Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
17 Μαϊ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Κατάθεση προσφορών (στο φάκελο να αναγράφεται ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 17 Μαΐου έως και 19 Μαΐου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου

(Δημαρχείο Παπάγου –Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός).


ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ

213 2002841/842/859

16 Μαϊ 2016

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 18.05.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως :

1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 4/2016 πρακτικού της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 1ου Τριμήνου 2016.
3. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2015.
4. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016.
6. Παρουσίαση μελέτης για το έργο : «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης – παρέμβαση στην πλατεία Αγίας Τριάδας».
7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
8. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, στο Δ.Ο.Π.Α.Π., για τη λειτουργία του θερινού κινηματογράφου, έτους 2016.
9. Δωρεάν παραχώρηση χώρου στην Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος, για την υλοποίηση προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης, με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες, την πληροφορική, τη ρομποτική και τις φυσικές επιστήμες.
10. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (τυμπάνων, μελανοταινιών κ.λπ.)». Συγκεκριμένα του είδους α/α 38 της υπ’ αριθ. 15/2015 μελέτης (ΤΟΝΕΡ SAMSUNG LASER PRINTER PROXPRESS M3825ND), με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης / διαπραγμάτευσης.
11. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
12. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
13. Εξέταση αιτήματος του κου Απόστολου Κόγκα, περί διαγραφής «βεβαιωμένου» ποσού, από παράβαση Κ.Ο.Κ.
14. Έγκριση του από 18.04.2016 Πρακτικού Κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
15. Έγκριση του από 27.04.2016 Πρακτικού Κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
16. Έγκριση του από 12.05.2016 Πρακτικού Κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού) - 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015».
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
19. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικός) για το έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΡ. 51».
20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».
21. Παραλαβή Μελέτης «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 155Α ΠΑΠΑΓΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ».
22. Παραλαβή Μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ».
23. Έγκριση δαπανών και ανάληψη σχετικής πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
24. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων.


Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

13 Μαϊ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 92/2016 (ΑΔΑ:Ψ76ΧΩΞ1-ΥΣΗ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 33829/12773/5-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΕΒΚΟΡ1Κ-Ξ91) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου καθώς και την πυρασφάλεια αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99, του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, ως εξής:
1. Δέκα οκτώ (18) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων,
2. Δυο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
4. Υπεύθυνη δήλωση περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
5. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα 2μηνης ή 8μηνης απασχόλησης.
Και επιπλέον οι οδηγοί:
6. Τίτλο σπουδών, Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο σχετικός κωδικός στην άδεια οδήγησης).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανάρτηση της ανακοίνωσης και για πέντε (5) ημέρες, ήτοι από τη Δευτέρα 16/5/2016 έως την Παρασκευή 20/5/2016.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

13 Μαϊ 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07.

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 91/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, (ΑΔΑ:Ω0ΚΩΩΞ1-77Δ), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 33836/12774/10-5-2016  (ΑΔΑ: ΩΘΖΥΟΡ1Κ-350) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, δεκαεπτά (17) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών Δημοτικού Σχολείου από τη λήξη του σχολικού έτους έως τη λήψη των καλοκαιρινών αδειών από την εργασία των γονέων και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 20/6/2016 έως και 29/7/2016, ως εξής:

 

  1. Στον κλάδο ΠΕ, δέκα πέντε (15) άτομα και συγκεκριμένα:

1.α. Δέκα (10) άτομα ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών.

- Έκ των οποίων τουλάχιστον ένα άτομο με εξειδίκευση στην ψυχολογία, ένα άτομο με εξειδίκευση στα εικαστικά και ένα άτομο με εξειδίκευση στη θεατρική αγωγή.

Σε περίπτωση όμως που δε βρεθούν υποψήφιοι με αυτές τις ειδικότητες θα επιλεγούν υποψήφιοι χωρίς την εξειδίκευση αυτή.

1.β.Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Γυμναστών) απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.

1.γ. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μουσικών Σπουδών

      - Για τις ανωτέρω ειδικότητες θα προτιμηθούν υποψήφιοι με προϋπηρεσία σε αντίστοιχα προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμων.

  1. Στον κλάδο/ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: δύο (2) άτομα.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση επισυνάπτοντας:

 

  1. Για τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής: Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και Δίπλωμα Ειδικότητας,
  2. Για τους Εκπαιδευτικούς: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
  3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμων,
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
  6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
  7. Υπεύθυνη δήλωση περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
  8. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα 2μηνης ή 8μηνης απασχόλησης.

 

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρόσληψης θα κληθούν σε προκαθορισμένο χρόνο για συνέντευξη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης και για πέντε (5)  ημέρες, ήτοι από τη Δευτέρα 16/05/2016 έως την Παρασκευή 20/5/2016.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

  

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

13 Μαϊ 2016

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 18η Μαϊου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης :


1.Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2016.
3.Έγκριση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
4.Έγκριση νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του Έργου : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Προϋπολογισμού 170.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
5.Έγκριση μελέτης και Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ», Προϋπολογισμού 12.600,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
6.Έγκριση μελέτης και Απ΄ ευθείας ανάθεση του εργασίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ», Προϋπολογισμού 24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
7.Αποδοχή Δωρεάς, για την Προμήθεια και εγκατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα 120 τ.μ., στο υπαίθριο Γυμναστήριο του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού.
8.Αποδοχή Δωρεάς, για την Προμήθεια και εγκατάσταση Οργάνου Υπαίθριας Γυμναστικής “CROSSFIT”, στο Αθλητικό Κέντρο Παπάγου.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

13 Μαϊ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία με τίτλο: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της εργασίας) από Παρασκευή 13 Μάϊου έως και Τρίτη 17 Μάϊου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού

(Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

13 Μαϊ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) Η/Υ».
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της προμήθειας) από Παρασκευή 13 Μάϊου έως και Τρίτη 17 Μάϊου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού

(Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

13 Μαϊ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ».
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της εργασίας) από Παρασκευή 13 Μάϊου έως και Τρίτη 17 Μάϊου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού

(Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

11 Μαϊ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά ανά είδος/τεμάχιο, με αναλυτική περιγραφή του είδους κ.λπ.) από Τετάρτη 11 Μαΐου έως και Παρασκευή 13 Μάϊου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ

213 2002841/842/859

06 Μαϊ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου
Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
3.Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4.Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5.Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
6.Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7.Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8.Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παρακάτω έργου:
9.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ προϋπολογισμού 1.750.000,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Ελένη Ταϊγανίδου)

Στα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Διευθύντριας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:
Α)για τον ορισμό των προέδρων και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αθηναίων), και
Β)για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.


Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.
Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech