Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
11 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/17-2-2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (ΔΟΚΜΕΠΑ), όπως αυτή παρουσιάζεται στην εισήγηση.

β. Την Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΚΜΕΠΑ», Οικονομικού Έτους 2022, όπως αυτή αποτυπώνεται αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

11 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/21-2-2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (ΔΟΠΑΠ), όπως αυτή παρουσιάζεται στην εισήγηση.

β. Την Έγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (ΔΟΠΑΠ), όπως αυτή αποτυπώνεται στην εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

11 Μαρ 2022

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (ΚΩΔ. NUTS EL301) έχει προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό (ΣΥΣΤHΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 187057 – ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  22PROC010089744) για τη Σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 1.046.693,20 € με 24% Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45214220-8).

Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Λόγω των διευκρινίσεων που δόθηκαν για στο Άρθρο 22Δ (των όρων Τεχνικής και Οικονομικής Επάρκειας ) της αναρτημένης Διακήρυξης και λόγω διασφάλισης συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η-03-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31η-03-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ταχυδρομική διεύθυνση Πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή 18 /03/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαισίου συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24/03/2022

Η έγκριση Μελέτης και Όρων Δι ακήρυξης του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 40/9 02 2022 (ΑΔΑ:9ΟΔΤΩΞ1 9Η1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου Χολαργού.

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 10/03/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

09 Μαρ 2022

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της οδού Χίου 21 της Κοινότητας Χολαργού και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος (μπροστά από τη θέση Α.μ.Ε.Α. με αριθ. κυκλοφορίας ΙΥΧ 8328), για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΤ 7033 της κας Ιωάννας Μαρίας Μπουρίκα και το οποίο εξυπηρετεί το ανήλικο τέκνο της Έρικ Βέρμα, άτομο με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η σήμανση της θέσης θα γίνει με πινακίδες Ρ-72 και κίτρινη μπογιά διαγράμμισης, που θα προμηθευτεί η ενδιαφερόμενη και θα τοποθετηθούν με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παραχώρηση της θέσης στάθμευσης θα ισχύει και μετά τις 31-05-2023 (λήξη δελτίου στάθμευσης Α.μ.Ε.Α.) και εφόσον προσκομιστεί το νέο δελτίο.

Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Χολαργού

Γκούμα Αικατερίνη

09 Μαρ 2022

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, τη μετακίνηση της θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., που είχε παραχωρηθεί με τις υπ΄ αριθ. 26/2021 και 97/2021 Αποφάσεων της Κοινότητας Χολαργού και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αντιστοίχως, στην οδό Αριστείδου 1, σε νέα θέση και σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμοτομικών γραμμών στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Εθνικής Αντιστάσεως, ώστε να μπορεί η ενδιαφερόμενη να εξυπηρετείται καλύτερα.

Επομένως, η παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. θα γίνει σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμοτομικών γραμμών στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Εθνικής Αντιστάσεως της Κοινότητας Χολαργού και θα αφορά το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΙ 7372, με οδηγό τον κο Απόστολο Τσαμιδάκη και το οποίο θα εξυπηρετεί τη σύζυγό του κα Μαργαρίτα Τσαμιδάκη, άτομο με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η σήμανση της θέσης θα γίνει με πινακίδες Ρ-72 και κίτρινη μπογιά διαγράμμισης, που θα προμηθευτεί η ενδιαφερόμενη και θα τοποθετηθούν με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παραχώρηση της θέσης στάθμευσης θα ισχύει και μετά τις 04-11-2022 (λήξη δελτίου στάθμευσης Α.μ.Ε.Α.) και εφόσον προσκομιστεί το νέο δελτίο.

Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Χολαργού

Γκούμα Αικατερίνη

09 Μαρ 2022

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, τη μετακίνηση της θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., που είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθ. 162/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στην νέα του κατοικία του αιτούντα επί της οδού Γιαννιτσών και συγκεκριμένα, λόγω του μικρού πλάτους της οδού και δεδομένου ότι η στάθμευση πραγματοποιείται μόνο στην αριστερή πλευρά της, η σήμανση της θέσης (μήκους 5 μέτρων) θα γίνει απέναντι από την κατοικία του αιτούντα, αμέσως μετά την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Γιαννιτσών 14, όπου δεν υπάρχουν εμπόδια (δέντρα) στο πεζοδρόμιο.

Επομένως, η παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. θα γίνει απέναντι από την κατοικία του, δηλαδή στο οδικό τμήμα επί της οδού Γιαννιτσών 14 της Κοινότητας Χολαργού και θα αφορά το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας IZA 7603 του κου Metikos Andon, το οποίο θα εξυπηρετεί το γιο του Αναστάσιο Μέτικο, άτομο με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η σήμανση της θέσης θα γίνει με τις πινακίδες Ρ-72, που ήδη διαθέτει ο αιτών (από την προηγουμένη παραχώρηση θέσης) και κίτρινη μπογιά διαγράμμισης, με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Χολαργού

Γκούμα Αικατερίνη

09 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/21-2-2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (ΔΟΠΑΠ), όπως αυτή παρουσιάζεται στην εισήγηση.

β. Την Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΠΑΠ», Οικονομικού Έτους 2022, όπως αυτή αποτυπώνεται αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

09 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Συντάσσει το σχέδιο υποχρεωτικής 1ης αναμόρφωσης Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων >ήμου Παπάγου- Χολαργού, έτους 2022, ως ο κατωτέρω πίνακας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

09 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη Σύνταξη σχεδίου υποχρεωτικής 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού <ήμου Παπάγου- Χολαργού, έτους 2022,σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

09 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Επικύρωση των Πρακτικών των 2ης και 3ης συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του έτους 2022.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech