Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
14 Φεβ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής


Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (βάσει βαθμολογίας), για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια ιματισμού ασφαλείας 2018» συνολικού προϋπολογισμού 73.962,28 €, (εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2018001 μελέτη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και συγκεκριμένα τους ΚΑ 20.6063.0007, 30.6063.0001, 35.6063.0001, 45.6063.0001 ενώ σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν θα τελεσφορήσει εντός του 2018 θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού έτους 2019.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού (και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου, Περικλέους 55 Χολαργός) η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 28/7-2-2018. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 26/2/2018 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 28/02/2018 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.192,94€ και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών .

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

09 Φεβ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου επί της οδού Αναστάσεως 90, την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:

ΘΈΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη Άδειας Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η Πρόεδρος

Μαρία Δημάκου

06 Φεβ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου (Αναστάσεως 90), στις 09/02/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: 

Θέμα 1ο: Παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου Χολαργού στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων  του 2ου Γυμνασίου Χολαργού για οργάνωση αποκριάτικης εκδήλωσης (10/2/2018). 

Θέμα 2ο:Παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου Χολαργού στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού για οργάνωση αποκριάτικης εκδήλωσης (11/2/2018). 

Θέμα 3ο: Παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου Χολαργού στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού για οργάνωση αποκριάτικης εκδήλωσης (11/2/2018).

 

Ο Πρόεδρος 

 Μιχαήλ Τράκας

05 Φεβ 2018

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 7η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018.
ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 (για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2018006 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 5ο :Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (βάσει βαθμολογίας) για την προμήθεια με τίτλο
«προμήθεια ιματισμού ασφαλείας 2018» συνολικού προϋπολογισμού 73.962,28€, των όρων διακήρυξης και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2018001 μελέτης της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος.

02 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Αποδέχεται τις παραιτήσεως των κ.κ. Ηλία Αποστολόπουλου (Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού) και Βικτωρίας Νικάκη (Αντιδημάρχου Παπάγου – Χολαργού) και ορίζει στις θέσεις αυτών ως εκπροσώπους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) τους:

  1. κ. Αθανάσιο Βαλυράκη - Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και
  2. κα. Χρύσα Παρίση - Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».

 Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ Ο.Ε.», προϋπολογισμού 100.000,00€ και σύμβασης 43.952,97€ με τον Υ.Π.Α., σύμφωνα με την εισήγηση της συνημμένης απόφασης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την παράταση εργασιών τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2017», μετά την υπ΄ αριθ. 691/10.01.2018 εμπρόθεσμη αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΚΥΡΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.» ως αναδόχου τού έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 24.04.2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της εισήγησης στη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2017», με ανάδοχο την «ΓΚΥΡΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.», όπως συντάχτηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που δεν όταν δυνατόν να είχαν προβλεφτεί κατά τη σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε 54.000,01€ , εκ των οποίων 43.548,39€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απρόβλεπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης), 10.451,62€ για Υ.Π.Α. 24%, ενώ η εργολαβικό σύμβαση όταν 54.000,01€ .

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:
1. την επιστροφή του υπ’ αριθ. Β-177 οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, ο οποίας ανήκει στην κατηγορία των «μονών - προνομιούχων» οικογενειακών, από τους κ.κ. Εμμανουήλ Ινιωτάκης του Νικολάου και της Χρυσάνθης και Ελένη Γκιζογιάννη - Ινιωτάκη του Νικολάου και της Χρυσάνθης, στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 8.000,00€, για την αποζημίωση τους.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 00.8261.0003 και την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018.
2. την επιστροφή του Η-1252 οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των «διπλών - μη προνομιούχων» οικογενειακών, από την κα Σοφία Κουρή του Ηράκλειου και της Αικατερίνης, στον Δόμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 11.000,00€, για την αποζημίωση της.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 00.8261.0003 και την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», πίστωση του προϋπολογισμού του Δόμου, έτους 2018.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Φεβ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τον καθορισμό ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών και:

1. καθορίζει το ανώτατο όριο εξόδων κηδείας, του άρθρου 140 του Ν. 3463/06, σε 2.500,00 €.
2. για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α. 00.6124.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech