Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
06 Νοε 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α. Την κατακύρωση του Διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του Γραφείου Μαρμαρικών Εργασιών Νο 1 εντός του Κοιμητηρίου της Δημ. Κοινότητας Παπάγου, στο όνομα του Παναγιώτη Συρίγου, με έδρα το Γέρακα Αττικής επί της οδού Κιάτου 5, αντί μηνιαίου     μισθώματος ύψους 360,00 €, με την εγγύηση του Πολύκαρπου Φώτη κατοίκου Γέρακα Αττικής στην οδό Κιάτου 9.

β. Την έγκριση των σχετικών πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του ως άνω κυλικείου.

γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για :
   1) Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανωτέρω πλειοδότη και τον εγγυητή του.
   2) Την ακριβή εκτέλεση των όρων της δημοπρασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

06 Νοε 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για τη «Προμήθεια και τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (33.210,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 85/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 35.7131.0005, ενώ έχει προβλεφθεί να βαρύνει αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 12/11/2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 12/11/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 16/11/2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 540,00 €. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.. Η σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

05 Νοε 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Στο πλαίσιο της αλλαγής στη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου μας προς την κατεύθυνση της αειφορίας και της «Κοινωνίας Μηδενικών Αποβλήτων», και σε συνέχεια της δημοσίευσης του «Οδηγού Σύνταξης του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων» που εξέδωσε ο ΕΔΣΝΑ, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού:

 Τη συγκρότηση Ομάδας Έργου για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου και την συνεχή ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα, η οποία αποτελείται από τους:
    o Γεωργία (Τζίνα) Αρβανίτη – Φραγκή, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Ποιότητας Ζωής και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
    o Θανάση Αυγουρόπουλο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
    o Κατερίνα Γκούμα, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού
    o Γρηγόρη Λαζαράκο, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου
    o Περικλή Ζήκα, Δημοτικό Σύμβουλο
    o Ναθαναήλ Σοφιανίδη, Διευθυντή στη διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
    o Παναγιώτη Αυγουστάκη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου και υπεύθυνο επικοινωνίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τον ΕΣΔΝΑ βάσει σχετικής απόφασης του Δημάρχου
    o Βαγγέλη Στογιάννη, Περιβαλλοντολόγο

 Την υποστήριξη της παραπάνω ομάδας από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη και πιο συγκεκριμένα το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με στόχο την εκπόνηση του ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 Την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται και την έγκριση του ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ως 30/6/2015

 Την ενσωμάτωση του ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου.

 Την διερεύνηση διαδημοτικών συνεργασιών στο πλαίσιο εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

05 Νοε 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την Κατακύρωση του Διαγωνισμού με τίτλο : « Προμήθεια Ακρυλικού Ελαστοσυνθετικού Τάπητα γηπέδων Καλαθοσφαίρισης», στον κο ΓΕΩΡΓΙΟ Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ, αντί συνολικής δαπάνης 11.399,64 € ( 9.268,00 € μερική δαπάνη + 2.131,64 € Φ.Π.Α. 23%).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Σεπ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «Δημιουργία αρχείου Τ.Υ. στη στάθμη -1, στο κτίριο της Δ.Κ.Π. (Αναστάσεως 90)», στην ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ (Σαρανταπήχου 55 – 11471 Λυκαβηττός Αθήνα, Α.Φ.Μ. 999336614, ΔΥΟ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ), η οποία πρόσφερε έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12%), επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου και προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

05 Νοε 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «Συντήρηση σιντριβανιών του δήμου για το 2015» προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη του διαγωνισμού και της προμήθειας θα βαρύνει το ΚΑ 35.6262.0002 του προϋπολογισμού έτους 2015 και έχει προβλεφθεί για την προμήθεια αντίστοιχο ΚΑ στο προϋπολογισμό έτους 2016.

Ο τρόπος εκτελέσεως (είδος διαγωνισμού) και οι όροι του αντίστοιχου διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

05 Νοε 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση:

Τη διάθεση του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000,00) για την κάλυψη του εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6443.0006.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

05 Νοε 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση:
1. την αντικατάσταση του Κώστα Διαμαντόπουλου (Δ/ντή 1ου Λυκείου Χολαργού) από τον κ. Ανδρέα Δημητρόπουλο (Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Χολαργού)
2. την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δ. Αγορίτσα (σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού) από την κα Βασιλική Γαρτσώνη.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

05 Νοε 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2015, για την πραγματοποίηση έκθεσης ιστορικών αντικειμένων μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €).

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

05 Νοε 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου» προϋπολογισμού 73.677,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη του διαγωνισμού και της προμήθειας θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6263.0004, 15.6263.0004, 20.6263.0005, 30.6263.0005, 35.6263.0002, 45.6263.0004 του

προϋπολογισμού έτους 2015 και έχει προβλεφθεί πίστωση για την προμήθεια σε αντίστοιχους ΚΑ στο προϋπολογισμό έτους 2016.

Ο τρόπος εκτελέσεως (είδος διαγωνισμού) και οι όροι του αντίστοιχου διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech