Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
26 Οκτ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «ασφάλιση οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00€ (πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2017203 μελέτη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου.

Για τη δαπάνη της υπηρεσίας έχει γίνει διάθεση σχετικής πίστωσης στο ΚΑ 10.6253.0001 του προϋπολογισμού έτους 2017 και έχει γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη στο προϋπολογισμό έτους 2018 και συγκεκριμένα στους ΚΑ 10.6253.0001, 15.6253.0001, 20.6253.0001, 30.6253.0001, 35.6253.0001, 45.6253.0001 και 50.6253.0001. (CPV: 31211300-1 Ασφάλειες)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου, Περικλέους 55 Χολαργός). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 9/11/2017 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 13/11/2017 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.100,00 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται η προσκόμιση των ασφαλιστικών συμβολαίων. Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών ήτοι ένα (1) έτος και θα αφορά στην ασφάλιση για χρόνο από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ασφάλισης του στόλου του Δήμου ήτοι από 11/1/2018 και ώρα 12.00 μέχρι τις 11-01-2019 και ώρα 12.00.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργου

Ηλίας Αποστολόπουλος

25 Οκτ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.


ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει τo υπ’ αριθ. 12/2017 καθώς και της Ειδικής Συνεδρίασης της 02ας Οκτωβρίου 2017 πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτά απομαγνητοφωνήθηκαν, δακτυλογραφήθηκαν, επεξεργάστηκαν και παραδόθηκαν σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο των συγκεκριμένων πρακτικών.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

25 Οκτ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (βάσει βαθμολογίας), για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής» συνολικού προϋπολογισμού 71.895,20 €, (εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2017175 μελέτη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και συγκεκριμένα το ΚΑ 20.7131.0001 και έχει γίνει πρόβλεψη διάθεσης πίστωσης στο προϋπολογισμό έτους 2018 .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου, Περικλέους 55 Χολαργός). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 6/11/2017 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 9/11/2017 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.159,60€ και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για έως πενήντα (50) ημέρες.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

23 Οκτ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αλλαγή ΤΕΥΔ για το Διαγωνισμό που αφορά τη "Μελέτη Ανάπλασης Οδού Ζακυνθινού για Άρση Επικινδυνότητας"

 

23 Οκτ 2017

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25.10.2017 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Ορισμός μελών προς συγκρότηση της πενταμελούς Κοσμητείας του Ιερού Ναού «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Κοιμητηρίου Παπάγου.
2. Ορισμός μελών προς συγκρότηση της πενταμελούς Κοσμητείας του Ιερού Ναού «Παμμεγίστων Ταξιαρχών» Κοιμητηρίου Χολαργού.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α΄94) και ιεράρχηση θέσεων.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
5. Έγκριση παράτασης του έργου: «Μελέτη κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων».
6. Έγκριση παράτασης του έργου: «Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης Αμφιθεάτρου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών».

iv. ΓΕΝΙΚΑ
7. Κατάργηση της εγκυκλίου υπ΄ αριθ. Φ20.1/220482/Δ2/23.12.2016 που επιβάλλει τη διδασκαλία της «Θεματικής Εβδομάδας» με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα», στον τρίτο θεματικό άξονα με τίτλο «Έμφυλες Ταυτότητες».
8. Έγκριση Δ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2017.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

23 Οκτ 2017

Καλείστε να παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25.10.2017 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2016.
2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016 Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

20 Οκτ 2017

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 25η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων».
2. Ορισμός Υπολόγου, για την πληρωμή των Προνοιακών Επιδομάτων.
3. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, κατακύρωσης σύμβασης και ανάδειξης Προσωρινού αναδόχου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
4. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, κατακύρωσης σύμβασης και ανάδειξης Προσωρινού αναδόχου της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ EAK ΠΑΠΑΓΟΥ».
5. Έγκριση Μελέτης και Έγκριση Όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
6. Έγκριση Πρακτικού Ι, περί βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».
7. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, κατακύρωσης της σύμβασης και ανάδειξης Προσωρινού αναδόχου της μελέτης «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου Δ.Κ. Παπάγου».
8. Έγκριση πρακτικού οριστικών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών".
9. Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και το ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ & ΔΟΠΑΠ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος.
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

16 Οκτ 2017

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τα κάτωθι:

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τις ακόλουθες Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις, για την οδό Ξανθίππου της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού:

 Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Ξανθίππου μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Στρ. Κοκκόλα με κατεύθυνση προς την 25ης Μαρτίου σύμφωνα με την κατεύθυνση της οδού σε όλο το τμήμα μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Εθνικής Αμύνης.

 

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

16 Οκτ 2017

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τα κάτωθι:

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τις ακόλουθες Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις, για την οδό Αγ. Τριάδος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού:
 Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Αγ. Τριάδος μεταξύ των οδών Φανερωμένης και Αθ. Διάκου με κατεύθυνση προς τον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας με στόχο τη μείωση του αριθμού των προσβάσεων στον εν λόγω κόμβο και κατά συνέπεια τη μείωση των σημείων εμπλοκής. Η ρύθμιση αυτή είναι συμβατή με την οργάνωση κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή.
 Κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σε όλο τον κόμβο καθώς και στη συμβολή της οδού Ευριπίδου για την εφαρμογή της μονοδρόμησης.


Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

16 Οκτ 2017

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τα κάτωθι:

Εγκρίνει τη χορήγηση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ χρήσης μουσικής, μετά από την με αρ. πρωτ. 25509/04.10.2017 αίτηση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (καφετέρια), το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ασπασίας 63, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

Το εν λόγω κατάστημα έχει βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης χρήσης μουσικής και χρήσης μουσικών οργάνων με αρ. πρωτ. 25509/04.10.2017, λειτουργεί με την υπ΄αρ. 1010462/04.09.2017 γνωστοποίηση σύμφωνα με την υπ’ αρ. 240/2013 κανονιστική απόφαση σχετικά με την αδειοδότηση και λειτουργία μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 75/02.04.2015 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού ως ακολούθως:

1) Τις καθημερινές ημέρες (Δευτέρα έως και Πέμπτη) η λειτουργία μουσικής παρατείνεται κατά δύο (2) ώρες, ήτοι κατά μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρι την 24:00 ώρα, κατά δε τη θερινή περίοδο μέχρι την 01:00 πρωινή.
2) Κατά τις ημέρες Παρασκευή (βράδυ Παρασκευής), Σάββατο (βράδυ Σαββάτου) και Κυριακή (βράδυ Κυριακής), τις επίσημες αργίες και τις παραμονές των επισήμων αργιών καθώς και την περίοδο 18 Δεκεμβρίου - 8 Ιανουαρίου, παρατείνεται μέχρι την 03:00 πρωινή, για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02:00 πρωινή, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
3) Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας, όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα Αστυνομική Διάταξη.
4) Ως θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Αστυνομική Διάταξη.
5) Κατά τις επιτρεπόμενες ώρες εκπομπής μουσικής, η μέγιστη (Α) ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 80 db (Α), όπως καθορίζεται από το χαρακτήρα της περιοχής όριο.
6) Η ένταση ήχου πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα και η οποία δεν θα ξεπερνά, σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα 80 db (Α) μέσα στο κατάστημα.
7) Θα λειτουργεί με κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα και οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό άνοιγμα και με κατάλληλο (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού της αίθουσας, ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
8) Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής και παραγωγής θορύβου έξω από το κατάστημα.

Η άδεια χορηγείται για (3) τρία έτη.

 Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech