Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
15 Ιαν 2016

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα (Περικλέους 55), στις 19/01/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

1.  Χορήγηση άδειας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2.  Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3.  Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε οδικά τμήματα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.

 Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

 

14 Ιαν 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π.» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και των ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π.

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 31.275,95 € (τριάντα μία χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 110/2015 συνολική Μελέτη του Δήμου. Για τη δαπάνη διεξαγωγής του διαγωνισμού και της προμήθειας έχει προβλεφθεί πίστωση στους προϋπολογισμούς του έτους 2016: Κ.Α Δήμου 10.6681.0001, Κ.Α. ΔΟΚΜΕΠΑ 15.6631.0001 και ΔΟΠΑΠ 70-6631.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 21/1/2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 21/1/2016 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 25/1/2016 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

11 Ιαν 2016

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 15η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2. Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής, για το έτος 2015.
3. Σύσταση Παγίας Προκαταβολής, για το έτος 2016 και ορισμός Υπολόγου.
4. Έγκριση Πρακτικού για την ανάθεση της μελέτης«Μελέτη Ανέγερσης κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στο Ο.Τ. 155Α επί της συμβολής των οδών Εθνικής Άμυνας 25, Λάρνακας       και Αυλώνος».
5. Έγκριση των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία-υπηρεσία: «Επισκευές Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού».
6. Έγκριση Πρακτικού – Γνωμοδότησης, για την Κατακύρωση της Προμήθειας Ελαστικών, για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.
7. Αποδοχή Δωρεών.
8. Άσκηση ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

04 Ιαν 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει:
α. Τους Όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 42/2015 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας,
β. Τους Όρους Διακήρυξης, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

04 Ιαν 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης “ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ », στον ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΥΣΚΑ, Διπλ. Αγρον. & Τοπογράφο Μηχανικό ( Θερμοπυλών 20Α Βριλήσσια, Α.Φ.Μ. 112128051, ΔΟΥ Χαλανδρίου) αντί συνολικής αμοιβής 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

04 Ιαν 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 118Α (ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ” προϋπ. 7.757,06 € με ΦΠΑ 23%», στον ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΟΝΔΡΑ, Διπλ. Αγρον. & Τοπογράφο Μηχανικό ( Μαίζωνος 231 – 26222 Πάτρα, Α.Φ.Μ. 102165770, ΔΟΥ Β΄ Πατρών), με Αρ. Μητρώου 108429, αντί συνολικής αμοιβής 1.990,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

04 Ιαν 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 901/2015 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, ύψους 500,00 € που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Γεωργίου Βασιλάκη και απαλλάσσει τον υπόλογο από κάθε ευθύνη για το ένταλμα αυτό.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

04 Ιαν 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 977/2015 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύψους 4.800,00€, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Φωτεινής Μπότη και απαλλάσσει την υπόλογο από κάθε ευθύνη για το ένταλμα αυτό.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

04 Ιαν 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 55,40€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα της συνημμένης απόφασης.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech