Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
07 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

1. Εγκρίνει τα συνημμένα πρακτικά της φανερής προφορικής δημοπρασίας , για την εκμίσθωση τριών θέσεων στάθμευσης και ειδικότερα των υπ΄αριθμ. (1), (2) & (3), που βρίσκονται στο υπόγειο του Κυλικείου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου
2. Ορίζει την επανάληψη της φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τριών θέσεων στάθμευσης και ειδικότερα των υπ΄αριθμ. (1), (2) & (3), που βρίσκονται στο υπόγειο του Κυλικείου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για την Τετάρτη 15-4-2015 την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

07 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α. Την Κατακύρωση του από 25-11-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για το Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΈΤΟΥΣ 2014».

β. Την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ, (Παραδεισίων 7 11137 Γαλάτσι, Α.Φ.Μ. 029555469 – ΔΟΥ Γαλατσίου, αριθ. ΜΕΕΠ 234, Κατηγορίες Έργων και Τάξη ΜΕΕΠ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1η , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η , ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α1, ΛΙΜΕΝΙΚΑ Α1, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α1), ως μειοδότη της Δημοπρασίας για το ανωτέρω Έργο, αντί προσφερόμενης έκπτωσης ύψους 13,75%.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

07 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α. Συντάσσει το Σχέδιο Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, Οικ. Έτους 2015, ως ακολούθως:

1. Την εγγραφή στους Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό,
2. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ,
3. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. των ΕΞΟΔΩΝ,

β. Υποβάλλει το παρόν Σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

07 Δεκ 2015

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη από Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου έως και Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859/839).


Για το Τμήμα Προμηθειών

Αρχοντία Χατζηπαυλή

07 Δεκ 2015

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 8η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2.   Διάθεση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
3.   Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής Ταχυδρομικών Τελών.
4.   Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου.
5.   Απ΄ευθείας ανάθεση της μελέτης “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 118Α (ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ” προυπ. 8.046,09€ με ΦΠΑ
6.   Απ΄ευθείας ανάθεση της μελέτης “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ”, προϋπ/σμού 18.000,00 € με Φ.Π.Α.
7.   Απ’ ευθείας ανάθεση Μελέτης : « Ενημέρωση Τοπογραφικού Διαγράμματος στο Ο.Τ. 155 Α Παπάγου, λόγω της Μελέτης Ανέγερσης Πολυιατρείου, προϋπ/σμού 3.000,00 € με Φ.Π.Α. .
8.   Έγκριση Όρων Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό επί της συμβολής Βερσή και Αλευρά, προϋπ/σμού 102.500,00 €.
9.   Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την εργασία – υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των Γραφείων σε κτίρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
10. Άσκηση ενδίκων μέσων και ορισμός Δικηγόρου.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

07 Δεκ 2015

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 8 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ:   Σύνταξη Σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης του Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεώργιος Τσουροπλής

07 Δεκ 2015

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 09/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων.
3. Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στο σύνδεσμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων (Σ.Β.Α.Π.).
4. Έγκριση σύναψης σύμβασης έτους 2016 με την «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για την συμμετοχή του Δήμου στο ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα απορριμματοφόρων Δήμων.
5. Επιστροφή οικογενειακού τάφου στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
6. Ορισμός μελών της επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
7. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, για το Έτος 2016.
8. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.
9. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών.
10. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών επιτροπής κρίσης ακαταλληλότητας οχημάτων, έτους 2016.
11. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το 2016.
12. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου» (σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008).
13. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση – συμπλήρωση τοπογραφικής αποτύπωσης του 2003 οδού 25ης Μαρτίου» συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.) € 4.450,00, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3316/2005.
14. Ορισμός επιτροπής υπαλλήλων για τη διαπίστωση βλάβης στο έργο «Συντήρηση παιδικών χαρών 2015».
15. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ανακεφαλαιωτικού) του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού έτους 2015».
16. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

04 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει :
Τον Προϋπολογισμό, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της υπ’ αριθ. 3/2015 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

04 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την απ’ ευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015», στον κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟ, (Ησιόδου 17, 19009 Παλλήνη, Α.Φ.Μ. 027075790, ΔΟΥ Παλλήνης), με αρ. ΜΕΕΠ 26074, ημερομηνία λήξης πτυχίου 14-2-2017 και κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2η, με προσφερόμενη έκπτωση 12,79 % επί του εγκεκριμένου τιμολογίου και Προϋπολογισμού της Μελέτης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

04 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την έγκριση των Όρων Διακήρυξης του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση τριών θέσεων στάθμευσης (1), (2) & (3), που βρίσκονται στο υπόγειο του Κυλικείου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech