Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
07 Δεκ 2015

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 8η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2.   Διάθεση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
3.   Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής Ταχυδρομικών Τελών.
4.   Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου.
5.   Απ΄ευθείας ανάθεση της μελέτης “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 118Α (ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ” προυπ. 8.046,09€ με ΦΠΑ
6.   Απ΄ευθείας ανάθεση της μελέτης “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ”, προϋπ/σμού 18.000,00 € με Φ.Π.Α.
7.   Απ’ ευθείας ανάθεση Μελέτης : « Ενημέρωση Τοπογραφικού Διαγράμματος στο Ο.Τ. 155 Α Παπάγου, λόγω της Μελέτης Ανέγερσης Πολυιατρείου, προϋπ/σμού 3.000,00 € με Φ.Π.Α. .
8.   Έγκριση Όρων Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό επί της συμβολής Βερσή και Αλευρά, προϋπ/σμού 102.500,00 €.
9.   Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την εργασία – υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των Γραφείων σε κτίρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
10. Άσκηση ενδίκων μέσων και ορισμός Δικηγόρου.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

07 Δεκ 2015

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 8 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ:   Σύνταξη Σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης του Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεώργιος Τσουροπλής

07 Δεκ 2015

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 09/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων.
3. Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στο σύνδεσμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων (Σ.Β.Α.Π.).
4. Έγκριση σύναψης σύμβασης έτους 2016 με την «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για την συμμετοχή του Δήμου στο ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα απορριμματοφόρων Δήμων.
5. Επιστροφή οικογενειακού τάφου στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
6. Ορισμός μελών της επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
7. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, για το Έτος 2016.
8. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.
9. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών.
10. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών επιτροπής κρίσης ακαταλληλότητας οχημάτων, έτους 2016.
11. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το 2016.
12. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου» (σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008).
13. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση – συμπλήρωση τοπογραφικής αποτύπωσης του 2003 οδού 25ης Μαρτίου» συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.) € 4.450,00, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3316/2005.
14. Ορισμός επιτροπής υπαλλήλων για τη διαπίστωση βλάβης στο έργο «Συντήρηση παιδικών χαρών 2015».
15. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ανακεφαλαιωτικού) του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού έτους 2015».
16. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

04 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει :
Τον Προϋπολογισμό, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της υπ’ αριθ. 3/2015 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

04 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την απ’ ευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015», στον κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟ, (Ησιόδου 17, 19009 Παλλήνη, Α.Φ.Μ. 027075790, ΔΟΥ Παλλήνης), με αρ. ΜΕΕΠ 26074, ημερομηνία λήξης πτυχίου 14-2-2017 και κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2η, με προσφερόμενη έκπτωση 12,79 % επί του εγκεκριμένου τιμολογίου και Προϋπολογισμού της Μελέτης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

04 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την έγκριση των Όρων Διακήρυξης του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση τριών θέσεων στάθμευσης (1), (2) & (3), που βρίσκονται στο υπόγειο του Κυλικείου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

04 Δεκ 2015

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΤ 155Α ΠΑΠΑΓΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ» προυπ. 2.894,69€ με ΦΠΑ 23%.

Κατάθεση των οικονομικών προσφορών (απαιτείται πτυχίο μελετητή Α ή Β΄ τάξης στα τοπογραφικά κατηγ. 16) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από τις 04-12-2015 έως στις 7-12-2015, από τις 08:30 έως τις 14:30 και στις 08-12-2015 μέχρι τις 09:00, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Τηλ. 213 2027 112
Fax 213 2027 198

04 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α. Την κήρυξη ως Άγονου, του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
β. Την επαναπροκήρυξη του ανωτέρω Διαγωνισμού, με νέους όρους .


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

04 Δεκ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Παπάγου - Χολαργού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 24.385,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% € 5.608,55, δηλαδή συνολική δαπάνη € 29.993,55 προέρχεται από πόρους του Δήμου. Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού και της προμήθειας θα βαρύνει το ΚΑ 10.7134.0001 του προϋπολογισμού έτους 2015 και έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση σε αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 15/12/2015 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 15/12/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 18/12/2015 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 487,70 €. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.. Η σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

04 Δεκ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (43.296,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 98/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου.

Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 20.6279.0003 ενώ η δαπάνη για τη προμήθεια τους ΚΑ 20.6272.0003, 35.6279.0002 και 45.6279.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2016 στους οποίους έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 11/12/2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 11/12/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 15/12/2015 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 704,00 €. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.. Η σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech