Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
15 Μαρ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παρακάτω έργου:
9.1 Συντηρήσεις οδών 2015 προϋπολογισμού 195.000,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Ξανθή Αντωνοπούλου)

Στα μέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:
Α) για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και
Β) για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

 
Χριστίνα Βασσάλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

15 Μαρ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει,

Την αποδοχή των ανωτέρων προτάσεων καθώς και τη διερεύνηση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση αυτών.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

15 Μαρ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει,

Την ικανοποίηση του αιτήματος  με την προϋπόθεση ότι ο Σύλλογος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και θα παραδώσει τον  χώρο που θα χρησιμοποιήσει έτοιμο προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και θα αποκαταστήσει άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές προκληθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

15 Μαρ 2018

 

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει,

Την ικανοποίηση του αιτήματος με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα προσκομίσει βεβαίωση από την Ομοσπονδία για την παρουσία πιστοποιημένου γιατρού με τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται καθώς και την ύπαρξη ασθενοφόρου κατά τις ώρες διεξαγωγής του Τουρνουά-Κυπέλλου. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και θα παραδώσει τον χώρο που θα χρησιμοποιήσει έτοιμο προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και θα αποκαταστήσει άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές προκληθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

15 Μαρ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει,

Την έγκριση των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες με σκοπό την πιστοποίηση των ανελκυστήρων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

12 Μαρ 2018

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός – αποψίλωση χώρων πρασίνου, για το έτος 2018».

 Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Βατικιώτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 έως Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

12 Μαρ 2018

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 14η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τα προνοιακά επιδόματα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ COMPUTER ROOM».
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του Πρακτικού Νο 4, για την Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο ««Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π.» και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 5ο : Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος.

09 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 13/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΕΙΟΛΥΡ-Ε1Σ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), με την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011, βάσει της διπλογραφικής μεθόδου (ισολογισμός της χρήσεως, κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως, έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων).

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

1. την κοπή δύο (02) γερμένων πεύκων, στη Δημοτικό πρασιά της οδού Δογαροπούλου 1 και Μαυραγάνη στη Δημοτικό Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 1655/22-01-2018 αιτήσεως της κας Στυλιανής Καρύδη,
2. την κοπή ενός (01) δέντρου (μελιά) και την νέκρωση της ρίζας του, στο πεζοδρόμιο της οδού Πίνδου 25 στη Δημοτικό Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 2861/06-02-2018 αιτήσεως της κος Πολυτίμης Θωμοπούλου,
3. την κοπή ενός (01) δέντρου (πεύκο) και την αντικατάστασή του με άλλο δασικό δενδρύλλιο, στο παρακείμενο αλσύλλιο της οδού Ζακυνθινού 48 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Πρασίνου και Περιβάλλοντος,
4. την κοπή μιας (01) νεραντζιάς στο πεζοδρόμιο της οδού Μενίππου 32 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 2007/25-01-2018 αιτήσεως του κου Βασίλειου Κούκου. Σο κενό που θα δημιουργηθεί με την απομάκρυνση του δέντρου, θα αποκατασταθεί από νέα πλάκα πεζοδρομίου, με ευθύνη του αιτούντος.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Μαρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την επικαιροποίηση και ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 129/15-07-2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναγράφηκε εσφαλμένως ο αριθμός κυκλοφορίας ΜΕ 33822, αντί του ορθού που είναι σάρωθρο FORD με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 53822, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόσυρσης του.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech