Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
26 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την «προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου» προϋπολογισμού έως 195.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει το ΚΑ 35.7132.0003 του προϋπολογισμού έτους 2015 και η δαπάνη για την προμήθεια αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο τρόπος εκτελέσεως (είδος διαγωνισμού) και οι όροι του αντίστοιχου διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

26 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, τη διενέργεια διαγωνισμού για την εργασία – υπηρεσία με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», προϋπολογισμού έως 63.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει το ΚΑ 00.6278.0001 του προϋπολογισμού έτους 2015 και αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2016.
Ο τρόπος εκτελέσεως (είδος διαγωνισμού) και οι όροι του αντίστοιχου διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

26 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 17378/22-7-2015 αιτήματος της εταιρείας «ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», να ισχύσουν τα ακόλουθα:
α. Να γίνει μείωση του τρέχοντος μισθώματος κατά ποσοστό 20%, για το χρονικό διάστημα από 1/5/2015, έως 30/4/2016.
β. Να μην γίνει η αναπροσαρμογή μισθώματος κατά 5%.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

26 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Ορίζει το ύψος της αποζημίωσης της ALPHA BANK προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, στο ύψος των 6.300,00€, για την περίοδο 1-7-2015 έως 30-6-2016, για τη χρήση του Αυτόματου Ταμειολογικού Μηχανήματος (ΑΤΜ) αυτής, στον παράδρομο της Λ.Μεσογείων στην έξοδο του Σταθμού του ΜΕΤΡΟ στη στάση «Εθνική Άμυνα».


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

26 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Την έγκριση του από 22-7-2015 Πρακτικού (επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης), της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου, με το οποίο ανατίθεται η Υπηρεσία με τίτλο : «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», στην εταιρεία «Phaedra ΜΟΝ ΕΠΕ.»


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

26 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 103/22-7-2015 Απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΜΕΠΑ., με την οποία προτείνονται:

1. Η ένταξη των πέντε (5) Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου-Χολαργού ως ΔΟΜΕΣ στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», με συνολικό αριθμό εκατόν είκοσι (120) Προνηπίων, αναλυόμενες (οι Δομές), ως ακολούθως:

   1η ΔΟΜΗ (Α΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Χολαργού - οδός 17ης Νοεμβρίου 121) με αριθμό φιλοξενουμένων: Σαράντα (40) προνήπια.
   2η ΔΟΜΗ (Β΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Χολαργού - οδός Φανερωμένης 29) με αριθμό φιλοξενουμένων. Σαράντα (40) προνήπια.
   3η ΔΟΜΗ (Α’ Παιδικός Σταθμός Παπάγου-οδός Μπλέσσα 24) με αριθμό φιλοξενουμένων: Δέκα (10) προνήπια.
   4η ΔΟΜΗ (Β’ Παιδικός Σταθμός Παπάγου-οδός Αναστάσεως 76) με αριθμό φιλοξενουμένων: Δέκα (10) προνήπια.
   5η ΔΟΜΗ (Δ΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής - οδός Μεσογείων 154) με αριθμό φιλοξενουμένων: Είκοσι (20) προνήπια.

2. Η εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΟΚΜΕΠΑ κ. Ειρήνης Βεντουζά, όπως:

  α) καταθέσει τις πέντε (5) σχετικές Αιτήσεις-Υπεύθυνες Δηλώσεις για ένταξη στο ανωτέρω πρόγραμμα,
  β) προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 2% επί του ποσού της προσφοράς ήτοι:
      120 προνήπια Χ 2.500 € (με σίτιση) = 300.000,00 €
      300.000,00 € Χ 2% = 6.000,00 €.
      και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

26 Οκτ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

 

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ (72.816,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 89/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 15.7135.0005, ενώ έχει προβλεφθεί να βαρύνει αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 2/11/2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13.00 μ.μ. έως 13.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 2/11/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 6/11/2015 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας προμήθειας ορίζεται σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

26 Οκτ 2015

O Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Δευτέρα 26/10/2015 έως και Πέμπτη 29/10/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

Για το Τμήμα Προμηθειών

Ε. Τσαούση

21 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 102/22-7-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η νόμιμη δυναμικότητα των Δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΔΟΚΜΕΠΑ , ως ακολούθως :

Α΄ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Χολαργού

Δ/νση : 17ης Νοεμβρίου 121 Χολαργός
Δυναμικότητα:  α) Προνήπια 100
                      β) Βρέφη 36

Β΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Χολαργού
Δ/νση : Φανερωμένης 29 Χολαργός
Δυναμικότητα:  α) Προνήπια 75
                      β) Βρέφη 30

3ος Παιδικός Σταθμός Χολαργού
Δ/νση : Φανερωμένης 29 Χολαργός
Δυναμικότητα: Προνήπια 75

Γ΄ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1ος Παιδικός Σταθμός Παπάγου
Δ/νση: Μπλέσσα 24, Παπάγου
Δυναμικότητα: Προνήπια 40

2ος Παιδικός Σταθμός Παπάγου
Δ/νση: Αναστάσεως 76, Παπάγου
Δυναμικότητα: Προνήπια 35

Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Χολαργού
Δ/νση: Μεσογείων 154 (εντός του Νοσοκομείου Γ .Γεννηματά).
Δυναμικότητα:  α) Προνήπια 75
                      β) Βρέφη 30

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

21 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα της συνημμένης απόφασης.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech