Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
24 Ιουν 2022

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ.κ. Ι. Κάππα, Ε. Κομπόγιωργα, Π. Χαρδαλούπα, Ι. Γεωργικόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, -911, -871, -857).

Οι αιτήσεις για τη ΣΟΧ 1/2022 θα κατατίθενται από 28/06/2022 ημέρα Τρίτη έως και 07/07/2022 ημέρα Πέμπτη.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

17 Ιουν 2022

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί με Φυσική Παρουσία (διά Ζώσης), την 22α Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55 – 1ος Όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Σύνταξη σχεδίου 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2022
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 3ο : Παραλαβή μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 2021».
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση 2ου και 3ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινών αναδόχων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας τριών (3) ετών» με αριθμό συστήματος 158280.
ΘΕΜΑ 5ο : Εξώδικος Συμβιβασμός.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί άσκησης ενδίκου μέσου και ορισμό δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης – Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης & Επικοινωνίας

14 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6545/12-4-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010371814 ) για την υπηρεσία "Διαχείριση προϊόντων κοπής δενδροστοιχιών του Δήμου" ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ της υπ’ αρ. 22034/2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009652449) με τίτλο: “ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ” συνολικού προϋπολογισμού 29.016,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με παράταση χρόνου ισχύος αυτής έως 15/6/2022, χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

14 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Έγκριση και Παραλαβή της Οριστικής μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ», με αριθμό μελέτης Α/α 12022101.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

14 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση του από 20-5-2022 Πρακτικού 4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού», περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών, για το ΤΜΗΜΑ Ι «Προμήθεια πέντε (5) συστοιχιών - νησίδων υπόγειων κάδων χωριστής συλλογής υλικών σε τέσσερα (4) ρεύματα», με συστημικό αριθμό 141026.

β. Την ανάδειξη, ως Οριστικού Αναδόχου του ανωτέρω Διαγωνισμού, της εταιρείας : «Κ. Κοσσυβάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ 999327783 ΔΟΥ Γλυφάδας , έναντι του ποσού των 325.000 € επί πλέον ΦΠΑ (24%) 78.000 € δηλαδή συνολικά 403.000,00 €.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας.

Η υπ’ αρ. 123/2022 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, στα πλαίσια του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για την «Προμήθεια πέντε (5) συστοιχιών - νησίδων υπόγειων κάδων χωριστής συλλογής υλικών σε τέσσερα (4) ρεύματα (συνολικά 20 υπόγειοι κάδοι χωρητικότητας περίπου3m³ έκαστος) (Υπογειοποιημένα σημεία ανακύκλωσης) ΤΜΗΜΑ Ι με αριθμό συστήματος 141026», ενσωματώνεται στην παρούσα απόφαση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

14 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Παράταση της ημερομηνίας προσκόμισης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΤΕΧΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΒΕΕ», (για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Παπάγου –
Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών, για το ΤΜΗΜΑ ΙΙ «Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης για έξι (6) πολυκέντρα ανακύκλωσης υλικών με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες (Υπέργειες γωνιές ανακύκλωσης)», κατά 10 εργάσιμες ημέρες, ήτοι έως και 26.5.2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

14 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Α. Την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 464.965,00€ από την ένταξη του έργου “Αναβάθμιση Πλατείας Φλωρίνης Δήμου Παπάγου-Χολαργού", στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων πουαναφέρονται στη συνημμένη απόφαση.

Β. Τον ορισμό του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Κωνσταντίνου Κωνστάντιου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών, ως υπεύθυνου επικοινωνίας με το Πράσινο Ταμείο.

Γ. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Παπάγου –Χολαργού κ. Ηλία Αποστολόπουλο για την υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

14 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 9020 / 18-5-2022 1ο Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για την Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, περί ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσίας με τίτλο : «Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού».

β. Την Απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, ως απαράδεκτης.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

14 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας δύο (2) μηνών, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας, ως εξής :

 

Στο άρθρο 64 του ισχύοντα Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, στο κεφάλαιο Α΄, προβλέπονται 87 θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για κάλυψη εποχικών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών, οι ειδικότητες των οποίων καθορίζονται με εκάστοτε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις ανάγκες που ανακύπτουν κάθε φορά.

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ.9108/19-05-2022 Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού :

Α) Στον Κ.Α. 20.6041.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων» ποσό 141.250,00 ευρώ (€).
Β) Στον Κ.Α. 20.6054.0004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων» ποσό 39.100,00 ευρώ (€), για την κάλυψη της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

14 Ιουν 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού για το έτος 2021 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ως ακολούθως:


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech