Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
20 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την παράταση των συμβάσεων για την καθαριότητα δημοτικών κτιρίων, με την κα Ελένη Καράμπελα για το κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου και το ΚΕΠ Παπάγου, έως 31-12-2015.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6274.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

20 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την «προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού στην οδό Βερσή και Αλευρά της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου» προϋπολογισμού 99.990,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.7341.0014 του προϋπολογισμού έτους 2015. Ο τρόπος εκτελέσεως (είδος διαγωνισμού) και οι όροι του αντίστοιχου διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

20 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την υπ΄ αριθμ. 15007/26-06-2015 αίτηση της πρόεδρου του Σωματείου Η ΦΟΙΒΗ, προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού περί οικονομικής ενίσχυσης, με ποσό 800 ευρώ για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών, δεδομένου ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δήμων περιλαμβάνονται και οι Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ( άρθρο 75 ε του ν. 3463/2006) και ειδικότερα «....η εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στην μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων….συμβουλευτική στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας…».

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

20 Οκτ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (59.990,00€), όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 86/2015 Μελέτη της Δ/νσης ΠΕΚΑΠΡΑ του Δήμου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 20.6253.0001 και έχει γίνει πρόβλεψη πίστωσης στους ΚΑ 10.6253.0001, 15.6253.0001, 20.6253.0001, 30.6253.0001, 35.6253.0001 και 45.6253.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 29/10/2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 29/10/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 2/11/2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο (2)% επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.199,80 €. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου αντικαθίσταται με την προσκόμιση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των οχημάτων-μηχανημάτων, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 86/2015 μελέτη και η σχετική σύμβαση θα είναι για ένα (1) έτος. Ο αναλυτικός πίνακας της οικονομικής προσφοράς θα δοθεί όπως ακριβώς ο επισυναπτόμενος πίνακας (προϋπολογισμός προσφοράς) των προς ασφάλιση αυτοκινήτων για να καταστεί εύκολος έλεγχος.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

 

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

20 Οκτ 2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Διευθύντριας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:
Α) για τον ορισμό των προέδρων και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αθηναίων), και
Β) για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός έκαστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.


Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

20 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, τον κανονισμό λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, όπως αναφέρει η συνημμένη απόφαση.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

20 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την τοποθέτηση οριοδεικτών και διαγραμμίσεων στα ακόλουθα σημεία/στροφές του Δήμου, προκειμένου να αποτρέπεται η στάθμευση οχημάτων και η συνεπακόλουθη δυσχέρεια στην κίνηση (στροφή) των απορριμματοφόρων του Δήμου :
Α. Στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού:
   1) Μιλτιάδου αριστερά στην Αγ. Γερασίμου
   2) Κατσιμπίρη δεξιά στην Αναστάσεως
   3) Αναστάσεως δεξιά στην Αρτέμιδος
   4) Κατσιμπίρη αριστερά στην Ξανθίππου
   5) Ασπασίας πριν τη Φανερωμένης (να μην παρκάρουν αριστερά)
   6) Βεντούρη και Κλειούς
   7) Γιαννιτσών δεξιά Χρυσοστόμου Σμύρνης (Αγ. Τριάδα)
   8) Χρυσοστόμου Σμύρνης δεξιά στην Σκρα
   9) Μεσογείων βοηθητικός δεξιά για Βεντούρη
  10) Περικλέους δεξιά για Ελ. Βενιζέλου
  11) Μιλτιάδου αριστερά στην Βουτσινά
  12) Πλ. Κύπρου από Αμφίσσης αριστερά στην Ψαρρών
  13) Αγ. Ιωαν. Θεολόγου και Βουτσινά (αριστερά στη Αγ. Ιωαν. Θεολόγου και δεξιά στη Βουτσινά)
  14) Υμηττού προς Μελπομένης (αριστερά στην Μελπομένης στην αρχή)
  15) Μελπομένης προς Σαρανταπόρου (δεξιά)

Β) Στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου:
   1) Καρανίκα και Πυλαρινού (επί της Καρανίκα)
   2) Ορφανουδάκη και Δαβάκη (επί της Ορφανουδάκη)
   3) Βυζαντίου και Χειμάρας (επί της Βυζαντίου και επί της Χειμάρας στις δύο πλευρές)
   4) Τεπελενίου και Πίνδου (επί της Τεπελενίου και στις δύο πλευρές)
   5) Πίνδου και Αυλώνος ( επί της Πίνδου)
   6) Πίνδου και Λεμεσού (επί της Λεμεσού και στις δύο πλευρές)
   7) Πίνδου και Πωγωνίου (επί της Πωγωνίου)
   8) Πίνδου και Χειμάρας (επί της Χειμάρας)
   9) Πίνδου και Αγ. Σαράντα (επί των Αγ. Σαράντα)
 10) Πίνδου και Πάφου (επί της Πάφου)
 11) Πωγωνίου και Μακεδονίας (επί της Πωγωνίου)
 12) Λευκωσίας και Πωγωνίου (επί της Λευκωσίας και επί της Πωγωνίου και στις δύο πλευρές)
 13) Εθνικής Αμύνης και Κυρηνείας (επί της Κυρηνείας)
 14) Αγίων Σαράντα και Μακεδονίας (επί των Αγίων Σαράντα)
 15) Χειμάρας και Μακεδονίας (επί της Χειμάρας)
 16) Μακεδονίας και Σαρανταπόρου (επί της Σαρανταπόρου)
 17) Μονής Κύκκου και Πάφου (επί της Μονής Κύκκου)
 18) Αυλώνος 8 (και στις δυο πλευρές).


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

20 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, τη διατήρηση της θέσεως κενωθέντος Περιπτέρου και Δημοπράτησης αυτού επί της συμβολής Λεωφ. Μεσογείων και Υμηττού.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

20 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Για το χώρο στάθμευσης στο όνομα του κ. Αντώνιου Λέπουρα, επί της οδούν Ασπασίας αριθμ. 68 στο Χολαργό, ισχύσουν τα ακόλουθα:

    1. Διατήρηση του υπάρχοντος δένδρου στο σημείο
    2. Διατήρηση της υπάρχουσας γκαραζόπορτας
    3. Διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του υπάρχοντος χώρου στάθμευσης, ώστε να αποτρέπεται η στάθμευση – στάση οχημάτων.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

20 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Η απαγόρευση στάθμευσης, η οποία χορηγήθηκε στην κα Πολυτίμη Πετράκου με την υπ’ αριθμ. 60/23-10-2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, να καλύπτει, εκτός από το εύρος τους κυρίως χώρου στάθμευσης της κας Π. Πετράκου, συν 50 εκατοστά δεξιά και αριστερά αυτού.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech