Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
28 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Έγκρισης ( όπως παρουσιάζονται λεπτομερώς στην ανωτέρω Εισήγηση), του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την εκτέλεση έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης και ανασυγκρότησης αστικού περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

β. Την Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου Παπάγου – Χολαργού κυρίου Ηλία Αποστολόπουλου, για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

28 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Ταχυδρομικών Τελών, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ. Μπάμπαλη Μαργαρίτας, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6221.0001 του προϋπολογισμού έτους 2022.

2. Η διαχείριση του ποσού να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

28 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ ( ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

β. Την κατακύρωση της Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ» υπέρ της εταιρείας ««LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», με α/α προσφοράς 247280 και με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 27.00% και με οικονομική προσφορά 616.198,42 € (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή 764.086,04 με 24% ΦΠΑ.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

28 Ιουν 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Παναγίας Φανερωμένης στις 22 & 23 Αυγούστου  2022, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  για χορήγηση άδειας συμμετοχής έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.,αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής.

 

 

 

28 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση του Εξώδικου Συμβιβασμού μεταξύ Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των Δημοτών Γεώργιου Κυριακίδη και Μάρκου Σεφέρι, για την κάλυψη ζημιών που υπέστησαν τα οχήματά τους κατά τη διάρκεια της Κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΣ».

β. Την Κατανομή του ανωτέρω Συμβιβασμού, ως ακολούθως:

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

28 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Παπάγου-Χολαργού” από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, Άξονας Προτεραιότητας 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» και έως του ποσού των σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49.600,00 €).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

28 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση του με αριθ.πρωτ. 10696/7-6-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για την υπηρεσία με τίτλο: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας τριών (3) ετών».

β. Τη συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής «Δήμος Παπάγου-Χολαργού» με την υπ’ αριθ. Α943/2022 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και Σ803/26-05-2022 απόφαση 1ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), ως εξής:

 Να ακυρωθεί η με αρ. 368/30-12-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος με το οποίο στο στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς απορρίφθηκε η προσφορά της προσφεύγουσας.
 Να ακυρωθούν οι με αρ. 75/23.3.2021 και 112/20.4.2021 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.

γ. Την επαναξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς (Πρακτικό Ι) της προσφεύγουσας εταιρείας, στο πλαίσιο διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας τριών (3) ετών», ως εξής:

Γίνεται δεκτός ο οικονομικός φορέας G4S Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Επανδρωμένων-Τεχνικών Υπηρεσιών Ασφάλειας Ανώνυμη Εταιρεία, δ.τ. G4S SECURE SOLUTIONS S.A. καθώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά είναι σύμφωνα με την διακήρυξη και την ανωτέρω μελέτη, συνεπώς προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Βαθμολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης ως ακολούθως:

- G4S Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Επανδρωμένων-Τεχνικών Υπηρεσιών Ασφάλειας Ανώνυμη Εταιρεία, δ.τ. G4S SECURE SOLUTIONS S.A.

 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κάθε προσφέροντα (ΒΤΠ) υπολογίζεται με βάση τον τύπο: ΒΤΠ = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2

Συνεπώς, η συνολική βαθμολογία είναι 100.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

28 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση των με αριθ. πρωτ. 9173/19-5-2022 και 10350/2-6-2022 Πρακτικών 2 και 3 αντίστοιχα, της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινών αναδόχων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Δ.Ο.Π.Α.Π, καθώς και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης» με αριθμό συστήματος 145984.

β. Την ανάδειξη των κάτωθι εταιρειών ως προσωρινών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π., καθώς και των Σχολικών Επιτροπών Α’/Βάθμιας και Β’/Βάθμιας Εκπαίδευσης» και για τα κάτωθι τμήματα/υποτμήματα, ως εξής:

 

Η παρούσα απόφαση δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης που θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

28 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

1. Την έγκριση του 3ου Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού, περί αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για την «Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης για έξι (6) πολυκέντρα ανακύκλωσης υλικών με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες (Υπέργειες γωνιές ανακύκλωσης) ΤΜΗΜΑ ΙΙ με αριθμό συστήματος 141027.

2. Την ανάδειξη της εταιρείας ΤΕΧΑΝ Συστήματα Περιβαλλοντικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΒΕΕ. με ΑΦΜ 082784437 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών , έναντι του ποσού των 1.794.000,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι του συνολικού ποσού των 2.224.560,00€, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης για έξι (6) πολυκέντρα ανακύκλωσης υλικών με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες (Υπέργειες γωνιές ανακύκλωσης). Η παρούσα απόφαση δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης που θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

24 Ιουν 2022

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί με Φυσική Παρουσία (διά Ζώσης), την 29η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55 – 1ος Όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινών αναδόχων για τα ΤΜΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Διαχείριση μη επικίνδυνων στερέων αποβλήτων και διάθεση- μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολείμματος καθαρισμού δρόμων και κήπων» με αριθμό συστήματος 160265,1.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων», των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αρ. 12022100 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και των όρων της διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 4ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικών αναδόχων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Δ.Ο.Π.Α.Π, καθώς και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης» με αριθμό συστήματος 145984.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικών αναδόχων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών για τον εξοπλισμό του νέου κτιρίου Δημοτικών Πολυιατρείων –ΚΑΠΗ” με αριθμό συστήματος 155821

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης – Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης & Επικοινωνίας

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech