18 Σεπ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» ως προς το άρθρο 4, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως: “4. ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του «Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», είναι:

α. η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, η οποία ανέρχεται σε 800.000,00€,
β. κάθε είδους επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες από το Δημόσιο ή άλλους φορείς του δημοσίου τομέα ή άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα ή από Οργανισμούς του εσωτερικού και εξωτερικού,
γ. εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει το Ν.Π.,
δ. πρόσοδοι από τη δική του περιουσία που τυχόν έχει αποκτηθεί”.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 100.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6715.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
Κατά τα λοιπά η συστατική πράξη εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

18 Σεπ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την τροποποίηση της προηγούμενης υπ΄ αριθ. 92/2020 απόφασή του, για την προσωρινή μεταφορά του 1ου Λυκείου, τα ακόλουθα:

1. τη μεταφορά της Α΄ τάξης και της Β’ τάξης του 1ου ΓΕΛ Χολαργού σε πρωινή βάρδια στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού,
2. τη στέγαση της Γ’ τάξης του 1ου ΓΕΛ Χολαργού σε πρωινή βάρδια στο κτίριο του 1ου ΓΕΛ Χολαργού.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

18 Σεπ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού μερικής απασχόλησης των αιτούντων κ.κ. α) Γκέργκι Ζγκούρι (1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού), β) Μαρίας Συντιχάκη (2ο Νηπιαγωγείο Χολαργού), γ) Μιράντας Ζγκούρι (4ο Νηπιαγωγείο Χολαργού) και δ) Ηλία Τσοτσορού (5ο Νηπιαγωγείο Χολαργού), από 3 ώρες ημερησίως σε 6,5 ώρες ημερησίως, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για την σχολαστική - καθημερινή απολύμανση όλων των χώρων, επιφανειών και αντικειμένων των σχολικών εγκαταστάσεων.

Η δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση θα καλυφθεί αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων (όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

18 Σεπ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

18 Σεπ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια του εκλιπόντα.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

18 Σεπ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 36/2020 (ΑΔΑ: ΩΔ3ΦΩΞ1-ΒΞΓ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάση και στάθμευση οχημάτων, στο οδικό τμήμα επί της οδού Αλεβιζάτου 68-72 στην Κοινότητα Παπάγου (κατά μήκος της οικίας του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και μέχρι τη συμβολή της οδού Αλεβιζάτου με την οδό Καρναβία), με την σήμανση του τμήματος αυτού, με κίτρινη διαγράμμιση και πινακίδες P-40, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 8407/01-06-2020 αιτήσεως του κου Ελευθέριου Λιόβα.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

18 Σεπ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 33/2020 (ΑΔΑ: ΩΙΖ6ΩΞ1-Β8Ο) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της οδού Μακεδονίας 92 στην Κοινότητα Παπάγου, σε σημείο το οποίο θα διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα της θέσης και την απρόσκοπτη και ομαλή πρόσβαση της δικαιούχου προς αυτή, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 6632/2020 αιτήσεως του κου Ιωάννη Χατζόπουλου και για την εξυπηρέτηση της κας Ζωής Βελισσαροπούλου.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

18 Σεπ 2020

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την 22α Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, σχετικά με Αίτημα Παραχώρησης Θέσης Στάθμευσης σε Οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Σαρανταπόρου 135).
ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με Παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης Οχήματος ΑΜΕΑ σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

18 Σεπ 2020

Καλείστε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα δια περιφοράς, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως ισχύει και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020), που θα πραγματοποιηθεί με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα (22-09-2020) και ώρα 13:00 το αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., για τη ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία) ή τυχόν απόψεις σας επί του ανωτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που δεν αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα θα θεωρηθείτε απόντες.

Η ληφθείσα απόφαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 (Υ.Π.ΕΣ. εγκύκλιος 40/20930/31-03-2020).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Σελίδα 1 από 296

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός