Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
15 Ιουλ 2022

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού, αφού άκουσε την Πρόεδρο, είδε τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έκανε διευκρινιστικές ερωτήσεις στην αρμόδια υπάλληλο, που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, την αποδοχή του υπ΄ αριθ. 19659/2021 αιτήματος της κας Ελένης Κουβελέτσου και συγκεκριμένα:
1. την απαγόρευση στάθμευσης στη δεξιά πλευρά της οδού Αμφίσσης, μεταξύ των Ο.Τ. 119 και 119α, σύμφωνα με την κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων,
2. η σήμανση της απαγόρευσης θα γίνει με πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης Ρ40 καθώς και Πρ4α (αρχή ισχύος Ρ40) και Πρ4γ (τέλος ισχύος Ρ40), σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα, με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Μειοψήφησε η Κοινοτική Σύμβουλος κα Χριστίνα - Πετρούλα Λάζαρη.

Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Χολαργού
Γκούμα Αικατερίνη

15 Ιουλ 2022

 

Ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα εμπεριέχει θεμελιώδεις αξίες καθώς και την αναμενόμενη από τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι διέπονται από μια και μοναδική υποχρέωση, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και αυτό απαιτεί την τήρηση προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς, εδραιώνοντας κουλτούρα ηθικής στη δημόσια διοίκηση, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα των φορέων της. Παράλληλα, εν λόγω Κώδικας απαντά σε σειρά ζητημάτων, όπως η σύγκρουση συμφερόντων, η παρενόχληση, ο εκφοβισμός, η ισότιμη μεταχείριση, η διαχείριση και δημοσιοποίηση πληροφοριών καθώς και τυχόν φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας από ανώτερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ κατά τη διαμόρφωσή του ελήφθησαν υπόψη σύγχρονη βιβλιογραφία, διεθνή πρότυπα, μεθοδολογίες και καλές πρακτικές, οι οποίες προκρίνουν ένα σύστημα που βασίζεται περισσότερο σε ηθικές αξίες (value based) παρά σε κανόνες συμμόρφωσης (compliance based)

 

                                                                                                                                                                     ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

11 Ιουλ 2022

Καλείστε να παρευρεθείτε την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:30 στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου
της Κοινότητας Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/2018) και
την υπ΄ αριθ. 88/59846/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συζητηθούν και να
αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη δημιουργία θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α.,
στην είσοδο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού (Θεμιστοκλέους).
2. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της
Κοινότητας Χολαργού (Σωκράτους 37).
3. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο
πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά) της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ι. Θεολόγου.
4. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη σημειακή τροποποίηση στο Ο.Τ. 13 της
Κοινότητας Χολαργού, για αλλαγή χρήσης οικοπέδων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, από χώρο
Κοινοτικού καταστήματος και χώρο Δημοσίων κτιρίων, σε αθλητικούς χώρους ανοικτών γηπέδων και
τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως προς τις Ο.Γ. & Ρ.Γ. σύμφωνα με την υλοποιημένη
κατάσταση.
5. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση του με ημερομηνία
04-05-1985 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 242/τ.Α’/1985), ως προς το επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος και καθορισμός
ύψους.
6. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη θεσμοθέτηση - εξειδίκευση των
συντελεστών δόμησης (ΣΔ) στις πολεοδομικές ενότητες (ΠΕ) της Κοινότητας Χολαργού, σε
συμμόρφωση με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), σύμφωνα με το ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/2016.
7. Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 24/2021
προγενέστερης απόφασης, για τον καθορισμό Κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η
παραχώρηση χρήσης.

Χολαργός, 08.07.2022
Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Χολαργού
Αικατερίνη Γκούμα

11 Ιουλ 2022

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί με Φυσική Παρουσία (διά Ζώσης), τη 12 η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55 – 1 ος Όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών των 17ης και 18ης Τακτικών Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για οριστικοποίηση και επαύξηση σε 135 ΚVA της παροχής 13063703 στην Λάρνακος 12 Παπάγου.

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής No. 1111, τελών Αττικής Οδού.

ΘΕΜΑ 4 ο : Εξέταση 2 η αίτησης παράτασης γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ.Π».

ΘΕΜΑ 5 ο : Λήψη απόφασης αποδοχής των όρων συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ”

ΘΕΜΑ 6 ο : Λήψη απόφασης Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ”

ΘΕΜΑ 7 ο : Λήψη απόφασης αποδοχής των όρων συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας” του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης

ΘΕΜΑ 8 ο : Λήψη απόφασης Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο του Προγράμματος “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας” του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης

ΘΕΜΑ 9 ο : Μερική ακύρωση της διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού, του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και Δ.Ο.Π.Α.Π., καθώς και των Σχολικών Επιτροπών Α`/Βάθμιας και Β`/Βάθμιας Εκπαίδευσης (Αριθμ. Διακήρυξης: 23976/23-12-2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 145984 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC009818029 2021-12-23.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης – Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης & Επικοινωνίας.

05 Ιουλ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ
Συνεδρίαση 5η/2022

Καλείστε την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 και ώρα 09:00, να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες για την περαίωση των διαδικασιών επί των ακόλουθων θεμάτων:
Θέμα 1ο : «Γνωμοδότηση προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.), για την Παραχώρηση σχολικών χώρων»
Θέμα 2ο: «Έγκριση δαπάνης για την απευθείας ανάθεσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη, για εργασίες σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία στην κοινότητα Παπάγου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού»
Θέμα 3ο: «Έγκριση δαπάνης για την απευθείας ανάθεσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη, για εργασίες σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία στην κοινότητα Χολαργού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού»
Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, την ως άνω ημέρα και από την ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, έως τη λήξη της (12:00 μεσημβρινή), για τη ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία), ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθείτε απόντες.
Έναρξη Συνεδρίασης 09:00 & Λήξη 12:00

Η Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Γκούμα Αικατερίνη

20 Ιουν 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1264
Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 .
4. Το υπ΄ αριθμ. 14626/26-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Την αριθμ. 136/27-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού, σχετικά με την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, με σκοπό την κάλυψη εποχικών
αναγκών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση αυτή.
6. Το υπ΄ αριθμ. 95989/26-12-2021(ΑΔΑ:6Σ0346ΜΤΛ6-Τ22) έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών,
7. Την αριθμ. 7971/05-05-2022 (ΑΔΑ:6ΓΠ9ΩΞ1-ΛΞ4) ανακοίνωση πρόσληψης εκτάκτου
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας τριών μηνών)
8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6919/15-04-2022 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας.
9. Τον Νόμο 4624/2019 - ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Προσλαμβάνουμε τους κάτωθι, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού,
λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.
3584/07, από 23-6-2022 έως και 22-9-2022 (τρεις μήνες).

20 Ιουν 2022

Προς κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα που διαθέτει τις προϋποθέσεις συμμετοχής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση – αντικατάσταση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτηρίων για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 4.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12022124 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 486/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 10.6262.0006 οικ. έτους 2022.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12022124 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την Τρίτη, 28/06/2022 και ώρα: 13:30. Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις: 1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ», 2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συντήρηση – αντικατάσταση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτηρίων για το έτος 2022» 3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

17 Ιουν 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022
για την πρόσληψη προσωπικού
με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»
6. Την υπ’ αριθμ. 95/16-3-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2022, για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού». Σελίδα 2 από 12
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39386/24-3-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
8. Την υπ' αριθμ. 27490/28-4-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης εννιακοσίων είκοσι ενός (921) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄ βαθμού».
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27691/29-4-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4947/Β΄/6-11-2018, 4325/Β΄/29-11-2019, 4870/Β΄/21-
10-2021) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8217/9-5-2022 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του δήμου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
11. Την υπ’ αριθμ. 4966/18-3-2022 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης και δημοσίευσης αυτής.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Oι αιτήσεις για τη ΣΟΧ 2/2022 θα κατατίθενται από 16/06/2022 ημέρα Πέμπτη έως και 27/06/2022 ημέρα Δευτέρα.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση. 

 

 

 

15 Ιουν 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022
για την πρόσληψη προσωπικού
με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»
6. Την υπ’ αριθμ. 95/16-3-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2022, για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού». Σελίδα 2 από 12
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39386/24-3-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
8. Την υπ' αριθμ. 27490/28-4-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης εννιακοσίων είκοσι ενός (921) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄ βαθμού».
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27691/29-4-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4947/Β΄/6-11-2018, 4325/Β΄/29-11-2019, 4870/Β΄/21-
10-2021) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8217/9-5-2022 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του δήμου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
11. Την υπ’ αριθμ. 4966/18-3-2022 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης και δημοσίευσης αυτής.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Oι αιτήσεις για τη ΣΟΧ 2/2022 θα κατατίθενται από 16/06/2022 ημέρα Πέμπτη έως και 27/06/2022 ημέρα Δευτέρα.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση. 

 

 

09 Ιουν 2022

Παρακαλείσθε την 09/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, όπως συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Λ. Περικλέους 55 - Χολαργός) δια ζώσης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/τ.Α’/18-09-2021), την υπ΄Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την υπ΄ αριθ. 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24-09-2021) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:

Θέμα : «Έγκριση Οικονομικού απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2021»

Η Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Γκούμα Αικατερίνη

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech