Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
07 Ιουν 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με το Σωματείου «EQUALACT SOCIAL», σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

07 Ιουν 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ  2022

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Παναγίας Φανερωμένης στις 22 & 23 Αυγούστου  2022, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  για χορήγηση άδειας συμμετοχής από  από τη  Δευτέρα 13 Ιουνίου  2022 έως και την Παρασκευή 24  Ιουνίου 2022.,αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής.

 

 

06 Ιουν 2022

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί με Φυσική Παρουσία (διά Ζώσης), την 8η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55 – 1ος Όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση Μελών Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με τις προηγηθείσες Συνεδριάσεις για τα έτη 2020, 2021 και 2022 (διεξαχθείσες ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ και μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών, λόγω Κορωνοϊού, μέτρων), σε εφαρμογή των οριζομένων στην υπ’ αριθ. 40/31-3-2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
ΘΕΜΑ 2ο : Επικύρωση Πρακτικών των 13ης (Απόσπασμα αυτής), 14ης και 15ης Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή Δωρεάς.
ΘΕΜΑ 4ο : Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ταφής θανόντα οικονομικά αδύναμου
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση 1ου Συγκριτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 2021».
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση 4ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών),Τακτοποιητικός του Έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ»
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπών : 1. Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και 2. Επιτροπής Έγκρισης Υλικών για την κατασκευή του έργου: «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου»,
ΘΕΜΑ 8ο : Παράταση επιπρόσθετου χρόνου “ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ”.
ΘΕΜΑ 9ο : Αποδοχή νέου αιτήματος παράτασης προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών, για το ΤΜΗΜΑ ΙΙ «Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης για έξι (6) πολυκέντρα ανακύκλωσης υλικών με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες (Υπέργειες γωνιές ανακύκλωσης)», με συστημικό αριθμό 141027.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση 2ου και 3ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινών αναδόχων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Δ.Ο.Π.Α.Π, καθώς και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης» με αριθμό συστήματος 145984.
ΘΕΜΑ 11ο : Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής «Δήμος Παπάγου-Χολαργού» με την υπ’ αριθ. Α943/2022 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και την υπ’ αριθ. Σ803/26-05-2022 απόφαση 1ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και επαναξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς της προσφεύγουσας εταιρείας (Πρακτικό Ι), στο πλαίσιο του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για την υπηρεσία με τίτλο: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας τριών (3) ετών» .
ΘΕΜΑ 12ο : Αποδοχή χρηματοδότησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ για την ενταγμένη πράξη με τίτλο “Σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Παπάγου-Χολαργού”
ΘΕΜΑ 13ο : Εξώδικος Συμβιβασμός.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης – Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης & Επικοινωνίας.

 

 

02 Ιουν 2022

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ-ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Ε. Πετροπούλου ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΠΕΜΠΤΗ 2  ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

31 Μαϊ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Επικαιροποίηση ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου Χολαργού, προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κήπων & ΔΕ Κηπουρών-Δενδροκηπουρών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφορίας, με την προσθήκη του προσωπικού ΔΕ Κηπουρών – Δενδροκηπουρών, ΥΕ Κηπουρών , του Προϊσταμένου της Δ/νσης με ειδικότητα ΠΕ Γεωπόνων και των προϊσταμένων των δύο (2) τμημάτων, ως ακολούθως :

Στην καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας ως εξής:

α. (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων Εργάσιμες ημέρες, Σάββατο και Κυριακή – αργίες: σε 12ωρη βάρδια, από 15:00 μέχρι την 22η ώρα.

β. (2 ) άτομα ειδικότητας Δασοπόνος ΤΕ Εργάσιμες ημέρες, Σάββατο και Κυριακή – αργίες: σε 12ωρη βάρδια, από 15:00 μέχρι την 22η ώρα.

γ. (9) άτομα ΔΕ Κηπουρών-Δενδροκηπουρών: Εργάσιμες ημέρες, Σάββατο και Κυριακή – αργίες: σε 12ωρη βάρδια, από 13.30 μέχρι την 22η ώρα.

δ. (2) άτομα ΔΕ Κηπουρών Εργάσιμες ημέρες, Σάββατο και Κυριακή – αργίες: σε 12ωρη βάρδια, από 15:00 μέχρι την 22η ώρα.

ε. (4) άτομα ειδικότητας ΥΕ Κηπουρών: Εργάσιμες ημέρες, Σάββατο και Κυριακή – αργίες: σε 12ωρη βάρδια, από 13:30 μέχρι την 22η ώρα.

Η επιπρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την καθιέρωση του διαφορετικού ωραρίου εργασίας του ανωτέρω προσωπικού, ανέρχεται στο ποσό των 4.026,40€ μηνιαίως.

Για το οικονομικό έτος 2022 .έχει προβλεφθεί η επιπρόσθετη δαπάνη 6 μηνών ήτοι ποσό 24.158,40€ € το οποίο θα βαρύνει τους: Κ.Α. 35.6012.0001, 35.6051.0001 και 35.6051.0002.

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

31 Μαϊ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση του Πρακτικού IΙ ( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) του έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

β. Τ η ν Α πόρριψη των δύο (2) οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων, «ERGMASIN DEALS P.C.» και «ANEGERSIS CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που κατέθεσαν αιτιολογήσεις οι οποίες κρίθηκαν ως μη ικανοποιητικές για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

γ. Την ανάδειξη, ως Προσωρινού Αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού, του οικονομικό φορέα «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 27,00% , δηλαδή € 764.086,04 με ΦΠΑ ( € 616.198,42 χωρίς ΦΠΑ και 147.887,62 για ΦΠΑ).

δ. Τη συνέχιση της διενέργειας του διαγωνισμού με το στάδιο της «πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών» προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

31 Μαϊ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Έγκριση του από 3-5-2022 Πρακτικού Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

31 Μαϊ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Αποδοχή της Δωρεάς από τη « Διεθνή Ανθρωπιστική Οργάνωση Λεσχών LIONS Ελλάδος και Νήσων DISTRICT 117A», μίας (1) συσκευής μέτρησης Γλυκοζυλιωμένης, για τις ανάγκες του νέου Πολυιατρείου της Κοινότητας Παπάγου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

31 Μαϊ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη Διαγραφή, από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους, των κάτωθι ποσών, ως ακολούθως:

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

31 Μαϊ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Εξειδίκευση των ακόλουθων Πιστώσεων:

1. Εξειδίκευση πίστωσης έως του ποσού των 500,00€ στον ΚΑ 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για τα έξοδα διοργάνωσης «Εικαστική βραδιά στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου αίθουσα “Α.ΦΑΣΙΑΝΟΣ”», η οποία θα διοργανωθεί εντός του μηνός Ιουνίου (εδέσματα, κ.λπ.)

2. Εξειδίκευση πίστωσης έως του ποσού των 1.000,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για τα έξοδα διοργάνωσης και πραγματοποίησης εκδήλωσης για τα εγκαίνια του έργου ανάπλασης της πλατείας ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Ιουνίου έτους 2022 (αμοιβή συντελεστών, ενοικίαση εξοπλισμού κ.λπ.)

3. Εξειδίκευση πίστωσης έως του ποσού των 930,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0008 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για έξοδα διοργάνωσης εκδήλωσης εορτασμού της «Παγκόσμιας ημέρας Μουσικής», που θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Ιουνίου έτους 2022 σε εξωτερικό χώρο του Δήμου (αμοιβή καλλιτεχνών, ενοικίαση εξοπλισμού κ.λπ.).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech