Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
25 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαπιστώνει τη μη επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ με αριθμό προσφοράς 206676, καθώς τα μέτρα αυτοκάθαρσης που παραθέτει με το από 9-02-2021 έγγραφό της, κρίνονται ανεπαρκή διότι: Α) Όπως ισχυρίζεται η εταιρεία έχει ξεκινήσει την διαδικασία πιστοποίησης της μέσω του πιστοποιημένου φορέα, (INTER CERT) κατά ISO 28001:2007 Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας Εφοδιασμού Αλυσίδας, μεταξύ των άλλων μέτρων αυτοκάθαρσης. Από την βεβαίωση όμως του φορέα INTER CERT, ημερομηνία πιστοποίησης ορίστηκε την 15η -16η Ιανουαρίου 2021, και παρά το γεγονός ότι υπήρχε επαρκές χρονικό περιθώριο (η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 10η Φεβρουαρίου 2021) δεν υπήρξε ενημέρωση σχετικά με την έκβαση του ελέγχου αυτού και ουδέποτε προσκομίστηκε στον Διαγωνισμό σχετική βεβαίωση πιστοποίησης. Β) Η διατήρηση ασφαλούς αποθέματος ανταλλακτικών για την επισκευή/συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων, από τα συνήθως πωλούμενα είδη είναι ασαφής, και ο ισχυρισμός εντοπισμού μη συνεπών προμηθευτών της και η διακοπή της συνεργασίας με αυτούς, είναι αναπόδεικτος. Ο Δήμος μας με τον εν λόγω Διαγωνισμό πρόκειται να επισκευάζει/συντηρεί το σύνολο των οχημάτων του και κυρίως απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου και λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας και η απρόσκοπτη παροχή ανταλλακτικών για την επισκευή τους είναι πολύ σημαντική για την δημόσια υγεία και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου (επί της μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων έχει διατυπωθεί η με αριθμό 39 Γ /28-06-2021 Πράξη από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)

2. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ λόγω συνδρομής σε βάρος της του λόγου αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 4 περ. στ του Ν.4412/2016 (επί της μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων έχει διατυπωθεί η με αριθμό 39 Γ /28-06-2021 σύμφωνη γνώμη από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)

3. Εγκρίνει:
α) το υπ’ αρ. 3113/22-2-2021 Πρακτικό 1: Διεξαγωγής διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συμφωνία πλαίσιο με τίτλο «συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Παπάγου Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών. Πρακτικό αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.
β) το υπ’ αρ. 6056/5-4-2021 Πρακτικό 2: Διεξαγωγής διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συμφωνία πλαίσιο με τίτλο «συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Παπάγου Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών. Πρακτικό αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.
γ) το υπ΄ αρ. 9816/3-6-2021 Πρακτικό 3: Διεξαγωγής διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συμφωνία πλαίσιο με τίτλο «συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Παπάγου Χολαργού» διάρκειας δύο (2) ετών. Πρακτικό για άνοιγμα οικονομικών προσφορών, ορισμός προσωρινών αναδόχων.

4. Αναδεικνύει ως προσωρινούς αναδόχους τις εταιρείες όπως παρακάτω:

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

25 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 12021138 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», διάρκειας τριών (3) μηνών, εκτιμώμενης αξίας 51.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ως ακολούθως:

2. Εγκρίνει την κατά παρέκκλιση προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης του μεμονωμένου τμήματος «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», διάρκειας τριών (3) μηνών με την διαδικασία που υπαγορεύει η εκτιμώμενη αξία του τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016, ήτοι με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 και 109 Α του Ν. 4412/2016

3. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 118 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο Πρ. του Τμήματος Ι. Αναστασίου, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης μετά την παραλαβή των προσφορών.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

25 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 19931/7-8-2019 Συμφωνίας Πλαίσιο για την υπηρεσία "Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου Χολαργού 2019-2021" (ΑΔΑΜ: 19SYMV005418475) με παράταση του χρόνου ισχύος των ακόλουθων τμημάτων/ομάδων:

Ομάδα Α Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων φορτηγών απορριμματοφόρων, υδροφόρων, πλυντηρίων
Ομάδα Β Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων μηχανημάτων γερανοφόρων, σαρώθρων, φορτωτών
Ομάδα D Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής λεωφορείων
Ομάδα E Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής επιβατικών οχημάτων ημιφορτηγών και μηχανάκια

έως 31/12/2021, ή έως εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου κάθε ομάδας, ή έως τελεσφορήσεως του διαγωνισμού για την σύναψη ΝΕΑΣ Συμφωνίας – Πλαίσιο για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού», διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ, 57/4-1-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC007976271), χωρίς τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων.

Η Συμφωνία Πλαίσιο θα υπογραφεί μετά από κλήση προς τις εταιρείες : ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ οι οποίες οφείλουν να παρατείνουν αντίστοιχα τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που έχουν καταθέσει.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

25 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Αποδοχή της Δωρεάς, από την κα Ζωή Κολώκα ( με τη μεσολάβηση της Προέδρου της Κοινότητας Παπάγου κας Μαρίας Δημάκου), των ακόλουθων Παραφαρμακευτικών υλικών, τα οποία θα διατεθούν προς τους Ωφελούμενους του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου:

 9 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ
 2 ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΑ
 4 ΕΠΙΑΓΚΩΝΙΔΕΣ
 2 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ
 2 ΔΕΣΤΡΕΣ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ
 6 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΑΠΛΕΣ
 1 ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΑ
 6 ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΕΣ ΑΠΛΕΣ
 3 ΖΩΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 20cm
 2 ΖΩΝΕΣ ΟΣΦΥΟΣ DESEZE 20cm
 1 ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ 20cm
 1 ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 20cm
 2 ΖΩΝΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 16cm
 5 ΠΑΤΟΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ
 24ΠΑΤΟΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ
 1 ΣΟΡΤΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ
 1 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΛΗ ΜΕ ΤΡΥΠΑ
 1 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
 1 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΧΙΑΣΤΩΝ
 3 ΕΠΙΓΩΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ ΔΕΣΤΡΑ
 2 ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΑΛΑΚΑ
 3 ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΚΥΦΩΣΗΣ
 2 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
 3 ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ
 5 ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΑΠΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 6 ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΔΕΣΤΡΑ
 1 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
 1 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΠΤΕΡΝΑΣ ΜΕ ΔΕΣΙΜΟ
 1 ΣΛΙΠ ΚΗΛΗΣ
 3 ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
 1 ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΜΕ ΔΥΟ ΔΕΣΤΡΕΣ
 1 ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ
 1 ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΑΠΠΛΟ
 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ
 1 ΖΕΥΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΤΕΡΙΤΣΕΣ
 1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ
 1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕ ΑΣΗΜΙ ΛΑΒΗ
 1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΦΕ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΛΑΒΗ
 1 ΠΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΠΑΣΤΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
 1 ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MEDISANA

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

 

25 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του απορριμματοφόρου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 5975 μάρκας Mercedes, για διάστημα ενός μήνα (20/7/2021 έως 27/8/2021) , στο Δήμο Άνδρου για να καλύψει άμεσες ανάγκες καθαριότητας, που αφορούν την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων του Δήμου και την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου. Οι δαπάνες που θα προκύψουν για τυχόν επισκευές του, service και καυσίμων από την χρήση του θα βαρύνουν το Δήμο Άνδρου.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

25 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021», τελικού Ποσού 92.791,13 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εισήγηση.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

25 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021», όπως αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εισήγηση.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

 

25 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους Όρους της Διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

 

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

25 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μελέτη για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

 

25 Οκτ 2021

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις κατωτέρω διαγραφές:

1. από τον υπ’ αριθμ. 127/17-06-2021 βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο «Πρόστιμα από Παραβάσεις ΚΟΚ 2019»:

 της εγγραφής του ΛΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 113702235, ποσού 40,00€ για την υπ’ αριθ. 153700018600/15-03-2019 κλήση του Α.Τ.Παπάγου-Χολαργού καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που μας προσκόμισε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12131/07-07-2021 αίτησή του, η κλήση πληρώθηκε στα ΕΛΤΑ με την υπ΄αριθμ. 03067010100077384 (σειρά 1) απόδειξη.

 της εγγραφής της MOTORLEASE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. 099365118, α) ποσού 40,00€ για την υπ’ αριθ. 07531/01-10-2019 κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας Παπάγου-Χολαργού και β) ποσού 40,00€ για την υπ’ αριθ. 07321/24-06-2019 κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας Παπάγου-Χολαργού, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που μας προσκόμισε η εκμισθώτρια εταιρεία με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12730/14-07-2021 αίτησή της, τα οχήματα ήταν μισθωμένα τις ημέρες των παραβάσεων και ως παραβάτες λογίζονται οι μισθωτές που προκύπτουν από τα μισθωτήρια συμβόλαια, οι οποίοι θα χρεωθούν και τις οφειλές.

 της εγγραφής της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε με Α.Φ.Μ. 094010226, α) ποσού 40,00€ για την υπ’ αριθ. 153700017016/02-10-2019 κλήση του Α.Τ. Παπάγου- Χολαργού, β) ποσού 40,00€ για την υπ’ αριθ. 150200034506/21-10-2019 κλήση του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, γ) ποσού 40,00€ για την υπ’ αριθ. 150200009957/02- 11-2019 κλήση του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, δ) ποσού 40,00€ για την υπ’ αριθ. 110000579849/23-12-2019 κλήση της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης και ε) ποσού 40,00€ για την υπ’ αριθ. 07092/20-05-2019 κλήση του Α.Τ.Παπάγου-Χολαργού, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που μας προσκόμισε η εκμισθώτρια εταιρεία με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12111/07-07-2021 αίτησή της, τα οχήματα ήταν μισθωμένα τις ημέρες των παραβάσεων και ως παραβάτες λογίζονται οι μισθωτές που προκύπτουν από τα μισθωτήρια συμβόλαια, οι οποίοι θα χρεωθούν και τις οφειλές.

Η Πρόεδρος
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech