιτήσεως της κας Αικατερίνης Γεωργίου,

2. το κλάδεμα κορυφής σε τουλάχιστον δέκα (10) πεύκα του πάρκου Ιονίων Νήσων (μεταξύ Μ. Γρηγορίου και Μπλέσσα) στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας Πρασίνου και Περιβάλλοντος,

3. την κοπή πέντε (05) δέντρων (βραχυχίτωνες) επί της οδού Καραολή Δημητρίου και στη συμβολή της με την οδό Κριεζώτου και Αριστοτέλους (πάνω πλευρά πλατείας Ευρώπης) στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας και προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία Ευρώπης».

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

05 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

A. Την καταψήφιση της πρότασης του επικεφαλής της παράταξης "Συνεργασία για τις 8 προτάσεις για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού".

B. Την προετοιμασία της διαδικασίας Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με αυτοχρηματοδότηση και επιλογή τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και συγκεκριμένα:

1. την έγκριση του "Master Plan": πρότασης χρηματοδότησης (feasibility study), για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την πρόταση Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με αυτοχρηματοδότηση, για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της δυνατότητας σύναψης σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας, με τον ιδιωτικό Τομέα (μέσω διεξαγωγής Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού, με βάση τον Ν. 4412/2016), μετά δικαιωμάτων προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από Ιδιωτικά Κεφάλαια.

2. την εκχώρηση μέρους των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 43, του Ν. 4257/2014), για την αποπληρωμή της Ενεργειακής Αναβάθμισης, στη διάρκεια της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (Ενεργειακής Απόδοσης) και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη που θα καταρτιστούν για την σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης με τον ανάδοχο και την υποστήριξη της διαδικασίας από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο.

3. την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο για τα περαιτέρω, δηλαδή την υλοποίηση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών για την υποβολή στο Δ.Σ. της διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας με βάση τον Ν. 4412/2016:

   α. της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και
   β. της επιλογής Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης της Ενεργειακής Αναβάθμισης, όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech