Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
02 Νοε 2021

Καλείστε να συμμετέχετε τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/τ.Α’/18-09-2021) και την υπ΄ αριθ. 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24-09-2021) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αετιδέων 18).
2. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αριστείδου 1).
3. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Πυθαγόρα 29).
4. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Χίου 30).

Χολαργός, 02.11.2021

Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Χολαργού

Αικατερίνη Γκούμα

02 Νοε 2021

Καλείστε να παρευρεθείτε την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00 στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’), εγκύκλιο 40 Α.Π20930/31-3-2020 περί διεξαγωγής της συνεδρίασης Διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ημερήσια Διάταξη

«Έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια της Προέδρου του ΚΙΝ.ΑΛ κ. Φώφης Γεννηματά.»


Χολαργός, 25.10.2021

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

01 Νοε 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (υδραυλικών, οικοδόμων κτλ)» προϋπολογισμού ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (9.229,94 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. Μ12021182 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 693/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Β5ΜΩΞ1-767), σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0003 οικ. έτους 2021.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. Μ12021182 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την 8/11/2021 και ώρα: 13:30.
Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:
1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (υδραυλικών, οικοδόμων κτλ)»
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:
• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
• ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 12021158 μελέτης
• ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016
Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου.
Επίσης:
1. Πλήρης τεχνική περιγραφή καθώς και φυλλάδια και προσπέκτους του κατασκευαστή για ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία κατατίθεται η προσφορά.
2. Εγγύηση του κατασκευαστή ή προμηθευτή για όλα τα είδη.
3. Πιστοποιητικά CE και ISO των υλικών.
4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι όλα τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με όσα ορίζει η μελέτη.

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Παρασκευή Τσαρδακλή, τηλ. 2132027126 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dpapxol.gov.gr/diagonismoi/anatheseis.html 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

01 Νοε 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Παπάγου - Χολαργού χρήσης 2020, τις οποίες θεωρεί καλώς και κατά τον Νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), καθώς και τα άρθρα 72 & 267 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

01 Νοε 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επικύρωση του πρακτικού της 34ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2021.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

01 Νοε 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πιστώσεων όπως περιγράφονται παρακάτω:

1. Την εξειδίκευση της πίστωσης έως του ποσού των 500,00 € στον ΚΑ 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για τα έξοδα των εκδηλώσεων – διαλέξεων του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου (προσκλήσεις, αφίσες, πλακέτες, αναμνηστικά δώρα, αμοιβές καλλιτεχνών, εδέσματα-ποτά κ.λπ.) που θα διοργανώσει ο Δήμος έως 31/12/ 2021 .

2. Την εξειδίκευση της πίστωσης έως του ποσού των 1.000,00 € στον ΚΑ 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για τα έξοδα διοργάνωσης εκδήλωσης – ετήσιου θεσμού του Δήμου με τίτλο «ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (προσκλήσεις, , αναμνηστικά δώρα- βραβεία, εδέσματα-ποτά κ.λπ.) που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος έως 30/11/2021 .

3. Την εξειδίκευση της πίστωσης έως του ποσού των 200,00 € στον ΚΑ 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για τα έξοδα ρύθμισης - χορδίσματος των πιάνων των αιθουσών εκδηλώσεων του Δήμου («ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» & «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»).

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

01 Νοε 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, η τελική δαπάνη του έργου, διαμορφώνεται σε € 23.465,16, εκ των οποίων € 18.923,53 για εργασίες, (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απροβλέπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης) και € 4.541,65 για ΦΠΑ 24%.

Ο 1ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) παρουσιάζει μείωση της αρχικής σύμβασης κατά 24,82 ευρώ ή ποσοστό 0,11%.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

01 Νοε 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας τριών (3) μηνών στον ανάδοχο του έργου «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά», δηλαδή έως τις 20/02/2022, για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

 

01 Νοε 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) τις κατωτέρω διαγραφές από το Α.Φ.Μ. 000065970, που αφορά σε ΤΑΠ οικοπέδων, από τους κάτωθι βεβαιωτικούς καταλόγους, διότι τα ποσά έχουν καταβληθεί από τους κληρονόμους και τους σημερινούς ιδιοκτήτες.


Β) την κατωτέρω διαγραφή:
1. από τον υπ’ αριθμ. 86/24-10-2014 βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο «Πρόστιμα από Παραβάσεις ΚΟΚ 2009Β»: τους εγγραφής του υπόχρεου με Α.Φ.Μ. 026141474, ποσού 80,00€ για την υπ’ αριθ. 120300084856/03-03-2009 κλήση του Τ.Τ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, καθώς εκ παραδρομής καταχωρήθηκε λανθασμένα η πινακίδα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να χρεωθεί λάθος υπόχρεος.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

01 Νοε 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 600,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6323.0001 «παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 στο όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος Κίνησης – Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων, κ. Εμμανουήλ Κονδύλη προκειμένου να περάσουν από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) τα οχήματα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.

2. Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech