Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
16 Μαϊ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την προμήθεια με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» προϋπολογισμού 4.004,00 € πλέον ΦΠΑ (4.964,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. Μ12022053 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 351/2022 (ΑΔΑ:6Β51ΩΞ1-7ΓΗ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑ 30.7333.0019 οικ. έτους 2022.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον προϋπολογισμό της υπ’ αρ. Μ12022053 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Παρασκευή 20/5/2022 και ώρα: 13:30.

Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:

1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:
• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του,
• ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 12021158 μελέτης,
• ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.

Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου.

Επίσης:
1. Πλήρης τεχνική περιγραφή καθώς και φυλλάδια και προσπέκτους του κατασκευαστή για ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία κατατίθεται η προσφορά.
2. Πιστοποιητικά CE των υλικών και ISO 9001 του κατασκευαστή.
3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι, όλα τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και ότι, η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με όσα ορίζει η μελέτη.

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Παρασκευή Τσαρδακλή, τηλ. 2132027126 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dpapxol.gov.gr/diagonismoi/anatheseis.html 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

16 Μαϊ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης, την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος Εθελοντισμού Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού, βάσει του Ν. 4873/2021,σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

16 Μαϊ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, την έγκριση του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

16 Μαϊ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη μεταφορά των πτηνών του Πάρκου Χολαργού, μόνο σε ότι αφορά την αιχμαλωσία των πτηνών και η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους, με τη δέσμευση ότι θα επιλεχθεί ο καλύτερος χώρος και τρόπος, προκειμένου να μεταφερθούν όλα τα πτηνά (πάπιες, χήνες, παπαγαλάκια κ.λπ.).

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

16 Μαϊ 2022

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Ά/18-9-2021), την 18η Μαϊου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Εξειδίκευση Πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 2ο : Διαγραφή Ποσών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους
ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή δωρεάς συσκευής μέτρησης γλυκοζυλιωμένης για το νέο πολυιατρείο της Κοινότητας Παπάγου Λέσχη LIONS).
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση του Πρακτικού I (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» προεκτιμώμενων αμοιβών 340.917,14€ με ΦΠΑ 24€.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση του Πρακτικού IΙ ( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) του έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
ΘΕΜΑ 6ο : Επικαιροποίηση ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού, προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κήπων & ΔΕ Κηπουρών-Δενδροκηπουρών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφορίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

16 Μαϊ 2022

Καλείστε να συμμετέχετε την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 09:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/τ.Α’/18-09-2021), την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29-04-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2137/τ.Β’/29-04-2022) και την υπ΄ αριθ. 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24-09-2021) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αμφίσσης 38).
2. Παραχώρηση - Σύσταση οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Παπάγου (ημ. εισήγησης 16-04-2022).
3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων παράτασης ταφής (ημ. εισήγησης 03-05-2022).
4. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων παράτασης ταφής (ημ. εισήγησης 10-05-2022).

Χολαργός, 13.05.2022

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Κούτρας

12 Μαϊ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 136/27-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07,  όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών),  ως εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα:

 Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
 3. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας: 

 1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρόσφατης έκδοσης).
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακοί εργαζόμενοι ή όχι. (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια, έναρξη – λήξη).

Διάρκεια σύμβασης από 23/6/2022 έως 22/9/2022 (τρείς μήνες).

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ΄ εξαίρεση  η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρείς (03) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 το Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).

Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: Δεν προσλαμβάνεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια υπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα από 19.07.2004 έως σήμερα. Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.3260/2004, εφόσον θεωρείται βέβαιο από το φορέα ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004

«όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού

καταστήματος του Δήμου Παπάγου Χολαργού, οδός Περικλέους 55, Χολαργός, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.dpapxol.gov.gr με επισυναπτόμενα, τα έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων,  προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Δευτέρα 16/05/2022  έως και Παρασκευή 20/05/2022 και ώρα 14.30  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ/νση: Περικλέους 55, Χολαργός) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, μετά από Απόφαση του Δημάρχου, προσλαμβάνει το προσωπικό, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση, μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

12 Μαϊ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 136/27-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07,  όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών),  ως εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα:

 Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
 3. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας: 

 1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρόσφατης έκδοσης).
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακοί εργαζόμενοι ή όχι. (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια, έναρξη – λήξη).

Διάρκεια σύμβασης από 23/6/2022 έως 22/9/2022 (τρείς μήνες).

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ΄ εξαίρεση  η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρείς (03) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 το Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).

Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: Δεν προσλαμβάνεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια υπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα από 19.07.2004 έως σήμερα. Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.3260/2004, εφόσον θεωρείται βέβαιο από το φορέα ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004

«όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού

καταστήματος του Δήμου Παπάγου Χολαργού, οδός Περικλέους 55, Χολαργός, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.dpapxol.gov.gr με επισυναπτόμενα, τα έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων,  προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Δευτέρα 16/05/2022  έως και Παρασκευή 20/05/2022 και ώρα 14.30  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ/νση: Περικλέους 55, Χολαργός) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, μετά από Απόφαση του Δημάρχου, προσλαμβάνει το προσωπικό, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση, μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

12 Μαϊ 2022

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

Η θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την ικανοποίηση των αιτημάτων αθλητικών συλλόγων και συγκεκριμένα:

1) Του Αθλητικού Συλλόγου ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ για την παραχώρηση χώρων στο 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο Παπάγου, για το διάστημα από 20/6 έως και 1/7, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:30 - 15:00:
α) του κλειστού Γυμναστηρίου
β) της Αίθουσας Εκδηλώσεων, για θεωρητική εκπαίδευση και απασχόληση.
2) Του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού (Γ.Α.Σ.) για τις παρακάτω παραχωρήσεις για το διάστημα από 20/6 έως και 29/7, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:30 – 15:30:

Για 1ο Γυμνάσιο Χολαργού:
α) του Γυμναστηρίου
β) της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
γ) τεσσάρων (4) αιθουσών διδασκαλίας
δ) των γηπέδων στον προάυλιο χώρο

Για το 2ο Γυμνάσιο Χολαργού:
α) του Γυμναστηρίου
β) τεσσάρων (4) αιθουσών διδασκαλίας
γ) των γηπέδων στον προάυλιο χώρο
Για το 2ο Λύκειο Χολαργού:
α) του Γυμναστηρίου
β) των γηπέδων στον προάυλιο χώρο

Προϋποθέσεις:

Οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).

Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα.

Θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».

Ορίζεται από τους φορείς υπεύθυνος στην είσοδο του σχολείου για τον έλεγχο των ατόμων που προσέρχονται στο σχολείο, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και των παιδιών.

Επιπλέον θα πρέπει να υπογραφεί υπεύθυνη δήλωση από τους συλλόγους, στην οποία θα ορίζονται τα στοιχεία του υπεύθυνου για τον καθαρισμό – απολύμανση των κλειστών χώρων που θα χρησιμοποιηθούν.

Ο Δήμος μπορεί να τροποποιεί τις αιτούμενες ημέρες και ώρες παραχώρησης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. συντήρηση ή επισκευή χώρων).

Οι χώροι και ώρες χρήσης του σχολικού χώρου αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο φορέα και το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται άλλος χώρος ή αίθουσα και σε διαφορετικές ώρες, δίχως απόφαση παραχώρησης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν ζητηθεί ο χώρος από το σχολείο ή το σύλλογο γονέων του σχολείου, έχουν προτεραιότητα στη χρήση του χώρου έναντι των αθλητικών συλλόγων.

Δεν νοείται με κανέναν τρόπο σιωπηρή παράταση της εκάστοτε παραχώρησης, πέραν του διαστήματος που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρατείνεται μόνο με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση πως τηρούνται οι οδηγίες, τα πρωτόκολλα και οι διατάξεις των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19.

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

12 Μαϊ 2022

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

Α) Η έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2021 ως εξής:

 

Β) Η εξουσιοδότηση της Προέδρου να υποβάλει τον απολογισμό στην οικονομική επιτροπή για την έγκρισή του.

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

Σελίδα 1 από 398

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech