Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
29 Ιουλ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/21, την προμήθεια σάκων απορριμμάτων ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.999,58€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12021139 μελέτη.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 557/2021 (ΑΔΑ: ΩΞΔ4ΩΞ1-Θ1Ρ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος ΚΑ 20.6279.0003, 35.6279.0002 &45.6279.0001
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12021139 μελέτης, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την 05/08/2021. και ώρα: 13:00μμ
Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (δ/νση: Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:

1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

29 Ιουλ 2021

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την περαίωση της συζήτησης, επί του εγκεκριμένου από το Δημοτικό Συμβούλιο, Στρατηγικού Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την περίοδο 2019-2023, σύμφωνα με το 89/2011 Προεδρικό Διάταγμα - ΦΕΚ 213/τ.Α’/29-09-2011), καταγραφομένων όλων των παρατηρήσεων και των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Νικόλαος Κουκής

 

29 Ιουλ 2021

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την περαίωση της συζήτησης, του επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού, το οποίο θα εισαχθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την ολοκλήρωσή του.

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Νικόλαος Κουκής

29 Ιουλ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.


ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, την 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021, στα ακόλουθα:
1. στην ενίσχυση του κωδικού ΚΑΕ 15.7311.0008 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ», κατά 180.000,00€ για το έτος 2021,

2. στην κατάργηση του κωδικού 30.7413.0026 «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».


Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

29 Ιουλ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.


ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ


Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη και την ανάληψη κόστους λειτουργίας και συντήρησης του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, που θα ανεγερθεί επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, στο Ο.Τ. 117Α της Κοινότητας Χολαργού, μετά την παραλαβή του από την ΚΤΥΠ Α.Ε., σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

29 Ιουλ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει τo υπ’ αριθ. 9/2021 πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό απομαγνητοφωνήθηκε, δακτυλογραφήθηκε, επεξεργάστηκε και παραδόθηκε σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο του συγκεκριμένου πρακτικού.


Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

28 Ιουλ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:
A. Για την Κοινότητα Παπάγου:
1. την απομάκρυνση δύο (2) δέντρων (ελιές) στην συμβολή των οδών Ευτέρπης και Κορυτσάς 29 στην Κοινότητα Παπάγου, που βρίσκονται μπροστά σε ράμπα εισόδου και εξόδου οχημάτων νέας οικοδομής, κατόπιν της υπ’ αριθ. 9018/24-05-2021 αιτήσεως του κου Αριστείδη Μακρή και
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
συνοδεύεται από την υπ’ αριθ. 234111/2021 άδεια οικοδομικής και την υπ’ αριθ. 202021/2021 άδεια κατεδάφισης με τα αντίστοιχα σχέδια.
Τα συγκεκριμένα δέντρα (ελιές) θα μεταφυτευθούν (αφού κλαδευτούν πρώτα) με μέριμνα του εργολάβου και επίβλεψη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αειφορίας, στην πρασιά της οδού Κορυτσάς που βρίσκεται απέναντι.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου κα Μαρία Δημάκου.
B. Για την Κοινότητα Χολαργού:
1. τη μη κοπή δυο (2) δέντρων (βραχυχίτωνες) στην οδό Κανάρη 10 στην Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 10025/07-06-2021 αιτήσεως του κου Γεώργιου Γεωργαράκου, που αιτείται την κοπή τους λόγω φθορών του πεζοδρομίου, διότι τα δέντρα είναι εύρωστα και υγιή και οι φθορές που έχουν προκαλέσει είναι μικρές και μπορούν να επισκευαστούν με ευθύνη των ιδιοκτητών.
2. τη μη κοπή ενός (1) δέντρου (νεραντζιά) στην οδό Ξανθίππου 4 στην Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 10255/09-06-2021 αιτήσεως του κου Γεράσιμου Μαρκάτου (ΕΥΡΩΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ), που αιτείται την κοπή του λόγω έναρξης εργασιών κατεδάφισης, διότι οι εργασίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί και τα κενά μεταξύ των δέντρων επαρκούν για τη διέλευση των μηχανημάτων και οχημάτων.
Εφόσον χρειαστεί κάποιο κλάδεμα του δέντρου, αυτό θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

28 Ιουλ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ΄ αριθ. 10954/18-06-2021 πρακτικό της επιτροπής καταστροφής υλικών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με το οποίο εισηγείται την καταστροφή εικοσιπέντε (25) καθισμάτων εργασίας, από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου που θεωρούνται ακατάλληλα και δεν έχουν καμία αξία για την υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

28 Ιουλ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με το Σωματείου «EQUALACT SOCIAL», ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

28 Ιουλ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ», ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech