Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
30 Ιουλ 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση – αναβάθμιση – υποστήριξη λογισμικού Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Αλεξανδροπούλου Ελένη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 έως και Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

29 Ιουλ 2019

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 31η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση όρων διακήρυξης της προμήθειας «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ
ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Πρακτικού Νο 2 για την ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου του Έργου : «Συντήρηση
και Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Πρακτικού Νο 1 Αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και εισήγηση προς την Οικ. Επιτροπή, για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βικτωρία Νικάκη

26 Ιουλ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

 

 

 

Για το διαγωνισμό «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» η καλούμενη τάξη μελετητικών πτυχίων είναι πτυχίο Α’ Τάξης και άνω.

 

Εκ παραδρομής στην σελίδα 14 του εγγράφου με Τίτλο «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Εκπόνησης Μελέτης» αναγράφεται ότι η σύμβαση εντάσσεται σε πτυχία Β’ Τάξης και άνω, ενώ Ισχύει το ορθό  πτυχίο Α’ Τάξης και άνω.

 

 

25 Ιουλ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

1. Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/16 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016).
Αναθέτουσα Αρχή : ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού.
Ιστοσελίδα : www.dpapxol.gov.gr
Προϊσταμένη Αρχή : το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού που έχει έδρα : Περικλέους 55 - Τ.Κ. 155 61 Χολαργός.
Διευθύνουσα Υπηρεσία : η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού που έχει έδρα : Αναστάσεως 90 / Τ.Κ. 156 69 Παπάγου.
Πληροφορίες Άννα Πετροπούλου, τηλ.: 2132027123, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Fax: 2132027198,
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
CPV
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
(€)
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
(€)
ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ
1.
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
16
71351810-4
33.581,78
33.581,78
Α΄ και άνω
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
29.201,55
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)
4.380,23
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ)
33.581,78
ΦΠΑ (24%)
8.059,63
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
41.641,41
Τόπος αντικειμένου μελέτης : Αττική (κωδικός NUTS:GR301), Δήμος Παπάγου – Χολαργού.
- 2 -
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 05/08/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Αναστάσεως 90, 156 69 Παπάγου) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.
Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση, που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 16 (Μελέτη Τοπογραφίας) με ελάχιστη Τάξη Πτυχίου Α΄ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
β) οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
γ) οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.
4. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
5. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με ΚΑ 30.7425.0024.
6. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
7. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε Δέκα (10) μήνες.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, εκτιμάται σε Δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
8. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, όλων των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα http://www.dpapxol.gov.gr.
Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της σύμβασης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού http://www.dpapxol.gov.gr.
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.
10. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55 – 155 61 Χολαργός).
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
1) κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
- 3 -
2) κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Παρατήρηση : Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 119/10-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7,ΠΣΩΞ1-54Ψ).

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 17 / 07 / 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

23 Ιουλ 2019

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 24η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 2ου Τριμήνου 2019.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού , για την Αξιολόγηση
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και την ανάδειξη Οριστικού ΑναδόχουΣυνοπτικού Διαγωνισμού για
την Προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α, Δ.Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», με Κριτήριο
Κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά, βάσει Τιμής.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση όρων διακήρυξης της προμήθειας «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ
ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βικτωρία Νικάκη

17 Ιουλ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου-Χολαργού , στην Περικλέους 55, συνήλθε την 16η του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ. , η επιτροπή διενέργειας κλήρωσης θέσεων πωλητών στην εμποροπανήγυρη για τον εορτασμό του Ι.Ν. της Παναγίας Φανερωμένης (1627/10-7-2019 Απόφαση Δημάρχου) και διεξήγαγε κλήρωση για τις θέσεις που καταλαμβάνει κάθε πωλητής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.30 μμ, προκειμένου να καταβάλλουν το αναλογούν παράβολο και να κατοχυρώσουν τις κληρωθείσες επ΄ονόματί τους θέσεις.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης επισυνάπτονται στο συνημμένο πίνακα.

15 Ιουλ 2019

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17.07.2019 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 9/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Έγκριση αποδοχής δεύτερης παράτασης συμβατικού χρόνου τού Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» άξονας προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού και της στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου τού Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2019.
5. Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
6. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
7. Διαγραφή απαιτήσεων κατά τού Δήμου (ποσών τιμολογίων) λόγω πενταετούς παραγραφής.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
8. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
o Κυδωνιών 3
o Μακεδονίας 90.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9. Έγκριση του από 12.07.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Μερική ανακατασκευή τμήματος πεζοδρομίου στη διευρυμένη συμβολή τών οδών 17ης Νοεμβρίου 108 και Θεμιστοκλέους στο Ο.Τ. 89, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής».
11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών και επιτροπής ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Συντήρηση πλατειών 2015».
12. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου και επιπλέον χρόνου, για τη σύνταξη και ολοκλήρωση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου Παιδικού Σταθμού Χολαργού» (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2012).
13. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου και επιπλέον χρόνου, για τη σύνταξη και ολοκλήρωση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης Ε.Α.Κ. Παπάγου» (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2012).
14. Λήψη απόφασης για τη συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου Παιδικού Σταθμού Χολαργού».
15. Λήψη απόφασης για τη συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης Ε.Α.Κ. Παπάγου».
16. Λήψη απόφασης για τη συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς».
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α».
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2016».
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2016».
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2017».
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2015».
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2016».
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων».
v. ΓΕΝΙΚΑ
24. Έγκριση Ε΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 103/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
25. Έγκριση νόμιμης δυναμικότητας των δομών τών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 107/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
26. Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης και στάσης, έμπροσθεν του πυροσβεστικού κρουνού επί της οδού Παπανικολή 2, της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
27. Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων άρσης επικινδυνότητας οδού Ζακυνθινού της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου και οριοθέτησης υφιστάμενου ποδηλατόδρομου.
28. Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση κολωνακίων αποτροπής στάθμευσης, προς διευκόλυνση της στροφής τών απορριμματοφόρων, επί οδικού τμήματος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (συμβολή Κυρηνείας και Στρ. Παπάγου).

Χολαργός, 12.07.2019
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

14 Ιουν 2019

Καλείστε να παρευρεθείτε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21.05.2019 και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθεί και να αποφασιστεί το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του τ. Δημοτικού Συμβούλου τού πρώην Δήμου Παπάγου, Γεωργίου Σκέντζου.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

14 Ιουν 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών για τις υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Μ. Σταματάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 14 Ιουνίου 2019 έως και Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Πληροφορίες : κ. Σταματακη 213 2002 859

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

02 Μαϊ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής με σφραγισμένες προσφορές και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 2018222 μελέτη του Δήμου.
CPV: 37535200-9, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 15/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 21/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ. (α/α συστήματος 73376).
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 224.710,32€ (διακόσια είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2018222 Μελέτη του Δήμου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019.
Η δαπάνη των 220.000,00 € χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (αριθ.εναριθ.έργου 2017ΣΕ05500010) πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 119/2018 (ΑΔΑ: Ω4ΧΧΩΞ1-ΑΛΔ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 58615/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΜ8465ΧΘ7-2ΩΗ) Απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 60.7135.0001, έτους 2019.
Το υπόλοιπο ποσό των 4.710,32€ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 35.7135.0014, έτους 2019.
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεκτές προσφορές γίνονται για το σύνολο των ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα είδη, θα απορρίπτονται. Ομοίως θα απορρίπτεται η προσφορά, όταν έστω και ένα από τα είδη που περιλαμβάνει δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια ενενήντα ημέρες από την υπογραφή της.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002842/859.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech