Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
26 Μαϊ 2023

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 69/02-05-2023 Ορθή Επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΥΓΩΞ1-8Ω6), ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), ως εξής:

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.
4. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρόσφατης έκδοσης).
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007,
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακοί εργαζόμενοι ή όχι. (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια, έναρξη – λήξη).
Διάρκεια σύμβασης από 23/6/2023 έως και 22/9/2023 (τρεις μήνες).

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ΄ εξαίρεση η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (03) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 το Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).
Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: Δεν προσλαμβάνεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια υπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα από 19.07.2004 έως σήμερα. Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.3260/2004, εφόσον θεωρείται βέβαιο από το φορέα ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004
«όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Παπάγου Χολαργού, οδός Περικλέους 55, Χολαργός, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.dpapxol.gov.gr με επισυναπτόμενα, τα έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Δευτέρα, 29/05/2023 έως και Παρασκευή 02/06/2023 και ώρα 14.30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ/νση: Περικλέους 55, Χολαργός) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, μετά από Απόφαση του Δημάρχου, προσλαμβάνει το προσωπικό, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση, μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

26 Μαϊ 2023

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 69/02-05-2023 Ορθή Επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΥΓΩΞ1-8Ω6), ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), ως εξής:

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.
4. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρόσφατης έκδοσης).
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007,
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακοί εργαζόμενοι ή όχι. (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια, έναρξη – λήξη).
Διάρκεια σύμβασης από 23/6/2023 έως και 22/9/2023 (τρεις μήνες).

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ΄ εξαίρεση η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (03) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 το Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).
Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: Δεν προσλαμβάνεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια υπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα από 19.07.2004 έως σήμερα. Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.3260/2004, εφόσον θεωρείται βέβαιο από το φορέα ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004
«όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Παπάγου Χολαργού, οδός Περικλέους 55, Χολαργός, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.dpapxol.gov.gr με επισυναπτόμενα, τα έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Δευτέρα, 29/05/2023 έως και Παρασκευή 02/06/2023 και ώρα 14.30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ/νση: Περικλέους 55, Χολαργός) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, μετά από Απόφαση του Δημάρχου, προσλαμβάνει το προσωπικό, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση, μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

25 Μαϊ 2023

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( με φυσική παρουσία), την 29η Μαϊου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55 – Α΄Όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών των 10ης , 11ης και 12ης Συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή υπόλογου διαχειριστή παγίας προκαταβολής έτους 2022.
ΘΕΜΑ 3ο : Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού, έτους 2023.
ΘΕΜΑ 4ο : Εξειδίκευση Πίστωσης.
ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Κατασκευή – Ενίσχυση – Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού 2017».
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση Πρακτικού της Κριτικής Επιτροπής για την Εκδίκαση των Ενστάσεων σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου».
ΘΕΜΑ 7ο : Αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002017, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».
ΘΕΜΑ 8ο : Αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου-Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης

25 Μαϊ 2023

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37/2022 προγενέστερης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την προσθήκη ενός επιπλέον κοινόχρηστου χώρου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ως εξής:

• στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως.

Σε κάθε περίπτωση τα τ.μ. που θα παραχωρηθούν, θα καθοριστούν κατόπιν σχετικών αιτήσεων και σχετικής έκθεσης της Δημοτικής Αστυνομίας έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και η λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

25 Μαϊ 2023

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό της αρμόδιας υπηρεσίας, τη χωροθέτηση και δημιουργία δεκαπέντε (15) γωνιών ανακύκλωσης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και συγκεκριμένα:

➢ Πέντε (5) σημεία για τη δημιουργία πέντε (5) γωνιών ανακύκλωσης τεσσάρων (4) ρευμάτων, ως ακολούθως:
1. Γρεβενών και Καρπάθου
2. Φανερωμένης και Αγαμέμνονος (έμπροσθεν cocofino)
3. Φανερωμένης (S/M Σκλαβενίτης)
4. Πλατεία Δημοκρατίας και Βουτσινά
5. Λ. Παπάγου και Κορυτσάς
Εναλλακτικό σημείο: Πλατεία Δημοκρατίας

➢ Πέντε (5) σημεία για τη δημιουργία πέντε (5) γωνιών ανακύκλωσης πέντε (5) ρευμάτων, ως ακολούθως:
1. Πλατεία Κονίτσης, επί της Παπανικολή
2. Λοχ. Παπαλαμπρίδη και Καρναβία
3. Λ. Παπάγου και 8ης Μεραρχίας
4. Πλατεία Παπαφλέσσα και Στρατ. Δαγκλή
5. 25ης Μαρτίου
Εναλλακτικό σημείο: Νευροκοπίου και Σωρανού του Εφεσίου

➢ Τρία (3) σημεία για τη δημιουργία τριών (3) γωνιών ανακύκλωσης πέντε (6) ρευμάτων, ως ακολούθως:
1. Κεραμεικού και Λ. Περικλέους
2. Κλειούς και Λ. Περικλέους
3. Κύπρου και Αρτέμιδος

➢ Ένα (1) σημείο για τη δημιουργία έξυπνης υπέργειας νησίδας, ως ακολούθως:
1. Παράδρομος Λ. Μεσογείων (μεταξύ Περικλέους και Βεντούρη)

➢ Ένα (1) σημείο για τοποθέτηση υπέργειου συστήματος με συμπίεση (κιόσκι), ως ακολούθως:
1. Φανερωμένης και Αγαμέμνονος (μανάβικο)

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

25 Μαϊ 2023

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό της αρμόδιας υπηρεσίας, τη χωροθέτηση συνολικά δεκαπέντε (15) κάδων βρώσιμων λιπών και ελαίων (Β.Λ.Ε.) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως ακολούθως:

➢ Κοινότητα Παπάγου
1. Άγιος Γεώργιος
2. Πλατεία Κονίτσης (σταθμαρχείο)
3. Βασιλόπουλος (Πίνδου)
4. 2ο - 3ο Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίας
5. 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαχανά & Σωρανού του Εφεσίου
6. Ελ. Βενιζέλου & Εφέσου
7. Πλατεία Μεταξά

➢ Κοινότητα Χολαργού
1. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης
2. Πλατεία Κύπρου
3. Πλατεία Δημοκρατίας
4. Εκκλησία Φανερωμένης (τρίγωνο Βουτσινά)
5. Πλατεία Παπαφλέσσα
6. Περικλέους (Δημαρχείο)
7. Εκκλησία Τίμιος Σταυρός
8. Αναστάσεως & 25ης Μαρτίου

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

25 Μαϊ 2023

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό της αρμόδιας υπηρεσίας, την παραλαβή και την έγκριση των παραδοτέων Π.1 - Υφιστάμενη Κατάσταση και Π.2 - Πρόταση της μελέτης του «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού», όπως αυτά εκπονήθηκαν σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Παπάγου - Χολαργού και Φιλοθέης - Ψυχικού (ΔΙΑΣ Α.Ε.), με ποσό σύμβασης 49.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

25 Μαϊ 2023

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 4/11-04-2023 απόφαση της Κοινότητας Παπάγου, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της οδού Γ. Μπλέσσα 8 της Κοινότητας Παπάγου, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΟ 9284 ιδιοκτησίας Βασιλείας Βαγενά, με το οποίο εξυπηρετείται ο κος Κωνσταντίνος Βαγενάς, άτομο με ειδικές ανάγκες, με την προϋπόθεση να ανανεωθεί η άδεια οδήγησής του, την οποία οφείλει να προσκομίσει στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η θέση στάθμευσης θα έχει μήκος 6 μέτρα, παράλληλα με το όριο της ιδιοκτησίας και το όριό της θα συμπίπτει με αυτό της εισόδου της ιδιοκτησίας, όπως αποτυπώνεται στο κάτωθι διάγραμμα.

Η σήμανση της θέσης θα γίνει με πινακίδες Ρ-72 και κίτρινο χρώμα διαγράμμισης, τα οποία θα προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος και θα τοποθετηθούν με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

25 Μαϊ 2023

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 8/12-05-2023 απόφαση της Κοινότητας Χολαργού, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Θεμιστοκλέους 8 της Κοινότητας Χολαργού και συγκεκριμένα:

1. τη σήμανση της απαγόρευση στάθμευσης, μπροστά από την είσοδο - έξοδο του χώρου στάθμευσης του ακινήτου επί της οδού Θεμιστοκλέους 8 της Κοινότητας Χολαργού. Η σήμανση της απαγόρευσης θα γίνει με διαγράμμιση κίτρινου χρώματος και σε μήκος 5 μέτρων,

2. την τοποθέτηση εμποδίου τύπου «Π» (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 345/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στο πεζοδρόμιο απέναντι από την είσοδο του χώρου στάθμευσης και μπροστά από το ΚΑΦΑΟ, για την αποτροπή της στάθμευσης επί του πεζοδρομίου.

Τα υλικά της σήμανσης θα τα προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, με δικά τους έξοδα, ενώ η τοποθέτηση θα γίνει με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

25 Μαϊ 2023

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 7/12-05-2023 απόφαση της Κοινότητας Χολαργού, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 31 της Κοινότητας Χολαργού, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΗ 3503 ιδιοκτησίας Ελβίρας Μπότσιαρη (Bocari Elvira), με το οποίο εξυπηρετείται ο γιος της Μάρκος Μπότσιαρης, άτομο με ειδικές ανάγκες.

Η θέση στάθμευσης θα έχει μήκος 5 μέτρα και θα παραχωρηθεί μπροστά από την είσοδο της κατοικίας της αιτούσας επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 31.

Η σήμανση της θέσης θα γίνει με πινακίδες Ρ-72 και κίτρινο χρώμα διαγράμμισης, τα οποία θα προμηθευτεί η ενδιαφερόμενη και θα τοποθετηθούν με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

Σελίδα 1 από 480

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech