Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
26 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανανέωση/παράταση των κατωτέρω συμβάσεων που λήγουν στις 10-9-2021, με δυνατότητα νέας ανανέωσης/παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, για την υλοποίηση της πράξης, Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου-Χολαργού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560 ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014-2020 ως εξής:

Για τη στελέχωση του Υποέργου (1) Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο:

Για τη στελέχωση του Υποέργου (2) Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο:

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος μας θα ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για κάθε μία από τις πραγματοποιούμενες ανανεώσεις συμβάσεων, θα δημοσιεύσει τις πράξεις ανανέωσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, με έναρξη ισχύος των ανανεώσεων την επομένη ημερομηνία λήξης των προηγούμενων συμβάσεων (άρθρο 9 Ν. 4350/2015).

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

26 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού 2022, ο οποίος σε Γενική Ανακεφαλαίωση έχει ως ακολούθως:

β. Υποβάλλει το παρόν σχέδιο προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού προς ψήφιση.


Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

26 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές τηςαύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (αρ. 113 Ν. 1892/1990).

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00.6711.0004, στον οποίο υπάρχει το ποσό 36.539,04€ το υπόλοιπο ποσό των 7.682,90€ θα αποδοθεί μετά από την σχετική αναμόρφωση.

Οπότε θα αποδοθούν αρχικά τα κάτωθι:


Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

26 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ορίζει ως πληρεξούσιους του Δήμου τους εξωτερικούς δικηγόρους του Δικηγορικού Γραφείου Ανδρέα Ματθαίου και Συνεργατών, Ανδρέα Ματθαίου (ΑΜ ΔΣΑ 14376) και Δήμητρας Πρέντζα (ΑΜ. ΔΣΑ 32621) με την εντολή να παραστούν, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 18 Τριμελές), κατά την συζήτηση της αγωγής (ΑΓ285/11-1-2018) της κας Κωνσταντίας Παπακώστα στη δικάσιμο που έχει οριστεί για 13-10-2021 και κάθε σε κάθε τυχόν επόμενη, μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του αυτού Δικαστηρίου, και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες δικαστικές και εξώδικες, προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

2. Το συνολικό ποσό των αμοιβών που θα χρεωθούν από το Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέα Ματθαίου και Συνεργατών είναι πολύ κατώτερο από τα προβλεπόμενα ποσά του Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν.4205/2013), και στην δεσμευόμενη πίστωση συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα (γραμματίων, επιδόσεων, τυχόν Ένορκων Βεβαιώσεων κ.λ.π.) τα οποία θα καταβάλλουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι για την υπεράσπιση της υπόθεσης. Η δαπάνη σύμφωνα με το αρ.πρωτ.9774/2-6-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας και την ΑΑΥ υπ’ αρίθ. 591/3-9-2021 θα ανέλθει έως του ποσού 7.316,00€ και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 του Προϋπολογισμού έτους 2021.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

26 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική επιχορήγηση των: 1ου Συστήματος Προσκόπων Παπάγου, 2ου Συστήματος Προσκόπων Παπάγου, 1ου Συστήματος Ελληνικού Οδηγισμού Παπάγου, 1ου Συστήματος Προσκόπων Χολαργού, 2ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Χολαργού, ήτοι, εγκρίνει τη χρηματική επιχορήγηση ενός εκάστου εξ αυτών με το ποσό των 1000 ευρώ, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του ΚΔΚ.

Η ανωτέρω δαπάνη, συνολικού ύψους 5.000 ευρώ θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6736.0001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του τρέχοντος προϋπολογισμού.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

26 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανανέωση/παράταση των κατωτέρω συμβάσεων, με δυνατότητα νέας ανανέωσης/παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, για την υλοποίηση της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας» Δήμου Παπάγου-Χολαργού με κωδικό ΟΠΣ 5002017 ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014-2020 ως εξής:

Για τη στελέχωση του Υποέργου: Κέντρο Κοινότητας:

Για τις συμβάσεις που θα λήξουν στις 14/01/2022 θα ληφθεί εκ’ νέου απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ο Δήμος μας θα ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για κάθε μία από τις πραγματοποιούμενες ανανεώσεις συμβάσεων, θα δημοσιεύσει τις πράξεις ανανέωσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, με έναρξη ισχύος των ανανεώσεων τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων (άρθρο 9 Ν. 4350/2015).


Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

26 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις κατωτέρω αξίας 812,58 € από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος της αντίστοιχης πιστώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου, ήτοι:

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

26 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 15750/7-9-2021 Πρακτικό 4 - Πρακτικό παράτασης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια διεξαγωγής του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, διάρκειας δύο (2) ετών.
β. Δίνεται παράταση είκοσι ημερών υποβολής δικαιολογητικών των παραπάνω εταιρειών α) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΣΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. β) Β ΚΑΡΑΒΙΑ-Ε ΞΕΝΙΟΥ ΟΕ ΚΑΞΕΚΩ γ) ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ δ) Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΕ.

 

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

26 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Αποδοχή της Δωρεάς ενός (1) Πίνακα Ζωγραφικής διαστάσεων 0,50Χ0,70 με τίτλο «Η ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΗ», από την κα Νινέτα Σμυρλή, προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, προκειμένου να κοσμήσει (ο Πίνακας) τη Δημοτική Πινακοθήκη.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

26 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α .Την Έγκριση της Πίστωσης για την Κάλυψη Δαπανών Εκτέλεσης Έργων και Επενδυτικών Δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ), έτους 2021, συνολικού ποσού 75.217,50 €, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

β. Την Κατανομή του ανωτέρω Πιστωθέντως ποσού, ως ακολούθως:


Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

 

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech