Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
25 Μαϊ 2020

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε Δια Περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, την Τρίτη 26 Μαϊου 2020 και ώρα 19.00, για συζήτηση επί του ακόλουθου θέματος :

ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με Αίτημα Απαγόρευσης Στάθμευσης
Οχημάτων, επί της οδού Βλαχάβα της Κοινότητας Παπάγου.

Η Πρόεδρος
Μαρία Δημάκου

22 Μαϊ 2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Χολαργός 22/05/2020
Αριθ. πρωτ.: 7829


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 49.810,80 €, (σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2020018 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου (CPV 19640000-4).
Η δαπάνη της σύμβασης της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 και συγκεκριμένα τους ΚΑ 20.6279.0003, 35.6279.0002, 45.6279.0001 όπου έχουν γίνει οι απαραίτητες δεσμεύσεις.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 77/2020 διαγωνισμού και συγκεκριμένα στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Κοινότητας Παπάγου- Προέκταση οδού Ασπασίας & Υγείας, Παπάγου, τηλ.: 210-6540211 έως και 214 & φαξ: 210-6515712, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 02/06/2020 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 04/06/2020 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 803,40 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως 31/12/2020. Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.


Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Εσωτερική Διανομή: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

22 Μαϊ 2020

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία Μαγνητοφώνησης - Απομαγνητοφώνησης πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Ειρ. Πετροπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Παρασκευή 22/05/2020 έως Τρίτη 26/05/2020, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

Supply Department
Municipality Papagou - Xolargou

18 Μαϊ 2020

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης (λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1), που θα γίνει την 20η Μαϊου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ
ΘΕΜΑ 2ο : Απόδοση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ του Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου»
ΘΕΜΑ 4ο : Δεύτερη Παράταση της προθεσμίας υπογραφής της Σύμβασης της εταιρείας «ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ –ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», για την προμήθεια με τίτλο «Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού».
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παραδοτέων :
Α3 : (Αριθμητικό μοντέλο Υπολογισμού)
Β1 : (1η Τριμηνιαία Αναλυτική Έκθεση) της Υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παπάγου –Χολαργού».
ΘΕΜΑ 6ο : Εξέταση Αίτησης 1ης Παράτασης γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 92, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ του Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης»
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση Πρακτικού Φανερής Δημοπρασίας, για την Εκμίσθωση του Κυλικείου εντός του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού.
ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ.2018164 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV003701773) μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και της εταιρείας «Κ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» για την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.
ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ.2018165 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV003688439) μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και της εταιρείας «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.» για την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.
ΘΕΜΑ 11ο : Υποβολή προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεων που αφορούν την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών για την λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης

 

 

 

13 Μαϊ 2020

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Καλείστε να συμμετέχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -
19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1), που θα γίνει τη 14η Μαϊου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ : Εξέταση Ένστασης κ. Κων/νου – Γεωργ. Βραϊλα, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 6734/2020 Διακήρυξης του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού, που αφορά σε Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την Εκμίσθωση Κυλικείου εντός του Δημαρχείου Παπάγου –
Χολαργού.

Ο ΕΚΤΑΚΤΟΣ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΩΝ Χαρακτήρας της Συνεδρίασης, συνίσταται στα ακόλουθα :
α. Η Ένσταση υποβλήθηκε στο Δήμο, ΕΧΘΕΣ 12-5-2020, όπου ήταν επίσης προγραμματισμένη (και τελικώς διεξήχθη), Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (ορισθείσα από την Παρασκευή 8-5-2020). Συνεπώς, ΔΕΝ υπήρχε το χρονικό περιθώριο για να εξεταστεί η εν λόγω Ένσταση στα πλαίσια της χθεσινής Συνεδρίασης της Οικ. Επιτροπής).
β. Η εν λόγω Ένσταση, αφορά στην Εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημαρχιακού Μεγάρου. Η Δημοπρασία για την Εκμίσθωση είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη 14-5-2020 ώρα 10.00 π.μ. (σχετική Απόφαση Οικ. Επιτροπής υπ’ αριθ. 107/29-4-2020, ΑΔΑ 64ΖΙΩΞ1-9Ο6 – Άρθρο 1ο των Όρων Διακήρυξης). Συνεπώς, η εξέταση της Ένστασης, πρέπει να λάβει χώρα ΠΡΙΝ τη διενέργεια της Δημοπρασίας.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής
Ανάπτυξης

30 Απρ 2020

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Διακηρύσσει ότι:

διενεργείται φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους

Τόπος της δημοπρασίας ορίζεται η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού μεγάρου στην οδό Περικλέους 55 στο Χολαργό.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών με φανερές πλειοδοτικές προσφορές.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την επόμενη Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι όροι διακήρυξης, με φροντίδα του Δημάρχου, θα αναρτηθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός),στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr . Επίσης τους όρους διακήρυξης καθώς και κάθε
άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στο τηλ. 2132002862,846.


Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

16 Απρ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Διακηρύσσει ότι:

Διενεργείται πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης -
υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ την ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ.86/2020 απόφασή της. Σε περίπτωση που η δημοπρασία ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την επόμενη Τρίτη 5 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αρμόδιος υπάλληλος: Παναγιώτης Αυγουστάκης, (Διεύθυνση : Προέκταση οδού Ασπασίας και Υγείας, Τηλέφωνο επικοινωνίας:2106540211, FAX:210-6540211, Ηλεκτρ. Διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , εργάσιμες ημέρες και ώρες) και στη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

10 Απρ 2020

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης (λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1), που θα γίνει τη 15η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1Ο : Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή του ΔΕΔΔΗΕ.
ΘΕΜΑ 2ο : Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», λόγω των έκτακτων μέτρων της Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.
ΘΕΜΑ 4ο : Υποβολή προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεων που αφορούν την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών για την λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής
Ανάπτυξης

21 Φεβ 2020

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 19/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Συζήτηση κατόπιν της υπ΄ αριθ. 1082/2020 αιτήσεως της Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού, για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
α. για τη λειτουργία και επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών
β. για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
γ. για την συντήρηση - επισκευή και ανέγερση σχολείων
δ. για το προσωπικό καθαριότητας και τραπεζοκομίας
ε. για την ασφάλεια των σχολικών μονάδων
στ. για την ασφαλή πρόσβαση και διέλευση των μαθητών.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άμεσα μέτρα που αφορούν την καθαριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία του Δήμου μας αλλά και γενικότερα (της υπ΄ αριθ. 2965/2020 αίτημα της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου - Χολαργού»).
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
5. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
6. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
8. Αντικατάσταση λόγω παραίτησης, του εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», στην οποία είναι μέτοχος.
9. Αντικατάσταση λόγω παραίτησης, ενός εκπροσώπου του Δήμου στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10. 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
11. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
12. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσίας) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2020.
13. Κατανομή λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2020, για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
14. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (άρθρο 113 Ν. 1892/1990).
15. Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών.
16. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 4ου τριμήνου 2019.
17. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
18. Λήψη απόφασης για την έκδοση Δημοτικού περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων, σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
19. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
20. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Γήπεδο ΕΑΚ (έναντι Νευροκοπίου)
β. Λεμεσού 31
γ. Καραλή 59
δ. Παναγιώτου 61
ε. Μονής Κύκκου & Λάρνακος
στ. Τεπελενίου 30-34
ζ. Νικομηδείας 11
η. Κυρηνείας 3.
• Κοινότητα Χολαργού
α. Β. Μελά 38
β. Β. Μελά 31
γ. Πυθαγόρα 20.
v. ΓΕΝΙΚΑ
21. Λήψη απόφασης για τη μετονομασία (διπλή ονομασία) της οδού Καρναβία, βάσει σχετικού αιτήματος της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Κορέας.
22. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 104/18-04-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 180-181 της Κοινότητας Παπάγου, για καθορισμό νέας Ερυθράς Γραμμής.
23. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 182 (Μεγάλο Πάρκο) της Κοινότητας Παπάγου, για θεσμοθέτηση των υφιστάμενων χρήσεων γης.
24. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 27717/20-11-2019 αίτηση του Νοσοκομείου Metropolitan General, που αφορά την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική είσοδο αυτού και δημιουργία εσοχής στο πεζοδρόμιο.
25. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο της πλατείας Παπαφλέσσα της Κοινότητας Χολαργού.
26. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α. σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού.

27. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την υπ’ αριθ. 23436/27-09-2019 αίτηση του Γεν. Δ/ντή οχημάτων και εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά στην απαγόρευση στάθμευσης, στην οδό Αντισυντ. Ιωαν. Τσιγάντε (από τη συμβολή με την οδό Κύπρου έως τη συμβολή με την οδό Αναστάσεως).

 

 

Ο Πρόεδρος

 Νικόλαος Κουκής


ΚΟΙΝ.: Γενικό Γραμματέα Δήμου
Διευθυντές Υπηρεσιών
Σύλλογο Εργαζομένων

 

20 Φεβ 2020

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 24 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων :

ΘΕΜΑ 1ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με τη Συμπλήρωση της
υπ’ αριθ. 104/18-4-2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην Τροποποίηση
Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 180-181 της Κοινότητας Παπάγου, για Καθορισμό νέας Ερυθράς
Γραμμής.
ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την Τροποποίηση
του Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 182 (Μεγάλο Πάρκο), της Κοινότητας Παπάγου, για
Θεσμοθέτηση των Υφιστάμενων Χρήσεων Γης.
ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ.
27717/20-11-2019 αίτηση του Νοσοκομείου Metropolitan General, που αφορά την
απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική είσοδο αυτού και δημιουργία εσοχής στο πεζοδρόμιο.
ΘΕΜΑ 4ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την Τοποθέτηση
μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο της πλατείας Παπαφλέσσα της Κοινότητας
Χολαργού.
ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την Κατάργηση
θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού
ΘΕΜΑ 6ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την υπ’αριθμ.
23436/27-9-2019 αίτηση του Γεν. Δ/ντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στην αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας
στην οδό Αντισυντ. Ιωαν.Τσιγάντε (από τη συμβολή με την οδό Κύπρου έως τη συμβολή με
την οδό Αναστάσεως).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μιχάλης Τράκας

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech