Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
25 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής συνολικού ποσού 23.500,00€ σε βάρος των
ΚΑ 10.6411.0001, 20.6411.0001, 35.6411.0001 του προϋπολογισμού 2022, ως ο κατωτέρω πίνακας στο
όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος Κίνησης – Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων, κ. Γεωργίου
Βασιλάκη - ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό
εντός προθεσμίας τριών μηνών.
10.6411.0001 Τέλη Διοδίων 5.500,00 €
20.6411.0001 Τέλη Διοδίων 10.000,00 €
35.6411.0001 Τέλη Διοδίων 8.000,00 €

Η διαχείριση του ποσού να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του του Β.Δ.
17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

25 Ιουλ 2022

Καλείστε να συμμετέχετε την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 375/2022 (αριθ. πρωτ. 39167/02-06-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/09-07-2022), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση των υπ’ αριθ. 9/2022 και 10/2022 πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.
3. Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΧΕΑ) Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. 4η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και αναμόρφωση Ο.Π.Δ. (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) Α’ εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2022.
7. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακίνητου στο επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 60 κτίριο, ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας Γκανασούλη), στην ανεξάρτητη αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων».
8. Έγκριση πρακτικών της από 10-06-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.
9. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 37/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 87/2021 προγενέστερης απόφασής της, για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
10. Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος χωριστής συλλογής Βρώσιμων Λιπών και Ελαίων (ΒΛΕ).
vi. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
11. Εξέταση κοπής και εκρίζωσης ενός κορμού και ενός δέντρου στην είσοδο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, επί της οδού Θεμιστοκλέους, για τη διασφάλιση προσβασιμότητας Α.μ.Ε.Α.
vii. ΓΕΝΙΚΑ
12. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 32/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Σωκράτους 39).
13. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 33/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά) της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ι. Θεολόγου.
14. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 34/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη σημειακή τροποποίηση στο Ο.Τ. 13 της Κοινότητας Χολαργού, για αλλαγή χρήσης οικοπέδων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, από χώρο Κοινοτικού καταστήματος και χώρο Δημοσίων κτιρίων, σε αθλητικούς χώρους ανοικτών γηπέδων και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως προς τις Ο.Γ. & Ρ.Γ. σύμφωνα με την υλοποιημένη κατάσταση.
15. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 35/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση του με ημερομηνία 04-05-1985 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 242/τ.Δ’/1985), ως προς το επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος και καθορισμός ύψους.
16. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 36/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη θεσμοθέτηση - εξειδίκευση των συντελεστών δόμησης (ΣΔ) στις πολεοδομικές ενότητες (ΠΕ) της Κοινότητας Χολαργού, σε συμμόρφωση με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), σύμφωνα με το ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/2016.
17. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 38/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τη μετατροπή τμήματος της οδού Ελ. Βενιζέλου 20 στην Κοινότητα Παπάγου, από χώρο πρασίνου (παρτέρια), σε πλακόστρωτη οδό, λόγω δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων και εισόδου επί του ακινήτου.

Χολαργός, 22.07.2022
Η Πρόεδρος
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

25 Ιουλ 2022

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η
οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ( σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην Εγκύκλιο 374/2022 του
ΥΠ.ΕΣ, σε συνδυασμό με το Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136), την 26η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., ,
για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Σύνταξη σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Α’
εξαμήνου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οικονομικού έτους 2022
ΘΕΜΑ 2ο : Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), σε υπηρεσίες
καθαρισμού σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου
Χολαργού».
ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη Απόφασης Έγκρισης μελέτης για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίων και
κηποτεχνικές εργασίες στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου».
ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου απευθείας ανάθεσης έργου:
«Διαμόρφωση πεζοδρομίων και κηποτεχνικές εργασίες στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου»,
προϋπολογισμού 49.600,00 € (με ΦΠΑ 24%).
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση μελέτης με τίτλο “Παρεμβάσεις οδοσήμανσης και βελτίωσης οδοστρώματος για την ενίσχυση της
οδικής ασφάλειας”.
ΘΕΜΑ 6ο : Εξώδικος Συμβιβασμός (περίπτωση κου Φερτίδη).
ΘΕΜΑ 7ο : Εξώδικος Συμβιβασμός (περίπτωση κας Αρμενιάκου).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης – Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης & Επικοινωνίας.

22 Ιουλ 2022

Καλείστε να συμμετέχετε την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 375/2022 (αριθ. πρωτ. 39167/02-06-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/09-07-2022), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση των υπ’ αριθ. 9/2022 και 10/2022 πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.
3. Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΧΕΑ) Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. 4η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και αναμόρφωση Ο.Π.Δ. (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) Α’ εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2022.
7. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακίνητου στο επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 60 κτίριο, ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας Γκανασούλη), στην ανεξάρτητη αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων».
8. Έγκριση πρακτικών της από 10-06-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.
9. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 37/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 87/2021 προγενέστερης απόφασής της, για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
10. Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος χωριστής συλλογής Βρώσιμων Λιπών και Ελαίων (ΒΛΕ).
vi. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
11. Εξέταση κοπής και εκρίζωσης ενός κορμού και ενός δέντρου στην είσοδο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, επί της οδού Θεμιστοκλέους, για τη διασφάλιση προσβασιμότητας Α.μ.Ε.Α.
vii. ΓΕΝΙΚΑ
12. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 32/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Σωκράτους 39).
13. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 33/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά) της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ι. Θεολόγου.
14. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 34/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη σημειακή τροποποίηση στο Ο.Τ. 13 της Κοινότητας Χολαργού, για αλλαγή χρήσης οικοπέδων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, από χώρο Κοινοτικού καταστήματος και χώρο Δημοσίων κτιρίων, σε αθλητικούς χώρους ανοικτών γηπέδων και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως προς τις Ο.Γ. & Ρ.Γ. σύμφωνα με την υλοποιημένη κατάσταση.
15. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 35/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση του με ημερομηνία 04-05-1985 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 242/τ.Δ’/1985), ως προς το επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος και καθορισμός ύψους.
16. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 36/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη θεσμοθέτηση - εξειδίκευση των συντελεστών δόμησης (ΣΔ) στις πολεοδομικές ενότητες (ΠΕ) της Κοινότητας Χολαργού, σε συμμόρφωση με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), σύμφωνα με το ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/2016.
17. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 38/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τη μετατροπή τμήματος της οδού Ελ. Βενιζέλου 20 στην Κοινότητα Παπάγου, από χώρο πρασίνου (παρτέρια), σε πλακόστρωτη οδό, λόγω δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων και εισόδου επί του ακινήτου.
Συνεδρίαση: 12η
Ανακοινώσεις - Αιτήσεις

Χολαργός, 22.07.2022
Η Πρόεδρος
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

 

22 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ.12034 / 23-6-2022 Πρακτικού 3 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικών
αναδόχων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών για τον
εξοπλισμό του νέου κτιρίου Δημοτικών Πολυιατρείων –ΚΑΠΗ” με αριθμό συστήματος 155821 .
β. Να κατακυρωθεί η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών για τον εξοπλισμό του νέου κτιρίου Δημοτικών
Πολυιατρείων – ΚΑΠΗ», στους κάτωθι οικονομικούς φορείς γιατί κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης ως εξής:
1). Στην εταιρεία KAS ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 095380677 και ΔΟΥ ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ για το ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ με ποσό προσφοράς 18.115,50€ πλέον ΦΠΑ 24%
ποσό 4.347,72€ ήτοι συνολικού ποσού 22.463,22€.
2). Στην εταιρεία Κ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ με ΑΦΜ 999206579 και ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ για το ΥΠΟΤΜΗΜΑ Β1:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με ποσό προσφοράς 27.780,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 6.667,20€ ήτοι
συνολικού ποσού 34.447,20€.
3). Στην ΜΗΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ με ΑΦΜ 041001511 και ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ για το ΥΠΟΤΜΗΜΑ Β3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με ποσό προσφοράς 3.690,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 885,60€ ήτοι
συνολικού ποσού 4.575,60€.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του
Ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. Επισημαίνεται
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης,
η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί
ποινή ακυρότητας.

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

22 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 12198/24-6-2022 Πρακτικού 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού, του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΚΜΕΠΑ» και «ΔΟΠΑΠ», καθώς
και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περί ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικών αναδόχων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με
τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού, του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Δ.Ο.Π.Α.Π, καθώς και των
Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης» με αριθμό συστήματος 145984.
β. Να κατακυρωθεί η ανωτέρω προμήθεια, για τα κάτωθι τμήματα/υποτμήματα, στους κάτωθι οικονομικούς φορείς γιατί
κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως εξής:
1). Στην εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» με ΑΦΜ: 031275077 και ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ για τα κάτωθι ΤΜΗΜΑΤΑ/
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ :
 Για το ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ διάρκειας
δώδεκα (12) μηνών με ποσό προσφοράς 6.242,86€ πλέον ΦΠΑ 6% ποσού 70,82€ και ΦΠΑ 24% ποσού
1.214,99€, ήτοι συνολικού ποσού 7.528,67€.
 Για το ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α2: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ διάρκειας δώδεκα
(12) μηνών με ποσό προσφοράς 1.215,00€ πλέον ΦΠΑ 6% ποσού 72,90€, ήτοι συνολικού ποσού 1.287,90€.
 Για το ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με ποσό προσφοράς 8.952,00€ πλέον ΦΠΑ 6% ποσού 144,00€ και ΦΠΑ 24%
ποσού 1.572,48€, ήτοι συνολικού ποσού 10.668,48€.
 Για το ΤΜΗΜΑ Ε: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΚΜΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ διάρκειας
δώδεκα (12) μηνών με ποσό προσφοράς 23.058,74€ πλέον ΦΠΑ 6% ποσού 486,82€, ΦΠΑ 13% ποσού
143,65€ και ΦΠΑ 24% ποσού 3.321,61€, ήτοι συνολικού ποσού 27.010,82€.
 Για το ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με ποσό προσφοράς 7.726,60€ πλέον ΦΠΑ 6% ποσού 126,75€ και ΦΠΑ 24%
ποσού 1.347,38€, ήτοι συνολικού ποσού 9.200,73€.
 Για το ΤΜΗΜΑ Ζ: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με ποσό προσφοράς 2.488,79€ πλέον ΦΠΑ 6% ποσού 41,44€ και ΦΠΑ 24%
ποσού 431,56€, ήτοι συνολικού ποσού 2.961,78€.
2). Στην εταιρεία «ΒΑΚΕΝΤΗΣ ΕΜΜ. ΟΕ» με ΑΦΜ: 800151001 και ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ για το ΤΜΗΜΑ Β: ΣΑΚΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με ποσό προσφοράς
28.388,75€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 6.813,30€, ήτοι συνολικού ποσού 32.202,05€.
3). Στην εταιρεία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ – GLASSCLEANING ABEE» με ΑΦΜ:
094343647 και ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για το ΤΜΗΜΑ Δ: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΠΑΠ
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με ποσό προσφοράς 1.865,89€ πλέον ΦΠΑ 6% ποσού 20,67€ και ΦΠΑ 24%
ποσού 365,12, ήτοι συνολικού ποσού 2.251,69€.

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

 

22 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

α. Εγκρίνει την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού
49.810,80 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. 12022100 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης με τίτλο : «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων»
συνολικού προϋπολογισμού 49.810,80 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως ακολούθως :

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

22 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

α. Την Έγκριση των από 30-5-2022 και 17-6-2022 Πρακτικού 1 και Πρακτικού 2 αντίστοιχα
της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 Ν.4412/16, περί ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών
και κήρυξη προσωρινών αναδόχων για τα ΤΜΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Διαχείριση μη επικίνδυνων στερέων αποβλήτων
και διάθεση- μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολείμματος καθαρισμού δρόμων
και κήπων».
β. Την Ανάδειξη ως Προσωρινών Αναδόχων :
1) Της εταιρείας SMART WASTE MANAGEMENT E.E, για το ΤΜΗΜΑ Ι «Διαχείριση μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο :
«Διαχείριση μη επικίνδυνων στερέων αποβλήτων και διάθεση- μεταφορά ογκωδών
απορριμμάτων και υπολείμματος καθαρισμού δρόμων και κήπων» γιατί η προσφορά
τους είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 8001/2022 διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές η οποία ανέρχεται στο ποσό των 38.440,00€ + 9.225,60€ ΦΠΑ 24% =
47.665,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
2) Της εταιρείας ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε, για το ΤΜΗΜΑ ΙΙ «Διάθεση - μεταφορά ογκωδών
απορριμμάτων και υπολείμματος καθαρισμού δρόμων και κήπων» του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «Διαχείριση μη επικίνδυνων στερέων αποβλήτων και
διάθεση- μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολείμματος καθαρισμού δρόμων και
κήπων» γιατί η προσφορά τους είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 8001/2022
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές η οποία ανέρχεται στο ποσό των 96.430,00€ +
23.143,20€ ΦΠΑ 24% = 119.573,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα απόφαση δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση
κατακύρωσης που θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 100 του Ν.
4412/2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

22 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη της :
 Την εισήγηση του Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 12538/28-6-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, περί αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών & γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για κήρυξη
προσωρινού αναδόχου του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας
πλαίσιο, για την υπηρεσία με τίτλο: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας τριών (3) ετών».
β. Να ορισθεί ως προσωρινός ανάδοχος του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη
συμφωνίας-πλαίσιο, για την υπηρεσία με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων
και χώρων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διάρκειας τριών ετών», η εταιρία G4S Ιδιωτική
Επιχείρηση Παροχής Επανδρωμένων-Τεχνικών Υπηρεσιών Ασφάλειας Ανώνυμη Εταιρεία, δ.τ.
G4S SECURE SOLUTIONS S.A., με τιμή προσφοράς 549.854,83 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού
681.819,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα απόφαση δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση
κατακύρωσης που θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

21 Ιουλ 2022

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού, αφού άκουσε την Πρόεδρο, είδε τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 24/2021 προγενέστερης απόφασης - γνωμοδότησής του, με την προσθήκη δύο επιπλέον κοινόχρηστων χώρων, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ως ακολούθως:
• πεζοδρόμιο και κοινόχρηστος χώρος επί της οδού 25ης Μαρτίου, από το ύψος της οδού Αναστάσεως ως την οδό Υμηττού και
• πεζοδρόμιο επί της οδού Πυθαγόρα, από την Λεωφόρο Μεσογείων ως την οδό Ικαρίας.
Σε κάθε περίπτωση τα τ.μ. που θα παραχωρηθούν, θα καθοριστούν κατόπιν σχετικών αιτήσεων και σχετικής έκθεσης της Δημοτικής Αστυνομίας έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και η λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
«Λευκό» ψήφισε ο Κοινοτικός Σύμβουλος κος Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 14/2022.

Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Χολαργού
Αικατερίνη Γκούμα

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech