Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
23 Μαϊ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,σύμφωνα με την εισήγηση, την ίδρυση ενός τμήματος ένταξης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου και ενός στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, σε αίθουσες που ήδη υπάρχουν, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Τα έξοδα λειτουργίας των αιθουσών θα καλυφθούν από το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.

 

23 Μαϊ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συνεδρίαση: 5η

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 18/5/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Παραχώρηση προαύλιου χώρου στο 5ο Νηπιαγωγείο Χολαργού.
Θέμα 2ο : Παραχώρηση προαύλιου χώρου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

23 Μαϊ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η οποία δοθεί ως εξής:
α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: ελαιόλαδο & κατεψυγμένα λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου , είδη οπωρολαχανοπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά .
β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 5/7/2016 και ώρα 15.00 μ.μ.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 326.212,56€ (τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 99/2016 συνολική Μελέτη του Δήμου.
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες- υποομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 61/2016 συνολική μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας-υποομάδας.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει: α. το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αντιστοιχεί στα ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ κάθε ομάδας-υποομάδας), χωρίς Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αντιστοιχεί στα ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ κάθε ομάδας-υποομάδας) προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

23 Μαϊ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ».


Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της προμήθειας) από Δευτέρα 23 Μάϊου έως και Τετάρτη 25 Μάϊου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού

(Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

20 Μαϊ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες φύλαξης και προστασίας παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού και αστικού πρασίνου καθώς και πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με την εισήγηση, ως κάτωθι :
1. 18 άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
2. 2 άτομα κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ιδιότητας (ΠΕΙ).
Η δαπάνη των αποδοχών του προσωπικού αυτού θα βαρύνει τον Κ.Α.: 35.6041.0001 & 35.6054.0004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

20 Μαϊ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με την εισήγηση, ως κάτωθι :
1. Δέκα (10) άτομα κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών (εκ των οποίων τουλάχιστον ένα άτομο με εξειδίκευση στην ψυχολογία, ένα άτομο με εξειδίκευση στα εικαστικά και ένα άτομο με εξειδίκευση στη θεατρική αγωγή).
2. Τέσσερα (4) άτομα κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
3. Ένα (1) άτομο κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μουσικών Σπουδών.
4. Δύο (2) άτομο κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
Να ληφθεί υπόψη στην πρόσληψη η εμπειρία σε παρεμφερή προγράμματα.
Η δαπάνη των αποδοχών του παραπάνω αναφερόμενου έκτακτου προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6041.0001 και 15.6054.0004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

20 Μαϊ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, την οικονομική επιχορήγηση στους κάτωθι ως ακολούθως :

1ο Σύστημα Προσκόπων Παπάγου 500,00
1ο Σύστημα Προσκόπων Χολαργού 500,00
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Παπάγου 500,00
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Χολαργού 500,00
2ο Σύστημα Παπάγου 500,00
2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Χολαργού 500,00
ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00

Η ανωτέρω συνολική δαπάνη ύψους 3.000,00€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6736.0001 του τρέχοντος προϋπολογισμού.

20 Μαϊ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει την κατανομή του ποσού των 35.000,00€, με το οποίο θα επιχορηγηθούν τα κάτωθι Αθλητικά Σωματεία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ως ακολούθως :
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ποσό σε Ευρώ

ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.116,00
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 12.164,00
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ 2.368,00
ΑΠΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2.007,00
ΟΦ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4.743,00
ΑΟΑ ΠΑΠΑΓΟΥ 672,00
ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.752,00
ΤΕΥΚΡΟΣ 781,00
ΜΑΣ ΑΙΑΣ 397,00

ΣΥΝΟΛΟ 35.000,00

20 Μαϊ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει την πρόταση του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού, κου Ηλία Αποστολόπουλου, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, ως έχει, :
Α. ότι η συμπεριφορά της κας Κωνσταντίας Παπακώστα, συνιστά σπουδαίο λόγο που επιτάσσει για τη διαφύλαξη του συμφέροντος και της ομαλής λειτουργίας του Δήμου την καταγγελία της σύμβασης έμμισθης εντολής της δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κωνσταντίας Παπακώστα και
Β. χορήγει την έγκριση και δίνει την εντολή στο Δήμαρχο, όπως προβεί άμεσα, για λογαριασμό του Δήμου, στην καταγγελία σύμβασης της έμμισθης εντολής της δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κωνσταντίας Παπακώστα, καταβάλλοντάς της τη νόμιμη αποζημίωση.

20 Μαϊ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Ορίζει ως ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπάλληλο του Δήμου, κα Ειρήνη Πετροπούλου, σύμφωνα με την εισήγηση.

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech