Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
20 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

α. Εγκρίνει την τοποθέτηση έντεκα (11) πληροφοριακών πινακίδων, ως ακολούθως:
    Μία (1) στην κεντρική είσοδο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Λεωφ. Μεσογείων 170)
    Έξι (6) στις λοιπές έξι βασικές εισόδους της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Λ. Μεσογείων & Ξανθίππου – Λ. Μεσογείων & Σαρανταπόρου) – Λ. Μεσογείων & Αετιδέων – Λ. Μεσογείων & Περικλέους – Λ. Μεσογείων & Φανερωμένης – Λ. Μεσογείων &            17ης Νοέμβρη)
    Δύο (2) με την ένδειξη «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ», τοποθετημένες ως εξής :
       Μία (1) στη συμβολή Λ. Μεσογείων & Περικλέους
       Μία (1) στη συμβολή 25ης Μαρτίου και Αναστάσεως
    Μία (1) στην είσοδο/συμβολή Λεωφ. Μεσογείων και Αρκαδίου
    Μία (1) στη συμβολή Ναυαρίνου και Πάτμου
β. Την αποξήλωση της ήδη υπάρχουσας πινακίδας στη συμβολή Λ. Μεσογείων και 17ης Νοέμβρη.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

20 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την παράταση του προγράμματος «Κουζίνα για όλους» και την ανανέωση της σύμβασης παραχώρησης χώρου με τη μειοδότρια εταιρεία (SALAS INTER GROUP) για 1 + 1 έτη στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, με την ονομασία «κοντά στο δημότη», σύμφωνα με την εισήγηση.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

20 Οκτ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννιά (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) παρακάτω, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) στο συνημμένο αρχείο Ανακοίνωσης.

                                   ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Χολαργός

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων με άδειες κατηγοριών Γ΄ και Δ΄ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου  (Για απορριμματοφόρα και λεωφορεία)

8 μήνες

3

102

Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Χολαργός

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων με άδεια Γ+Ε κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου  (Για απορριμματοφόρα και υδροφόρα)

8 μήνες

2

103

Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Χολαργός

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

8 μήνες

14

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ.15561, Χολαργός, απευθυνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων/ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, υπόψιν κας Μπαρδή (τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, 2132002871, 2132002857, 2132002869).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: Από 21/10/2015 ημέρα Τετάρτη έως και 30/10/2015 ημέρα Παρασκευή.

 

Ο Δήμαρχος 

Ηλίας Αποστολόπουλος

19 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, το σχεδίου απόφασης ανάθεσης προμήθειας βενζίνης για τα οχήματα του Δήμου και πετρελαίου θέρμανσης για το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - απευθείας ανάθεσης


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

19 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΧΕΙΟ–ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

19 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού 1.131,74 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο εκ παραδρομής χρεώθηκε τμηματικά σε διάφορους οφειλέτες, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

19 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, τη διαγραφή από τον υπ’ αριθμ. 50/17-9-2014 βεβαιωτικό κατάλογο των τελών συντήρησης Κοιμητηρίου 2014 ποσού 45,00 € ποσό το οποίο η δικαιούχος του ανωτέρω τάφου Μαίρη Κατσαρού χρεώθηκε εκ παραδρομής, καθώς ο τάφος έχει ήδη επιστρέψει στο Δήμο.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

19 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13925/16-06-2015 πρακτικό, δια της υπ’ αριθ. 158/2014 συσταθείσας, Επιτροπής Καταγραφής και Καταστροφής μηχανημάτων, επίπλων και υλικών του Δήμου με το οποίο καταστράφηκαν διάφορα υλικά, λόγω
παλαιότητας και ασύμφορης ή αδύνατης επισκευής τους.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

19 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Καθορίζει τον τρόπο χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την περίοδο πριν από την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 στους πολιτικούς σχηματισμούς, ως ακολούθως:
(1) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πανώ ή αεροπανώ στην πόλη,
(2) δεν επιτρέπεται η ρίψη φέιγ-βολάν,
(3) δεν επιτρέπεται η αφισοκόλληση με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε χώρο, πλην των πλαισίων που θα τοποθετήσουν οι πολιτικοί σχηματισμοί στους χώρους, όπως κατωτέρω αναφέρεται,
(4) δεν επιτρέπεται η γραφή συνθημάτων με σπρέι σε οποιοδήποτε σημείο του δήμου,
(5) επιτρέπεται οι πολιτικοί σχηματισμοί να τοποθετήσουν μέχρι τρία (3) πλαίσια διαστάσεων, όχι μεγαλύτερων των 2Χ2 μέτρων, ανά Δημοτική Κοινότητα, και μέχρι ενός (1) περιπτέρου σε κάθε Δημοτική Κοινότητα στους χώρους, όπως κατωτέρω
αναφέρεται (ειδικά για τα περίπτερα, πριν την τοποθέτηση τους, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν γραπτό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου),
(6) επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών στις πλατείες του δήμου και στις Λαϊκές Αγορές του δήμου κατά τις ημέρες λειτουργίας τους και
(7) επιβάλλεται η εφαρμογή των αναφερομένων στην αρ. πρωτ. 14473/11-4-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
O Δήμος διαθέτει στους πολιτικούς σχηματισμούς (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. & ΑΝ.ΕΛ.) που εκπροσωπούν το «ΟΧΙ», Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. που εκπροσωπούν το «ΝΑΙ» και Κ.Κ.Ε., τις παρακάτω θέσεις, κατά κατηγορία χρήσης σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

19 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους της «Σύμπραξης ΠΕ Βόρειου Τομέα με επικεφαλής το Δήμο Αμαρουσίου», σύμφωνα με τις υπ΄ αριθ. πρωτ. Δ23/οικ. 25416/1618/ 05/06/2015 πρόσκληση και υπ΄ αριθ. Δ23/οικ. 23761/1507/27-05-2015 Υπουργική Απόφαση περί «Προσδιορισμού Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι ¨Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)¨».
Επίσης, ορίζει εκπρόσωπο επικοινωνίας για την υλοποίηση της δράσης την προϊσταμένη του Τμήματος Προνοίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κα Ντίνα Κοπανέζου.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech