Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
05 Φεβ 2018

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 7η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018.
ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 (για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2018006 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 5ο :Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (βάσει βαθμολογίας) για την προμήθεια με τίτλο
«προμήθεια ιματισμού ασφαλείας 2018» συνολικού προϋπολογισμού 73.962,28€, των όρων διακήρυξης και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2018001 μελέτης της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος.

02 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Αποδέχεται τις παραιτήσεως των κ.κ. Ηλία Αποστολόπουλου (Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού) και Βικτωρίας Νικάκη (Αντιδημάρχου Παπάγου – Χολαργού) και ορίζει στις θέσεις αυτών ως εκπροσώπους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) τους:

  1. κ. Αθανάσιο Βαλυράκη - Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και
  2. κα. Χρύσα Παρίση - Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».

 Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ Ο.Ε.», προϋπολογισμού 100.000,00€ και σύμβασης 43.952,97€ με τον Υ.Π.Α., σύμφωνα με την εισήγηση της συνημμένης απόφασης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την παράταση εργασιών τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2017», μετά την υπ΄ αριθ. 691/10.01.2018 εμπρόθεσμη αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΚΥΡΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.» ως αναδόχου τού έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 24.04.2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της εισήγησης στη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2017», με ανάδοχο την «ΓΚΥΡΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.», όπως συντάχτηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που δεν όταν δυνατόν να είχαν προβλεφτεί κατά τη σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε 54.000,01€ , εκ των οποίων 43.548,39€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απρόβλεπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης), 10.451,62€ για Υ.Π.Α. 24%, ενώ η εργολαβικό σύμβαση όταν 54.000,01€ .

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:
1. την επιστροφή του υπ’ αριθ. Β-177 οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, ο οποίας ανήκει στην κατηγορία των «μονών - προνομιούχων» οικογενειακών, από τους κ.κ. Εμμανουήλ Ινιωτάκης του Νικολάου και της Χρυσάνθης και Ελένη Γκιζογιάννη - Ινιωτάκη του Νικολάου και της Χρυσάνθης, στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 8.000,00€, για την αποζημίωση τους.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 00.8261.0003 και την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018.
2. την επιστροφή του Η-1252 οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των «διπλών - μη προνομιούχων» οικογενειακών, από την κα Σοφία Κουρή του Ηράκλειου και της Αικατερίνης, στον Δόμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 11.000,00€, για την αποζημίωση της.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 00.8261.0003 και την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», πίστωση του προϋπολογισμού του Δόμου, έτους 2018.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τον καθορισμό ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών και:

1. καθορίζει το ανώτατο όριο εξόδων κηδείας, του άρθρου 140 του Ν. 3463/06, σε 2.500,00 €.
2. για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α. 00.6124.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

29 Ιαν 2018

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30.01.2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018, με κάλυψη δαπάνης από την ανταποδοτική υπηρεσία Δημοτικών Κοιμητηρίων, για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού.
2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018, με κάλυψη δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού.
3. Παράταση χρονικής ισχύος των συμβάσεων: α) υπ’ αριθ. 26386/03.11.2016 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» και συγκεκριμένα υποομάδα Α2 «Ανάγκες Κοινωνικού Παντοπωλείου» και β) υπ’ αριθ. 26529/07.11.2016 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου».

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου.
7. Οικονομική επιχορήγηση Τοπικού Κέντρου Παπάγου της ΧΕΝ Αθηνών.
8. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
9. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία Ευρώπης».
11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρου παιδικής χαράς Περικλέους».
12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων».                                                                                                                                                                                  13. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών τού έργου: «Κατεδάφιση Δημοτικών κτιρίων».
14. Πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με αυτοχρηματοδότηση.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
15. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων επί των οδών:
• πάρκο Ιονίων Νήσων (μεταξύ Μ. Γρηγορίου & Μπλέσσα), στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
• Χίου 42, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
• Καραολή Δημητρίου και Αριστοτέλους (πάνω πλευρά πλατείας Ευρώπης), στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

v. ΓΕΝΙΚΑ
16. Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2017.
17. Παραχώρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων στο Νομικό Πρόσωπο «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», για χρήση ή / και διαχείριση.
18. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (Πίνδου 78).
19. Εξέταση του υπ' αριθ. πρωτ. 34000/19-12-2017 αιτήματος του επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου - Χολαργού», με θέμα: «Ψήφισμα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό».

Χολαργός, 26.01.2018

 

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

26 Ιαν 2018

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 30η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο : Σύνταξη σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικ. Έτους 2018.
ΘΕΜΑ 3ο : Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 4ου Τριμήνου 2017 .
ΘΕΜΑ 4ο : Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τα προνοιακά επιδόματα του Δήμου Παπάγου- Χολαργού.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Πρακτικού – γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών λοιπών προμηθειών και υπηρεσιών για την αξιολόγηση προσφοράς για τη προμήθεια με τίτλο «προμήθεια πετρελαίου κίνησης Δήμου Παπάγου – Χολαργού» και ανάθεση της προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/16)».
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2018006 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.»
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ.: 7/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ "Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου - Χολαργού" για την απ’ ευθείας ανάθεση συμβάσεων τροφίμων."
ΘΕΜΑ 8ο : Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος.
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech