Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
30 Απρ 2018

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 3η Μαϊου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή προνοιακών επιδομάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού μηνών Μαρτίου-Απριλίου 2018.
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή δωρεών σε τρόφιμα, είδη και υπηρεσίες από ιδιώτες και φορείς προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο κατά το Β΄ εξάμηνο 2017.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης στον ανάδοχο του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018-2019», προϋπολογισμού € 550.000,00 με ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

23 Απρ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Α) Η έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως εξής:

Σύνολο Εσόδων:                        318.022,95 €
Σύνολο Εξόδων:                        276.736,46 €
Υπόλοιπο για νέα χρήση:              41.286,49 €
Σύνολο:                                    318.022,95 €

Β) Η εξουσιοδότηση του Προέδρου να υποβάλει τον απολογισμό στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Παπάγου-Χολαργού, η οποία στη συνέχεια θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του.

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

23 Απρ 2018

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και
λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 1ου Τριμήνου 2018»
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τον διαγωνισμό με τίτλο: "Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπόγειων Συστημάτων Προσωρινής Αποθήκευσης Υλικών"
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού για τη Μελέτη Ανάπλασης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

20 Απρ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει,

Την ικανοποίηση του αιτήματος με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδώσει τον χώρο που θα χρησιμοποιήσει έτοιμο προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίσει την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαταστήσει άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές προκληθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

20 Απρ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει,

Την παράταση της υπ/αριθμ.4289/06.08.2018 Σύμβασης Μίσθωσης Κυλικείου για τρία (3) έτη, από την 1.9.2018 έως και τις 30.6.2021.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

20 Απρ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει,

Την προκήρυξη του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

20 Απρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 07/2018 (ΑΔΑ: ΩΗΒ5ΩΞ1-ΘΥΞ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διεύρυνση του πεζοδρομίου στη διάβαση πεζών επί της συμβολής Σαρανταπόρου και Θάλειας, μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού και συγκεκριμένα:

1. Διεύρυνση του πεζοδρομίου πριν το φωτεινό σηματοδότη, που βρίσκεται πλησίον της εισόδου του σχολείου, σε βάρος του οδοστρώματος και στις δύο πλευρές της οδού Σαρανταπόρου σε μήκος των 9,00μ. και πλάτος 2,00μ., αφού πρώτα προηγηθούν:

I. απαγόρευση στάθμευσης (και στις δύο πλευρές τού οδοστρώματος), με κίτρινη διαγράμμιση και πλαστικούς οριοδείκτες ύψους 0,75μ.

II. τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων (και στις δύο πλευρές) μήκους 1,50μ. .
2. Κατασκευή ράμπας Α.μ.Ε.Α. (κατά τη διεύρυνση) πλάτους 2,00μ., συνοδευόμενη από τη σχετική διαγράμμιση, μήκους 3,00μ. τουλάχιστον (μπροστά στη ράμπα).
3. Τοποθέτηση αποστραγγιστικού καναλιού, σε συνέχεια του ρείθρου, πλάτους 0,20μ. με εσχάρα, για την απορροή των όμβριων υδάτων.
4. Τοποθέτηση (στην αρχή του Ο.Τ.) κατακόρυφης σήμανσης, πινακίδα Κ15 (κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών) & Ρ32 (με όριο ταχύτητας 30χλμ).
5. Τοποθέτηση (στη διάβαση πεζών) πινακίδα Π21 (διάβαση πεζών), η οποία θα τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές τού πεζοδρομίου.


Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

20 Απρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 06/2018 (ΑΔΑ: 62Ε7ΩΞ1-ΔΚΜ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διευθέτηση παρόδιας στάθμευσης, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού και συγκεκριμένα την υλοποίηση παρεμβάσεων επί της οδού Αετιδέων της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου, ως ακολούθως:

1. Τοποθέτηση εμποδίων τύπου «Π» και τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στην πλευρά της μονής αρίθμησης του οδοστρώματος της οδού Αετιδέων, από τον αριθμό 5 έως τη συμβολή αυτής με την οδό Μέτωνος.
2. Τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων και απαγόρευση στάθμευσης στην αρχή της οδού Αετιδέων, επί του οδοστρώματος.
3. Απαγόρευση στάθμευσης στην πλευρά της μονής αρίθμησης της οδού Αετιδέων, έως τη συμβολή αυτής με την οδό Βουτσινά.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

20 Απρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 04/2018 (ΑΔΑ: ΩΒΕΙΩΞ1-6Θ0) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετική με την μετατόπιση θέσης περιπτέρου (από την οδό Αναστάσεως 125-127 & 25ης Μαρτίου, στην οδό Αναστάσεως 129 & 25ης Μαρτίου 2, Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού), ιδιοκτησίας κου Λάμπρου Λαμπρόπουλου. Τα έξοδα μεταφοράς του περιπτέρου στη νέα θέση επί των οδών Αναστάσεως 129 & 25ησ Μαρτίου 2 Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, θα αναλάβει προσωπικά ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, κατόπιν συναίνεσης και δέσμευσης του ιδίου.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

20 Απρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 05/2018 (ΑΔΑ: 69ΑΓΨΞ1-ΠΚ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετική με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (Αναστάσεως 111) στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, μετά την αριθ. πρωτ. 34698/27-12-2017 αίτηση της ιδιοκτήτριας του, περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης, εφόσον η παρούσα θέση, δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας και βαδισιμότητας. Η θέση του κενωθέντος περιπτέρου όμως θα διατηρηθεί και θα μετατοπιστεί σε νέα θέση και σε καταλληλότερο σημείο που θα υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και εφόσον εγκριθεί από την Τροχαία. 

 Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech