Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
09 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τον Καθορισμό των Όρων Διακήρυξης της μίσθωσης ακινήτου από το Δήμο για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

09 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 2579/11-2-2022 Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, των
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΚΜΕΠΑ» και «ΔΟΠΑΠ», καθώς και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β. Την Απόρριψη της προσφοράς του προμηθευτή με την επωνυμία: «ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» και αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς: 265147 , ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, λόγω μη προσήκουσας προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2. της διακήρυξης, ήτοι «πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

09 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, τα ποσά των επιχορηγήσεων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να δίδονται στις δύο Σχολικές Επιτροπές, ανά τρίμηνο και, εφόσον πρώτα αφαιρεθεί η προμήθεια του Τ.Π.Δ., ως ακολούθως:

• στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή με συντελεστή βαρύτητας 0,60 επί του ποσού της επιχορήγησης και
• στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή με συντελεστή βαρύτητας 0,40 επί του ποσού της επιχορήγησης.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6711.0003 «Απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών» οικ. Έτους 2022.

Εφόσον τα στοιχεία της νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022 αλλάξουν (αριθμός μαθητών και χώροι που δραστηριοποιούνται ) τότε θα ληφθεί νέα απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

09 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 12022020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», διάρκειας ενός (1) μήνα, εκτιμώμενης αξίας 7.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%,σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

09 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 46/692/13-1-2022 απόφαση Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού, περί Άσκησης του Ενδίκου μέσου της Έφεσης κατά της υπ’αριθ. 1511/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (11ο Τμήμα) και κατά των Γεωργίου Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Νικόλαου Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και Ανδρέα Παπάζογλου του Κωνσταντίνου.

β. Την Άσκηση του Ενδίκου μέσου της Έφεσης κατά της υπ’αριθ. 1511/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (11ο Τμήμα) και κατά των Γεωργίου Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Νικόλαου Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και Ανδρέα Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, οριζόμενων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου και Παναγιώτη Πούλιου, στους οποίους δίνεται η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να ασκήσουν το ανωτέρω ένδικο μέσο και να παραστούν ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου προς συζήτηση και υποστήριξη αυτού με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, από κοινού ή υφ’εκάστου κεχωρισμένως.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

04 Μαρ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό δράσης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στους τομείς αρμοδιότητάς της, για το έτος 2021 και συγκεκριμένα:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2021

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021, διεξήχθησαν συνολικά έντεκα (11) συνεδριάσεις, όλες τακτικές.

Οι ανωτέρω συνεδριάσεις διεξήχθησαν ως ακολούθως:
• Συνεδρίαση 22-01-2021: Μέσω Τηλεδιάσκεψης (στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του covid-19).
• Συνεδρίαση 15-02-2021: Μέσω Τηλεδιάσκεψης (στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του covid-19).
• Συνεδρίαση 12-03-2021: Μέσω Τηλεδιάσκεψης (στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του covid-19).
• Συνεδρίαση 16-04-2021: Διά Ζώσης και Κεκλεισμένων των Θυρών (στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του covid-19).
• Συνεδρίαση 06-05-2021: Διά Περιφοράς (στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του covid-19).
• Συνεδρίαση 24-05-2021: Μέσω Τηλεδιάσκεψης (στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του covid-19).
• Συνεδρίαση 02-07-2021: Διά Περιφοράς (στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του covid-19).
• Συνεδρίαση 23-07-2021: Διά Περιφοράς (στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του covid-19).
• Συνεδρίαση 18-10-2021: Μέσω Τηλεδιάσκεψης (στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του covid-19).
• Συνεδρίαση 09-11-2021: Μέσω Τηλεδιάσκεψης (στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του covid-19).
• Συνεδρίαση 10-12-2021 : Μέσω Τηλεδιάσκεψης (στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του covid-19).

Από τις έντεκα ανωτέρω Συνεδριάσεις, οι εννέα (από 22-01-2021 έως και 18-10-2021) διεξήχθησαν υπό την Προεδρία του κου Μιχάλη Τράκα και οι δύο (09-11-2021 και 10-12-2021) διεξήχθησαν υπό την Προεδρία του κου Αθανασίου Κούτρα.

Ελήφθησαν συνολικά εκατόν μία (101) αποφάσεις, εκ των οποίων οι ενενήντα πέντε (95) ήταν ομόφωνες και οι έξι (6) κατά πλειοψηφία.

Όσον αφορά την ομαδοποίηση των αποφάσεων ανάλογα με το θέμα τους, αυτή έχει ως ακολούθως:
• έντεκα (11) αποφάσεις αφορούσαν σε παραχώρηση θέσης στάθμευσης για Α.μ.Ε.Α.,
• δύο (2) αποφάσεις, που αφορούν σε παραχώρηση θέσης στάθμευσης (γενικώς),
• οκτώ (8) αποφάσεις, που αφορούσαν σε απαγόρευση στάθμευσης,
• τέσσερις (4) αποφάσεις, που αφορούν σε παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου,
• είκοσι έξι (26) αποφάσεις, που αφορούν σε προσωρινή παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου (για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων), στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πληττώμενων επιχειρήσεων, λόγω των περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία επιχειρήσεων λόγω covid-19,
• τρεις (3) αποφάσεις απόφαση, που αφορούν σε τοποθέτηση, ειδικών εμποδίων και κιγκλιδωμάτων,
• είκοσι εννέα (29) αποφάσεις, που αφορούν σε παρατάσεις ταφών,
• έξι (6) αποφάσεις, που αφορούν σε παραχωρήσεις οικ. τάφων,
• δύο (2) αποφάσεις, που αφορούν σε υπηρεσιακές εκταφές,
• δύο (2) αποφάσεις, που αφορούν σε πολεοδομικά θέματα,
• μία (1) απόφαση, που αφορά σε αναπροσαρμογή δικαιώματος παραχώρησης οικ. τάφου,
• τρεις (3) αποφάσεις, που αφορούν σε κατάργηση θέσης περιπτέρου,
• μία (1) απόφαση, που αφορά σε Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων,
• τρεις (3) αποφάσεις, που αφορούν σε διάφορα άλλα θέματα.

Από τις εκατόν μία (101) αποφάσεις, οι είκοσι τρεις (23) διαβιβάστηκαν / παραπέμφθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:
• είκοσι δύο (22) ως εισηγήσεις και
• μία (1) λόγω της μεγάλης σοβαρότητας του θέματος (Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων).

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

04 Μαρ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

A. Για την Κοινότητα Παπάγου:

1. την κοπή δύο (2) δέντρων (πεύκα) που βρίσκονται στο παρακείμενο άλσος της οδού Φραγκογιάννη 20 και Βλαχάβα στην Κοινότητα Παπάγου και τα οποία έχουν γείρει επικίνδυνα και έχουν εισέλθει με την κόμη τους εντός του οικοπέδου και με το αέρα ακουμπάει σε μπαλκόνι 1ου ορόφου.

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας με την ολοκλήρωση της κοπής, να μεριμνήσει ώστε να αντικατασταθούν άμεσα από άλλα τέσσερα (4) δέντρα (2 φυλλοβόλα και 2 αειθαλή).

Υπέρ της εισήγησης ψήφισε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου κα Μαρία Δημάκου.

B. Για την Κοινότητα Χολαργού:

1. την απομάκρυνση και τη μεταφύτευση τριών (3) δέντρων (ελιές) που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της οδού Σερίφου 20 στην Κοινότητα Χολαργού, που εμποδίζουν την είσοδο προς τις ράμπες του ισογείου της κεντρικής εισόδου και του υπογείου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 2726/15-02-2022 αιτήσεως του κου Ανδρέα Καλιακμάνη (K&G DEVELOPMENTS IKE), η οποία συνοδεύεται από οικοδομική άδεια και σχέδιο κάτοψης.
Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας να μεριμνήσει ώστε ο εργολάβος να μεταφυτεύσει τα τρία δέντρα κοντά στο Τσακό - Ελαιώνα (τέρμα οδού Σύρου, πέριξ των γηπέδων), σε σημείο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία.

2. την απομάκρυνση και τη μεταφύτευση δύο (2) δέντρων (ελιές) που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της οδού Σαρανταπόρου 33 στην Κοινότητα Χολαργού, που εμποδίζουν (πρόκειται για την πρώτη και την τρίτη ελιά) την είσοδο νεοεγειρόμενης πολυκατοικίας και την είσοδο των οχημάτων στις θέσεις στάθμευσης του ισογείου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 19985/05-11-2021 αιτήσεως του κου Ν. Παύλου Πολιτικού Μηχανικού, η οποία συνοδεύεται από οικοδομική άδεια και σχέδιο κάτοψης.
Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας να μεριμνήσει ώστε ο εργολάβος να μεταφυτεύσει τα δύο δέντρα, σε σημείο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία.

3. την κοπή τεσσάρων (4) δέντρων (νεραντζιές) που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο των οδών Μέτωνος 37 και Ξανθίππου 15 στην Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 1242/21-01-2022 αιτήσεως του κου Ιωάννη Παπανικόλα και συνοδεύεται από την υπ’ αριθ. 521211/2021 αίτηση προς την Πολεοδομία και σχέδιο κάτοψης, για την νέα οικοδομή που θα ανεγερθεί. Οι δύο νεραντζιές (πρώτη και τρίτη) από την πλευρά της Ξανθίππου και οι δύο τελευταίες νεραντζιές από το πεζοδρόμιο της Μέτωνος, εμποδίζουν τις εισόδους των χώρων στάθμευσης πιλοτής, την κεντρική είσοδο, την είσοδο Α.μ.Ε.Α. και την είσοδο των υπόγειων χώρων στάθμευσης.
Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας να μεριμνήσει για την κοπή τους εφόσον κατατεθεί στον Δήμο, η οριστική οικοδομική άδεια.

4. την κοπή τριών (3) δέντρων (πεύκα) - το τέταρτο δέντρο αριστερά χρειάζεται μόνο κλάδεμα, που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της οδού Βεντούρη 28 στην Κοινότητα Χολαργού, τα οποία έχουν γείρει επικίνδυνα και δεν πρόκειται για απόλυτα υγιή δέντρα αλλά μεγάλης ηλικίας και ταλαιπωρημένα (ένα απονεκρωμένο και δύο που έχουν γείρει επικίνδυνα), κατόπιν της υπ’ αριθ. 2545/11-02-2022 αιτήσεως του κου Βασίλειου Πελοποννήσιου (ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕΕ).
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, τα δέντρα θα αντικατασταθούν από άλλα τρία (3) νέα δενδρύλλια τριετή (νεραντζιές ή προύνοι), με μέριμνα του εργολάβου.

5. την κοπή ενός (1) δέντρου (ακακία) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Ελ. Βενιζέλου 39 στην Κοινότητα Χολαργού, καθώς πρόκειται για ένα δέντρο πολύ άρρωστο, με σαπισμένους βραχίονες και κορμό και δεν επανέρχεται, κατόπιν της υπ’ αριθ. 1906/03-02-2022 αιτήσεως της κας Βασιλικής Κατσάνα.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

04 Μαρ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης:

1. το μνημόνιο συνεργασίας (επισυνάπτεται ως παράρτημα) για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στη Διεθνή Πρωτοβουλία Φύτευσης Δέντρων «75 UN - 75 Trees UNAI SDG7», στο πλαίσιο της προσπάθειας και με γνώμονα την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου, στην προστασία των δασών και στον εμπλουτισμό του αστικού πρασίνου και

2. εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, για την υπογραφή του σχετικού μνημονίου συνεργασίας.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

04 Μαρ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό της εισήγησης, την παράταση ισχύος των προγενέστερων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες αποφασίστηκε η αναστολή της ετήσιας αύξησης των μισθωμάτων και συγκεκριμένα:

• για το μίσθωμα του ανθοπωλείου στο Κοιμητήριο Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 2869/16-02-2022 αίτησης της κας Γεωργίας Δίπλα, έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022 (ημερομηνία λήξης του μισθωτικού έτους) και
• για το μίσθωμα του κυλικείου στο Κοιμητήριο Παπάγου, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 2359/09-02-2022 αίτησης του κου Βασιλείου Μαρτίνη, έως τη 13η Ιουλίου 2022 (ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού).

Κατά τα λοιπά οι όροι των συμβάσεων τους θα εξακολουθήσουν να ισχύουν σύμφωνα με τα συμφωνητικά.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

04 Μαρ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 4ου Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, όπως αναφέρεται στη συνημμένη απόφαση.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech