Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
20 Σεπ 2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Τη Χορήγηση Παράτασης Ταφής για Ενταφιασμένους στα Κοιμητήρια Χολαργού και Παπάγου, ως ακολούθως:

 Παράταση ταφής της Κ.Σ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες, έως 12/3/2022.
 Παράταση ταφής της Π.Λ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες, έως 24/3/2022.
 Παράταση ταφής του Π.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες, έως 27/10/2021.
 Παράταση ταφής του Σ.Ν. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες, έως 10/4/2022.
 Παράταση ταφής της Ρ.Μ.-Ε. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 13/3/2022.
 Παράταση ταφής του Κ.Χ. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες, έως 25/4/2022.
 Παράταση ταφής του Α.Β. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες, έως 30/4/2022.
 η μη χορήγηση παράτασης ταφής του Μ.Θ. δεδομένου ότι έχει ήδη χορηγηθεί παράταση 48 μηνών, (Παπ Μ-254),
 Παράταση ταφής της Ζ.Φ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες, έως 27/2/2022.
 Παράταση ταφής της Κ.Χ. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες, έως 30/4/2022.
 Παράταση ταφής της Π.Π. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες, έως 14/3/2022.
 Παράταση ταφής της Π.Κ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 6 μήνες, έως 7/8/2021.
 Παράταση ταφής της Σ.Α. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες, έως 14/4/2022.
 Παράταση ταφής της Α.Ε. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 4 μήνες, έως 7/7/2021.
 Παράταση ταφής της Μ.Θ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες, έως 26/3/2022.
 Παράταση ταφής του Τ.Μ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες, έως 27/4/2022.
 Παράταση ταφής της Δ.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 26/5/2022.
 Παράταση ταφής της Σ.Μ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 6 μήνες, έως 2/3/2022.

β. Τη ΜΗ Χορήγηση Παράτασης Ταφής του Μ.Θ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για το λόγο που αναφέρεται στην Εισήγηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

17 Σεπ 2021

Καλείστε να παρευρεθείτε την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55400/12-09-2021 (ΦΕΚ 4206/τ.Β΄/12-09-2021), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 10/2021 ειδικής και 11/2021.

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
3. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. 4η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.
6. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για την εκτέλεση της πράξης «Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου - Χολαργού».
7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 2ου τριμήνου 2021.
8. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, για το έργο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», με ενάριθμο 2020ΕΠ08510014, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με κωδικό ΟΠΣ 5052666 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
9. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων, για την εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής Τράπεζας στη Λ. Μεσογείων 156, θέση (IΙ) και στην οδό Αναστάσεως & Παπάγου στην Κοινότητα Παπάγου.
10. Εξέταση αιτήματος της κας Νικολέττας Γεωργαλή, για καταβολή οφειλής μισθωμάτων του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Παπάγου, σε δόσεις.iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής υλικού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σχετικά με την απόσυρση παλαιών οχημάτων.

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
12. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Μακεδονίας 90.

Χολαργός, 17.09.2021

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

17 Σεπ 2021

Διαπιστωτική Πράξη για την ανάγκη κάλυψης κενής έδρας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Πρόσκληση για την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Δυνάμει του με αριθ. πρωτ. 13340/2021 εγγράφου, οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου και κα Μαρία Σιώτου κατέθεσαν γραπτώς την παραίτησή τους από μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος).
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 έως 6 του α. 74 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαστάθηκαν και ισχύουν και της υπ’ αριθ. 90 εγκυκλίου ΑΠ: 59849/21-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) «Τα αναπληρωματικά μέλη με τη σειρά της εκλογής τους καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών της παράταξης, τότε διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με την κατάρτιση νέου ψηφοδελτίου από την παράταξη της οποίας κενώθηκαν οι έδρες στην επιτροπή…» και «….Σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις διενέργειας νέας εκλογής για την κάλυψη κενών εδρών της Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκδίδει σχετική Πράξη. Με την Πράξη αύτη διαπιστώνεται η ανάγκη κάλυψης της κενής έδρας, με νέα εκλογή, και η ημερομηνία διενέργειες της εκλογής την πρώτη Κυριακή από την έκδοση της σχετικής Πράξης….».

Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω της ανάγκης κάλυψης της κενής έδρας καλείσθε όπως παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 05.09.2021 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), ώστε να διεξαχθεί η εκλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Καθόσον η δημοτική παράταξη «Με το Νικήτα» εξακολουθεί να διαθέτει υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για την κάλυψη της κενωθείσας έδρας που δικαιούται στην Επιτροπή (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) θα καταρτίσει νέο ψηφοδέλτιο με νέους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους και θα ακολουθήσει η εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα και την υπ’ αριθ. 90 εγκυκλίου ΑΠ: 59849/21-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08).

Ώρα προσέλευσης: 10:45
Συνεδρίαση: 12η Ειδική

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε, έως και την Παρασκευή 03.09.2021 και ώρα 13:00, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, ενώ θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 1 στοιχείο 1 ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/21.08.2021 τεύχος Β').

Χολαργός, 31.08.2021

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Κουκής

16 Σεπ 2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Τη Χωροθέτηση :

α. Πέντε (5) σημείων για την τοποθέτηση ισάριθμων συστημάτων υπόγειων Κάδων Ανακύκλωσης, ως ακολούθως :

1. Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Κοινότητας Παπάγου.
2. Άλσος Λαχανά, Κοινότητας Παπάγου.
3. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Κοινότητας Χολαργού.
4. Πλατεία Κύπρου, Κοινότητας Χολαργού.
5. Πλατεία Δημοκρατίας, Κοινότητας Χολαργού.

β. Έξι (6) σημείων τοποθέτησης υπέργειων πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών, ως ακολούθως :

1. Αθλητικό Κέντρο Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας».
2. Αθλητικό Κέντρο Παπάγου «Δημάρχου Βασιλείου Ξύδη».
3. Σταθμός Μετρό «Εθνική Άμυνα».
4. Σταθμός Μετρό «Χολαργός».
5. Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού – Παιδική χαρά.
6. Πλησίον υπεραγοράς οδού Πίνδου, επί της οδού Στρ. Μπαλοδήμου, της Κοινότητας Παπάγου.

γ. Πέντε (5) σημείων για την τοποθέτηση Κόκκινων Κάδων, ως ακολούθως :

1. Πλατεία Αγίου Γεωργίου (Κοινότητα Παπάγου).
2. Πλατεία Σοφίας Βέμπο (Κοινότητα Χολαργού).
3. Τέρμα 17ης Νοέμβρη (Κοινότητα Χολαργού).
4. Πλατεία Δημοκρατίας (Κοινότητα Χολαργού).
5. Σταθμός ΜΕΤΡΟ Χολαργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

16 Σεπ 2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων απέναντι από τους χώρους στάθμευσης του ακινήτου επί της οδού Αριστοφάνους 4α, όπως αυτοί φαίνονται στα διαγράμματα τα οποία προσκόμισε η αιτούσα κα Θεοδώρα Αποστολοπούλου. Η σήμανση της απαγόρευσης απέναντι από την είσοδο – έξοδο των χώρων στάθμευσης να γίνει με σήματα P-40, στην αρχή και το τέλος κάθε θέσης, και κίτρινη διαγράμμιση. Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου να προμηθευτούν τα ειδικά σήματα στάθμευσης, τα οποία θα τοποθετηθούν από υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

16 Σεπ 2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος επί της οδού Ικαρίας, κατά μήκος του ακινήτου στο οποίο διαμένει ο αιτών κ. Γεώργιος Κιουτσούκης. Η σήμανση της απαγόρευσης να γίνει με μέριμνα και έξοδα του ενδιαφερόμενου. Η απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων να γίνει με διαγράμμιση κίτρινου χρώματος και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος και να τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης Ρ39 καθώς και Πρ4α (αρχή ισχύος Ρ39) & Πρ4γ (τέλος ισχύος Ρ39) στη δεξιά πλευρά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

16 Σεπ 2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, αναφορικά με την προβληματική κατάσταση που επικρατεί στο Άλσος Κρήτης της Κοινότητας Παπάγου, (όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην εισήγηση), την ανάληψη των ακόλουθων ενεργειών:

- Την τοποθέτηση χειροκίνητου εμποδίου παρεμπόδισης στάθμευσης τύπου “Π” στην είσοδο του δρομίσκου, ώστε να απαγορεύεται η πρόσβαση των οχημάτων των ιδιωτών. Η πρόσβαση να είναι δυνατή μόνο από τα οχήματα του Δήμου για την συντήρηση και καθαρισμό του Άλσους.

- Την αποξήλωση του σκυροδέματος από το ρείθρο επί της οδού Βενιζέλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

16 Σεπ 2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Τη Χορήγηση Παράτασης Ταφής για Ενταφιασμένους στα Κοιμητήρια Χολαργού και Παπάγου, ως ακολούθως:

 Παράταση ταφής του Α.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες, έως 27/3/2022.
 Παράταση ταφής του Ν.Β. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 3 μήνες, έως 4/6/2021.
 Παράταση ταφής του Γ.Ε. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες, έως 31/3/2022.
 Παράταση ταφής του Θ.Α. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες, έως 18/5/2022.
 Παράταση ταφής της Κ.Α. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 24/3/2022.
 Παράταση ταφής του Κ.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 3 μήνες έως 13/7/2021.
 Παράταση ταφής της Κ.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 6 μήνες έως 3/10/2021.
 Παράταση ταφής του Δ.Μ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 22/12/2021.
 Παράταση ταφής του Κ.Γ. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 17/5/2022.
 Παράταση ταφής της Π.Π. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 6 μήνες έως 15/10/2021.
 Παράταση ταφής του Σ.Γ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 6 μήνες έως 1/2/2022.
 Παράταση ταφής του Δ.Σ. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 19/4/2022.
 Παράταση ταφής της Μ.Μ.-Ε. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 3 μήνες έως 28/5/2021.
 Παράταση ταφής της Λ.Π. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 6 μήνες έως 21/9/2021.
 Παράταση ταφής του Π.Γ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 30/4/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

16 Σεπ 2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Τη Χορήγηση Παράτασης Ταφής για Ενταφιασμένους στα Κοιμητήρια Χολαργού και Παπάγου, ως ακολούθως:

 Παράταση ταφής του Τ.Δ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 6 μήνες έως 29/6/2021.
 Παράταση ταφής του Χ.Γ. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 3/2/2022.
 Παράταση ταφής της Λ.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 3 μήνες έως 17/6/2021.
 Παράταση ταφής του Λ.Κ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 21/4/2022.
 Παράταση ταφής του Π.Θ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 20/3/2022.
 Παράταση ταφής του Π.Κ. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 6 μήνες έως 16/8/2021.
 Παράταση ταφής της Π.Ε. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 4 μήνες έως 17/8/2021.
 Παράταση ταφής του Γ.Ν. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 6 μήνες έως 25/10/2021.
 Παράταση ταφής της Τ.Ν. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 9/6/2022 .
 Παράταση ταφής του Μ.Δ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 12/5/2022.
 Παράταση ταφής της Γ.Ε. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 20/3/2022.
 Παράταση ταφής της Σ.Β. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 12/4/2022.
 Παράταση ταφής της Μ.Κ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 6 μήνες έως 19/8/2021.

β. Τη ΜΗ Χορήγηση Παράτασης Ταφής του Ρ.Β., για το λόγο ο οποίος αναφέρεται στην εισήγηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

15 Σεπ 2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Τη Χορήγηση Παράτασης Ταφής για Ενταφιασμένους στα Κοιμητήρια Χολαργού και Παπάγου, ως ακολούθως:

 Παράταση ταφής του Ν.Ε. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 8 μήνες έως 23/5/2021.
 Παράταση ταφής του Π.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 4 μήνες έως 26/7/2021.
 Παράταση ταφής της Α.Α. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 30/3/2022.
 Παράταση ταφής της Σ.Μ.-Μ. για 6 μήνες στο Κοιμητήριο Παπάγου, έως 2/9/2021.
 Παράταση ταφής του Κ.Γ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 7/3/2022.
 Παράταση ταφής της Σ.Μ. στο κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 2/3/2022.
 Παράταση ταφής της Σ.Θ. στο κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 3/3/2022.
 Παράταση ταφής του Β.Γ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 6 μήνες έως 23/6/2021.
 Παράταση ταφής του Μ.Ι. για 12 μήνες στο κοιμητήριο Χολαργού, έως 13/12/2021.
 Παράταση ταφής του Μ.Χ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 24/7/2021.
 Παράταση ταφής της Ν.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 19/3/2022.
 Παράταση ταφής του Α.Θ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 6 μήνες έως 9/9/2021.
 Παράταση ταφής της Γ.Α. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 6 μήνες έως 7/9/2021.
 Παράταση ταφής της Χ.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 6 μήνες έως 29/11/2021.
 Παράταση ταφής της Κ.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 13/3/2022.
 Παράταση ταφής της Π.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 19/3/2022.
 Παράταση ταφής της Μ.Κ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 26/11/2021.
 Παράταση ταφής του Λ.Κ. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 6 μήνες έως 20/9/2021.
 Παράταση ταφής της Σ.Α. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 18/3/2022.
 Παράταση ταφής του Α.Μ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 28/3/2022.
 Παράταση ταφής της Π.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 19/6/2022.
 Παράταση ταφής της Δ.Α. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 14/3/2022.
 Παράταση ταφής του Π.Χ. στο Κοιμητήριο Χολαργού, για 12 μήνες έως 14/3/2022.
 Παράταση ταφής του Σ.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 8/1/2022.
 Παράταση ταφής της Α.Σ. στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 12 μήνες έως 16/3/2022.

β. Τη ΜΗ Χορήγηση Παράτασης Ταφής της Δ.Ε., για το λόγο ο οποίος αναφέρεται στην εισήγηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech