Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
15 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1/10-2-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με την οποία ψηφίστηκε ο Απολογισμός αυτού, έτους 2014, σύμφωνα με την εισήγηση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

15 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει το αίτημα του Δ.Ο.ΠΑ.Π. για τη δωρεάν παραχώρηση σ’ αυτόν από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς χρήση των αναφερομένων παραπάνω χώρων, για τη λειτουργία του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου Χολαργού κατά τη θερινή περίοδο μη λειτουργίας των σχολείων, έτους 2015, από 21/06/2015 μέχρι 06/09/2015, αναλαμβάνοντας ο Δ.Ο.ΠΑ.Π. για το διάστημα της παραχώρησης τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και να παραδώσει τους χώρους που χρησιμοποιεί έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, να μην παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία των σχολείων και να αποκαθιστά άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενηθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος.
Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει:
την απολύμανση των τουαλετών από εξειδικευμένο συνεργείο, που θα παραδώσει στους διευθυντές των σχολείων το ανάλογο πιστοποιητικό και θα αποδώσει στο συμβούλιο σχολικής κοινότητας του συγκροτήματος χρηματικό ποσό ανάλογο των εσόδων του.
Σε περίπτωση που αλλαχθούν οι κλειδαριές θα φροντίσει να παραδώσει σε συγκεκριμένο πρόσωπο της σχολικής επιτροπής Π.Ε. ή στους διευθυντές των σχολείων αντικλείδι.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

15 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Την επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 229/2012 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού σχετικά με το δηλωτικό σήμα του δήμου. Θα πρέπει αφενός να συμπληρωθεί στο κάτω μέρος της με τις λέξεις ¨ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ¨ και αφετέρου, εκατέρωθεν των λέξεων αυτών, με τις κεφαλές του Παπάγου (αριστερά) και του Περικλή (δεξιά).

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

15 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών – τακτοποιητικού του έργου «δημιουργία αρχείου Τ.Υ. στη στάθμη -1 της Δ.Κ.Π. (Αναστάσεως 90)», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν.3669/2008 και συνολικής δαπάνης 10.277,81 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

15 Οκτ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: "Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων" προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) €64.590,49 και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης €79.581,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από πόρους του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ με το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας,(άρθρο 4α και 5 του Ν.3669/2008).

Η δημοπρασία θα γίνει την 10η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός, 1ος όροφος ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:

 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και με τους περιορισμούς που κάθε φορά ισχύουν.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.

 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»).

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των €1.294,00. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της μελέτης.
Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, www.dpapxol.gov.gr. Η οικονομική προσφορά διατίθεται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη από την ημερομηνία δημοπράτησης (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη), στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (Τεχνική Υπηρεσία), (τηλ. 213 2027122), οδός Αναστάσεως 90, 2ος όροφος.

 

Ο Δήμαρχος
Παπάγου - Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

15 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «συντηρήσεις οδών, έτους 2012», το οποίο εκτελέσθηκε από την «Βήχος Νικόλαος Ε.Δ.Ε.», περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 14/11/2013, με τελικό ποσό δαπάνης 136.566,19 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

15 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ τοπογραφική αποτύπωση οτ 188ζ Δ.Κ. Παπάγου για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 9.091,11 € με ΦΠΑ 23%, η οποία συντάχθηκε από τη Μελετήτρια Ελένη Δρακοπούλου, Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό, με Α.Μ. 24515, με ποσό σύμβασης 2.152,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν.3316/2005.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

15 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την κατανομή ποσού 167.733,47 από ΣΑΤΑ, σύμφωνα με την εισήγηση, ως κάτωθι:
1) ΣΑΤΑ έτους 2015 που αφορά την 1η έως 3η εντολή, ποσού 75.217,50 €
2) Υπόλοιπο από αδιάθετη ΣΑΤΑ 2014 που αφορά την απόφαση ΔΣ 15/28.01.15, ποσού 237,15 €
3) Ποσά από αχρησιμοποίητη ΣΑΤΑ προηγούμενων κατανομών, ποσού 92.278,82 €, όπως προκύπτει από τον πίνακα της συνημμένης απόφασης.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

15 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την παραγραφή απαιτήσεων (τιμολογίων) αξίας εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν τριών ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (126.103,14 €), λόγω παρέλευσης πενταετίας, σύμφωνα με την εισήγηση και σύμφωνα με το Άρθρο 90, §1, του Ν.2362/95 (Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος Δαπανών κ.λ.π. Διατάξεις) «Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής», όπως αναφέρει η συνημμένη απόφαση.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

15 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού 5.545,28 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο εκ παραδρομής χρεώθηκε τμηματικά σε διάφορους οφειλέτες, όπως αναφέρει η συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech