Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
06 Σεπ 2021

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται

Η έγκριση της υπ΄ αριθ. 2 Μελέτης με αρ. πρωτ. 58/25-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009109290 2021-08-25) της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, βάσει των αναγκών τους.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

06 Σεπ 2021

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται

 

Η θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την ικανοποίηση των αιτημάτων αθλητικών συλλόγων και συγκεκριμένα:

α) του από 2-06-2021 κοινού αιτήματος των Αθλητικών Συλλόγων ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ και ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ, για παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου για το σχολικό έτος 2021-2022 κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 16:00-21:30, κάθε Σάββατο από 9:30-17:30 και κάθε Κυριακή από 10:00-13:00 και από 17:30-20:00, με την προϋπόθεση πως θα γίνει η επανεξέταση του ωραρίου αναφορικά στην ώρα προσέλευσης των συλλόγων, καθώς μέχρι τις 16:15 λειτουργεί το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου.

β) του με αρ. πρωτ. 671/09-06-2021 αιτήματος του Λυκείου των Ελληνίδων, για παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και δυο (2) αιθουσών διδασκαλίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, από 01-09-2021 έως 30-06-2022 κάθε Παρασκευή 16:30-22:30 και Σάββατο από 09:00- 15:00.

γ) του από 14-06-2021 αιτήματος της Αθλητικής Ένωσης Χολαργού (ΑΕΧ) Holargos B.C., για χρήση του γηπέδου στον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, για το σχολικό έτος 2021-2022, κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 17:00-22:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή και ώρες 09:00- 14:00

Προϋποθέσεις:

Οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα
αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).

Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα Θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας», Ορίζεται από τους φορείς υπεύθυνος στην είσοδο του σχολείου για τον έλεγχο των ατόμων που προσέρχονται στο σχολείο, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και των παιδιών.

Επιπλέον θα πρέπει να υπογραφεί υπεύθυνη δήλωση από τους συλλόγους, στην οποία θα ορίζονται τα στοιχεία του υπεύθυνου για τον καθαρισμό – απολύμανση των κλειστών χώρων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως και ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων στα προγράμματα.

Ο Δήμος μπορεί να τροποποιεί τις αιτούμενες ημέρες και ώρες παραχώρησης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. συντήρηση ή επισκευή χώρων).

Οι χώροι και ώρες χρήσης του σχολικού χώρου αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο φορέα και το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται άλλος χώρος ή αίθουσα και σε διαφορετικές ώρες, δίχως απόφαση παραχώρησης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ωστόσο, αν ζητηθεί ο χώρος από το σχολείο ή το σύλλογο γονέων του σχολείου, έχουν προτεραιότητα στη χρήση του χώρου έναντι των αθλητικών συλλόγων.

Δεν νοείται με κανέναν τρόπο σιωπηρή παράταση της εκάστοτε παραχώρησης, πέραν του διαστήματος που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρατείνεται μόνο με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι οι παραχωρήσεις σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων (ανοιχτά γήπεδα στις αυλές σχολείων, κλειστές αίθουσες γυμναστικής ή πολλαπλών χρήσεων) σε καμία περίπτωση δεν αφορούν στη διοργάνωση αγώνων.

Απαραίτητη προϋπόθεση πως τηρούνται οι οδηγίες, τα πρωτόκολλα και οι διατάξεις των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

03 Σεπ 2021

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1), την 8η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ανανέωση /παράταση συμβάσεων τεσσάρων (4) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για ένα (1) έτος.

ΘΕΜΑ 2ο: Οικονομική Επιχορήγηση:

1. 1ου Συστήματος Προσκόπων Παπάγου.
2. 2ου Συστήματος Προσκόπων Παπάγου.
3. 1ου Συστήματος Ελληνικού Οδηγισμού Παπάγου.
4. 1ου Συστήματος προσκόπων Χολαργού.
5. 2ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Χολαργού.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της αμοιβής εξωτερικών συνεργατών Δικηγόρων, για την υποστήριξη Υποθέσεων του Δήμου.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

03 Σεπ 2021

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

Την έγκριση της υπ΄ αριθ. 2 Μελέτης με αρ. πρωτ. 40/25-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009109435 2021-08-25) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των 3.914,38 €, πλέον 24% Φ.Π.Α 489,33 € και 6% Φ.Π.Α. 112,53 €, ήτοι συνολικά 4.516,24 €, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, βάσει των αναγκών τους.

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

03 Σεπ 2021

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

Τη θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την ικανοποίηση των αιτημάτων αθλητικών συλλόγων σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

03 Σεπ 2021

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

1. Η αποδοχή της με αρ. 32/25-6-2021 αίτησης του κυρίου Ζερτοπούλη Ιωάννη του Αναστασίου με ΑΦΜ. 137694004, εκμισθωτή κυλικείου των 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Παπάγου, για παράταση της Σύμβασης Μίσθωσης Κυλικείου για δυο (2) έτη από το χρόνο λήξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96/Α/11- 6-2021) άρθρ. 37, ήτοι έως 30-6-2028.

2. Η τροποποίηση της από 6-9-2017 Σύμβασης Μίσθωσης Κυλικείου των 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Παπάγου, ως προς τη διάρκειά της και για δύο (2) ακόμα έτη, ήτοι έως 30-06-2028, σύμφωνα με τον Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96/Α/11-6-2021) άρθρ. 37. Κατά τα λοιπά, οι όροι και οι συμφωνίες της από 6-9-2017 Σύμβασης μίσθωσης κυλικείου των 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Παπάγου εξακολουθούν και ισχύουν.

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

03 Σεπ 2021

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

1. Η αποδοχή της με αρ. 30/23-6-2021 αίτησης του κυρίου Τζαφαλιά Ιωάννη του Βασιλείου με ΑΦΜ. 070651336, εκμισθωτή κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, για παράταση της Σύμβασης Μίσθωσης Κυλικείου για δυο (2) έτη από το χρόνο λήξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96/Α/11-6-2021) άρθρ. 37, ήτοι έως 30-6- 2029.

2. Την τροποποίηση της από 4-7-2018 Σύμβασης Μίσθωσης Κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, ως προς τη διάρκειά της και για δύο (2) ακόμα έτη, ήτοι έως 30-06-2029, σύμφωνα με τον Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96/Α/11-6-2021)
άρθρ. 37. Κατά τα λοιπά, οι όροι και οι συμφωνίες της από 4-7-2018 Σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Χολαργού εξακολουθούν και ισχύουν.

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

03 Σεπ 2021

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

1. Η αποδοχή της με αρ. 34/28-6-2021 αίτησης της κας Τσάτσαρη Αλεξάνδρας του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ. 106705929, μισθώτριας του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Χολαργού, για παράταση της Σύμβασης Μίσθωσης Κυλικείου για δυο (2) έτη από το χρόνο λήξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96/Α/11-6-2021) άρθρ. 37, ήτοι έως 30-6-2026.

2. Η τροποποίηση του με αρ. πρωτ 33/18-6-2021 συμφωνητικού «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» ως προς τη διάρκειά του και για δύο (2) ακόμα έτη, ήτοι έως 30-06-2026, σύμφωνα με τον Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96/Α/11-6-2021) άρθρ. 37, Κατά τα λοιπά, οι όροι και οι συμφωνίες της από 26-10-2015 Σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Χολαργού εξακολουθούν και ισχύουν.

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech