Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
26 Φεβ 2016

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την μη παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 36-38 στην κ. Παλημέρη Αΐντα – Λουίζα, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, λόγω μη προσκόμισης Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α.


Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

25 Φεβ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για τη «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 53.500,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% € 12.305,00, δηλαδή συνολική δαπάνη € 65.805,00 προέρχεται από πόρους του Δήμου. Η δαπάνη για της προμήθειας θα βαρύνει το ΚΑ 20.7131.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 3/3/2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός.

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 3/3/2016 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 7/3/2016 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 1.070,00 €. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.. Η σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).


Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

25 Φεβ 2016

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου επί της οδού Αναστάσεως 90, τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος :

ΘΕΜΑ 1ο:  Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για τοποθέτηση πλαστικών Εμποδίων Στάθμευσης, σε είσοδο πολυκατοικίας, επί της οδού Μαυραγάνη αριθ. 3, της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.


Η Πρόεδρος

Μαρία Δημάκου

25 Φεβ 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α. Η Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Δήμου Παπάγου – Χολαργού και Νομικών Προσώπων ΔΟΚΜΕΠΑ & ΔΟΠΑΠ», να γίνει στις εταιρείες «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΑΕ» και «ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΠΕΡΙΘΑΛΠΕΙΝ», σύμφωνα με τις προσφερόμενες τιμές τους, όπως αναλυτικά απεικονίστηκαν στους ανωτέρω Πίνακες της εισήγησης, για το συνολικό ποσό, σύμφωνα με τους πίνακες της συνημμένης απόφασης.

β. Για τα είδη της ανωτέρω Προμήθειας, που αναφέρονται στους πίνακες :
 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Α (ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΗΜΟΥ –ΦΠΑ 6%)
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΜΕΠΑ
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.2. Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΟΚΜΕΠΑ (ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΙ) (ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 6%)
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4. Α ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ- ΔΟΚΜΕΠΑ (ΦΑΡΜΑΚΑ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ 6%)
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΑ – ΦΠΑ 6%)
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5.Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – ΦΠΑ 13%, 23%)
 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΑΡΜΑΚΑ – ΦΠΑ 6%).

Ο Διαγωνισμός να κηρυχθεί Άγονος, λόγω μη υποβολής Προσφορών.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

24 Φεβ 2016

Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (αναψυκτήριο) – Επιχείρηση Αναψυχής (καφετέρια) το οποίο βρίσκεται επί της οδού Υμηττού 1 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, στον κ. ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΟΥΡΑΦΑΛΟΥ του Κων/νου.

Η παρούσα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, παρά μόνο βασικό δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Δήμο, εντός τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης 2 ακόμη μήνες, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της 2ης φάσης για την αδειοδότηση ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.

Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση προέγκρισης ανακαλείται αυτοδικαίως.


Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

24 Φεβ 2016

Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήριο – περιποίηση χεριών & ποδιών), το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αναστάσεως 117 & Ορφέως 8 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, στον κ. ΜΥΖΑΦΕΡ ΜΠΑΛΙΟΥ του Χάμζα.

Η παρούσα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, παρά μόνο βασικό δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Δήμο, εντός τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης 2 ακόμη μήνες, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της 2ης φάσης για τη γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήματος.

Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση προέγκρισης ανακαλείται αυτοδικαίως.


Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

24 Φεβ 2016

Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (παντοπωλείο) το οποίο βρίσκεται επί της οδού Περικλέους 56 (εντός του εμπορικού κέντρου Holargos Center) στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Ανδρέα Καλιακμάνη του Δημητρίου.

Η παρούσα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, παρά μόνο βασικό δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας έναρξης
επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Δήμο, εντός τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης 2 ακόμη μήνες, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της 2ης φάσης για τη γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήματος.

Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση προέγκρισης ανακαλείται αυτοδικαίως.


Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

24 Φεβ 2016

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 65/2-4-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό θέσεων Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, από τις αρχές Μαρτίου έως το τέλος Μαΐου και από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, ως εξής:

Οδός Αετιδέων (εμπορικό τμήμα)
-Στην οδό Αετιδέων, από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι τη διασταύρωση των οδών Θεοτοκοπούλου – Αετιδέων και
- Στην οδό Θεοτοκοπούλου, από τη συμβολή της με την Αετιδέων μέχρι την Υμηττού. Ουδεμία άλλη αλλαγή στις υπόλοιπες θέσεις της λαϊκής αγοράς.


Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

24 Φεβ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη από Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 έως και Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859/839).H Προϊστάμενη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

24 Φεβ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη από Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 έως και Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859/839).


H Προϊστάμενη του Τμήματος Προμηθειών

Ελισάβετ Τσαούση

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech