Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
06 Δεκ 2023

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.193,55 € πλέον ΦΠΑ (30.000,00 € με ΦΠΑ), όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. Μ12023192 μελέτη.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 1681/2023 (ΑΔΑ:9ΩΞΜΩΞ1-Γ9Π) Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Δαπάνης σε βάρος ΚΑ 35.6262.0001.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον προϋπολογισμό της υπ’ αρ. Μ12023192 μελέτης, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την Παρασκευή 8/12/2023 και ώρα: 14.00.

Η προσφορά σας θα κατατεθεί (δύο εναλλακτικοί τρόποι):

Α. Στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:

 1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»,
 2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΥΠΟΨΗ:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ

 1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

ή

Β. Στο email του πρωτοκόλλου του Δήμου : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και ταυτόχρονα

κοινοποίηση στο email της Παρασκευής Τσαρδακλή : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

αν τα έγγραφα είναι σε ηλεκτρονική μορφή με τις κατάλληλες ψηφιακές υπογραφές όπου είναι απαραίτητο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Επιπλέον της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(αν η προσφορά κατατεθεί με ηλεκτρονικό τρόπο θα φέρει ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου ή εταιρική σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου)

 1. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:

 • ότι είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας: ………………………… (συμπληρώνεται το όνομα της εταιρίας)
 • ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)* οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016.

* η σχετική αναφορά στην Υπ. Δήλωση θα προσαρμόζεται ανάλογα με το είδος της εταιρίας:

Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

 • ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. Μ12023181 μελέτης
 • ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016

β.  Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Σε περίπτωση ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ εταιρείας χρειάζεται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας ΚΑΙ του ιδιοκτήτη (πάντα για χρήση όπως αναφέρεται παραπάνω).
 • Σε περίπτωση ΑΤΟΜΙΚΗΣ επιχείρησης χρειάζεται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας της ατομικής επιχείρησης στην οποία θα αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης είναι ΚΑΙ ασφαλιστικά ενήμερος ως ελεύθερος επαγγελματίας (ή επιπλέον η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του ιδιοκτήτη από τον φορέα ασφάλισής του (πάντα για χρήση όπως αναφέρεται παραπάνω).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι  Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές  εφόσον έχουν  συνταχθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης (θα είναι πρωτότυπες με φυσική υπογραφή ή αν κατατεθούν ηλεκτρονικά είναι  με ψηφιακή σήμανση μέσω gov.gr ή θα έχουν ψηφιακή υπογραφή).

Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι προαναφερόμενες  Υπεύθυνες  Δηλώσεις υποβάλλονται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’75) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
 • Αναγράφεται ο τίτλος της υπηρεσίας για την οποία καταθέτει προσφορά και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (3 μήνες).
 • Δηλώνεται ότι, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας μελέτης της οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Δηλώνεται ότι, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 • Δηλώνεται ότι, η εταιρία διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
 • Δηλώνεται ότι, το προσωπικό που θα απασχοληθεί έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση καθώς και εμπειρία στον έλεγχο και στη συντήρηση παιδικών χαρών.
 • Δηλώνεται ότι, η κατασκευάστρια ή προμηθεύτρια εταιρεία που θα αναλάβει την προμήθεια τυχόν εξοπλισμού και ανταλλακτικών εξαρτημάτων είναι η…………..(επωνυμία) και δέχεται να συνεργαστεί με τον προσφέροντα μέσα στα πλαίσια της εν λόγω υπηρεσίας.
 • Δηλώνεται ότι, ο Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών με την επωνυμία «……………» δέχεται να συνεργαστεί με τον προσφέροντα και να αναλάβει την Έκδοση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης για τις δεκαπέντε (15) παιδικές χαρές του Δήμου Παπάγου-Χολαργού μέσα στα πλαίσια της εν λόγω υπηρεσίας.
 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’75) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

ο Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών με την επωνυμία «……………» μέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας με τίτλο «……………………………...» δέχεται:

 • να συνεργαστεί με τον προσφέροντα,
 • να αναλάβει την Έκδοση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης για τις δεκαπέντε (15) παιδικές χαρές του Δήμου Παπάγου-Χολαργού ικανοποιώντας τους αντίστοιχους όρους της υπ’αριθ………. μελέτης και
 • να πληρωθεί για την υπηρεσία αυτή από τον προσφέροντα.
 1. Δικαιολογητικά:
 • που αποδεικνύουν ότι, ο προσφέρων διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα προσωπικό το οποίο έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση καθώς και εμπειρία στον έλεγχο και στη συντήρηση παιδικών χαρών (οργανόγραμμα και καθηκοντολόγιο ή αντίστοιχα έγγραφα όπου να αποδεικνύεται η εξειδίκευση του προσωπικού-, κατάλογος με τις αντίστοιχες υπηρεσίες ή/και εργασίες που εκτέλεσαν κατά την τελευταία διετία, σεμινάρια εξειδίκευσης κ.λπ.).
 • που αποδεικνύουν ότι, ο προσφέρων διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (εργαλεία-μηχανήματα-αυτοκίνητα) για την εκτέλεση της υπηρεσίας (πίνακας και φωτογραφίες εξοπλισμού, φωτογραφίες εργασιών σε παιδικές χαρές, κ.τ.λ.).
 • Πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 του προσφέροντα σχετικά με τη συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών.

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Παρασκευή Τσαρδακλή, τηλ. 2132027126.

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

04 Δεκ 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη Συνεργασία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «InCommon», στο πλαίσιο του έργου “ σΤροφή στη γειτονιά” (που έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο ‘’ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ’’), όπως αυτή (συνεργασία) αναλύεται στην εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

04 Δεκ 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Εγκρίνει τον Εξώδικο Συμβιβασμό μεταξύ του κου Γεώργιου Καψουλάκη και του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για τις ζημιές που υπέστη το Ι.Χ. όχημα του πρώτου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

β. Ορίζει το ποσό του ανωτέρω Εξώδικου Συμβιβασμού, στα Χίλια Εκατό Δέκα Επτά Ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (1.117,24 €).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

04 Δεκ 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Εγκρίνει τον Εξώδικο Συμβιβασμό μεταξύ του κου Δημητρίου Γκούβη και του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για τις ζημιές που υπέστη το Ι.Χ. όχημα του πρώτου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

β. Ορίζει το ποσό του ανωτέρω Εξώδικου Συμβιβασμού, στα Χίλια Τριακόσια Ευρώ και σαράντα λεπτά (1.300,40 €).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

04 Δεκ 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Εγκρίνει τον Εξώδικο Συμβιβασμό μεταξύ της κας Ανδριάννας Ματθαίου και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού , για τον τραυματισμό του γιού της Βασιλείου-Ραφαήλ Καραλιά, εντός του περιβάλλοντος χώρου του Αναψυκτηρίου Χολαργού, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

β. Ορίζει το ποσό του ανωτέρω Εξώδικου Συμβιβασμού, στα Δύο Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ (2.500,00 €).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

04 Δεκ 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Εγκρίνει τη συνεργασία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με τη δικηγόρο Αθηνών κα Φωτεινή Κονιστή του Χρήστου, η οποία ασχολείται ιδιαίτερα με υποθέσεις αστικού και δημοσίου δικαίου και δικαίου του Κτηματολογίου, εξειδικευμένη σε αυτές με μεγάλη εμπειρία για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Δήμο για ζητήματα Κτηματολογίου και

β. Εξουσιοδοτεί τη δικηγόρο Αθηνών κα Φωτεινή Κονιστή του Χρήστου να ασκήσει αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία Κτηματολογίου) ή οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου δικαστηρίου, να καταθέσει προτάσεις και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου, προκειμένου ο Δήμος να διεκδικήσει το κοινόχρηστο χώρο (πλατεία) μεταξύ των οδών Πάτμου και Σύμης στο Ο.Τ.193 που έχουν καταχωρηθεί σε ιδιώτη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

04 Δεκ 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση του 5ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού περί ελέγχου τεχνικών & οικονομικών προσφορών και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου για το τμήμα Δ, στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» με ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 193917, και την Απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».

β. Την Ανάδειξη, ως νέου Προσωρινού Αναδόχου (για το ΤΜΗΜΑ Δ : ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 46 ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ 208 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ»), (με α/α: 193917 ) του Δεύτερου κατά σειρά Κατάταξης υποψήφιου Αναδόχου, – όπως αυτός ορίζεται με το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 195/ 14-9-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι της Εταιρείας «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ» με ΑΦΜ 095723899, με ποσό προσφοράς 9.859,20 € προ ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό προσφοράς 12.225,41€.

Η παρούσα απόφαση δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης που θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

04 Δεκ 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την εξειδίκευση των ακόλουθων πιστώσεων:

α) Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, για την εκμίσθωση περιπτέρου πώλησης προϊόντων καπνού κλπ., που βρίσκεται επί της Λ.Μεσογείων 158 (στον παράδρομο πλησίον του σταθμού «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» του ΜΕΤΡΟ), στη δημοτική κοινότητα Παπάγου.

β) Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

04 Δεκ 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την εξειδίκευση των ακόλουθων πιστώσεων:

1. Εξειδίκευση πίστωσης έως του ποσού των 521,00 € στον ΚΑ 15.6473.0017 (ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για τα έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων προβολής παιδικών ταινιών (παραχώρηση δικαιωμάτων προβολής) που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» εντός του μηνός Δεκεμβρίου.

2. Εξειδίκευση πίστωσης έως του ποσού των 3.000,00 € στον ΚΑ 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για τα έξοδα διοργάνωσης εκδήλωσης – ετήσιου θεσμού του Δήμου με τίτλο «ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (προσκλήσεις, αναμνηστικά δώρα- βραβεία, ηχητικά κ.λπ.) που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος στις 02/12/2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

04 Δεκ 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Αποδοχή των ακόλουθων Χορηγιών :
• Χιλίων Διακοσίων Σαράντα Ευρώ (1.240,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από το Ίδρυμα «METROPOLITAN GENERAL» και

• Χιλίων Πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από την εταιρία «TUV HELLAS (TUV NORD) A.E».
β. Την Αποδοχή της ακόλουθης Δωρεάς :
- Χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 ευρώ) από το κατάστημα «PIU VERDE»

στο πλαίσιο του 29ου Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

Σελίδα 1 από 516

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech