Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
10 Νοε 2023

Ο Δήμος, προκειμένου να καλύψει τος ανάγκες των Υπηρεσιών του , των Σχολικών Επιτροπών αλλά και των Νομικών Προσώπων του , προτίθεται να προβεί άμεσα στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Π.Ε. - Δ.Ε. ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. -Δ.Ο.Π.Α.Π.»

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τις συνημμένες μελέτες και τη σχετική πρόσκληση στην οποία αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το τρόπο, τόπο και χρόνο κατάθεσης προσφοράς, μέχρι και ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/2023, και ώρα 14:30 .


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

 

08 Νοε 2023

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ 2023» 


Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κου ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 08/11/2023 έως και 09/11/ 2023, από τις 08:30 έως τις 14:00, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

25 Σεπ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού


Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση σε κοιν. χώρους πρασίνου 2024» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, µε κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12023142 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφορίας.

CPV: 77312000-0, 77341000-2, 90511100-3, 77211500-7, κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 16/10/2023 και ώρα 11:30 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 18/10/2023 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 220147).
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 133.920,00€ (εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12023142 μελέτη, για την οποία έχει προβλεφθεί η αναλογούσα πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 και μελλοντική πρόβλεψη για το έτος 2023 (ΚΑ 35.7332.0009 και 35.6279.0001).
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα μηνών (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μία από τις τέσσερις (4) ομάδες υπηρεσιών, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος , εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, δύναται να καταθέσει προσφορά για την ομάδα ή τις ομάδες υπηρεσιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV.

Για την έγκυρη συμμετοχή των οικονομικών φορέων απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, έκαστου/ων τμήματος/τμημάτων για το/τα οποίο/α συμμετέχουν, η οποία θα ισχύει τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με τέσσερα επί τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α.

Για την ΟΜΑΔΑ Ι: η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31/12/2024 εφόσον η ανάγκη εκκαθάρισης από αγριόχορτα μπορεί να προκύψει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους .
Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού. Η εκκαθάριση από αγριόχορτα θα έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε στις 31/12/2024 ενώ ειδικότερα για τις πευκόφυτες εκτάσεις που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω στρέμματα αυτές θα έχουν αποψιλωθεί το πολύ έως τις 10 Ιουνίου 2024 για λόγους πυροπροστασίας . Μικρή παράταση μπορεί να δοθεί από την Δ/νση εφόσον το επιβάλλουν λόγοι σχετικοί με τις κλιματολογικές συνθήκες.

Για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ: η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2024 εφόσον η ανάγκη κλάδευσης υψηλών δέντρων μπορεί να προκύψει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Για την ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αφού η υπηρεσία πρέπει να παραδοθεί σχετικά σύντομα και σε κάθε περίπτωση πριν το πέσιμο των καρπών εξαιτίας εποχικών και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Για την ΟΜΑΔΑ ΙV: η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2024 εφόσον η ανάγκη κλαδέματος δέντρων πεζοδρομίων μπορεί να προκύψει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

To σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002841/842.

 


Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

01 Αυγ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12023120 μελέτη του Δήμου.
CPV: 66516100-1, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 04/09/2023 και ώρα 11:30 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 06/09/2023 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 204139)

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 91.500,00€ (76.000,00 € + δικαίωμα προαίρεσης 15.500,00 €) μη επιβαρυνόμενο σε ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12023120 Μελέτη του Δήμου. Η χρηματοδότηση για την υπηρεσία θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου. Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. 529/2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013138483, ΑΔΑ 6ΛΗΓΩΞ1-Θ4Δ).
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προμηθευτές (οικονομικοί φορείς) δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας, αλλιώς απορρίπτονται. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο (1%) της εκατό επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των επτακοσίων εξήντα ευρώ (760,00€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα (4%) της εκατό επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης , και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

                                                                                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                                   ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Φρανσουά Ντοφέν
Τμήμα Προμηθειών
Δήμος Παπάγου - Χολαργού
213 2002841/842/859/913

Supply Department
Municipality Papagou - Xolargou

Tel : +30 213 2002800
Fax: +30 210 6513840
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web: www.dpapxol.gov.gr

01 Αυγ 2023

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. έχοντας υπόψη:

1 Την με αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008),
2 Την με αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα ¨Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων¨» (ΦΕΚ 1541/Β/15-09-2010),
3 Την με αρ. Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 64321/Δ4/16.05.2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 111526/Δ4/10.09.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα ¨Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων¨» (ΦΕΚ 2646/Β/25-08-2016),
4 Την με αρ. 45243/ΓΔ4 Απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003/Β/2008) κοινής υπουργικής απόφασης ‘’Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων’’» (ΦΕΚ 2607/Β/21-04-2023),
5 Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/Β/29.08.2013) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ 96605/17.10.2013 (ΦΕΚ 2800/Β/04.11.2013) «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»,
6 Το Άρθρο 115 «Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης», παρ. 4,5 και 6, της με αρ. 94130/03.10.2022 Απόφασης «Τροποποίηση των άρθρων 2 και 115 της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 ‘’Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)’’» (ΦΕΚ 5183/Β/06.10.2022),
7 Την με αρ. 33/02.05.2023 (ΑΔΑ: 9ΨΘΤΟΕ4Ψ-ΕΡ8) Πράξη Προέδρου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 1ου Λυκείου Χολαργού»
8 Την με αριθ. 5/11.05.2023 (ΑΔΑ: 92Ψ5ΟΕ4Ψ-Α4Η) Απόφαση του συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού «Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Λυκείου Χολαργού».
9 Την με αριθ. 39/12.05.2023 (ΑΔΑ: 6ΤΑ2ΟΕ4Ψ-4Ι6) Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Λυκείου Χολαργού.
10 Την με αριθ. 48/19.06.2023 Πράξη της Επιτροπής Διενέργειας Εκμίσθωσης Σχολικού Κυλικείου του 1ου Λυκείου Χολαργού.
Εισηγείται
1. την αποδοχή του αποτελέσματος του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου Λυκείου Χολαργού, που διενεργήθηκε από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή στις 19.06.2023 σύμφωνα με το οποίο πλειοδότης αναδείχθηκε ο κύριος Αγγελακούδης Χρήστος του Γεωργίου, με προσφορά επτά (7,00) ευρώ ανά μαθητή και συγκεντρώνοντας επτά 7 μόρια,
2. την αποδοχή της πρότασης της τριμελούς επιτροπής για ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου στον κύριο Αγγελακούδη Χρήστος του Γεωργίου,
3. την ανάθεση στην Πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, κυρίας Σουρανή Αγλαΐας, να συνυπογράψει σχετική σύμβαση.
Μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζεται ομόφωνα
1. Η αποδοχή του αποτελέσματος του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου Λυκείου Χολαργού, που διενεργήθηκε από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή στις 19.06.2023 σύμφωνα με το οποίο πλειοδότης αναδείχθηκε ο κύριος Αγγελακούδης Χρήστος του Γεωργίου, με προσφορά επτά (7,00) ευρώ ανά μαθητή και συγκεντρώνοντας επτά 7 μόρια,
2. Η αποδοχή της πρότασης της τριμελούς επιτροπής για ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου στον κύριο Αγγελακούδη Χρήστος του Γεωργίου,
3. Η ανάθεση στην Πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, κυρίας Σουρανή Αγλαΐας, να συνυπογράψει σχετική σύμβαση.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος
Σουρανή Αγλαΐα
Θωμόπουλος Ευάγγελος

01 Αυγ 2023

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής θέτει υπόψη των μελών:

1. Τη με αριθ. 48/3.2.11 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών και σύσταση της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. Δήμου Παπάγου - Χολαργού» (ΦΕΚ 877 τ.β./17.5.11),
2. Τη με αριθ. 126/10.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΖΗΓΩΞ1-ΕΚ7) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εκλογή Αντιπροέδρου
3. Την με αριθ. 12/23.11.2021 (ΨΣΤΧΟΕ4Ψ-ΒΡΠ) Απόφαση του συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής «Ορισμός οικονομικού διαχειριστή του νομικού προσώπου Σχολική Επιτροπή Δ.Ε.»
4. Τη με αριθ. 10/8.2.2022 (ΑΔΑ: ΨΗ4ΣΩΞ1-7ΑΦ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για την αντικατάσταση τακτικών μελών καθώς και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
5. Τη με αριθ. 98/28.09.2022 (ΑΔΑ: 9Ι5ΘΩΞ1-Υ1Δ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
6. Τη με αριθ. 41 - 29.03.2023 (981ΧΩΞ1-ΙΙ3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
7. Τη με αριθ. 71 - 30.05.2023 (ΨΣ4ΙΩΞ1-ΒΞ1) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και εκλογή Αντιπροέδρου
8. Την υπ΄αριθμ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/Β/2011) «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Την υπ΄αριθμ. 1940/02.02.2018 (ΦΕΚ 310/Β/2018) ¨Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8440/2011 (318/Β) Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»¨.
10. Την υπ΄αριθμ. 5293/23.02.2018 (ΦΕΚ 816/Β/2018) ¨Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1940/2018 (310/Β) Υπουργικής απόφασης ¨Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8440/2011 (318/Β) Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»,
Εισηγείται
1. Τον ορισμό του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», κυρίου Θωμόπουλου Ευάγγελου, ως αναπληρωτή της οικονομικής διαχειρίστριας του νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», κυρίας Σουρανή Αγλαΐας σε περίπτωση νόμιμου κωλύματός της και μέχρι το τέλος της θητείας του.
2. Την εξουσιοδότηση, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματός της οικονομικής διαχειρίστριας κυρίας Σουρανή Αγλαΐας, του αναπληρωτή κυρίου Θωμόπουλου Ευάγγελου, να πραγματοποιεί όλες τις εισπράξεις από την ΔΟΥ, το Δήμο, άλλες υπηρεσίες ή φορείς, αναλήψεις χρημάτων, ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στις τράπεζες EFG Eurobank.
Μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζεται ομόφωνα
1. Ο ορισμός του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», κυρίου Θωμόπουλου Ευάγγελου, ως αναπληρωτή της οικονομικής διαχειρίστριας του νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», κυρίας Σουρανή Αγλαΐας σε περίπτωση νόμιμου κωλύματός της και μέχρι το τέλος της θητείας του.
2. Η εξουσιοδότηση, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματός της οικονομικής διαχειρίστριας κυρίας Σουρανή Αγλαΐας, του αναπληρωτή κυρίου Θωμόπουλου Ευάγγελου, να πραγματοποιεί όλες τις εισπράξεις από την ΔΟΥ, το Δήμο, άλλες υπηρεσίες ή φορείς, αναλήψεις χρημάτων, ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στις τράπεζες EFG Eurobank.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ο Αντιπρόεδρος
Σουρανή Αγλαΐα                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Θωμόπουλος Ευάγγελος

01 Αυγ 2023

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής θέτει υπόψη των μελών:

1. Τη με αριθ. 48/3.2.11 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών και σύσταση της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. Δήμου Παπάγου - Χολαργού» (ΦΕΚ 877 τ.β./17.5.11),
2. Τη με αριθ. 126/10.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΖΗΓΩΞ1-ΕΚ7) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εκλογή Αντιπροέδρου
3. Την με αριθ. 12/23.11.2021 (ΨΣΤΧΟΕ4Ψ-ΒΡΠ) Απόφαση του συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής «Ορισμός οικονομικού διαχειριστή του νομικού προσώπου Σχολική Επιτροπή Δ.Ε.»
4. Τη με αριθ. 10/8.2.2022 (ΑΔΑ: ΨΗ4ΣΩΞ1-7ΑΦ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για την αντικατάσταση τακτικών μελών καθώς και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
5. Τη με αριθ. 98/28.09.2022 (ΑΔΑ: 9Ι5ΘΩΞ1-Υ1Δ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
6. Τη με αριθ. 41 - 29.03.2023 (981ΧΩΞ1-ΙΙ3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
7. Τη με αριθ. 71- 30.05.2023 (ΨΣ4ΙΩΞ1-ΒΞ1) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και εκλογή Αντιπροέδρου
8. Την υπ΄αριθμ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/Β/2011) «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Την υπ΄αριθμ. 1940/02.02.2018 (ΦΕΚ 310/Β/2018) ¨Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8440/2011 (318/Β) Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»¨.
10. Την υπ΄αριθμ. 5293/23.02.2018 (ΦΕΚ 816/Β/2018) ¨Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1940/2018 (310/Β) Υπουργικής απόφασης ¨Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8440/2011 (318/Β) Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»,
11. Την αριθμ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019) Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών: «Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης ‘Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών’» (Β’ 318) όπου ισχύουν τα ακόλουθα: «γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως εξής: «8. α. Με απόφαση της σχολικής επιτροπής, μετά την απόφαση κατανομής των ποσών των τακτικών και πρόσθετων επιχορηγήσεων, προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος τηρείται με δικαιούχο τη σχολική επιτροπή με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Το διοικητικό συμβούλιο της σχολικής επιτροπής εξουσιοδοτεί τον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, να προβαίνουν σε κάθε κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού που κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των μονάδων τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Εξουσιοδοτήσεις μεμονωμένων κινήσεων υπογράφονται από τον οικονομικό διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του. Τα εξουσιοδοτημένα για την κίνηση του λογαριασμού πρόσωπα καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι. Για τις κινήσεις του λογαριασμού, τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Οι διευθυντές των σχολείων, ή οι εκτελούντες χρέη διευθυντών τους θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς να φέρουν την διαχειριστική ιδιότητα. β. Στον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών γίνονται ηλεκτρονικά»,
12. Αριθμ. Πρωτ.: Φ.32.1/6409/20.04.2023 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, για την Τοποθέτηση Διευθυντών/ Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., με τετραετή θητεία, η οποία λήγει στις 31.07.2027.
Εισηγείται
1. Την πρόσβαση της Διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Παπάγου, κυρίας ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΚΟΚΟΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Οικονομικής Υπόλογου του 1ου Γυμνασίου Παπάγου στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου στην τράπεζα EFG Eurobank με τη χρήση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής έως τη λήξη της τετραετούς θητείας της ήτοι την 31.07.2027.
2. Την πρόσβαση του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Χολαργού, κυρίου ΠΑΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Οικονομικού Υπόλογου του 1ου Γυμνασίου Χολαργού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου στην τράπεζα EFG Eurobank με τη χρήση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής έως τη λήξη της τετραετούς θητείας του, ήτοι την 31.07.2027.
3. Α) Τον ορισμό του Διευθυντή του 1ου Λυκείου Παπάγου, κυρίου ΛΟΥΜΟΥ ΗΛΙΑ ως Οικονομικού Υπόλογου του 1ου Λυκείου Παπάγου, έως τη λήξη της θητείας του, ήτοι την 31.07.2027.
Β) Την πρόσβαση του Διευθυντή του 1ου Λυκείου Παπάγου, κυρίου ΛΟΥΜΟΥ ΗΛΙΑ στον λογαριασμό του 1ου Λυκείου Παπάγου στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
4. Α) Τον ορισμό της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, κυρίας ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΣΟΦΙΑΣ ως Οικονομικού Υπόλογου του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, έως τη λήξη της θητείας της, ήτοι την 31.07.2027
Β) Την πρόσβαση της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, κυρίας ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΣΟΦΙΑΣ στον λογαριασμό του 2ου Γυμνασίου Χολαργού στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
5. Α) Τον ορισμό της Διευθύντριας του 2ου Λυκείου Χολαργού, κυρίας ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΝΑΘΑΛΙΑΣ ως Οικονομικής Υπόλογου του 2ου Λυκείου Χολαργού, έως τη λήξη της θητείας της, ήτοι την 31.07.2027
Β) Την πρόσβαση της Διευθύντριας του 2ου Λυκείου Χολαργού, κυρίας ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΝΑΘΑΛΙΑΣ στον λογαριασμό του 2ου Γυμνασίου Χολαργού στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
6. Α) Τον ορισμό του Διευθυντή του 1ου Λυκείου Χολαργού, κυρίου ΝΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ως Οικονομικού Υπόλογου του 1ου Λυκείου Χολαργού, έως τη λήξη της θητείας του, ήτοι την 31.07.2027.
Β) Την πρόσβαση του Διευθυντή του 1ου Λυκείου Χολαργού, κυρίου ΝΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑ στον λογαριασμό του 1ου Λυκείου Χολαργού στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
Μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζεται ομόφωνα
1. Την πρόσβαση της Διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Παπάγου, κυρίας ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΚΟΚΟΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Οικονομικής Υπόλογου του 1ου Γυμνασίου Παπάγου στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου στην τράπεζα EFG Eurobank με τη χρήση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής έως τη λήξη της τετραετούς θητείας της ήτοι την 31.07.2027.
2. Την πρόσβαση του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Χολαργού, κυρίου ΠΑΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Οικονομικού Υπόλογου του 1ου Γυμνασίου Χολαργού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου στην τράπεζα EFG Eurobank με τη χρήση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής έως τη λήξη της τετραετούς θητείας του, ήτοι την 31.07.2027.
3. Α) Τον ορισμό του Διευθυντή του 1ου Λυκείου Παπάγου, κυρίου ΛΟΥΜΟΥ ΗΛΙΑ ως Οικονομικού Υπόλογου του 1ου Λυκείου Παπάγου, έως τη λήξη της θητείας του, ήτοι την 31.07.2027.
Β) Την πρόσβαση του Διευθυντή του 1ου Λυκείου Παπάγου, κυρίου ΛΟΥΜΟΥ ΗΛΙΑ στον λογαριασμό του 1ου Λυκείου Παπάγου στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
4. Α) Τον ορισμό της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, κυρίας ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΣΟΦΙΑΣ ως Οικονομικού Υπόλογου του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, έως τη λήξη της θητείας της, ήτοι την 31.07.2027
Β) Την πρόσβαση της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, κυρίας ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΣΟΦΙΑΣ στον λογαριασμό του 2ου Γυμνασίου Χολαργού στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
5. Α) Τον ορισμό της Διευθύντριας του 2ου Λυκείου Χολαργού, κυρίας ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΝΑΘΑΛΙΑΣ ως Οικονομικής Υπόλογου του 2ου Λυκείου Χολαργού, έως τη λήξη της θητείας της, ήτοι την 31.07.2027
Β) Την πρόσβαση της Διευθύντριας του 2ου Λυκείου Χολαργού, κυρίας ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΝΑΘΑΛΙΑΣ στον λογαριασμό του 2ου Γυμνασίου Χολαργού στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
6. Α) Τον ορισμό του Διευθυντή του 1ου Λυκείου Χολαργού, κυρίου ΝΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ως Οικονομικού Υπόλογου του 1ου Λυκείου Χολαργού, έως τη λήξη της θητείας του, ήτοι την 31.07.2027.
Β) Την πρόσβαση του Διευθυντή του 1ου Λυκείου Χολαργού, κυρίου ΝΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑ στον λογαριασμό του 1ου Λυκείου Χολαργού στην τράπεζα EFG Eurobank, την έκδοση χρεωστικής κάρτας και την χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ο Αντιπρόεδρος
Σουρανή Αγλαΐα                                                                                                                                                                                                                                                                                Θωμόπουλος Ευάγγελος

01 Αυγ 2023

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την υπ΄αριθμ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/Β/2011) «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την ανάγκη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη για την τήρηση των φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών της Σχολικής Επιτροπής και των Συμβουλίων Σχολικών κοινοτήτων.
3. Την με αριθ. 2/24-5-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ8ΥΟΕ4Ψ-Φ9Χ) Απόφαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής «Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σε εξωτερικό συνεργάτη»
4. Την Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, με τον κ. Ρηγόπουλο Δημήτρη Αλέξη, Λογιστή Ά Τάξης – Φοροτέχνη, διάρκειας από 01-06-2021 μέχρι 30-05-2023, με δυνατότητα ανανέωσης,
Εισηγείται
Την έγκριση δαπάνης και την ανανέωση της σύμβασης της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με τον κ. Ρηγόπουλο Δημήτρη Αλέξη, Λογιστή Ά Τάξης – Φοροτέχνη, για δυο (2) χρόνια, ήτοι έως 30-05-2025.
Κατά τα λοιπά, η αμοιβή, οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, οι όροι και οι συμφωνίες της από 25-05-2021 Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με τον κ. Ρηγόπουλο Δημήτρη Αλέξη, Λογιστή Ά Τάξης – Φοροτέχνη, θα εξακολουθούν να ισχύουν.
Μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζεται ομόφωνα
Η έγκριση δαπάνης και η ανανέωση της σύμβασης της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με τον κ. Ρηγόπουλο Δημήτρη Αλέξη, Λογιστή Ά Τάξης – Φοροτέχνη, για δυο (2) χρόνια, ήτοι έως 30-05-2025.
Κατά τα λοιπά, η αμοιβή, οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, οι όροι και οι συμφωνίες της από 25-05-2021 Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με τον κ. Ρηγόπουλο Δημήτρη Αλέξη, Λογιστή Ά Τάξης – Φοροτέχνη, θα εξακολουθούν να ισχύουν.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                                                                                          Ο Αντιπρόεδρος
Σουρανή Αγλαΐα                                                                                                                                                                                                                                                                  Θωμόπουλος Ευάγγελος

01 Αυγ 2023

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) και του άρθρου 5 παρ.11 οι σχολικές επιτροπές της παρ. 8 του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται της υποχρέωσης εφαρμογής των διατάξεων του Ν.Δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ» και ο έλεγχος και η απόδοση των κάθε είδους εσόδων –εξόδων των οργάνων αυτών γίνονται κατ’ απόκλιση των διατάξεων του «Δ.Κ.Κ) Π.Δ. 76/1985 (ΦΕΚ 27/Α/1-3-85)
2) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν 3852/10 «περί συγχώνευσης των σχολικών επιτροπών σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα για σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας»
3) Το άρθρο 3 της απόφασης 8440/24-2-2011 (ΦΕΚ 318/Β) του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υπουργική Απόφαση 1940/19-01-2018 (ΦΕΚ 310/Β/2-2-2018)
4) Το ΦΕΚ 877/17-05-2011 που αφορά στην συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών (ΝΠΔΔ) των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού»
5) Τη με αριθ. 125/10.11.2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΑΔΑ: ΩΞΛΔΩΞ1-ΖΚΧ) για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εκλογή Αντιπροέδρου
6) Τη με αριθ. 9/8.2.2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΑΔΑ: 947ΟΩΞ1-2ΤΔ) για την αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
7) Τη με αριθ. 97/28.09.2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΑΔΑ: 9Υ6ΙΩΞ1-8ΣΖ) για την αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
8) Τη με αριθ. 40/29.03.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (65Υ1ΩΞ1-Ξ2Β) αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
9) Την υπ' αριθ. Δ4/36/14.2.1992 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ αναφέρεται ότι «…όσον αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρ. 5 του Ν.1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ. 41 του Ν. 1566/85, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 204 του Ν. 4610/19»
10) Την παρ. Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), περίπτωση ΣΤ΄ όπως συμπληρώθηκε με την αρμοδιότητα 17 η οποία προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται και η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή
11) Την εγκύκλιο υπ αριθ. 2 με ΑΔΑQ ΩΡΙ44653Π4-ΡΝΧ 29-12-2017 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων»
12) Την εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 όπου επισημαίνεται ότι η προώθηση των σχετικών αιτημάτων για χρήση των σχολικών χώρων για εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων που εντάσσονται στις ευρύτερες δραστηριότητες κοινής ωφέλειας προϋποθέτει πρόταση της δημοτικής επιτροπής παιδείας
13) Την εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/210/20.02.1998 «Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων»
14) Την υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομική Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»
15) Το από 03.07.2023 αίτημα του Συλλόγου Πελοποννησίων Παπάγου – Χολαργού για την παραχώρηση του προαυλίου χώρου και των τουαλετών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023 έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί το Πανηγύρι των Πελοποννησίων Χολαργού και Παπάγου με παραδοσιακό και λαϊκό πρόγραμμα. Σε περίπτωση ακύρωσης του Πανηγυριού λόγω βροχόπτωσης, υποβάλλουν αίτημα μεταφοράς της διοργάνωσης για το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 με παραχώρηση των ίδιων χώρων.
Εισηγείται
Τη θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, για την ικανοποίηση του από 03.07.2023 αιτήματος Συλλόγου Πελοποννησίων Παπάγου – Χολαργού για την παραχώρηση του προαυλίου χώρου και των τουαλετών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023 έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί το Πανηγύρι των Πελοποννησίων Χολαργού και Παπάγου με παραδοσιακό και λαϊκό πρόγραμμα. Σε περίπτωση ακύρωσης του Πανηγυριού λόγω βροχόπτωσης, υποβάλλουν αίτημα μεταφοράς της διοργάνωσης για το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 με παραχώρηση των ίδιων χώρων.
Προϋποθέσεις:
(Η μη τήρηση, έστω και μίας, των παρακάτω προϋποθέσεων από τους φορείς, θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη άρση της παραχώρησης)
1. Η σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού
2. Ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενηθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).
3. Θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
4. Ο Δήμος μπορεί να τροποποιεί τις αιτούμενες ημέρες και ώρες παραχώρησης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. συντήρηση ή επισκευή χώρων).
5. Οι χώροι και ώρες χρήσης του σχολικού χώρου αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο φορέα και το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται άλλος χώρος ή αίθουσα και σε διαφορετικές ώρες.
6. Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Δ4/1171/19.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, διευκρινίζεται μεταξύ άλλων, πως «…για την περίπτωση παραχώρησης σχολικών χώρων σε εσωσχολικούς φορείς είναι αυτονόητο ότι οι σχολικοί χώροι πρέπει να είναι διαθέσιμοι στους φορείς αυτούς ώστε να ασκούν με άνεση το έργο τους. Δηλαδή είναι δυνατό να παραχωρούνται για συνελεύσεις και συνεδριάσεις συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, ΕΛΜΕ, ΕΛΓΕ στους τοπικούς συλλόγους δασκάλων και νηπιαγωγών, στις σχολικές εφορείες καθώς και στις μαθητικές κοινότητες…»
Μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζεται ομόφωνα
Τη θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, για την ικανοποίηση του από 03.07.2023 αιτήματος Συλλόγου Πελοποννησίων Παπάγου – Χολαργού για την παραχώρηση του προαυλίου χώρου και των τουαλετών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023 έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί το Πανηγύρι των Πελοποννησίων Χολαργού και Παπάγου με παραδοσιακό και λαϊκό πρόγραμμα. Σε περίπτωση ακύρωσης του Πανηγυριού λόγω βροχόπτωσης, υποβάλλουν αίτημα μεταφοράς της διοργάνωσης για το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 με παραχώρηση των ίδιων χώρων.
Προϋποθέσεις:
(Η μη τήρηση, έστω και μίας, των παρακάτω προϋποθέσεων από τους φορείς, θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη άρση της παραχώρησης)
1. Η σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού
2. Ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενηθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).
3. Θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
4. Ο Δήμος μπορεί να τροποποιεί τις αιτούμενες ημέρες και ώρες παραχώρησης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. συντήρηση ή επισκευή χώρων).
5. Οι χώροι και ώρες χρήσης του σχολικού χώρου αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο φορέα και το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται άλλος χώρος ή αίθουσα και σε διαφορετικές ώρες.
6. Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Δ4/1171/19.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, διευκρινίζεται μεταξύ άλλων, πως «…για την περίπτωση παραχώρησης σχολικών χώρων σε εσωσχολικούς φορείς είναι αυτονόητο ότι οι σχολικοί χώροι πρέπει να είναι διαθέσιμοι στους φορείς αυτούς ώστε να ασκούν με άνεση το έργο τους. Δηλαδή είναι δυνατό να παραχωρούνται για συνελεύσεις και συνεδριάσεις συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, ΕΛΜΕ, ΕΛΓΕ στους τοπικούς συλλόγους δασκάλων και νηπιαγωγών, στις σχολικές εφορείες καθώς και στις μαθητικές κοινότητες…»
Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ο Αντιπρόεδρος
Γκούμα Αικατερίνη                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Κεφαλογιάννης Νικήτας

01 Αυγ 2023

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) και του άρθρου 5 παρ.11 οι σχολικές επιτροπές της παρ. 8 του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται της υποχρέωσης εφαρμογής των διατάξεων του Ν.Δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ» και ο έλεγχος και η απόδοση των κάθε είδους εσόδων –εξόδων των οργάνων αυτών γίνονται κατ’ απόκλιση των διατάξεων του «Δ.Κ.Κ) Π.Δ. 76/1985 (ΦΕΚ 27/Α/1-3-85)
2) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν 3852/10 «περί συγχώνευσης των σχολικών επιτροπών σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα για σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας»
3) Το άρθρο 3 της απόφασης 8440/24-2-2011 (ΦΕΚ 318/Β) του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υπουργική Απόφαση 1940/19-01-2018 (ΦΕΚ 310/Β/2-2-2018)
4) Το ΦΕΚ 877/17-05-2011 που αφορά στην συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών (ΝΠΔΔ) των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού»
5) Τη με αριθ. 125/10.11.2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΑΔΑ: ΩΞΛΔΩΞ1-ΖΚΧ) για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εκλογή Αντιπροέδρου
6) Τη με αριθ. 9/8.2.2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΑΔΑ: 947ΟΩΞ1-2ΤΔ) για την αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
7) Τη με αριθ. 97/28.09.2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΑΔΑ: 9Υ6ΙΩΞ1-8ΣΖ) για την αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
8) Τη με αριθ. 40/29.03.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (65Υ1ΩΞ1-Ξ2Β) αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
9) Την υπ' αριθ. Δ4/36/14.2.1992 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ αναφέρεται ότι «…όσον αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρ. 5 του Ν.1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ. 41 του Ν. 1566/85, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 204 του Ν. 4610/19»
10) Την παρ. Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), περίπτωση ΣΤ΄ όπως συμπληρώθηκε με την αρμοδιότητα 17 η οποία προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται και η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή
11) Την εγκύκλιο υπ αριθ. 2 με ΑΔΑQ ΩΡΙ44653Π4-ΡΝΧ 29-12-2017 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων»
12) Την εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 όπου επισημαίνεται ότι η προώθηση των σχετικών αιτημάτων για χρήση των σχολικών χώρων για εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων που εντάσσονται στις ευρύτερες δραστηριότητες κοινής ωφέλειας προϋποθέτει πρόταση της δημοτικής επιτροπής παιδείας
13) Την εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/210/20.02.1998 «Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων»
14) Την υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομική Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»
15) Το υπ΄άριθ. 29/06.07.2023 αίτημα του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού (Σ.Κ.Α.) Παπάγου – Χολαργού για την παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου από 04.09.2023 έως και 08.09.2023 και ώρες 08:00-15:00 για αθλητικές δραστηριότητες παιδιών.
16) Την 633/18.07.2023 θετική εισήγηση της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου στο υπ΄άριθ. 29/06.07.2023 αίτημα του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού (Σ.Κ.Α.) Παπάγου – Χολαργού
Εισηγείται
Τη θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, για την ικανοποίηση του υπ’ αριθ. 29/06.07.2023 αιτήματος του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού (Σ.Κ.Α.) Παπάγου – Χολαργού για την παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου από 04.09.2023 έως και 08.09.2023 και ώρες 08:00-15:00 για αθλητικές δραστηριότητες παιδιών.
Προϋποθέσεις:
(Η μη τήρηση, έστω και μίας, των παρακάτω προϋποθέσεων από τους φορείς, θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη άρση της παραχώρησης)
1. Η σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου
2. Ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενηθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).
3. Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά αποκλείοντας άλλους μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.
4. Θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
5. Ορίζεται από τους φορείς υπεύθυνος στην είσοδο του σχολείου για τον έλεγχο των ατόμων που προσέρχονται στο σχολείο, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και των παιδιών.
6. Ο Δήμος μπορεί να τροποποιεί τις αιτούμενες ημέρες και ώρες παραχώρησης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. συντήρηση ή επισκευή χώρων).
7. Οι χώροι και ώρες χρήσης του σχολικού χώρου αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο φορέα και το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται άλλος χώρος ή αίθουσα και σε διαφορετικές ώρες.
8. Δεν νοείται με κανέναν τρόπο σιωπηρή παράταση της εκάστοτε παραχώρησης, πέραν του διαστήματος που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρατείνεται μόνο με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
9. Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Δ4/1171/19.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, διευκρινίζεται μεταξύ άλλων, πως «…για την περίπτωση παραχώρησης σχολικών χώρων σε εσωσχολικούς φορείς είναι αυτονόητο ότι οι σχολικοί χώροι πρέπει να είναι διαθέσιμοι στους φορείς αυτούς ώστε να ασκούν με άνεση το έργο τους. Δηλαδή είναι δυνατό να παραχωρούνται για συνελεύσεις και συνεδριάσεις συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, ΕΛΜΕ, ΕΛΓΕ στους τοπικούς συλλόγους δασκάλων και νηπιαγωγών, στις σχολικές εφορείες καθώς και στις μαθητικές κοινότητες…»
Μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζεται ομόφωνα
Η θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, για την ικανοποίηση του υπ’ αριθ. 29/06.07.2023 αιτήματος του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού (Σ.Κ.Α.) Παπάγου – Χολαργού για την παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου από 04.09.2023 έως και 08.09.2023 και ώρες 08:00-15:00 για αθλητικές δραστηριότητες παιδιών.
Προϋποθέσεις:
(Η μη τήρηση, έστω και μίας, των παρακάτω προϋποθέσεων από τους φορείς, θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη άρση της παραχώρησης)
1. Η σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου
2. Ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενηθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).
3. Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά αποκλείοντας άλλους μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.
4. Θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
5. Ορίζεται από τους φορείς υπεύθυνος στην είσοδο του σχολείου για τον έλεγχο των ατόμων που προσέρχονται στο σχολείο, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και των παιδιών.
6. Ο Δήμος μπορεί να τροποποιεί τις αιτούμενες ημέρες και ώρες παραχώρησης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. συντήρηση ή επισκευή χώρων).
7. Οι χώροι και ώρες χρήσης του σχολικού χώρου αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο φορέα και το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται άλλος χώρος ή αίθουσα και σε διαφορετικές ώρες.
8. Δεν νοείται με κανέναν τρόπο σιωπηρή παράταση της εκάστοτε παραχώρησης, πέραν του διαστήματος που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρατείνεται μόνο με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
9. Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. Δ4/1171/19.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, διευκρινίζεται μεταξύ άλλων, πως «…για την περίπτωση παραχώρησης σχολικών χώρων σε εσωσχολικούς φορείς είναι αυτονόητο ότι οι σχολικοί χώροι πρέπει να είναι διαθέσιμοι στους φορείς αυτούς ώστε να ασκούν με άνεση το έργο τους. Δηλαδή είναι δυνατό να παραχωρούνται για συνελεύσεις και συνεδριάσεις συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, ΕΛΜΕ, ΕΛΓΕ στους τοπικούς συλλόγους δασκάλων και νηπιαγωγών, στις σχολικές εφορείες καθώς και στις μαθητικές κοινότητες…»
Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ο Αντιπρόεδρος
Γκούμα Αικατερίνη                                                                                                                                                                                                                                                                                 Κεφαλογιάννης Νικήτας

Σελίδα 1 από 80

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech