Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
15 Απρ 2016

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου επί της οδού Αναστάσεως 90, την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος :

ΘΕΜΑ 1ο : Χορήγηση ή μή Προέγκρισης Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται επί της Συμβολής των οδών Κορυτσάς και Πεντέλης, στο Μεγάλο Πάρκο Παπάγου, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου.
ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση του Συμβουλίου για τη σειρά Εκδηλώσεων «ΑΝΑΠΟΛΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΠΑΓΟ», η οποία προγραμματίζεται για την περίοδο 23-5-2016 έως 4-6-2016.

Η Πρόεδρος
Μαρία Δημάκου

12 Απρ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα:  Κλήρωση μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

 Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
 2. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
 3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παρακάτω έργου:

9.1       ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2013 προϋπολογισμού 136.616,70€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Παρασκευή Τσαρδακλή)

Στα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

 

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Διευθύντριας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.

 

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:

Α)         για τον ορισμό των προέδρων και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αθηναίων), και

Β)         για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

 

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

 

 

 

 

Χριστίνα Βασσάλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

11 Απρ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία - υπηρεσία με τίτλο: :  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της εργασίας) έως και Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού

(Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

11 Απρ 2016

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 13/04/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως :

1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 3/2016 πρακτικού της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ορισμός Ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Ενημέρωση σχετικά με την είσπραξη ποσού 5.457.853,48 € λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Δημοτικής εκτάσεως για τη διάνοιξη της Δ.Π.Λ.Υ. (Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού). Συμφώνως της υπ΄ αριθμ. 56/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
4. Ενημέρωση – Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συνδρομή σπουδαίου λόγου για την καταγγελία της σύμβασης έμμισθης εντολής, δικηγόρου Ν.Υ. Κωνστάντιας Παπακώστα και χορήγηση σχετικής εντολής προς Δήμαρχο.
5. Οικονομική επιχορήγηση στα Αθλητικά Σωματεία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
6. Οικονομική επιχορήγηση στα συστήματα Προσκόπων, Ναυτοπροσκόπων και σώματα Ελληνικού Οδηγισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
7. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 3584/2007.
8. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες φύλαξης και προστασίας παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού και αστικού πρασίνου καθώς και πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 3584/2007.
9. Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους.
10. Έγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2015, Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
11. Έγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2015, Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
12. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού Δήμου Παπάγου - Χολαργού και Νομικών Προσώπων Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π.» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης / διαπραγμάτευσης.
13. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (τυμπάνων, μελανοταινιών κ.λπ.) και φωτοτυπικού χαρτιού» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης / διαπραγμάτευσης.
14. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού και Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.».

15. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π.».
16. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 8/11.04.2016 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη μεταφορά περιπτέρων σε κατάλληλες θέσεις, συμφώνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
17. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/11.04.2016 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης φόρτωσης – εκφόρτωσης σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.
18. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μειωμένου ωραρίου.
19. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη σχετικής πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου.
20. Φιλοξενία παιδιών του Δήμου σε θερινές κατασκηνώσεις για το έτος 2016 και έγκριση σχετικής δαπάνης.
21. Επιστροφή οικογενειακού τάφου στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
22. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
23. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο.
24. Διαγραφή τιμολογίων λόγω πενταετούς παραγραφής.
25. Ανάληψη κόστους λειτουργίας – συντήρησης του έργου: «1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014».
27. Έγκριση του από 05-04-2016 Πρακτικού Κλήρωσης υπαλλήλων ως μέλη Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013».
29. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015».
30. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΡ. 51».
31. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΡ. 51».
32. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικός) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015».
33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2015».
34. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου της ποιότητας υλικών που χρησιμοποιούνται ή ενσωματώνονται στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2015».
35. Υποβολή Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», προϋπολογισμού 66.666,00€, σύμβασης 30.666,36€ και συνολικής δαπάνης 30.527,36€ με Φ.Π.Α.
36. Υποβολή Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2012», προϋπολογισμού 80.000,00€, σύμβασης 37.345,26€ και συνολικής δαπάνης 35.861,15€ με Φ.Π.Α.
37. Υποβολή Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Κ.Χ. ΕΤΟΥΣ 2012», προϋπολογισμού 12.569,99€, σύμβασης 11.941,48€ και συνολικής δαπάνης 11.297,03€ με Φ.Π.Α.
38. Υποβολή Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2013», προϋπολογισμού 12.167,53€, σύμβασης 11.559,15€ και συνολικής δαπάνης 11.559,15€ με Φ.Π.Α.
39. Υποβολή Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2014», προϋπολογισμού 12.632,82€, σύμβασης 12.002,13€ και συνολικής δαπάνης 12.002,13€ με Φ.Π.Α.
40. Υποβολή Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.Χ.», προϋπολογισμού 12.580,93€, σύμβασης 11.951,89€ και συνολικής δαπάνης 11.948,98€ με Φ.Π.Α.
41. Υποβολή Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Ο.Τ.Ε. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Τ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΔΟ VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ», προϋπολογισμού 23.105,94€, σύμβασης 22.412,76€ και συνολικής δαπάνης 17.894,53€ με Φ.Π.Α.
42. Υποβολή Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2014», προϋπολογισμού 80.000,00€, σύμβασης 68.000,00€ και συνολικής δαπάνης 14.017,63€ με Φ.Π.Α.
43. Υποβολή Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΛΥΚΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2014», προϋπολογισμού 80.000,00€, σύμβασης 36.945,15€ και συνολικής δαπάνης 36.945,15€ με Φ.Π.Α.
44. Υποβολή Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2011», προϋπολογισμού 77.500,00€, σύμβασης 69.020,75€ και συνολικής δαπάνης 69.020,50€ με Φ.Π.Α.
45. Υποβολή Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 12.600,00€, σύμβασης 12.348,00€ και συνολικής δαπάνης 12.348,00€ με Φ.Π.Α.
46. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων.

 

 


Ο Πρόεδρος


Δημήτριος Οικονόμου

08 Απρ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ»
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της εργασίας) από Παρασκευή 8 Απριλίου έως και Τρίτη 12 Απριλίου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30,
στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

07 Απρ 2016

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις  11  Απριλίου  2016  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος  ημερήσιας διάταξης :

   

ΘΕΜΑ  1ο  :   Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με τη μεταφορά Περιπτέρων σε κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

ΘΕΜΑ 2ο :     Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού , σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης φόρτωσης – εκφόρτωσης σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.

 

 

                                              Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                     Γεώργιος Τσουροπλής.

22 Μαρ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2016», προϋπολογισμού €12.577,24 με ΦΠΑ 23%.
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, έως και Τρίτη 22 Μαρτίου 2016, ώρα 09:00, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

21 Μαρ 2016

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την  22α Μαρτίου  2016,  ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30  στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του ακόλουθου  θέματος  ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
 2. Έγκριση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
 3. Έγκριση Πρακτικού για την Κατακύρωση της Δημοπρασίας : « Εκμίσθωση Κυλικείου Δημαρχείου».
 4. Επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Τακτοποίηση Φρεατίων Οδοστρωμάτων», προϋπολογισμού 571,94 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 5. Επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Φθορών Οδοστρωμάτων, έτους 2016», προϋπολογισμού 598,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση των όρων Διακήρυξης του έργου: «Αντικεραυνική Προστασία Δημοτικών Κτιρίων  2016», προϋπολογισμού 25.000,00 €,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση των όρων Διακήρυξης του έργου: «Εργασίες Επισκευών και Αναβάθμισης Αμφιθεάτρου και Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών Εργασιών», προϋπολογισμού 000,00 €,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 8. Επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Εγκαταστάσεων Παπάγου – Χολαργού 2016», προϋπολογισμού 12.577,24 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 9. Άσκηση ή μή ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.
 10. Άσκηση ή μή ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.

 

 

                                          

                                         Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                             Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

11 Μαρ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια έντυπου υλικού για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου».
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της προμήθειας) την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016
έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός,


τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002859/841/842).

11 Μαρ 2016

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

             ΔΗΜΟΣ

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Χολαργός  11-3-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ   5752

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

 

Διακηρύσσει ότι:

               

                Κατόπιν της υπ΄αριθμ. 43/11-3-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, αντί του ποσού των Δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) (άρθρο 6 παρ.5 ΠΔ 270/81) μηνιαίως ως πρώτη προσφορά. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18-3-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4147/19-2-2016 διακήρυξης.

                Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr καθώς και στο  Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Ισόγειο, Τμήμα Εσόδων, τηλ. 2132002846-895), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τις λεπτομέρειες της συμμετοχής τους στην πλειοδοτική δημοπρασία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της σχετικής διακήρυξης, θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Δημ.Εσόδων-Περιουσίας (Περικλέους  55 ισόγειο) μέχρι την Τετάρτη 16-3-2016 και ώρα 13:00 μ.μ. προκειμένου να διαβιβαστούν για έλεγχο στην Επιτροπή διενέργειας Δημοπρασιών.

 

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας  Αποστολόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech