Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
24 Μαϊ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης ως προς τα υγρά καύσιμα» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12023074 συνολική μελέτη του Δήμου.
Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 27/06/2023 και ώρα 11:30 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 30/06/2023 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 193917).
⚫ ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (CPV: 09134200-9)
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 1.287.000,00 €, ήτοι 1.595.880,00 € με ΦΠΑ 24% (συμπ. της προαίρεσης).
⚫ ΤΜΗΜΑ Β. : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (CPV: 09132100-4)
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 136.890,00 €, ήτοι 169.743,60€ με ΦΠΑ 24% (συμπ. της προαίρεσης).
⚫ ΤΜΗΜΑ Γ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ (CPV: 24951100-6 ) λιπαντικά σε lt και τεμ, 24950000-8 χημικά παρασκ/σματα σε lt)
Το συνολικό ποσό προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 31.080,00€, ήτοι 38.539,20€ με ΦΠΑ 24%.
⚫ ΤΜΗΜΑ Δ: Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων για το Δήμο Παπάγου-Χολαργού (CPV: 24951100-6)
Το συνολικό ποσό προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 9.984,00 €, ήτοι 12.380,16€ με ΦΠΑ 24%.
⚫ ΤΜΗΜΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π (CPV: 09135100-5)
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 10.080,00€, ήτοι 12.499,20€ με ΦΠΑ 24% (συμπ. της προαίρεσης).
⚫ ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε. (CPV: 09135100-5)
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 23.940,00€, ήτοι 29.685,60€ με ΦΠΑ 24% (συμπ. της προαίρεσης).
⚫ ΤΜΗΜΑ Ζ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ε. (CPV: 09135100-5)
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 22.680,00€, ήτοι 28.123,20€ με ΦΠΑ 24% (συμπ. της προαίρεσης).
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.886.850,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προαίρεσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12023074 συνολική μελέτη του Δήμου, ενώ έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς έτους 2023-2024-2025 του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος.
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός τμήματος επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης του τμήματος.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ένα ή περισσότερα τμήματα σε έναν προσφέροντα εφόσον αυτός υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για κάθε τμήμα.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ (μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) για κάθε τμήμα για το οποίο συμμετέχουν. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002842/841/859.

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

23 Μαϊ 2023

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2023»

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ- ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) , σύμφωνα με τη συνημμένη με αριθμό 12023099 μελέτη και την υπ’ αριθ. πρωτ. 11632/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , από Τετάρτη 24/5/2023 έως και Πέμπτη 25/5/2023, από τις 08:30 έως τις 14:30,
στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

10 Μαϊ 2023

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κου Βασιλάκη Γεωργίου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη,
από 10/05/2023 έως και 12/05/2023, από τις 08:30 έως τις 15.00,
στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού
(Περικλέους 55, Χολαργός).

213 2002841/842/859/913
Supply Department
Municipality Papagou - Xolargou

24 Απρ 2023

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η
οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( με φυσική παρουσία), την 25η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.μ. , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55 – Α΄Όροφος), για
συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών 5ης και 6ης Συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, έτους 2023.
ΘΕΜΑ 2ο : Σύνταξη σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2023
ΘΕΜΑ 3ο : Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού & στοιχείων Ισολογισμού 1ου Τριμήνου
2023.
ΘΕΜΑ 4ο : Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής υπ’ αρίθ.635/2023 ταχυδρομικών
τελών.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση του Πρακτικού I (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) της
Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο: «Παρεμβάσεις Οδοσήμανσης και Βελτίωσης
οδοστρώματος για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας» προϋπολογισμού 895.700,00
€ με τον ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης, περί ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότηση για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, στα
πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».
ΘΕΜΑ 7ο : Κατανομή ΚΑΠ για κάλυψη Δαπανών Εκτέλεσης Έργων και Επενδυτικών Δραστηριοτήτων (
1η,2η,3η Κατανομή 2023).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Νικόλαος Κουκής
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης

21 Απρ 2023

Καλείστε να παρευρεθείτε την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 375/2022 (αριθ. πρωτ. 39167/02-06-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/09-07-2022), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

i ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2023, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με την αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες.
2. Ένταξη του Δήμου Παπάγου Χολαργού στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. – τέως ΟΑΕΔ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. 3η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2023.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2023.
5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού στοιχείων ισολογισμού 1ου τριμήνου 2023.
6. Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της σύμβασης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
v. Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π.
8. Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 του ΔΟΠΑΠ, από ορκωτό λογιστή (απόφαση υπ’ αριθ. 19/2023)
9. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ΔΟΠΑΠ (απόφαση υπ’ αριθ. 25/2023)
vi. Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α.
10. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τού ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου-Χολαργού», λόγω καθορισμού εκ νέου των προσόντων διορισμού σε φορείς τού Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο).
11. Έγκριση επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής τού Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. για το σχολικό έτος 2023-2024.
vii. ΓΕΝΙΚΑ
12. Επικύρωση κανονισμού λειτουργίας ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ.
13. Κατασκευή-Τοποθέτηση προτομής Ιωσήφ (Σήφη) Βαλυράκη στην Πλατεία Δημοκρατίας Χολαργού.

Χολαργός, 21.04.2023
Η Πρόεδρος
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

11 Απρ 2023

Καλείστε την Τετάρτη 12 Απριλίου 2023 και ώρα 08:30 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την παρ. 5 άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να συζητηθεί και να αποφασιστεί το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, κατεπείγοντος χαρακτήρα:

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2023, για τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με την αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες»
Η συζήτηση του θέματος ορίζεται ως έκτακτη και κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σε συνέχεια του υπ.’ αριθμ. 30883_2023 από 10/4/2023 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο καλείται το Δ.Σ. να λάβει νέα απόφαση για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023, έτσι ώστε να αντιστοιχηθούν οι ειδικότητες του προσωπικού στο νέο Π.Δ. 85/2022.
Προκειμένου η διαδικασία των προσλήψεων να προωθηθεί γρήγορα και η υπηρεσία καθαριότητας να μην αντιμετωπίσει προβλήματα υποστελέχωσης, ο Δήμος θα πρέπει να προβεί άμεσα στη συζήτηση του παραπάνω θέματος.
Σε συνέχεια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η αρμόδια υπηρεσία πρέπει να προχωρήσει τις ανάλογες ενέργειες για την έγκριση των προσλήψεων.
Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα (12-04-2023) και ώρα 15:00 το αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για τη ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία) ή τυχόν απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που δεν αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα θα θεωρηθείτε απόντες.

Συνεδρίαση: 6η Έκτακτη
Η Πρόεδρος
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

 

11 Απρ 2023

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου».

Κατάθεση προσφορών ( Υπ’ όψη κ. Α.Χατζηπαυλή ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και όπως ορίζει η επισυναπτόμενη πρόσκληση
από ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023, από τις 08:30 έως τις 14:30,
στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός)

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

Supply Department
Municipality Papagou - Xolargou

Tel : +30 213 2002800
Fax: +30 210 6513840
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web: www.dpapxol.gov.gr

10 Απρ 2023

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η
οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( με φυσική παρουσία), τη 12η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10.00 π.μ., , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55 – Α΄Όροφος), για
συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.
ΘΕΜΑ 2ο : Εξειδίκευση Πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 3ο : Εξειδίκευση Πίστωσης, για εκδηλώσεις των Δομών Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή Δωρεάς Διατακτικών.
ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή Δωρεάς Διατακτικών.
ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη Απόφασης Έγκρισης μελέτης για την κατασκευή του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης
χώρων στο Ο.Τ ,181 της Κοινότητας Παπάγου».
ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη Απόφασης για την Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
απευθείας ανάθεσης έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στο Ο.Τ ,181 της Κοινότητας
Παπάγου», προϋπολογισμού 74.372,06 € (με ΦΠΑ 24%).
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης περί ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
Προμήθεια και Τοποθέτηση Τεχνητού Χλοοτάπητα με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Κ. ΠΑΠΑΓΟΥ» και γνωμοδότηση για την ανάδειξη
οριστικού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση Μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Παπάγου
– Χολαργού».
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής,
αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινού αναδόχου στον
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
(συνολικού προϋπολογισμού 87.411,02€).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Νικόλαος Κουκής
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης .

29 Μαρ 2023

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (ΚΩΔ. NUTS EL301) προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση Οδού Ζακυνθινού για αρση Επικινδυνότητας», προϋπολογισμού 1.190.936,09€ με 24% Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:45233140-2). Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

644.593,73

Γ.Ε. + Ο.Ε.  18%   

116.026,87

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΑΠΑΝΗ

760.620,60

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%   

114.093,09

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

874.713,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

42.991,60

Γ.Ε. + Ο.Ε.  18%     ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

7.738,49

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

925.443,78

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

34.988,55

ΦΠΑ  24%

230.503,76

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.190.936,09

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-04-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.  Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 21-04.-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη,  σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου.

(Ταχυδρομική διεύθυνση Πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).

 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα  10/04/2023   η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12/04/2023.

Όλες οι ανακοινώσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινήσεις-απαντήσεις πρωτοκολλημένων ερωτημάτων που είναι σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου θα αναρτώνται απευθείας στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2027120, 121, 192, fax: 213-2027198 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Άννα Ίσκου και Κωνσταντίνος Κωνστάντιος.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 19.208,65€ και με ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς,  μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ  (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστόν δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται

από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  https://greece20.gov.gr/ 

             Με   Κ.Α.        64.7333.0001

Η έγκριση Μελέτης του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 170 (AΔA: 65ΨΞΩΞ1-ΕΦΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 28/03/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

29 Μαρ 2023

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:
«Εργασίες υπηρεσίας καθαρισμού γραφιστικών επαλείψεων και αντιγραφιστική-αντιρρυπαντική προστασία σε κτίρια και υπαίθριους χώρους του Δήμου Παπάγου Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Σ.ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ / : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη,
από 29/03/2023 έως 3/4/2023 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός) ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,
όπως ορίζει η υπ’ αριθ. πρωτ. 7080/2023 επισυναπτόμενη πρόσκληση

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech