Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
29 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Εφαρμογή της υπ’αριθ. 35/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού στα πλαίσια της συζήτησης:

1) στις 18-3-2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της με αρ. καταθ. 55220/5718/2021 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των συμβασιούχων του Δήμου Στέλλας Μούσουρα του Διονυσίου, Σταυρούλας Κοψιά του Γεωργίου, Αντωνίας Μικέλη του Γρηγορίου, Πέτρου Κεμπαπτσή του Θεοδώρου, Ιωάννη Κορωνιά του Δημητρίου και Ιωάννη Παπαϊωάνου του Παναγιώτη και της με αρ. καταθ. 48445/4902/2021 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των συμβασιούχων του Δήμου Καλλιόπης Λεβέντη του Χαραλάμπους, Ευτυχίας Παπαηλία του Ευαγγέλου, Γεώργιου Πασαλίδη του Μιχαήλ και Αλεξάνδρου Σωτηρόπουλου του Αποστόλου και

2) στις 21-11-2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της με αρ. καταθ. 71340/1821/2021 κοινής αγωγής των ως άνω συμβασιούχων.

β. Τον Ορισμό των Δικηγόρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου και Παναγιώτη Πούλιου, στους οποίους δίνεται η Εντολή, η Πληρεξουσιότητα και το Δικαίωμα, , να δηλώσουν, από κοινού ή υφ’εκάστου κεχωρισμένως, ενώπιον του δικάζοντος Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στα πλαίσια της συζήτησης των ανωτέρω αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής, όταν αυτά συζητηθούν, ότι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού σε εφαρμογή της υπ’αριθ. 35/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού, του αρ. 72 παρ. 1 εδ. ι Ν. 3852/2010 και του αρ. 298 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αποδέχεται τη με αρ. καταθ. 55220/5718/2021 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, τη με αρ. καταθ. 48445/4902/2021 αίτηση ασφαλιστικών και τη με αρ. καταθ. 71340/1821/2021 κοινή αγωγή των ως άνω συμβασιούχων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίζοντας ολικά το δικαίωμα που έχουν ασκηθεί με αυτές.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

29 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ) Δήμου Παπάγου-Χολαργού” σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. 4559/2021 Πρόσκληση, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 του Πράσινου Ταμείου και έως του ανώτατου ποσού χρηματοδότησης των 40.000,00 €.

β. Τη δέσμευση για αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και εγγραφή της πράξης σε αντίστοιχο κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί.

γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου στο πλαίσιο της υπ΄αριθ.4559/2021 πρόσκλησης χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου.

δ. Την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου, στην περίπτωση που

ο προϋπολογισμός της πράξης είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

29 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 4081/4-3-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008235408) για την υπηρεσία με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με παράταση του χρόνου ισχύος αυτής έως 19/07/2022, ή έως εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου αυτής χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

29 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση του από 7-3-2022 Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Επιτροπής Διαγωνισμού Για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού»).

β. Την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού», στο «ΜΕΙΟΔΟΤΗ» με α/α προσφοράς 243647 και επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΥΡΤΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ», με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 32,6% και με οικονομική προσφορά 603.319,26 € (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή με ΦΠΑ 24% 748.115,88 €.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

29 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει την εξειδίκευση Πιστώσεων, ως ακολούθως:

1. Την εξειδίκευση της πίστωσης έως του ποσού των 3.200,00€ στον ΚΑ 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για τα έξοδα διεξαγωγής του 6ου Δρόμου Πόλης Παπάγου - Χολαργού του Δήμου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 03/04/2022.

2. Την εξειδίκευση της πίστωσης έως του ποσού των 248,00€ στον ΚΑ 15.6473.0017 (ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για τα έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων προβολής παιδικών ταινιών (παραχώρηση δικαιωμάτων προβολής) που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» εντός του μηνός Μαρτίου.

3. Την εξειδίκευση της πίστωσης έως του ποσού των 500,00€ στον ΚΑ 15.6473.0008 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για τα έξοδα διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2/4/2022 σε αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

29 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Έγκριση του από 9-12-2021 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού έτους 2018-2019», Προϋπολογισμού: 450.000,00 € με Φ.Π.Α., Ποσού Συμφωνητικού: 139.500,00 € με Φ.Π.Α., με Ανάδοχο την «Γκυρτή Αγγελική»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

29 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Έγκριση της υπ’ αριθ. 2021068 Μελέτης (επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής), για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

29 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Έγκριση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα Προγραμματισμού:

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα στους Κ.Α.:20.6041.0001 «Τακτικές Αποδοχές Συμβασιούχων» και Κ.Α.:20.6054.0004 «Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Συμβασιούχων» έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του
ανωτέρω προσωπικού.

Επίσης, θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του έτους 2023, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η/12/2022.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

29 Μαρ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Αποδοχή της Δωρεάς προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, υπό τη μορφή Οικονομικής Χορηγίας ύψους Πεντακοσίων Ευρώ (500,00 €) από την Εταιρεία “V.K. FAMILY IKE”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

28 Μαρ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, την τροποποίηση διαδρομής της Λεωφορειακής Γραμμής 409 (Παπάγου - Σταθ. Εθν. Άμυνας) της Κοινότητας Παπάγου και συγκεκριμένα:

• την κατάργηση του τμήματος της διαδρομής από την Εθν. Αμύνης αριστερά επί της οδού Μπιζανίου, ως την οδό Ελλησπόντου και την τροποποίηση του δρομολογίου από την οδό Εθν. Αμύνης αριστερά προς την οδό Νευροκοπίου και αριστερά επί της οδού Ελλησπόντου,
• τη μεταφορά της στάσης «12Η ΠΑΠΑΓΟΥ» από την οδό Μπιζανίου στην οδό Ελλησπόντου 41,
• την ίδρυση νέας στάσης, πλησίον της εισόδου των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), επί της οδού Νευροκοπίου,
• τη διαμόρφωση του δρομολόγιου της γραμμής 409 «ΠΑΠΑΓΟΥ - ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ», ως ακολούθως:

Διαδρομή από αφετηρία: από πλατεία Κονίτσης, Φραγκογιάννη, δεξιά Αλευρά Δ., δεξιά Βερσή Κ., αριστερά Καραλή Αθ., δεξιά Γ. Καρναβία, αριστερά Β. Λάσκου, δεξιά Σταυραετού Γ., δεξιά Μπλέσσα Γ., αριστερά Αργυροκάστρου, δεξιά Εθν. Αμύνης, αριστερά Αναστάσεως, αριστερά Λ. Μεσογείων, αριστερά Λ. Κύπρου, αριστερά Αρτέμιδος, δεξιά Κορυτσάς, αριστερά Λ. Στρατ. Παπάγου Αλ., δεξιά Αναστάσεως, δεξιά Εθν. Αμύνης, αριστερά Νευροκοπίου, αριστερά Ελλησπόντου, δεξιά Αργυροκάστρου, δεξιά Μπλέσσα Γ., αριστερά Σταυραετού Γ., αριστερά Λάσκου Β., δεξιά Καρναβία Γ., αριστερά Καραλή Αθ., αριστερά Συντ/ρχου Δαβάκη, δεξιά γύρω από την πλατεία Κονίτσης (αφετηρία).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Κούτρας

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech